20 naj­nav­šte­vo­va­nej­ších miest za rok 2016

Michaela Líšková / 1. november 2016 / Zaujímavosti

Chceš vedieť, kam sa za rok 2016 nahr­nulo naj­viac turis­tov?

siedmy rok sa štú­dia zame­riava na počet turis­tov podľa reportu s náz­vom Glo­bal Des­ti­na­tion Cities Index, ktorý v sep­tem­bri vydáva spo­loč­nosť Mas­ter­card. Tento report obsa­huje 123 naj­nav­šte­vo­va­nej­ších miest sveta. No a podľa počtu všet­kých náv­štev­ní­kov, ktorí na danom mieste strá­via aspoň jednu noc, potom pred­ví­dajú, ktoré miesto je tým naj­nav­šte­vo­va­nej­ším.

Za rok 2016 má byť dru­hým naj­nav­šte­vo­va­nej­ším Lon­dýn. Tip­neš si správne, ktoré miesto bude obsia­hnuté na prvej priečke?

20. Praha, Česká repub­lika

20-prague-czech-republic-581-million-international-visitors

Na sto­ve­žatú Prahu u našich čes­kých suse­dov sa údajne zatiaľ prišlo pozrieť 5.81 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov, teda o niečo viac ako popu­lá­cia Slo­ven­ska

19. Šan­ghaj, Čína

19-shanghai-china-612-million-international-visitors

Mesto več­ného smogu tento rok pri­lá­kalo 6,12 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov, a preto sa umiest­nilo na 19.priečke

18. Vie­deň, Rakúsko

allhura-com

foto: allhura.com

Ďalší sused, ktorý sa môže pýšiť sluš­nou náv­štev­nos­ťou. Do sep­tem­bra ho nav­ští­vilo 6,69 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov. Škoda, že si nedali tú námahu a neprišli aj do Bra­ti­slavy

17. Osaka, Japon­sko

17-osaka-japan-702-million-international-visitors

Osaka domi­nuje 17.priečke so svo­jimi 7.02 mili­ónmi zahra­nič­ných turis­tov

16.Rím, Talian­sko

16-rome-italy-712-million-international-visitors

Pop­re­chá­dzať sa Rímom a hodiť mincu do fon­tány prišlo 7,12 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

15. Taj­pej, Taj­wan

15-taipei-taiwan-75-million-international-visitors

Do hlav­ného mesta Taj­wanu viedli cesty pri­naj­men­šom 7,5 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

14. Miláno, Talian­sko

14-milan-italy-765-million-international-visitors

A opäť do Európy, v talian­skom Miláne skon­čilo 7,65 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

13. Amster­dam, Holand­sko

13-amsterdam-netherlands-8-million-international-visitors

Do Amster­damu sa pri­hr­nulo tento rok 8 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov a je ťažko pove­dať, či je to kvôli vod­ným kaná­lom, zná­mej oblasti s polo­na­hými sleč­nami, alebo nie­čomu ďal­šiemu :)

12. Bar­ce­lona, Špa­niel­sko

timeout-com

foto:timeout.com

Na krásy a nesku­točnú archi­tek­túru sa prišlo pozrieť 8,20 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

11. Hong Kong, Čína

11-hong-kong-china-837-million-international-visitors

Mesto mra­ko­dra­pov si so všet­kými svo­jimi atrak­ci­ami pod­ma­nilo 8,37 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

10. Seoul, Južná Kórea

10-seoul-south-korea-1020-million-international-visitors

Seoul nav­ští­vilo 10,20 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov, čo je tak­mer rov­naké číslo ako počet oby­va­te­ľov tohto kórej­ského hlav­ného mesta

9. Tokio, Japon­sko

9-tokyo-japan-1170-million-international-visitors

Pre­pl­ne­nými tokij­skými uli­cami sa motalo už vyše 11.70 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

8. Istan­bul, Turecko

8-istanbul-turkey-1195-million-international-visitors

Povesť Turecka zostáva napriek všet­kému turis­tom asi ukrad­nutá a môže sa pýšiť počtom 11,95 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

7. Kuala Lum­pur, Malaj­zia

7-kuala-lumpur-malaysia-1202-million-international-visitors

Toto nád­herné miesto si prišlo pozrieť 12, 02 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

6. Sin­ga­pur

6-singapore-1211-million-international-visitors

Sin­ga­pur má “len” o niečo viac náv­štev­ní­kov, 12,11 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov

5. New York City, USA

5-new-york-city-usa-1275-million-international-visitors

Piate miesto obsa­dilo miesto, ktoré skoro nikdy nespí, a to svo­jim počtom 12,75 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov, Možno práve preto, že tam toho člo­vek veľa nena­spí

4. Dubaj, Spo­jené arab­ské emi­ráty

baomoi-com

foto: baomoi.com

Toto rýchlo sa roz­ras­ta­júce mesto hos­tilo za rok 2016 už 15,27 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov. Niet divu, že sa musia neus­tále sta­vať nové a nové hote­lové kom­plexy

3. Paríž, Fran­cúz­sko

3-paris-france-1803-million-international-visitors

Kto by si nech­cel užiť tro­chu roman­tiky v tomto nád­her­nom meste. Tých 18,03 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov sem určite nepatrí

2. Lon­dýn, Anglicko

tophotelshub-com

foto: tophotelshub.com

Hlavné mesto Anglicka má byť údajne dru­hým naj­nav­šte­vo­va­nej­ším mies­tom sveta za rok 2016, a to so svo­jimi 19,88 mili­ónmi zahra­nič­ných turis­tov

1. Bang­kok, Thaj­sko

sapasipil-com

foto: dailystromer.com

A nako­niec tu máme víťaza s počtom 21,47 mili­ó­nov zahra­nič­ných turis­tov. Aspoň taká je pred­po­veď

zdroj a foto: businessinsider.com, titulná foto: koláž businessinsider.com

Pridať komentár (0)