19 otá­zok, kto­rým by si sa mal na pra­cov­nom poho­vore vyhnúť, ak o prácu naozaj sto­jíš

Ľubica Mervová / 3. júna 2016 / Tools a produktivita

Hľa­dáš si prácu, stre­su­ješ a nevieš, čo si môžeš dovo­liť na poho­vore? Okrem toho, že by si sa mal slušne obliecť , by si si mal dávať pozor aj na to, čo hovo­ríš. Väč­ši­nou sa ťa zamest­ná­va­teľ na záver opýta, či máš nejaké otázky. 

Zamysli sa nad otáz­kami, ktoré zamest­ná­va­te­ľovi polo­žíš. Z tvo­jich otá­zok totiž môže veľa vyčí­tať o tvo­jej zna­losti spo­loč­nosti, pra­cov­nej morálke, pro­fe­si­ona­lite či záujme o prácu. Ak si chceš byť istý, že kla­dieš správne otázky, pýtaj sa otázky ohľa­dom práce a spo­loč­nosti. Zby­točné otázky mimo témy prí­padné také, ktoré by mohli vyvo­lať dojem, že nie si tímový hráč či nemáš ochotu pra­co­vať na 100% rad­šej vyne­chaj. Pra­covný poho­vor má zis­tiť nakoľko si na prácu spô­so­bilý, všetko ostatné môžeš zis­tiť až ti prácu ponúknu.

Týchto 19 otá­zok vie naro­biť viac škody než osohu:

Čím sa vaša spo­loč­nosť zaoberá?

Táto otázka pôsobí, že si sa abso­lútne na poho­vor neprip­ra­vil. Nikdy sa nepý­taj na niečo, čo si môžeš jed­no­du­cho vygo­og­liť.

Aký bude môj plat?

Aj keď infor­má­ciu o plate by ti firma mala uviesť ako prvá, pokiaľ tak neurobí, asi na to má nejaký dôvod. Táto otázka, najmä ak je polo­žená prí­liš skoro, môže odra­diť a môžeš pôso­biť aro­gan­tne a hrubo.

Budem musieť pra­co­vať dlho?

Táto otázka hovorí o tom, že si lenivý.

Kedy si budem môcť zobrať dovo­lenku?

Plá­no­va­nie dovo­lenky ešte pred tým než by ťa vzali dáva sig­nál, že sa ti pra­co­vať ani nechce.

close-up-of-cocktail-drink-with-drinking-straw-on-beach

Ako rýchlo by som mohol byť pový­šený?

Sústreď sa najprv na aktu­álnu prácu.

Čo sa stane, ak nebu­dem vychá­dzať so šéfom alebo kole­gami?

To znie, že s tým už máš skú­se­nosti a vyvo­láva to otázku či tým prob­lé­mom v kolek­tíve nebý­vaš práve ty.

Aké zamest­na­necké výhody ponú­kate?

Túto otázku je lep­šie nechať si na neskôr, kedy už vieš, že má firma o teba záu­jem. Na dru­hej strane, firmy často uvá­dzajú zamest­na­necké výhody na svo­jich strán­kach, takže ak si si ich nepoz­rel a pýtaš sa, opäť pôso­bíš neprip­ra­vene.

Kedy budem mať nárok na zvý­še­nie platu?

To napo­vedá, že peniaze sú jediné, čo ťa ohľa­dom ponú­ka­nej práce zau­jíma.

interview-ipad

Môžem odísť skôr, ak už budem mať prácu hotovú?

Nez­jed­ná­vaj, keď tú prácu ešte ani nemáš.

Ste ženatý?/Máte deti? …

Nikdy sa na poho­vore nepý­taj osobné otázky.

Sle­du­jete účty na sociál­nych sie­ťach?

Mal by si rátať s tým, že si ťa budúci zamest­ná­va­teľ môže vyhľa­dať aj na sociál­nych sie­ťach. Ak sa na toto pýtaš, môže to znieť tak, že máš čo skrý­vať a svo­jim sprá­va­ním môžeš v budúc­nosti naru­šiť imidž spo­loč­nosti. Ak nech­ceš, aby ťa sle­do­vali cudzí ľudia, nastav si jed­no­du­cho súkromný pro­fil.

Pre­ve­ru­jete si zamest­nan­cov?

Prečo? Máš zápis v trest­nom regis­tri?

Moni­to­ru­jete e-maily a pou­ží­va­nie inter­netu?

Dávaš jasný sig­nál, že sa popri práci chceš veno­vať súkrom­nej pošte, za čo pla­tený nebu­deš.

woman-using-digital-tablet-with-laptop-in-background

Budem mať vlastnú kan­ce­lá­riu?

Až tak na tom záleží?

Počul som o ria­di­te­ľovi túto kle­betu. Je to pravda?

Oho­vá­ra­nie na poho­vore je vysoko nepro­fe­si­onálne a veľa to o tebe vypo­vedá.

Aké sú pod­mienky výpo­vede?

Nie je dobré roz­mýš­ľať o výpo­vedi už na poho­vore.

Môžem počas dňa vyba­vo­vať súkromné hovory?

Toto pre­zrá­dza, že nie si na 100% sústre­dený na prácu.

businessman-standing-in-office-text-messaging

Aký som bol?

Nepý­taj sa otázky, na ktoré nech­ceš počuť odpo­veď. Prí­padne ak chceš nejaký feed­back, opý­taj sa po tom, čo dosta­neš vyjad­re­nie či ťa pri­jali alebo nie.

Dostal som tú prácu?

Nebuď vtie­ravý.

Ak vieš zo skú­se­nosti o ďal­ších nevhod­ných otáz­kach, podeľ sa o ne v komen­tá­roch.

Startup Stock Photos

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: getmejob.ae

Pridať komentár (0)