19-ročný mladík si otvoril reštauráciu, ktorá pripomína teplo domova

Richard Vitkovský / 20. júna 2018 / Food biznis

  • Flynn Mc­Garry je na prvý po­hľad oby­čaj­ným mla­dým mu­žom, v sku­toč­nosti je však úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom
  • Jeho prvú re­štau­rá­ciu Gem v Man­hat­tane nav­šte­vuje množ­stvo zá­kaz­ní­kov
  • Pre­vádzka to­tiž po­núka ne­fal­šo­vaný po­cit do­mova a kva­litné jedlo, za 155 do­lá­rov si mô­žeš do­priať ochut­náv­kové menu
zdroj: flickr
  • Flynn Mc­Garry je na prvý po­hľad oby­čaj­ným mla­dým mu­žom, v sku­toč­nosti je však úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom
  • Jeho prvú re­štau­rá­ciu Gem v Man­hat­tane nav­šte­vuje množ­stvo zá­kaz­ní­kov
  • Pre­vádzka to­tiž po­núka ne­fal­šo­vaný po­cit do­mova a kva­litné jedlo, za 155 do­lá­rov si mô­žeš do­priať ochut­náv­kové menu

Flynn Mc­Garry mal k va­re­niu po­zi­tívny vzťah už od ma­lička. Prvé jedlo uva­ril keď mal 10 ro­kov. Jeho láska k príp­rave je­dál bola taká ob­rov­ská, že za­čal pra­co­vať re­štau­rač­nom biz­nise už od svo­jich 12-tich ro­kov. Aj na­priek skú­se­nos­tiam si ni­kdy ne­tú­žil ot­vo­riť vlastný pod­nik. Kla­sické re­štau­rá­cie mu to­tiž pri­pa­dali chladné a umelé. Osobne sa v nich ne­cí­til prí­jemne.

Vnú­tor­nému vo­la­niu však na­ko­niec ne­odo­lal a roz­ho­dol sa predsa len pus­tiť na novú cestu. Dnes je hlav­ným šéf­ku­chá­rom vo svo­jej vlast­nej re­štau­rá­cii s príz­nač­ným náz­vom Gem (kle­not), ktorú na­zval podľa mena svo­jej matky, ktoré pre­čí­tal od­zadu. A ná­zov bol vy­bratý správne. Je to „čierna ovca“ me­dzi re­štau­rá­ciami. Nie je to vlastne ty­pická na­blýs­kaná re­štau­rá­cia. Po­zos­táva z dvoch miest­ností pre hostí. Jedna má ná­zov obý­va­cia izba a druhá je­dá­leň. Obý­va­cia izba je ur­čená pre mi­lov­ní­kov ran­nej kávy.


Káva a pe­čivo! Toto je ran­ným ri­tu­álom u mno­hých ľudí. Práve tu si ju mô­žeš do­priať práve spolu s chut­ným pe­či­vom a cí­tiť sa pri tom ako u seba doma v obý­vačke. Čo­skoro sa po­nuka roz­šíri o vzácne čaje a iné druhy káv. Dru­hou miest­nos­ťou je je­dá­leň. Tu to za­čína byť ešte zau­jí­ma­vej­šie. Ty­pické jedlo po­zos­táva 12-15 cho­dov. Tie sa po­dá­vajú v ča­so­vom úseku dvoch ho­dín. Ne­mu­síš sa však báť toho, že ta­kýto ná­por ne­z­vlád­neš. Jed­not­livé chody budú na­mie­šané v správ­nom po­mere.

Náj­deš tu teda jed­no­hubky, len tak na za­hryz­nu­tie, po­tom ob­lo­žené misy a sa­moz­rejme pl­no­hod­notné chody, kde sa na­ješ do­sýta. Pri­po­mína to vlastne jednu veľkú hos­tinu. Sa­motný ma­ji­teľ je na svoje dieťa ná­le­žite hrdý a ve­nuje mu ma­xi­málnu po­zor­nosť. Je to­tiž per­fek­ci­onis­tom. Táto silná stránka sa v ňom roz­vi­nula práve vďaka práci od út­leho veku. Re­štau­račné za­ria­de­nia to­tiž mu­sia byť tip-top po všet­kých strán­kach.

Ne­ľu­tuje Flynn stra­tenú mla­dosť? Ne­ľu­tuje ty­pické zá­bavky te­e­na­ge­rov?  Nie, ni­kdy sa to­tiž ne­cí­til, že by o niečo pri­šiel. Jed­no­du­cho po tom vô­bec ne­tú­žil. Dnes z toho ťaží a k svojmu pod­ni­ka­niu pri­stu­puje s pl­nou váž­nos­ťou. To­muto po­stoju sa ur­čite te­šia aj in­ves­tori, pre­tože ve­dia, že svoje fi­nan­cie zve­rili do tých správ­nych rúk.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.in , gem-nyc.com

Pridať komentár (0)