19 otá­zok, kto­rým by si sa mal na pra­cov­nom poho­vo­re vyhnúť, ak o prá­cu sku­toč­ne sto­jíš

Ľubica Mervová / 18. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: getmejob.ae

Hľa­dáš si prá­cu, stre­su­ješ a nevieš, čo si môžeš dovo­liť na poho­vo­re? Okrem toho, že by si sa mal sluš­ne obliecť , by si si mal dávať pozor aj na to, čo hovo­ríš. Väč­ši­nou sa ťa zamest­ná­va­teľ na záver opý­ta, či máš neja­ké otáz­ky.

Zamys­li sa nad otáz­ka­mi, kto­ré zamest­ná­va­te­ľo­vi polo­žíš. Z tvo­jich otá­zok totiž môže veľa vyčí­tať o tvo­jej zna­los­ti spo­loč­nos­ti, pra­cov­nej morál­ke, pro­fe­si­ona­li­te či záuj­me o prá­cu. Ak si chceš byť istý, že kla­dieš správ­ne otáz­ky, pýtaj sa otáz­ky ohľa­dom prá­ce a spo­loč­nos­ti. Zby­toč­né otáz­ky mimo témy prí­pad­né také, kto­ré by moh­li vyvo­lať dojem, že nie si tímo­vý hráč či nemáš ocho­tu pra­co­vať na 100% rad­šej vyne­chaj. Pra­cov­ný poho­vor má zis­tiť nakoľ­ko si na prá­cu spô­so­bi­lý, všet­ko ostat­né môžeš zis­tiť až ti prá­cu ponúk­nu.

Tých­to 19 otá­zok vie naro­biť viac ško­dy než oso­hu:

Čím sa vaša spo­loč­nosť zaobe­rá?

Táto otáz­ka pôso­bí, že si sa abso­lút­ne na poho­vor neprip­ra­vil. Nikdy sa nepý­taj na nie­čo, čo si môžeš jed­no­du­cho vygo­og­liť.

Aký bude môj plat?

Aj keď infor­má­ciu o pla­te by ti fir­ma mala uviesť ako prvá, pokiaľ tak neuro­bí, asi na to má neja­ký dôvod. Táto otáz­ka, naj­mä ak je polo­že­ná prí­liš sko­ro, môže odra­diť a môžeš pôso­biť aro­gan­tne a hru­bo.

Budem musieť pra­co­vať dlho?

Táto otáz­ka hovo­rí o tom, že si leni­vý.

Kedy si budem môcť zobrať dovo­len­ku?

Plá­no­va­nie dovo­len­ky ešte pred tým než by ťa vza­li dáva sig­nál, že sa ti pra­co­vať ani nech­ce.

fofo: pexels.com

Ako rých­lo by som mohol byť pový­še­ný?

Sústreď sa najprv na aktu­ál­nu prá­cu.

Čo sa sta­ne, ak nebu­dem vychá­dzať so šéfom ale­bo kole­ga­mi?

To znie, že s tým už máš skú­se­nos­ti a vyvo­lá­va to otáz­ku či tým prob­lé­mom v kolek­tí­ve nebý­vaš prá­ve ty.

Aké zamest­na­nec­ké výho­dy ponú­ka­te?

Túto otáz­ku je lep­šie nechať si na neskôr, kedy už vieš, že má fir­ma o teba záu­jem. Na dru­hej stra­ne, fir­my čas­to uvá­dza­jú zamest­na­nec­ké výho­dy na svo­jich strán­kach, tak­že ak si si ich nepoz­rel a pýtaš sa, opäť pôso­bíš neprip­ra­ve­ne.

Kedy budem mať nárok na zvý­še­nie pla­tu?

To napo­ve­dá, že penia­ze sú jedi­né, čo ťa ohľa­dom ponú­ka­nej prá­ce zau­jí­ma.

fofo: pexels.com

Môžem odísť skôr, ak už budem mať prá­cu hoto­vú?

Nez­jed­ná­vaj, keď tú prá­cu ešte ani nemáš.

Ste žena­tý?/Máte deti? …

Nikdy sa na poho­vo­re nepý­taj osob­né otáz­ky.

Sle­du­je­te účty na sociál­nych sie­ťach?

Mal by si rátať s tým, že si ťa budú­ci zamest­ná­va­teľ môže vyhľa­dať aj na sociál­nych sie­ťach. Ak sa na toto pýtaš, môže to znieť tak, že máš čo skrý­vať a svo­jim sprá­va­ním môžeš v budúc­nos­ti naru­šiť imidž spo­loč­nos­ti. Ak nech­ceš, aby ťa sle­do­va­li cudzí ľudia, nastav si jed­no­du­cho súkrom­ný pro­fil.

Pre­ve­ru­je­te si zamest­nan­cov?

Pre­čo? Máš zápis v trest­nom regis­tri?

Moni­to­ru­je­te e-mai­ly a pou­ží­va­nie inter­ne­tu?

Dávaš jas­ný sig­nál, že sa pop­ri prá­ci chceš veno­vať súkrom­nej pošte, za čo pla­te­ný nebu­deš.

fofo: pexels.com

Budem mať vlast­nú kan­ce­lá­riu?

Až tak na tom zále­ží?

Počul som o ria­di­te­ľo­vi túto kle­be­tu. Je to prav­da?

Oho­vá­ra­nie na poho­vo­re je vyso­ko nepro­fe­si­onál­ne a veľa to o tebe vypo­ve­dá.

Aké sú pod­mien­ky výpo­ve­de?

Nie je dob­ré roz­mýš­ľať o výpo­ve­di už na poho­vo­re.

Môžem počas dňa vyba­vo­vať súkrom­né hovo­ry?

Toto pre­zrá­dza, že nie si na 100% sústre­de­ný na prá­cu.

fofo: pexels.com

Aký som bol?

Nepý­taj sa otáz­ky, na kto­ré nech­ceš počuť odpo­veď. Prí­pad­ne ak chceš neja­ký feed­back, opý­taj sa po tom, čo dosta­neš vyjad­re­nie či ťa pri­ja­li ale­bo nie.

Dostal som tú prá­cu?

Nebuď vtie­ra­vý.

Ak vieš zo skú­se­nos­ti o ďal­ších nevhod­ných otáz­kach, podeľ sa o ne v komen­tá­roch.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)