Marissa Mayer a jej luxusný život – takto žije žena, ktorá pre­dala Yahoo za 4,8 miliardy dolá­rov Veri­zonu

Dárius Polák / 29. júla 2016 / Zaujímavosti

Veri­zon a Yahoo na začiatku týždňa ozná­mili veľký obchod, ktorý môže zna­me­nať koniec éry Marissy Mayer.

Yahoo sa spojí s mediál­nou sku­pi­nou Veri­zonu AOL, ktorá pod seba zobe­rie Yahoo vyhľa­dá­va­nie, email, con­tent a ad-tech odvet­vie za sumu $4,8 miliardy dolá­rov. Pre zau­jí­ma­vosť, v roku 2008 Mic­ro­soft za Yahoo ponú­kol 10x viac, no spo­loč­nosť ho odmietla. Nie je žiadne ofi­ciálne sta­no­visko o tom, či Marissa Mayer ostane na poste CEO, ona sama však všet­kým zamest­nan­com napí­sala email ‚v kto­rom stálo, že to tak bude i naďa­lej.

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že bývalá výkonná pra­cov­níčka Google žije v skutku zau­jí­mavý život, vypl­nený módou, luxus­nými apart­mánmi a exklu­zív­nymi večier­kami. Mayer po tom, čo Google vyšiel verejne na burzu v roku 2004, zís­kala veľké bohat­stvo a jej životný štýl to doka­zuje.

Vyras­tala vo Wau­sau, Wis­con­sin, kde sa poc­tivo učila a vyskú­šala si veľa mimo­škol­ských akti­vít, ktoré jej dali obrov­ské množ­stvo dis­cip­líny — lek­cie kla­víra, debatný krú­žok, volej­bal, plá­va­nie a balet.

1

Wis­con­sin opus­tila, keď bola pri­jatá na Stan­ford, kde zís­kala inži­nier­sky titul z počí­ta­čo­vých vied. Vo svo­jom roč­níku vyni­kala a po skon­čení mala na stole 14 ponúk práce. Nako­niec si vybrala Google, kde sa stala zamest­nan­com č. 20 a prvou ženou na inži­nier­skej pozí­cii.2

V roku 2012 sa stala CEO Yahoo. Už vtedy vlast­nila slušný maje­tok.3

Mayer je známa svo­jim citom pre módu, jej šat­ník tvorí oble­če­nie od dizaj­né­rov ako Caro­lina Her­rera a Ale­xan­der McQu­een. Raz dokonca zapla­tila $60 000 dolá­rov za obed s Osca­rom de la Ren­tom. Kaš­mí­rový sve­ter od tohto dizaj­néra sa stal jej pra­cov­nou uni­for­mou — vlastní jeden v slo­no­vi­no­vej, tma­vo­mod­rej, čier­nej, ružo­vej, zele­no­mod­rej, čer­ve­nej a krá­lov­sko mod­rej farbe.

4

V máji 2015 bola spolu s Jen­ni­fer Lawrence, Wendi Deng a Gong Li pod­pred­se­dom na Met Gala, jed­nou z naj­väč­ších kaž­do­roč­ných nocí módy. Yahoo tento event spon­zo­ro­valo a hoci sa verejne nevie koľko zapla­tili, šušká sa, že to bola suma okolo troch mili­ó­nov dolá­rov.

5

V roku 2007 sa spoz­nala s pod­ni­ka­te­ľom a angel inves­to­rom Zacha­rym Bogu­eom. Obaja zdie­ľali spo­ločný záu­jem o turis­tiku, lyžo­va­nie a beha­nie pol­ma­ra­tó­nov.

6

Zoso­bá­šili sa v roku 2009 na ostrove pokla­dov v San Fran­ciscu v roku 2009.7

V sep­tem­bri 2012 sa im naro­dil chla­pec menom Macal­lis­ter a Marissa si zobrala dvoj­týž­dňovú dovo­lenku. V Yahoo si pre svoje dieťa a jeho opat­ro­va­teľku zria­dila jas­ličky.

8

V decem­bri 2015 poro­dila dve diev­čatká — iden­tické dvo­j­ičky.

9

Hlavná rodinná rezi­den­cia sa nachá­dza v byto­vom apart­máne hotela Four Sea­sons v San Fran­ciscu. Má hod­notu $5 mili­ó­nov dolá­rov a je známe, že v ňom hostí exklu­zívne kok­te­i­lové večierky.

10

V roku 2006 si do apart­mánu kúpila okolo 400 kús­kov skle­ne­ného ume­nia od Dale Chi­huly. Každé jedno má prie­mernú hod­notu $15 000 dolá­rov a ich donáška spô­so­bila v meste významné dopravné prob­lémy.

11

Takisto vlastní i moderný päť­iz­bový dom v Palo Alto v hod­note $5,2 mili­óna dolá­rov, ktorý pri­márne slúži ako miesto pre oddych po dlhých veče­roch v práci.

12

Dom je pre­pl­nený vše­li­ja­kými výmys­lami. Spolu s mužom kúpili repliku mlie­karne Penin­sula Cre­a­mery, ktorá je často nav­šte­vo­vaná štu­dentmi zo Stan­fordu. Repliku umiest­nili na zadný dvor a je určená pre syna, potom čo bude dosť starý na to aby sa v nej hral.

13

Mayer má záľubu i v pop umení, ktorú údajne dostala po svo­jej matke, fín­skej uči­teľke ume­nia. Vlastní nie­koľko minia­túr­nych baló­no­vých sôch psov od Jeffa Koonsa, ktoré má umiest­nené v kuchyni. Takisto vlastní i obraz od Roya Lich­tens­te­ina, ktorý je zave­sený v pred­nej sále.

14

Keď ide o svia­točné oslavy, nešetrí detai­lami. Na Hal­lo­ween umiest­nila na svoj tráv­nik pro­fe­si­onálne deko­ro­vané tek­vice a roz­dá­vala veľké množ­stvo slad­kostí. Na Via­noce umiest­nila na zadný dvor klzisko spolu s ume­lým sne­hom.

16

V roku 2013 kúpila poh­rebný dom neďa­leko svojho dru­hého domu v Palo Alto za $11,2 mili­ó­nov. Hoci dôvody pre tento obchod nie sú známe,v roku 2014 v ňom uspo­ria­dala Hal­lo­ween párty.

15

Svoju extra­va­gan­ciu pre­ta­vila aj do firem­ných večier­kov. Vo výroč­nej správe z roku 2015 bola skri­ti­zo­vaná za uspo­ria­da­nie párty na tému “Veľký Gatsby,” ktorá stála spo­loč­nosť $7 mili­ó­nov dolá­rov.

17

Hoci Mayer samú seba pova­žuje za intro­verta, stretla už s nie­koľ­kými najvp­lyv­nej­šími ľuďmi na svete. V roku 2010 uspo­ria­dala pre Baracka Obamu fun­drai­sin­govú večeru vo svo­jom dome.

18

V emaily, ktorý roz­pos­lala zamest­nan­com tento týž­deň uviedla, že ostáva v spo­loč­nosti. Nie je však isté, či to tak bude i za deväť mesia­cov po ukon­čení akvi­zí­cie. Ak by sa ju roz­hodli vyho­diť, jej kom­pen­zá­cia by činila $54,9 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)