Poc­ti­vé pare­né buch­tič­ky ti naser­ví­ru­je v Buch­tár­ni Tomáš Hakl

Zuzana Kaššáková / 18. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: archív Tomáša Hakla

V Bra­ti­sla­ve môžeš nájsť ute­še­ný fast food s pare­ný­mi buch­ta­mi – Buch­tá­reň. Ponúk­nu ti naozaj poc­ti­vé pare­né buch­ty, od tých tra­dič­ných až po špe­cia­li­ty, ako sla­né či bez­lak­tó­zo­vé buch­ty.

Kde a ako vznik­la myš­lien­ka na zalo­že­nie gas­tro pod­ni­ku, kto­rý ponú­ka pare­né buch­ty?

Buch­tá­reň – prvý fast food s pare­ný­mi buch­ta­mi“, bola prvot­ne idea môj­ho spo­loč­ní­ka. Keď sme spo­loč­ne pri­pra­vo­va­li firem­né oble­če­nie pre spo­loč­nosť, kto­rá tie­to ruč­ne robe­né buch­ty a kned­le vyrá­ba, zis­ti­li sme, že si pro­fe­si­onál­ne veľ­mi sedí­me. Spo­loč­ne sme pri­pra­vi­li busi­ness plán, dola­di­li detai­ly a do dvoch mesia­cov veľ­mi úspeš­ne absol­vo­va­li prvý event.

V súčas­nos­ti vzni­ká v Bra­ti­sla­ve via­ce­ro stre­et foodo­vých pod­ni­kov. Inšpi­ro­val si sa pri Buch­tár­ni taký­mi­to pod­nik­mi? Čím sa odli­šu­je­te od ostat­ných?

Chcel som sa inšpi­ro­vať, ale tým že máme uni­kát­ny slo­ven­ský pro­dukt, išlo skôr o nakop­nu­tie, že ambu­lant­ný pre­daj s kva­lit­ným gastrom sa dá robiť aj na Slo­ven­sku. A do budúc­na pred­sta­vu­je veľ­ký poten­ciál. Sami by sme chce­li do 12 mesia­cov otvo­riť v Bra­ti­sla­ve stá­lu pre­vádz­ku. Pare­né buch­ty ako stre­et food nepo­nú­ka nikto v regi­ó­ne, tak­že kon­cept ako taký je uni­kát. Zákaz­ní­ci nám vyjad­ru­jú veľ­kú pod­po­ru, čo nás neuve­ri­teľ­ne moti­vu­je a sna­ží­me sa im vychá­dzať v ústre­ty – koniec kon­cov, sme tu hlav­ne pre nich. Nestar­nú­ce Baťo­ve mot­to: “Náš zákaz­ník, náš pán” je pri­ori­tou.

14470630_1116914985052355_5834701342667230123_n

foto: archív Tomá­ša Hak­la

Čím sú vaše buch­ty špe­ciál­ne? Pre­čo by mali ľudia nav­ští­viť Buch­tá­reň, ak o nej len prvý­krát číta­jú v tom­to člán­ku?

Ak milu­jú slad­ké, tak je to jed­no­du­ché ;) Dokon­ca sme vyho­ve­li požia­dav­kám zákaz­ní­kov a zača­li ponú­kať aj sla­né buch­ty, kto­ré sa okam­ži­te sta­li hitom. Robí­me tie naj­poc­ti­vej­šie pare­né buch­ty, bez emul­gá­to­rov, sta­bi­li­zá­to­rov atď.

Všet­ky buch­ty sa robia ruč­ne, ruč­ne sa aj plnia v pre­vádz­ke BIG stra­vo­va­nie vo Svä­tom Juri. Ako ich ruka spra­ví, tak ich ponú­ka­me v stán­ku, sú ako od babič­ky ;)

Buch­tič­ky sú ruč­ne robe­né. Zna­me­ná to, že si ich pri­pra­vu­je­te vy sami? 

Ako som už spo­mí­nal, máme na to kva­lit­nú fir­mu s dlho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi. Oni to za tie roky vedia naj­lep­šie.

14572336_1121996291210891_6648485788992535946_n

foto: archív Tomá­ša Hak­la

Mys­líš si, že sa Buch­tá­reň dá robiť aj vo veľ­kom bez toho, aby to neub­ra­lo kva­li­te pro­duk­tov?

Chce­me a bude­me to tak­to robiť, aj keď sa roz­ras­tie­me. Máme skve­lé­ho dodá­va­te­ľa, kto­rý má kon­zis­tent­nú kva­li­tu už viac ako 15 rokov. Po kamen­nej pre­daj­ni a otvo­re­ní dru­hé­ho stán­ku plá­nu­je­me ísť s Buch­tár­ňou ešte ďalej, nech­cem ale zatiaľ nič pre­zrá­dzať. Ak bude dopyt taký, ako je teraz, tak uro­bí­me všet­ko pre­to, aby sme boli pre našich zákaz­ní­kov čo naj­do­stup­nej­ší a s rov­na­kou kva­li­tou.

Pre dneš­nú dobu je typic­ké, že dôle­ži­tej­šie ako dob­re vyro­biť, je dob­re pre­dať. Aké mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty na pod­po­ru pre­da­ja v súčas­nos­ti využí­va­te?

Tým, že som už vys­trie­dal desiat­ky firiem, kde som pra­co­val, veľa som sa naučil. Mar­ke­ting sa dá robiť naozaj vša­de. Ľudia sa sťa­žu­jú, že na to potre­bu­jú hlav­ne kapi­tál, no my sme vsa­di­li hlav­ne na kre­a­ti­vi­tu. Zatiaľ ide­me ces­tou sociál­nych sie­tí a pre­zen­tá­ci­ou hlav­ne na akciách. Už teraz máme pri­pra­ve­ných zopár ďal­ších trom­fov ako zau­jať.

Na trhu pôso­bí­te pomer­ne krát­ko. Čo pova­žu­ješ za váš dote­raj­ší naj­väč­ší úspech Buch­tár­ne?

Naj­väč­ší úspech je samot­ná rea­li­zá­cia Buch­tár­ne. V mla­dom veku a na veľa­krát zatra­co­va­nom gas­tro trhu roz­be­hnúť nie­čo, čo chce byť kva­lit­né nie­len tova­rom, ale aj vizu­ál­nym pre­ja­vom a záro­veň ostať ceno­vo dostup­ný je úspech sám o sebe. A samoz­rej­me aj to, že naše prvé akcie potvr­di­li naše odha­dy a buch­ty vyča­ri­li úsmev na tvá­rach :)

14570472_1116233581787162_7652162271433990556_n

foto: archív Tomá­ša Hak­la

Vede­nie pre­vádz­ky v oblas­ti gas­tro­nó­mie je urči­te namá­ha­vé. Čo pokla­dáš za naj­ťaž­šie? Ako by si zhod­no­til nároč­nosť pod­ni­ka­nia v tej­to oblas­ti z hľa­dis­ka legis­la­tí­vy, záko­nov a iných naria­de­ní?

Čo sa týka úra­dov, dá sa to obe­hať. Dokon­ca člo­vek doká­že natra­fiť na ľudí, kto­rí chcú naozaj pomôcť. Nie­ke­dy je však otra­va a žrút času vyba­vo­va­nie všet­kých tých povo­le­ní a sle­do­va­nie neus­tá­le sa menia­ce­ho daňo­vé­ho záko­na. Mys­lím, že kaž­dý začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ vie, o čom hovo­rím. Kaž­do­pád­ne som rád, že sme na Slo­ven­sku a verím, že do budúc­na sa bude legis­la­tí­va zlep­šo­vať. Ale naj­väč­ší prob­lém nám robil a robí RÚVZ (Regi­onál­ny úrad verej­né­ho zdra­vot­níc­tva), bohu­žiaľ nezmy­sel­né záko­ny kto­ré sťa­žu­jú život všet­kým gas­tro pre­vádz­kam, aj ambu­lant­ným. Je to boj s veter­ný­mi mlyn­mi. Tre­ba byť pri nich opatr­ný a nedať sa odra­diť.

V súčas­nos­ti sa vo veľ­kom pre­zen­tu­je zdra­vý život­ný štýl. Mys­líš si, že ten­to trend neo­hro­zí tvoj biz­nis, nakoľ­ko pare­né buch­ty môže­me pova­žo­vať za “kalo­ric­kú bom­bu”?

Zdra­vý život­ný štýl, to by sme muse­li žiť na inej pla­né­te. Plá­nu­je­me ale robiť bez­lep­ko­vé pare­né buch­ty, bez­lak­tó­zo­vé už máme. Mys­lím, že pare­nú buch­tu si dopra­je kaž­dý. ;) Kama­rá­ti, čo dba­jú o svo­ju posta­vu, naozaj odpo­rú­ča­jú buch­ty na raňaj­ky.

14517666_1121283831282137_4922726214850159071_n

foto: archív Tomá­ša Hak­la

Kva­li­ta potra­vín je už zopár rokov veľ­mi dis­ku­to­va­nou témou na Slo­ven­sku. Mno­hé potra­vi­no­vé škan­dá­ly pri­nú­ti­li ľudí viac sle­do­vať, čo kon­zu­mu­jú. Cítiš aj ty neja­ký posun v stra­vo­va­ní Slo­vá­kov? Dostá­vaš otáz­ky, odkiaľ dová­žaš suro­vi­ny a aké je zlo­že­nie tvo­jich buchiet?

Tak ľudia si už začí­na­jú uve­do­mo­vať pôvod potra­vín a to ako ´´pri­ro­dze­ne´´ ras­tú. Osob­ne som straš­ne rád, že exis­tu­jú Far­már­ske Trhy, Trh Piac v Trž­ni­ci a podob­né. Pre­dá­va­jú tam potra­vi­ny kto­ré naozaj nepreš­li žiad­nou úpra­vou a sú za všet­kých okol­nos­tí naj­viac bio (ako sa to teraz hovo­rí). Kaž­dý tre­tí zákaz­ník sa ma pýta, aké pou­ží­va­me suro­vi­ny, a my sme hrdí, že to robí­me poc­ti­vo. Tým pádom im pokoj­ne uká­žem aj foto­gra­fie z výro­by.

Mno­ho ľudí na Slo­ven­sku sa bojí ísť do pod­ni­ka­nia, pre­to­že sa bojí zly­ha­nia. Máš neja­ký recept na to, ako sa paso­vať s prob­lé­ma­mi pod­ni­ka­nia? Je Buch­tá­reň tvoj prvý biz­nis ale­bo si podnikal/podnikáš aj v nie­čom inom? 

Už od 14-tich som rie­šil, že chcem mať nie­čo vlast­né, mal som aj nápad, aj rea­li­zá­ciu, ale väč­ši­nou to skon­či­lo na tom, že mla­dé ucho neb­ra­li ľudia váž­ne. Dnes to už je inak. Prvú s.r.o. som si ale zalo­žil až s buch­tič­ka­mi. Recept je jed­no­du­chý a pou­ži­teľ­ný na kaž­dé­ho. Naozaj tvrdo pra­co­vať, nech­cieť všet­ko hneď, byť kre­a­tív­ny a štip­ku šťas­tia si mys­lím, že má kaž­dý a prí­de to ;)

Pridať komentár (0)