Kre­a­tí­vec Myles Litt­le a kolek­cia jeho foto­gra­fií ťa donú­tia zamys­lieť sa nad zvrá­te­ný­mi hod­no­ta­mi spo­loč­nos­ti

Martina Ditrichová / 8. augusta 2016 / Business

Prob­lém nerov­nos­ti vo sve­te je stá­le ťaž­šie igno­ro­vať. Prie­pasť medzi bohat­stvom a chu­do­bou sa stá­le zväč­šu­je a člo­ve­ku priam bije do očí. Kurá­tor a edi­tor foto­gra­fií Myles Litt­le sa sna­ží pro­stred­níc­tvom kni­hy a ces­tu­jú­cej expo­zí­cie „1% pri­vi­le­go­va­ných v čase glo­bál­nej nerov­nos­ti“ (1% Pri­vi­le­ge in a Time of Glo­bal Ine­qu­ali­ty) pou­ká­zať, aké až neetic­ké roz­me­ry to nabe­rá.

Moja ran­ná pre­chádz­ka po Man­hat­ta­ne mi posky­tu­je zábles­ky otras­nej chu­do­by a neko­neč­né­ho bohat­stva záro­veň. Kaž­dý, od pod­ni­ka­te­ľa- miliar­dá­ra až po Pápe­ža, sa už vyslo­vil pro­ti tomu­to zne­po­ko­ju­jú­ce­mu vývo­ju.“

Aj keď si mys­lí­me, že prob­lé­mu roz­umie­me, vidí­me len špič­ku ľadov­ca a nevie­me si ani len pred­sta­viť, aké roz­me­ry prie­pasť reál­ne má. Prav­dou je, že 1% ľud­skej popu­lá­cie vlast­ní 50% glo­bál­ne­ho bohat­stva, zatiaľ čo spod­ných 50% vlast­ní iba 1% bohat­stva. Keď sa na Har­vard Busi­ness Scho­ol opý­ta­li štu­den­tov, o koľ­ko si mys­lia, že CEO zará­ba viac ako jeho zamest­nan­ci, prie­mer­ne odha­do­va­li 30 ku 1. V sku­toč­nos­ti je to viac ako 350 ku 1!

Chcem, aby ľudia zača­li dia­lóg o eko­no­mic­kej féro­vos­ti, o našich pri­ori­tách a o našich hod­no­tách ako spo­loč­nos­ti,“ vyjad­ril sa Myles Litt­le pre Busi­ness Insi­der. „Osla­vu­je­me tých pra­vých hrdi­nov? Zaob­chá­dza­me dob­re so správ­ny­mi ľuď­mi? Ale­bo sú naše sym­pa­tie zavá­dza­jú­ce?“ Verí, že tie­to otáz­ky si začne pokla­dať stá­le viac a viac ľudí, mož­no aj ako reak­cia na jeho kni­hu, či expo­zí­ciu. To by moh­lo byť prvým kro­kom ku zme­ne.

Teraz sa pozri na hor­ko­slad­ké foto­gra­fie, nie­kto­ré spo­lu s Myle­so­vý­mi komen­tár­mi. Kni­ha a expo­zí­cia tak­tiež obsa­hu­je ese­je od Josep­ha Stig­lit­za, výher­cu Nobe­lo­vej ceny za eko­nó­miu a odbor­ní­ka na nerov­nosť a Geof­fa Dyera, spi­so­va­te­ľa a drži­te­ľa ceny Nati­onal Book Cri­tics Circ­le Award. Expo­zí­cia pri­ces­tu­je ten­to rok aj do Euró­py, bohu­žiaľ na Slo­ven­sku ani v Čes­kej repub­li­ke sa neob­ja­ví.

A man floats in the 57th-floor swimming pool of the Marina Bay Sands Hotel, with the skyline of the Singapore financial district behind him. 2013 Paolo Woods & Gabriele GalimbertiÑINSTITUTE

Muž, plá­va­jú­ci v bazé­ne na 57. poscho­dí v Mari­na Bay Sands Hotel, s mra­ko­drap­mi vo finanč­nej štvr­ti Sin­ga­po­re v poza­dí.

foto: 2013 Paolo Woods a Gab­rie­le Galim­ber­ti

2

Šéf­ku­chár čaká na svo­jich hos­tí, kým prí­du z exkur­zie lie­ta­jú­cim baló­nom, aby im mohol naser­ví­ro­vať šam­pan­ské v stre­de Maa­sai Mara národ­nej rezer­vá­cie v Keni.

foto: 2012 Guil­lau­me Bonn

Lake Las Vegas/Macdonald Ranch 05.2012

foto: 2012 Micha­el Light

Roma­na Hills“ domy s roz­lo­hou 3000 – 8000m2 v Hen­der­son, Neva­da.

Ten­to obrá­zok hovo­rí o envi­ro­men­tál­nom efek­te pri­vi­le­go­va­ných. Tak­to zele­ná trá­va na púš­ti v Neva­de si vyža­du­je veľa vody a je na tom nie­čo veľ­mi nepri­ro­dze­né. Koľ­ko to asi tak môže byť udr­ža­teľ­né?

4

foto: Jeff Koons, Ste­de­lijk Muse­um, Amster­dam’ 2012 Henk Wilds­chut

5

foto: Var­va­ra in Her Home Cine­ma, Mos­cow 2010 Anna Sklad­mann

Foto­gra­fia uka­zu­je, aké je to vyras­tať ako malé pri­vi­le­go­va­né die­ťa v Rus­ku. Litt­le pove­dal Sklad­man­no­vej, že mu to pri­po­mí­na “motý­ľa, kto­rí sa pokú­ša unik­núť”.

A crowd protests the G8 Summit in Heiligendamm, Germany. 2007 Jšrg BrŸggemannÑOSTKREUZ

foto: 2007 Jorg Brug­gen­mann

Dav pro­tes­tu­jú­ci pro­ti G8 sum­mi­tu v Nemec­ku.

Paradise Now Nr. 18 2008 Peter Bialobrzeski

foto: “Para­di­se Now 18“. 2008 Peter Bia­lobr­zes­ki

Litt­le sa sna­žil nevy­brať prvo­plá­no­vé zábe­ry bohat­stva, aké nám pre­dos­tie­ra­jú novi­ny, či Hol­ly­wo­od. Táto fot­ka zobra­zu­je prí­ro­du, kto­rá je ume­lo osvet­le­ná veľ­ký­mi ázij­ský­mi mes­ta­mi.

Demolition Of One Of Shanghai'S Traditional Lane Neighborhoods With New Office Towers And Apartment Buildings In Background.

foto: Roz­pa­dá­va­jú­ci sa Shan­ghai. 2002 Greg Girard

Litt­le sa sna­žil vo svo­jej expo­zí­cii pre­dísť cli­ché, dare­bá­kom, tls­tým úlis­ným ban­ká­rom. Táto fot­ka si ho zís­ka­la tým, ako sil­ne uka­zu­je blíz­kosť bohat­stva a chu­do­by, krá­sy a ska­zy.

The future site of the Highline in New York City, which would grow to be a 1.45 mile long park built on an elevated section of rail line. Funded largely by private donations, some of them reaching into the tens of millions of dollars, the park is now a beloved fixture of the city. 2004-05 Jesse Chehak

foto: Abo­ve 34th Stre­et East­ward. 2004 Jes­se Che­hak

Litt­le chce pou­ká­zať na to: “Nemys­lím si, že všet­ci boha­tí ľudia sú dare­bá­ci, vôbec. To je dôvod, pre­čo som zara­dil aj Line Park High v New Yor­ku, kto­rý bol posta­ve­ný s obrov­ský­mi dar­mi od boha­tých jed­not­liv­cov. Je to jed­no­du­cho skve­lý prí­ras­tok do mes­ta.”

10

foto: Pac­kard Motor Car Com­pa­ny závod v Det­ro­ite. 2009 Andrew Moore

8

foto: 2005 Julia­na Sohn

Bez­no­hý muž leš­tí hviez­du na Hol­ly­wo­od­skom chod­ní­ku slá­vy.

A street preacher in New York appeals to Wall Street to repent. 2011 Christopher AndersonÑMagnum Photos

foto: 2011 Chris­top­her Ander­son

Pou­lič­ný kaza­teľ v New Yor­ku vyzý­va Wall Stre­et kajať sa.

13

foto: Mine Safe­ty, North Mara Mine, Tan­za­nia. 2011 David Chan­cel­lor

Ten­to sní­mok pochá­dza z dia­man­to­vej bane v Tan­zá­nii. V rám­ci tej­to kolek­cie Chan­cel­lor má aj zábe­ry zbe­da­če­ných miest­nych, kto­rí sa pokú­si­li zo skál zís­kať aspoň sto­py dia­man­tu,” komen­tu­je Litt­le. ” Jed­no­du­cho milu­jem ten­to per­fekt­ný des­ti­lát v jed­nej foto­gra­fii, aj luxus, aj eko­lo­gic­ké nákla­dy na ťaž­bu, aj nási­lie, kto­ré sa dá využiť na spo­chyb­ne­nie pri­vi­lé­gii.”

OpŽra de Monte-Carlo, Monte Carlo, Monaco 2009 David Leventi

foto: Ope­ra v Mon­te Car­lo, Mona­co. 2009 David Leven­ti

Odhliad­nuc od neuve­ri­teľ­nej deka­den­cie, Litt­le milo­val myš­lien­ku, že táto budo­va ope­ry v Mon­te Car­le bola tiež vnút­ri kasí­na, mies­to “s vyso­kým rizi­kom a množ­stvom peňa­zí.”

15

foto: Prach. 2012 Sas­ha Bez­zu­bov

Princess Studio, a wedding photo studio in Shanghai. China. Tong (29) posing for her wedding pictures.

foto: 2013 Guil­lau­me Her­baut

Tong, pózu­je na svo­je sva­dob­né foto­gra­fie v Prin­cess Stu­dio v Shan­ghai, Čína.

17

foto: Živý plot. 2010 Nina Ber­man

Harvard University 2006 Shane Lavalette

foto: Har­vard Uni­ver­si­ty. 2006 Sha­ne Lava­let­te

Litt­le zara­dil aj ten­to obraz Har­var­du, aby pou­ká­zal na prob­lém vo vzde­lá­va­com sys­té­me v Ame­ri­ke. “Mys­lím, že je nesmier­ne dôle­ži­té hovo­riť o roz­die­le vo vzde­la­ní,” pove­dal.

19

foto: 2010 Nina Ber­man

Nie­kto­rí z 25,000 účast­ní­kov zno­vuz­ro­de­nia pas­to­ra Eddie­ho Lon­ga v Bap­tis­tic­kom kos­to­le v Atlan­te, kto­rý vyzbie­ral mili­ó­ny od svo­jich veria­cich. Ich mot­to je Boh odme­ňu­je ľudí s bohat­stvom.

Nose job (rhinoplasty) surgery. James, 25, a British driving instructor, receives a 'nose-job' (Rhinoplasty surgery), to reduced the size of his nose for cosmetic reasons.

foto: 2011 Zed Nel­son

25-roč­ný brit absol­vu­je plas­tic­kú ope­rá­ciu na zmen­še­nie nosa.

21

foto: Chryst­ler 300. 2007 Flo­to + War­ner

Okrem nád­her­nej pale­ty farieb a tex­túr “Chrys­ler 300,” videl Litt­le v tej­to foto­gra­fii prí­le­ži­tosť uká­zať auto­ma­ti­zá­ciu a ako ovplyv­ňu­je stred­nú trie­du. “Je dôle­ži­té hovo­riť o tla­ku, kto­rý vytvá­ra na stred­nú trie­du, a mys­lím, že auto­ma­ti­zá­cia je do znač­nej mie­ry, súčas­ťou toh­to roz­ho­vo­ru,” pove­dal. “Pro­du­ku­je­me neuve­ri­teľ­né tech­no­ló­gie, tech­no­ló­gie, ako naprí­klad títo robo­ti. Ale nemu­sí to vždy zna­me­nať, že je to pre nás dob­ré v kaž­dom sme­re.”

22

foto: Pro­jek­tor. 2012 Mike Osbor­ne

Pro­jek­tor” je z kni­hy, kto­rá skú­ma novo vybu­do­va­né kasí­na. “Čo mám rád na tom­to je, že máme ten­to neuve­ri­teľ­ne zvod­ný, žia­ri­vý objekt túž­by, a napriek tomu, že je ilu­zór­ne. — Ide o strop namies­to dve­rí Je to koniec namies­to začiat­ku,” pove­dal Litt­le.

23

foto: Votrel­ci na skal­nej ste­ne, Tan­za­nia, 2011 David Chan­cel­lor

Zdroj: businessinsider.com, Foto: onepercentshow.com

Pridať komentár (0)