Kre­a­tí­vec Myles Little a kolek­cia jeho foto­gra­fií ťa donú­tia zamys­lieť sa nad zvrá­te­nými hod­no­tami spo­loč­nosti

Martina Ditrichová / 8. augusta 2016 / Business

Prob­lém nerov­nosti vo svete je stále ťaž­šie igno­ro­vať. Prie­pasť medzi bohat­stvom a chu­do­bou sa stále zväč­šuje a člo­veku priam bije do očí. Kurá­tor a edi­tor foto­gra­fií Myles Little sa snaží pro­stred­níc­tvom knihy a ces­tu­jú­cej expo­zí­cie „1% pri­vi­le­go­va­ných v čase glo­bál­nej nerov­nosti“ (1% Pri­vi­lege in a Time of Glo­bal Ine­qu­ality) pou­ká­zať, aké až neetické roz­mery to naberá.

Moja ranná pre­chádzka po Man­hat­tane mi posky­tuje záblesky otras­nej chu­doby a neko­neč­ného bohat­stva záro­veň. Každý, od pod­ni­ka­teľa- miliar­dára až po Pápeža, sa už vyslo­vil proti tomuto zne­po­ko­ju­jú­cemu vývoju.“

Aj keď si mys­líme, že prob­lému roz­umieme, vidíme len špičku ľadovca a nevieme si ani len pred­sta­viť, aké roz­mery prie­pasť reálne má. Prav­dou je, že 1% ľud­skej popu­lá­cie vlastní 50% glo­bál­neho bohat­stva, zatiaľ čo spod­ných 50% vlastní iba 1% bohat­stva. Keď sa na Har­vard Busi­ness School opý­tali štu­den­tov, o koľko si mys­lia, že CEO zarába viac ako jeho zamest­nanci, prie­merne odha­do­vali 30 ku 1. V sku­toč­nosti je to viac ako 350 ku 1!

Chcem, aby ľudia začali dia­lóg o eko­no­mic­kej féro­vosti, o našich pri­ori­tách a o našich hod­no­tách ako spo­loč­nosti,“ vyjad­ril sa Myles Little pre Busi­ness Insi­der. „Osla­vu­jeme tých pra­vých hrdi­nov? Zaob­chá­dzame dobre so správ­nymi ľuďmi? Alebo sú naše sym­pa­tie zavá­dza­júce?“ Verí, že tieto otázky si začne pokla­dať stále viac a viac ľudí, možno aj ako reak­cia na jeho knihu, či expo­zí­ciu. To by mohlo byť prvým kro­kom ku zmene.

Teraz sa pozri na hor­ko­sladké foto­gra­fie, nie­ktoré spolu s Myle­so­vými komen­tármi. Kniha a expo­zí­cia tak­tiež obsa­huje eseje od Josepha Stig­litza, výhercu Nobe­lo­vej ceny za eko­nó­miu a odbor­níka na nerov­nosť a Geoffa Dyera, spi­so­va­teľa a drži­teľa ceny Nati­onal Book Cri­tics Circle Award. Expo­zí­cia pri­ces­tuje tento rok aj do Európy, bohu­žiaľ na Slo­ven­sku ani v Čes­kej repub­like sa neob­javí.

A man floats in the 57th-floor swimming pool of the Marina Bay Sands Hotel, with the skyline of the Singapore financial district behind him. 2013 Paolo Woods & Gabriele GalimbertiÑINSTITUTE

Muž, plá­va­júci v bazéne na 57. poschodí v Marina Bay Sands Hotel, s mra­ko­drapmi vo finanč­nej štvrti Sin­ga­pore v pozadí.

foto: 2013 Paolo Woods a Gab­riele Galim­berti

2

Šéf­ku­chár čaká na svo­jich hostí, kým prídu z exkur­zie lie­ta­jú­cim baló­nom, aby im mohol naser­ví­ro­vať šam­pan­ské v strede Maa­sai Mara národ­nej rezer­vá­cie v Keni.

foto: 2012 Guil­laume Bonn

Lake Las Vegas/Macdonald Ranch 05.2012

foto: 2012 Michael Light

Romana Hills“ domy s roz­lo­hou 3000-8000m2 v Hen­der­son, Nevada.

Tento obrá­zok hovorí o envi­ro­men­tál­nom efekte pri­vi­le­go­va­ných. Takto zelená tráva na púšti v Nevade si vyža­duje veľa vody a je na tom niečo veľmi nepri­ro­dzené. Koľko to asi tak môže byť udr­ža­teľné?

4

foto: Jeff Koons, Ste­de­lijk Museum, Amster­dam’ 2012 Henk Wilds­chut

5

foto: Var­vara in Her Home Cinema, Mos­cow 2010 Anna Sklad­mann

Foto­gra­fia uka­zuje, aké je to vyras­tať ako malé pri­vi­le­go­vané dieťa v Rusku. Little pove­dal Sklad­man­no­vej, že mu to pri­po­mína “motýľa, ktorí sa pokúša unik­núť”.

A crowd protests the G8 Summit in Heiligendamm, Germany. 2007 Jšrg BrŸggemannÑOSTKREUZ

foto: 2007 Jorg Brug­gen­mann

Dav pro­tes­tu­júci proti G8 sum­mitu v Nemecku.

Paradise Now Nr. 18 2008 Peter Bialobrzeski

foto: “Para­dise Now 18“. 2008 Peter Bia­lobr­zeski

Little sa sna­žil nevy­brať prvo­plá­nové zábery bohat­stva, aké nám pre­dos­tie­rajú noviny, či Hol­ly­wood. Táto fotka zobra­zuje prí­rodu, ktorá je umelo osvet­lená veľ­kými ázij­skými mes­tami.

Demolition Of One Of Shanghai'S Traditional Lane Neighborhoods With New Office Towers And Apartment Buildings In Background.

foto: Roz­pa­dá­va­júci sa Shan­ghai. 2002 Greg Girard

Little sa sna­žil vo svo­jej expo­zí­cii pre­dísť cli­ché, dare­bá­kom, tls­tým úlis­ným ban­ká­rom. Táto fotka si ho zís­kala tým, ako silne uka­zuje blíz­kosť bohat­stva a chu­doby, krásy a skazy.

The future site of the Highline in New York City, which would grow to be a 1.45 mile long park built on an elevated section of rail line. Funded largely by private donations, some of them reaching into the tens of millions of dollars, the park is now a beloved fixture of the city. 2004-05 Jesse Chehak

foto: Above 34th Street East­ward. 2004 Jesse Che­hak

Little chce pou­ká­zať na to: “Nemys­lím si, že všetci bohatí ľudia sú dare­báci, vôbec. To je dôvod, prečo som zara­dil aj Line Park High v New Yorku, ktorý bol posta­vený s obrov­skými darmi od boha­tých jed­not­liv­cov. Je to jed­no­du­cho skvelý prí­ras­tok do mesta.”

10

foto: Pac­kard Motor Car Com­pany závod v Det­ro­ite. 2009 Andrew Moore

8

foto: 2005 Juliana Sohn

Bez­nohý muž leští hviezdu na Hol­ly­wo­od­skom chod­níku slávy.

A street preacher in New York appeals to Wall Street to repent. 2011 Christopher AndersonÑMagnum Photos

foto: 2011 Chris­top­her Ander­son

Pou­ličný kaza­teľ v New Yorku vyzýva Wall Street kajať sa.

13

foto: Mine Safety, North Mara Mine, Tan­za­nia. 2011 David Chan­cel­lor

Tento sní­mok pochá­dza z dia­man­to­vej bane v Tan­zá­nii. V rámci tejto kolek­cie Chan­cel­lor má aj zábery zbe­da­če­ných miest­nych, ktorí sa pokú­sili zo skál zís­kať aspoň stopy dia­mantu,” komen­tuje Little. ” Jed­no­du­cho milu­jem tento per­fektný des­ti­lát v jed­nej foto­gra­fii, aj luxus, aj eko­lo­gické náklady na ťažbu, aj nási­lie, ktoré sa dá využiť na spo­chyb­ne­nie pri­vi­lé­gii.”

OpŽra de Monte-Carlo, Monte Carlo, Monaco 2009 David Leventi

foto: Opera v Monte Carlo, Monaco. 2009 David Leventi

Odhliad­nuc od neuve­ri­teľ­nej deka­den­cie, Little milo­val myš­lienku, že táto budova opery v Monte Carle bola tiež vnútri kasína, miesto “s vyso­kým rizi­kom a množ­stvom peňazí.”

15

foto: Prach. 2012 Sasha Bez­zu­bov

Princess Studio, a wedding photo studio in Shanghai. China. Tong (29) posing for her wedding pictures.

foto: 2013 Guil­laume Her­baut

Tong, pózuje na svoje sva­dobné foto­gra­fie v Prin­cess Stu­dio v Shan­ghai, Čína.

17

foto: Živý plot. 2010 Nina Ber­man

Harvard University 2006 Shane Lavalette

foto: Har­vard Uni­ver­sity. 2006 Shane Lava­lette

Little zara­dil aj tento obraz Har­vardu, aby pou­ká­zal na prob­lém vo vzde­lá­va­com sys­téme v Ame­rike. “Mys­lím, že je nesmierne dôle­žité hovo­riť o roz­diele vo vzde­laní,” pove­dal.

19

foto: 2010 Nina Ber­man

Nie­ktorí z 25,000 účast­ní­kov zno­vuz­ro­de­nia pas­tora Eddieho Longa v Bap­tis­tic­kom kos­tole v Atlante, ktorý vyzbie­ral mili­óny od svo­jich veria­cich. Ich motto je Boh odme­ňuje ľudí s bohat­stvom.

Nose job (rhinoplasty) surgery. James, 25, a British driving instructor, receives a 'nose-job' (Rhinoplasty surgery), to reduced the size of his nose for cosmetic reasons.

foto: 2011 Zed Nel­son

25-ročný brit absol­vuje plas­tickú ope­rá­ciu na zmen­še­nie nosa.

21

foto: Chryst­ler 300. 2007 Floto + War­ner

Okrem nád­her­nej palety farieb a tex­túr “Chrys­ler 300,” videl Little v tejto foto­gra­fii prí­le­ži­tosť uká­zať auto­ma­ti­zá­ciu a ako ovplyv­ňuje strednú triedu. “Je dôle­žité hovo­riť o tlaku, ktorý vytvára na strednú triedu, a mys­lím, že auto­ma­ti­zá­cia je do znač­nej miery, súčas­ťou tohto roz­ho­voru,” pove­dal. “Pro­du­ku­jeme neuve­ri­teľné tech­no­ló­gie, tech­no­ló­gie, ako naprí­klad títo roboti. Ale nemusí to vždy zna­me­nať, že je to pre nás dobré v kaž­dom smere.”

22

foto: Pro­jek­tor. 2012 Mike Osborne

Pro­jek­tor” je z knihy, ktorá skúma novo vybu­do­vané kasína. “Čo mám rád na tomto je, že máme tento neuve­ri­teľne zvodný, žia­rivý objekt túžby, a napriek tomu, že je ilu­zórne. — Ide o strop namiesto dverí Je to koniec namiesto začiatku,” pove­dal Little.

23

foto: Votrelci na skal­nej stene, Tan­za­nia, 2011 David Chan­cel­lor

Zdroj: businessinsider.com, Foto: onepercentshow.com

Pridať komentár (0)