Zvy­ky, kto­rých sa vo voľ­nom čase držia úspeš­ní v 20-ke

Rudolf Nečas / 26. decembra 2016 / Lifehacking

Všet­ci defi­nu­je­me úspech odliš­ne, ale väč­ši­na dvad­siat­ni­kov ho spá­ja so šťas­tím, dob­rým zdra­vot­ným sta­vom a dob­re vyvá­že­ným živo­tom.

Pod­ľa odbor­ní­kov to, ako trá­viš svoj voľ­ný čas, hrá veľ­kú úlo­hu v schop­nos­ti dosiah­nuť svo­je cie­le.

Ak budeš mať čas veno­vať pozor­nosť cvi­če­niu a svoj­mu jedál­nič­ku, naprí­klad po prá­ci ale­bo cez víken­dy, tvo­ríš tým zákla­dy pre skve­lé život­né návy­ky, vďa­ka kto­rým budeš exce­lo­vať aj v kan­ce­lá­rii,” hovo­rí Lynn Tay­lor, expert­ka na pra­cov­né mies­ta a autor­ka kni­hy “Tame Your Ter­rib­le Offi­ce Tyrant: How to Mana­ge Chil­dish Boss Beha­vi­or and Thri­ve in Your Job.”

Tu je zoznam vecí, kto­ré úspeš­ní dvad­siat­ni­ci robia vo svo­jom voľ­nom čase:

Portrait of group of teenage friends having fun on the city street.

foto: looksharp.com

Trá­via čas s pria­teľ­mi a rodi­nou

Keď pra­cu­jú ale­bo cho­dia do ško­ly, je pre ľudí ťaž­ké veno­vať zvý­še­nú pozor­nosť tým, na kto­rých im zále­ží,” hovo­rí Tay­lor. To je dôvod, pre­čo sa počas voľ­né­ho času stre­tá­va­jú s pria­teľ­mi a rodi­nou.

Cvi­čia

Mno­ho úspeš­ných ľudí túži po dob­rom zdra­vot­nom sta­ve a hľa­da­jú aj adre­na­lí­no­vé opo­je­nie, ako je naprí­klad pra­vi­del­ný fit­nes prog­ram ale­bo dokon­ca extrém­ne špor­ty.

Môžeš sa ísť bicyk­lo­vať, na turis­ti­ku, jaz­diť na kaja­ku, sno­wbo­ar­de, sur­fo­vať, potá­pať sa a pre extrém­nych milov­ní­kov špor­tu je tu bun­gee jum­ping a celý rad ďal­ších mož­nos­tí,” hovo­rí Tay­lor.

Učia sa nie­čo nové

Úspeš­ní dvad­siat­ni­ci sú typic­ky inte­lek­tu­ál­ne zve­da­ví, sna­žia sa byť sčí­ta­ní a sur­fu­jú po inter­ne­te hľa­da­júc prav­du.

Dia­nie vo sve­te za posled­ných 10 až 15 rokov ešte ďalej pod­čiar­ku­je ich potre­bu spo­chyb­ňo­vať veci, kto­ré pri­ja­li pred­chá­dza­jú­ce gene­rá­cie,” hovo­rí Tay­lor.

14086263860_07352be526_k

foto: thoughtcatalog.com

Uva­žu­jú nad svo­jim osob­ným a pro­fe­si­onál­nym úspe­chom

Táto veko­vá sku­pi­na je čas­to fas­ci­no­va­ná tým, ako svoj úspech dosiah­li ostat­ní mla­dí mega pod­ni­ka­te­lia.

Vo svo­jom voľ­nom čase pre­mýš­ľa­jú, ako by sa na nich moh­la vzťa­ho­vať tra­jek­tó­ria kari­é­ry, nie pre­to, že mate­riál­ne bohat­stvo im dodá kraj­šie domy a autá, ale pre­to­že chcú nie­čo iné a usi­lu­jú sa o kari­ér­nu slo­bo­du, kto­rú posky­tu­je finanč­ná odme­na. Úspeš­ní ľudia váš­ni­vo nasle­du­jú svo­je cie­le — a to pri prá­ci i zába­ve.

Zlep­šu­jú sa v nie­čom

Ako Bar­ry Saltz­man, expert na obchod­né stra­té­gie a gene­rál­ny ria­di­teľ Saltz­man Enter­pri­se Group, pove­dal pre Busi­ness Insi­der, úspeš­ní dvad­siat­ni­ci vedia, čo doká­žu a v čom sa doká­žu stať naj­lep­ší­mi: “Z pro­fe­si­onál­ne­ho hľa­dis­ka a hľa­dis­ka bran­din­gu, byť odbor­ník v danom odbo­re, je ove­ľa dôle­ži­tej­šie, než doká­žem pove­dať.”

shutterstock_253828555

foto: businessinsider.co.id

Trá­via čas von­ku

Vychut­ná­va­nie si prí­ro­dy a out­do­oro­vé akti­vi­ty všet­ké­ho dru­hu pris­pie­va­jú k schop­nos­ti čo naj­lep­šie fyzic­ky i psy­chic­ky fun­go­vať v prie­be­hu pra­cov­né­ho týžd­ňa.

Úspeš­ní ľudia nebe­rú naše život­né pro­stre­die ako samoz­rej­mosť,” hovo­rí Tay­lor.

Dob­re sa stra­vu­jú

Nefor­mál­ne sto­lo­va­nie, a to naj­mä s pria­teľ­mi, je po prá­ci ale­bo cez víken­dy vyso­kou pri­ori­tou pre túto sku­pi­nu ľudí,” hovo­rí. “Chcú vedieť, čo jedia, a dáva­jú pred­nosť orga­nic­kým a zdrav­ším potra­vi­nám. Uva­re­nie vyni­ka­jú­ce­ho jed­la je tiež pre mno­hých atrak­tív­ne.”

o-INSTAGRAM-facebook

foto: huffingtonpost.com

Dba­jú na svo­je sociál­ne sie­te

Dvad­siat­ni­ci typic­ky majú sil­nú sociál­nu inte­rak­ciu a pocho­pi­li, že zostať pri­po­je­ný je roz­ho­du­jú­ce pre šťas­tie vo svo­jom voľ­nom čase.

Robia nie­čo spon­tán­ne

Úspeš­ní ľudia si uve­do­mi­li, že nie­ke­dy sta­čí len tro­chu žiť,” hovo­rí Ryan Kahn, kari­ér­ny tré­ner, zakla­da­teľ Hired Group a autor kni­hy “Hired! The Guide for the Recent Grad.” 

Byť spon­tán­ny uka­zu­je, že si schop­ný samos­tat­ne mys­lieť a robiť rých­le roz­hod­nu­tia, čo sú tiež vlast­nos­ti tých, kto­rí sa držia vo vede­ní.”

Teenager hidden by city map

foto: huffingtonpost.com

Ces­tu­jú

Ces­to­va­nie môže byť dra­hé, ale šikov­ní ľudia prí­du na spô­so­by, ako obja­vo­vať nové mies­ta ale­bo nav­ští­viť pria­te­ľov a rodi­nu počas voľ­na z prá­ce. Pre­čo? Túžia po vzru­šu­jú­cich zážit­koch a chcú spoz­nať nové mies­ta a kul­tú­ry.

Zapá­ja­jú sa do čin­nos­tí, kto­ré pod­po­ru­jú ich váš­ne

Uzná­va­jú, že teraz je ide­ál­ny čas na uvoľ­ne­nie sa pri svo­jich obľú­be­ných zába­vách ale­bo koníč­koch, ako číta­nie, maľo­va­nie ale­bo nie­čo iné.

Man-playing-guitar-uberchord1

foto: freetenzin.org

Spra­vu­jú svo­je penia­ze

Dob­ré jed­lo a ces­to­va­nie sú dôle­ži­té, ale úspeš­ní dvad­siat­ni­ci tiež vedia, že sa jed­ná o kri­tic­ké obdo­bie, pokiaľ ide o hos­po­dá­re­nie s peniaz­mi. Keď si mla­dý, čas je na tvo­jej stra­ne a náskok v úspo­rách a inves­to­va­ní ti môže zais­tiť boha­tú budúc­nosť.

Dobí­ja­jú ener­giu

Úspeš­ní ľudia využí­va­jú svoj voľ­ný čas na načer­pa­nie nových síl. Vedia, že doká­žu dosiah­nuť vyš­šiu pro­duk­ti­vi­tu pri prá­ci, len ak sú dob­re odpo­či­nu­tí a sústre­de­ní.

ChillingOutWithWhiteSneakers1

foto: mypixa.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)