Zvyky, kto­rých sa vo voľ­nom čase držia úspešní v 20-ke

Rudolf Nečas / 26. decembra 2016 / Tools a produktivita

Všetci defi­nu­jeme úspech odlišne, ale väč­šina dvad­siat­ni­kov ho spája so šťas­tím, dob­rým zdra­vot­ným sta­vom a dobre vyvá­že­ným živo­tom.

Podľa odbor­ní­kov to, ako trá­viš svoj voľný čas, hrá veľkú úlohu v schop­nosti dosiah­nuť svoje ciele. 

Ak budeš mať čas veno­vať pozor­nosť cvi­če­niu a svojmu jedál­ničku, naprí­klad po práci alebo cez víkendy, tvo­ríš tým základy pre skvelé životné návyky, vďaka kto­rým budeš exce­lo­vať aj v kan­ce­lá­rii,” hovorí Lynn Tay­lor, expertka na pra­covné miesta a autorka knihy “Tame Your Ter­rible Office Tyrant: How to Manage Chil­dish Boss Beha­vior and Thrive in Your Job.”

Tu je zoznam vecí, ktoré úspešní dvad­siat­nici robia vo svo­jom voľ­nom čase:

Portrait of group of teenage friends having fun on the city street.

foto: looksharp.com

Trá­via čas s pria­teľmi a rodi­nou

Keď pra­cujú alebo cho­dia do školy, je pre ľudí ťažké veno­vať zvý­šenú pozor­nosť tým, na kto­rých im záleží,” hovorí Tay­lor. To je dôvod, prečo sa počas voľ­ného času stre­tá­vajú s pria­teľmi a rodi­nou.

Cvi­čia

Mnoho úspeš­ných ľudí túži po dob­rom zdra­vot­nom stave a hľa­dajú aj adre­na­lí­nové opo­je­nie, ako je naprí­klad pra­vi­delný fit­nes prog­ram alebo dokonca extrémne športy.

Môžeš sa ísť bicyk­lo­vať, na turis­tiku, jaz­diť na kajaku, sno­wbo­arde, sur­fo­vať, potá­pať sa a pre extrém­nych milov­ní­kov športu je tu bun­gee jum­ping a celý rad ďal­ších mož­ností,” hovorí Tay­lor.

Učia sa niečo nové

Úspešní dvad­siat­nici sú typicky inte­lek­tu­álne zve­daví, sna­žia sa byť sčí­taní a sur­fujú po inter­nete hľa­da­júc pravdu.

Dia­nie vo svete za posled­ných 10 až 15 rokov ešte ďalej pod­čiar­kuje ich potrebu spo­chyb­ňo­vať veci, ktoré pri­jali pred­chá­dza­júce gene­rá­cie,” hovorí Tay­lor.

14086263860_07352be526_k

foto: thoughtcatalog.com

Uva­žujú nad svo­jim osob­ným a pro­fe­si­onál­nym úspe­chom

Táto veková sku­pina je často fas­ci­no­vaná tým, ako svoj úspech dosiahli ostatní mladí mega pod­ni­ka­te­lia.

Vo svo­jom voľ­nom čase pre­mýš­ľajú, ako by sa na nich mohla vzťa­ho­vať tra­jek­tó­ria kari­éry, nie preto, že mate­riálne bohat­stvo im dodá kraj­šie domy a autá, ale pre­tože chcú niečo iné a usi­lujú sa o kari­érnu slo­bodu, ktorú posky­tuje finančná odmena. Úspešní ľudia váš­nivo nasle­dujú svoje ciele — a to pri práci i zábave.

Zlep­šujú sa v nie­čom

Ako Barry Saltz­man, expert na obchodné stra­té­gie a gene­rálny ria­di­teľ Saltz­man Enter­prise Group, pove­dal pre Busi­ness Insi­der, úspešní dvad­siat­nici vedia, čo dokážu a v čom sa dokážu stať naj­lep­šími: “Z pro­fe­si­onál­neho hľa­diska a hľa­diska bran­dingu, byť odbor­ník v danom odbore, je oveľa dôle­ži­tej­šie, než doká­žem pove­dať.”

shutterstock_253828555

foto: businessinsider.co.id

Trá­via čas vonku

Vychut­ná­va­nie si prí­rody a out­do­orové akti­vity všet­kého druhu pris­pie­vajú k schop­nosti čo naj­lep­šie fyzicky i psy­chicky fun­go­vať v prie­behu pra­cov­ného týždňa.

Úspešní ľudia neberú naše životné pro­stre­die ako samoz­rej­mosť,” hovorí Tay­lor.

Dobre sa stra­vujú

Nefor­málne sto­lo­va­nie, a to najmä s pria­teľmi, je po práci alebo cez víkendy vyso­kou pri­ori­tou pre túto sku­pinu ľudí,” hovorí. “Chcú vedieť, čo jedia, a dávajú pred­nosť orga­nic­kým a zdrav­ším potra­vi­nám. Uva­re­nie vyni­ka­jú­ceho jedla je tiež pre mno­hých atrak­tívne.”

o-INSTAGRAM-facebook

foto: huffingtonpost.com

Dbajú na svoje sociálne siete

Dvad­siat­nici typicky majú silnú sociálnu inte­rak­ciu a pocho­pili, že zostať pri­po­jený je roz­ho­du­júce pre šťas­tie vo svo­jom voľ­nom čase.

Robia niečo spon­tánne

Úspešní ľudia si uve­do­mili, že nie­kedy stačí len tro­chu žiť,” hovorí Ryan Kahn, kari­érny tré­ner, zakla­da­teľ Hired Group a autor knihy “Hired! The Guide for the Recent Grad.” 

Byť spon­tánny uka­zuje, že si schopný samos­tatne mys­lieť a robiť rýchle roz­hod­nu­tia, čo sú tiež vlast­nosti tých, ktorí sa držia vo vedení.”

Teenager hidden by city map

foto: huffingtonpost.com

Ces­tujú

Ces­to­va­nie môže byť drahé, ale šikovní ľudia prídu na spô­soby, ako obja­vo­vať nové miesta alebo nav­ští­viť pria­te­ľov a rodinu počas voľna z práce. Prečo? Túžia po vzru­šu­jú­cich zážit­koch a chcú spoz­nať nové miesta a kul­túry.

Zapá­jajú sa do čin­ností, ktoré pod­po­rujú ich vášne

Uzná­vajú, že teraz je ide­álny čas na uvoľ­ne­nie sa pri svo­jich obľú­be­ných zába­vách alebo koníč­koch, ako číta­nie, maľo­va­nie alebo niečo iné.

Man-playing-guitar-uberchord1

foto: freetenzin.org

Spra­vujú svoje peniaze

Dobré jedlo a ces­to­va­nie sú dôle­žité, ale úspešní dvad­siat­nici tiež vedia, že sa jedná o kri­tické obdo­bie, pokiaľ ide o hos­po­dá­re­nie s peniazmi. Keď si mladý, čas je na tvo­jej strane a náskok v úspo­rách a inves­to­vaní ti môže zais­tiť bohatú budúc­nosť.

Dobí­jajú ener­giu

Úspešní ľudia využí­vajú svoj voľný čas na načer­pa­nie nových síl. Vedia, že dokážu dosiah­nuť vyš­šiu pro­duk­ti­vitu pri práci, len ak sú dobre odpo­či­nutí a sústre­dení.

ChillingOutWithWhiteSneakers1

foto: mypixa.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)