Maris­sa May­er a jej luxus­ný život – tak­to žije žena, kto­rá pre­da­la Yahoo za 4,8 miliar­dy dolá­rov Veri­zo­nu

Dárius Polák / 29. júla 2016 / Zaujímavosti

Veri­zon a Yahoo na začiat­ku týžd­ňa ozná­mi­li veľ­ký obchod, kto­rý môže zna­me­nať koniec éry Maris­sy May­er.

Yahoo sa spo­jí s mediál­nou sku­pi­nou Veri­zo­nu AOL, kto­rá pod seba zobe­rie Yahoo vyhľa­dá­va­nie, email, con­tent a ad-tech odvet­vie za sumu $4,8 miliar­dy dolá­rov. Pre zau­jí­ma­vosť, v roku 2008 Mic­ro­soft za Yahoo ponú­kol 10x viac, no spo­loč­nosť ho odmiet­la. Nie je žiad­ne ofi­ciál­ne sta­no­vis­ko o tom, či Maris­sa May­er osta­ne na poste CEO, ona sama však všet­kým zamest­nan­com napí­sa­la email ‚v kto­rom stá­lo, že to tak bude i naďa­lej.

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že býva­lá výkon­ná pra­cov­níč­ka Goog­le žije v skut­ku zau­jí­ma­vý život, vypl­ne­ný módou, luxus­ný­mi apart­mán­mi a exklu­zív­ny­mi večier­ka­mi. May­er po tom, čo Goog­le vyšiel verej­ne na bur­zu v roku 2004, zís­ka­la veľ­ké bohat­stvo a jej život­ný štýl to doka­zu­je.

Vyras­ta­la vo Wau­sau, Wis­con­sin, kde sa poc­ti­vo uči­la a vyskú­ša­la si veľa mimo­škol­ských akti­vít, kto­ré jej dali obrov­ské množ­stvo dis­cip­lí­ny — lek­cie kla­ví­ra, debat­ný krú­žok, volej­bal, plá­va­nie a balet.

1

Wis­con­sin opus­ti­la, keď bola pri­ja­tá na Stan­ford, kde zís­ka­la inži­nier­sky titul z počí­ta­čo­vých vied. Vo svo­jom roč­ní­ku vyni­ka­la a po skon­če­ní mala na sto­le 14 ponúk prá­ce. Nako­niec si vybra­la Goog­le, kde sa sta­la zamest­nan­com č. 20 a prvou ženou na inži­nier­skej pozí­cii.2

V roku 2012 sa sta­la CEO Yahoo. Už vte­dy vlast­ni­la sluš­ný maje­tok.3

May­er je zná­ma svo­jim citom pre módu, jej šat­ník tvo­rí oble­če­nie od dizaj­né­rov ako Caro­li­na Her­re­ra a Ale­xan­der McQu­e­en. Raz dokon­ca zapla­ti­la $60 000 dolá­rov za obed s Osca­rom de la Ren­tom. Kaš­mí­ro­vý sve­ter od toh­to dizaj­né­ra sa stal jej pra­cov­nou uni­for­mou — vlast­ní jeden v slo­no­vi­no­vej, tma­vo­mod­rej, čier­nej, ružo­vej, zele­no­mod­rej, čer­ve­nej a krá­lov­sko mod­rej far­be.

4

V máji 2015 bola spo­lu s Jen­ni­fer Lawren­ce, Wen­di Deng a Gong Li pod­pred­se­dom na Met Gala, jed­nou z naj­väč­ších kaž­do­roč­ných nocí módy. Yahoo ten­to event spon­zo­ro­va­lo a hoci sa verej­ne nevie koľ­ko zapla­ti­li, šuš­ká sa, že to bola suma oko­lo troch mili­ó­nov dolá­rov.

5

V roku 2007 sa spoz­na­la s pod­ni­ka­te­ľom a angel inves­to­rom Zacha­rym Bogu­e­om. Oba­ja zdie­ľa­li spo­loč­ný záu­jem o turis­ti­ku, lyžo­va­nie a beha­nie pol­ma­ra­tó­nov.

6

Zoso­bá­ši­li sa v roku 2009 na ostro­ve pokla­dov v San Fran­cis­cu v roku 2009.7

V sep­tem­bri 2012 sa im naro­dil chla­pec menom Macal­lis­ter a Maris­sa si zobra­la dvoj­týž­dňo­vú dovo­len­ku. V Yahoo si pre svo­je die­ťa a jeho opat­ro­va­teľ­ku zria­di­la jas­lič­ky.

8

V decem­bri 2015 poro­di­la dve diev­čat­ká — iden­tic­ké dvo­j­ič­ky.

9

Hlav­ná rodin­ná rezi­den­cia sa nachá­dza v byto­vom apart­má­ne hote­la Four Sea­sons v San Fran­cis­cu. Má hod­no­tu $5 mili­ó­nov dolá­rov a je zná­me, že v ňom hos­tí exklu­zív­ne kok­te­i­lo­vé večier­ky.

10

V roku 2006 si do apart­má­nu kúpi­la oko­lo 400 kús­kov skle­ne­né­ho ume­nia od Dale Chi­hu­ly. Kaž­dé jed­no má prie­mer­nú hod­no­tu $15 000 dolá­rov a ich donáš­ka spô­so­bi­la v mes­te význam­né doprav­né prob­lé­my.

11

Takis­to vlast­ní i moder­ný päť­iz­bo­vý dom v Palo Alto v hod­no­te $5,2 mili­ó­na dolá­rov, kto­rý pri­már­ne slú­ži ako mies­to pre oddych po dlhých veče­roch v prá­ci.

12

Dom je pre­pl­ne­ný vše­li­ja­ký­mi výmys­la­mi. Spo­lu s mužom kúpi­li repli­ku mlie­kar­ne Penin­su­la Cre­a­me­ry, kto­rá je čas­to nav­šte­vo­va­ná štu­dent­mi zo Stan­for­du. Repli­ku umiest­ni­li na zadný dvor a je urče­ná pre syna, potom čo bude dosť sta­rý na to aby sa v nej hral.

13

May­er má záľu­bu i v pop ume­ní, kto­rú údaj­ne dosta­la po svo­jej mat­ke, fín­skej uči­teľ­ke ume­nia. Vlast­ní nie­koľ­ko minia­túr­nych baló­no­vých sôch psov od Jef­fa Koon­sa, kto­ré má umiest­ne­né v kuchy­ni. Takis­to vlast­ní i obraz od Roya Lich­tens­te­i­na, kto­rý je zave­se­ný v pred­nej sále.

14

Keď ide o svia­toč­né osla­vy, nešet­rí detai­la­mi. Na Hal­lo­we­en umiest­ni­la na svoj tráv­nik pro­fe­si­onál­ne deko­ro­va­né tek­vi­ce a roz­dá­va­la veľ­ké množ­stvo slad­kos­tí. Na Via­no­ce umiest­ni­la na zadný dvor klzis­ko spo­lu s ume­lým sne­hom.

16

V roku 2013 kúpi­la poh­reb­ný dom neďa­le­ko svoj­ho dru­hé­ho domu v Palo Alto za $11,2 mili­ó­nov. Hoci dôvo­dy pre ten­to obchod nie sú známe,v roku 2014 v ňom uspo­ria­da­la Hal­lo­we­en pár­ty.

15

Svo­ju extra­va­gan­ciu pre­ta­vi­la aj do firem­ných večier­kov. Vo výroč­nej sprá­ve z roku 2015 bola skri­ti­zo­va­ná za uspo­ria­da­nie pár­ty na tému “Veľ­ký Gats­by,” kto­rá stá­la spo­loč­nosť $7 mili­ó­nov dolá­rov.

17

Hoci May­er samú seba pova­žu­je za intro­ver­ta, stret­la už s nie­koľ­ký­mi najvp­lyv­nej­ší­mi ľuď­mi na sve­te. V roku 2010 uspo­ria­da­la pre Barac­ka Oba­mu fun­drai­sin­go­vú veče­ru vo svo­jom dome.

18

V emai­ly, kto­rý roz­pos­la­la zamest­nan­com ten­to týž­deň uvied­la, že ostá­va v spo­loč­nos­ti. Nie je však isté, či to tak bude i za deväť mesia­cov po ukon­če­ní akvi­zí­cie. Ak by sa ju roz­hod­li vyho­diť, jej kom­pen­zá­cia by čini­la $54,9 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)