Toto je 23 vecí, kto­rých sa musíš vzdať, ak chceš dosiah­nuť svoje ciele

Ľubica Mervová / 31. decembra 2016 / Business

Občas je dobré zamys­lieť sa nad tým, či nero­bíš veci, ktoré ťa zby­točne brz­dia a či nie je potrebné v nie­kto­rých sme­roch zme­niť mys­le­nie, aby si sa mohol posú­vať vpred. Ak chceš byť úspešný, nestačí dať like na 3 moti­vačné face­book stránky. Je nutné zo života škrt­núť všetko, čo by ťa mohlo brz­diť v roz­voji. Začni týmto:

Pre­staň sa pokú­šať byť doko­nalý

Per­fek­ci­oniz­mus nás nasta­vuje na neús­pech. Je dobré ísť si za cie­ľom a robiť všetko pre jeho napl­ne­nie. Ak však pre teba nebude nikdy nič dobré, nikdy poriadne nezač­neš a kým sa dosta­neš k tebou pred­sta­vo­va­nej doko­na­losti, môže byť už neskoro.

Pre­staň robiť veci v malom

Roz­šír svoje obzory, roz­behni pro­jekt vo veľ­kom a expan­duj pokiaľ sa dá. Ten pro­ces môže byť nie­kedy namá­havý, ale stojí za to.

Pre­staň kla­mať

Síce sa môžeš tvá­riť, že si úspešný alebo kla­mať svo­jich zákaz­ní­kov, pravda však vždy vyjde na povrch a v závere budeš za hlu­páka.

Pre­staň čakať na šťas­tie

Úspech sa nedo­staví len tak a nepadne ti z neba. Treba preňho niečo uro­biť. Samoz­rejme nie­ktoré prí­le­ži­tosti k tebe môžu prísť šťast­nou náho­dou, ale nespo­lie­haj sa len na to.

-1x-1

foto: bloomberg.com

Pre­staň čakať na všetko

Až bude správny čas, správne miesto či správni ľudia. Pokiaľ máš strach začať alebo potrebu prok­ras­ti­no­vať, nikdy sa úspech nedo­staví.

Nechci, aby ti každý krok nie­kto sch­va­ľo­val

Nedo­voľ ostat­ným, aby nad tvo­jimi roz­hod­nu­tiami pre­brali kon­trolu.

Nerob všetko sám

Nemô­žeš byť odbor­ní­kom na všetko a ak sa budeš sna­žiť robiť všetko, nikdy neuro­bíš plno­hod­notnú robotu. Tak­mer každý úspešný biz­nis je zalo­žený na tea­moch ľudí, ktorí sú odbor­níkmi vo svo­jej oblasti.

Pre­staň dávať prázdne sľuby

Rad­šej sľúb menej, ale vždy to splň na 100%.

liar_2740802b

foto: telegraph.co.uk

Pre­staň sa sústre­diť na svoje sla­bosti

Všetci nejaké máme. Zapra­cuj rad­šej na tom, aby sa stali tvo­jou sil­nou strán­kou.

Pre­staň obvi­ňo­vať ostat­ných

Je to zba­belé a stra­tíš vše­tok rešpekt.

Pre­staň neus­tále mys­lieť nega­tívne

Pokiaľ budeš mys­lieť iba na to, že sa ti nič nepo­darí, a že tvoja snaha je zby­točná, prav­de­po­dobne to tak nako­niec aj dopadne. Sám sa budeš obme­dzo­vať.

Pre­staň žiť v minu­losti

Tvoja budúc­nosť začína práve teraz.

man-looking-at-cell-phone

foto: goodmenproject.com

Nesnaž sa vyho­vieť všet­kým

Snaha vyho­vieť všet­kým je ces­tou do záhuby. Snaž sa vyho­vieť sebe a tým, na kto­rých ti záleží.

Zbav sa zášti

Je to zby­točné a uberá ti to z dob­rej nálady a spo­koj­nosti.

Nesnaž sa vyhý­bať zme­nám

Zmeny nastanú či chceš či nie a ide­álne je pri­jať ich čím skôr a využiť ich vo svoj pros­pech.

Neboj sa uro­biť chybu

Všetci robíme chyby a tí úspešní sa z nich učia a neopa­kujú ich.

mistake-spill-slip-up-accident-error-careless

foto: kaifawu.com

Pre­staň hovo­riť “to sa nedá”

Nevzdá­vaj sa len preto, že niečo ide ťažko. Všetko sa dá vyrie­šiť a pre­ko­nať.

Pre­staň oho­vá­rať

Rad­šej hovor o nápa­doch než o ľuďoch. Oho­vá­ra­nie kon­ku­ren­cie je to naj­hor­šie, k čomu sa môžeš zní­žiť a určite sa ti to vráti.

Nene­chaj sa zne­chu­tiť

Neús­pech nezna­mená, že sa ti už nikdy nič nepo­darí. Postav sa znova na nohy a skús to inak.

top-3-free-dating-sites-1107277-TwoByOne

foto: askmen.com

Pre­staň sa šťa­žo­vať

Ak budeš trá­viť čas sťa­žo­va­ním sa na vče­raj­šok, nebu­deš mať čas zlep­šo­vať zaj­traj­šok.

Pre­staň sa stre­tá­vať s nega­tív­nymi ľuďmi

Ak ťa ľudia v tvo­jom okolí ťahajú dole a neus­tále ti pri­po­mí­najú, že nemô­žeš uspieť, je čas zme­niť okruh ľudí.

Pre­staň sa porov­ná­vať s ostat­nými

Nezau­jí­maj sa o to, čo robia ostatní. Bude ťa to robiť iba nešťast­ným, rob veci podľa seba a ori­gi­nálne.

Pre­staň si mys­lieť, že nič nemô­žeš zme­niť

Každý z nás môže niečo zme­niť, treba sa len sna­žiť.

1-hourglass-on-newspaper

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)