Výskum doká­zal, že sar­kas­tickí ľudia sú inte­li­gen­tnejší a kre­a­tív­nejší

Katarína Jenisová / 22. decembra 2016 / Tools a produktivita

Sar­kaz­mus mno­ho­krát buď milu­jeme alebo nená­vi­díme. Táto cha­rak­te­ris­tická črta nie­kto­rých osob­ností sa uká­zala ako znak vyš­šej inte­li­gen­cie. Dospeli k tomu výskumy ame­ric­kých uni­ver­zít Colum­bie a Har­vardu.

Celý výskum sa usku­toč­nil v rámci troch sku­pín ľudí podľa toho, či sa pre­ja­vo­vali ako sar­kas­tickí, neut­rálni alebo vážni. Vedci im následne zadá­vali rôzne úlohy a sle­do­vali ako k nim dané typy osob­ností pri­stu­po­vali.

Sku­pina sar­kas­tic­kých pre­uká­zala zvý­šenú kre­a­ti­vitu. Keď sa sna­žili vyrie­šiť pred­lo­žené prob­lémy, boli schopní prísť s mno­hými nápa­di­tými rie­še­niami. Doká­zali mys­lieť abs­trakt­nej­šie a na vec sa poze­rať z odliš­ného uhla pohľadu. Takáto osoba často myslí „out­side the box“, to zna­mená, že jej obzor je širší, dokáže rie­šiť mnohé prob­lémy aj inými spô­sobmi ako tra­dič­nými či zau­ží­va­nými a takisto dokáže vyjad­riť svoj názor. Ak sa doká­žete na veci poze­rať iným spô­so­bom je prav­de­po­dobné, že aj na mnohé prob­lémy doká­žete nájsť nové rie­še­nia.

Ak však ľudia využí­vajú svoj sar­kas­tický šarm pri tých, ktorí týmto spô­so­bom abso­lútne neko­mu­ni­kujú, kon­fliktu sa nevyhnú. Výnim­kou nie je ani stret dvoch sar­kaz­mov navzá­jom, pokiaľ medzi nimi neexis­tuje určitá dôvera.

tumblr_nf7cxhyhnH1qihn1ro6_1280

foto: Uni­ver­sal Cable Pro­duc­ti­ons

Dôle­žité je uve­do­miť si, že táto inte­li­gen­cia nepatrí len tomu, kto hovorí, ale aj tomu, kto počúva. Aj ten počú­va­júci musí pocho­piť dané sar­kas­tické výpo­vede a posú­diť tón kon­ver­zá­cie. Sar­kaz­mus je totiž nie­kedy ťažké pocho­piť, a preto sa k danej výpo­vedí pri jej pri­jí­maní zapá­jajú aj gestá a výraz tváre, prob­lém nastáva naprí­klad pri online kon­ver­zá­cii, kedy zostáva daná myš­lienka často nepo­cho­pená.

Podľa usku­toč­ne­ného výskumu ľudia po simu­lo­va­nej sar­kas­tic­kej kon­ver­zá­cii pre­uká­zali zvý­šenú kre­a­ti­vitu. Zna­mená to, že komu­ni­ká­cia týmto spô­so­bom našu nápa­di­tosť zvy­šuje, a to najmä vtedy ak je usku­toč­nená s člo­ve­kom nala­de­ným na tej istej vlne.

Takže aký je záver zís­ka­ných výsled­kov? V jed­no­du­chosti, áno, ak ste sar­kas­tickí prav­de­po­dobne je u vás aj tá zvý­šená inte­li­gen­cia. Tento spô­sob komu­ni­ká­cie medzi nezná­mymi ľuďmi však nie je veľmi pre­fe­ro­vaný, je to skôr štýl kon­ver­zá­cie medzi blíz­kymi, kde už bola zís­kaná určitá dôvera. Vypus­te­nie vašich sar­kas­tic­kých myš­lie­nok na nie­koho, koho sotva poznáte môže totiž tento vzťah zni­čiť ešte skôr, ako vôbec začal.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: usanetwork.com

Pridať komentár (0)