20 kníh, ktoré Mark Zuc­ker­berg pova­žuje za “MUST — read”

Ľudovít Nastišin / 31. októbra 2015 / Tools a produktivita

CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg vytvo­ril tra­dí­ciu dra­ma­tic­kých novo­roč­ných pred­sav­zatí. Tento rok to bolo pre­čí­tať jednu knihu každé 2 týždne. Chcel, aby sa jeho výber zame­ria­val na odlišné kul­túry, vie­ro­vyz­na­nia, his­tó­riu a tech­no­ló­gie.

Knihy vám umož­ňujú plne pre­skú­mať danú tému a pono­riť sa do nej hlb­šie, ako vám to umož­ňujú súčasné médiá,” napí­sal Mark na svo­jej osob­nej Face­book page. “Teším sa na to ako sa pus­tím do tejto tech­no­lo­gic­kej diéty a viac času venu­jem kni­hám.” Aby tento cieľ dosia­hol, zalo­žil A Year of Book klub, v kto­rom dis­ku­tuje o kni­hách, ktoré čítal s členmi svo­jej komu­nity.

Dali sme dokopy zoznam jeho vybra­ných kníh, o kto­rých si mys­líme, že by si mal každý pre­čí­tať.

1. “Why Nati­ons Fail” od Darena Ace­mo­ğlu a Jamesa Robin­sona

Pre­hľad 15 rokov výskumu MIT eko­nóma Darena Ace­mo­ğlu a Har­vard­ského poli­tic­kého vedca Jamesa Robin­sona. 

2. “The Rati­onal Opti­mist” odMatta Rid­le­yho

Prvý krát vydaná v roku 2010, veľmi kon­tro­verzná kniha o popu­lár­nej vede. Píše sa v nej o kon­cepte trhu ako zdroja ľud­ského pokroku a o tom ako je pokrok urých­lený tým, čím voľ­nejší je trh.

3. “Port­fo­lios of the Poor” od Daryla Col­linsa, Jonat­hana Mor­du­cha, Stu­arta Rut­her­forda a Orlanda Ruth­vena

Kniha o 10 rokoch štú­dií finanč­ného života naj­niž­ších vrs­tiev Ban­gla­desha, Indie a Juž­nej Afriky. 

4. “The Three-Body Prob­lem” od Liu Cixin

Oce­nená sci-fi kniha cenou Hugo Award 2015. 

5. “Genome” od Matta Rid­le­yho

Jediný autor, ktorý sa na Mar­ko­vom zozname obja­vil dva­krát. 

6. “The Muqad­di­mah” od Ibna Khal­duna

Názov sa dá pre­lo­žiť ako “úvod”, kniha bola napí­saná v roku 1377 isla­mis­tic­kým his­to­ri­kom Khal­du­nom. 

7. “Sapiens” od Yuval Noah Harari

Kniha his­to­rika z Heb­rej­skej uni­ver­zity v Jeru­za­leme Hara­riho, ktorá ide po sto­pách evo­lú­cie Homo sapiens. 

8. “The Varie­ties of Reli­gi­ous Expe­rience” od Wil­liama Jamesa

Kniha písa­ných lek­cií o viere, mys­le­nií, život­nej ener­gii. 

9. “The New Jim Crow” od Michelle Ale­xan­der

Kniha o práv­nych pred­sud­koch afro­ame­ri­ča­nov a ich odsu­dzo­vaní do väze­nia. 

10. “The End of Power” od Moisésa Naíma

His­to­rické skú­ma­nie zmeny vlád­nej moci od armády, ku par­la­mentu, veľ­kým kor­po­rá­ciám a jedin­com. 

11. “Cre­a­ti­vity, Inc.” od Eda Cat­mulla

Prí­beh Pixaru napí­saný zakla­da­te­ľom počí­ta­čovo-ani­mač­ného giganta. 

12. “The Bet­ter Angels of Our Nature” od Ste­vena Pin­kera

Kniha, ktorý netra­dične opi­suje ako sa množ­stvo nási­lia na svete zni­žuje, no vďaka opa­ko­va­ným sprá­vam a sociál­nym médiám sa to javí úplne inak. 

13. “On Immu­nity” od Eula Biss

Kniha o výho­dách a nevý­ho­dách očko­va­nia v US a Európe. 

14. “The Pla­yer of Games” od Iaina M. Banksa

Píše o tom, ako by mohla vyze­rať civi­li­zá­cia ak by využí­vala sku­točne pokro­čilú tech­no­ló­giu, ktorá ju nako­niec pred­behne. 

15. “Gang Lea­der for a Day” od Sud­hira Ven­ka­tesha

Inšpi­ru­júci prí­beh o komu­ni­ká­cii a poro­zu­mení naprieč eko­no­mic­kými bari­é­rami. 

16. “The Struc­ture of Scien­ti­fic Revo­lu­ti­ons’” od Tho­masa S. Kuhna

Ak by mala exis­to­vať nejaká filo­zo­fická kniha, ktorú by mal čítať fyzik .… bola by to asi táto. 

17. “Orwell´s Revenge” od Petera Hubera

Neofi­ciálny sequel k Orwel­lovmu “1984”. 

18. “Energy: A Beginner´s Guide” od Vac­lava Smila

Venuje sa dôle­ži­tým témam okolo fun­go­va­nia ener­gie, využi­tia a pro­duk­cie a ako to ovplyv­ňuje klímu. 

19. “Dea­ling with China” od Hen­ryho M. Paul­sona Jr. 

Pojed­náva o nedáv­nom čín­skom vzo­stupe a glo­bál­nom vplyve. 

20. “Rati­onal Ritual” Micha­ela Suk-Young Chweho 

Pomôže vám naučiť sa lep­šie využí­vať sociálne médiá. 

Zdroj: BusinessInsider.com
Pridať komentár (0)