20 najväčších technologických firiem sveta sídli iba v dvoch krajinách

Jakub Horváth / 11. júla 2018 / Biznis

  • USA a Čína do­mi­nujú glo­bál­nym tech­no­ló­giám.
  • Apple je blízko k do­sia­hnu­tiu tr­ho­vej hod­noty vo výške 1 bi­li­óna do­lá­rov (850 mi­liárd eur).
  • Top se­dem spo­loč­ností pred­sta­vuje 81 % cel­ko­vej hod­noty zo všet­kých 20 spo­loč­ností.
zdroj: Flickr
  • USA a Čína do­mi­nujú glo­bál­nym tech­no­ló­giám.
  • Apple je blízko k do­sia­hnu­tiu tr­ho­vej hod­noty vo výške 1 bi­li­óna do­lá­rov (850 mi­liárd eur).
  • Top se­dem spo­loč­ností pred­sta­vuje 81 % cel­ko­vej hod­noty zo všet­kých 20 spo­loč­ností.

Veľké spo­loč­nosti by sa mohli na­chá­dzať po ce­lom svete. Na­prí­klad, veľké au­to­mo­bilky možno nájsť prak­ticky kde­koľ­vek na svete. Ford (USA), To­y­ota (Ja­pon­sko), Volk­swa­gen (Ne­mecko), Hy­un­dai (Južná Kó­rea), Volvo (Švéd­sko), Tata Mo­tors (In­dia) a Magna (Ka­nada) sú len nie­ktoré z naj­väč­ších spo­loč­ností, ktoré sa po­die­ľajú na vý­robe vo­zi­diel alebo ich častí.

Od­vet­via ako ban­kov­níc­tvo, far­ma­ce­utika, ener­ge­tika a ma­lo­ob­chod sú tiež geo­gra­fické rozp­tý­lené. To isté sa však nedá po­ve­dať o rýchlo ras­tú­com tech­no­lo­gic­kom prie­mysle.

Sú­boj tech­no­lo­gic­kých gi­gan­tov

Naj­nov­šie vy­da­nie zná­mych In­ter­ne­to­vých tren­dov 2018 od Mary Me­e­ke­ro­vej si po­svie­tilo na naj­výz­nam­nej­šie in­ter­ne­tové spo­loč­nosti na zá­klade ich hod­noty, so zau­jí­ma­vým a možno nech­ce­ným vý­sled­kom. Z 20 naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gi­gan­tov ce­lo­sve­tovo, sa žiadny ne­na­chá­dza mimo Spo­je­ných štá­tov a Číny. Niž­šie sú naj­nov­šie reb­ríčky in­ter­ne­to­vých spo­loč­ností, zo­sta­vené s po­u­ži­tím ak­tu­ali­zo­va­ných tr­ho­vých stro­pov pre všetky ve­rejné spo­loč­nosti:

V glo­bále, uve­dený zo­znam spo­loč­ností do­sa­huje hod­notu 5,9 mi­liárd eur, so 75 a 25 % roz­lo­že­ním v USA a Číne. Tu je tiež po­trebné po­zna­me­nať, že zo zo­znamu je vy­lú­čená spo­loč­nosť Sam­sung, prav­de­po­dobne preto, že ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť je vo svo­jej vý­rob­nej čin­nosti po­merne roz­ma­nitá (te­le­ví­zory, chlad­ničky, kli­ma­ti­zá­cie, ba­té­rie, mik­ro­vlnné rúry atď.).

Od­hliad­nuc od du­ality me­dzi USA a Čí­nou je ďal­ším dô­le­ži­tým as­pek­tom zo­znamu naj­väč­ších sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých gi­gan­tov, že jasne uka­zuje roz­diely me­dzi spo­loč­nos­ťami, ktoré sa na­chá­dzajú na vr­chole reb­ríčka a tými, ktoré sa na­chá­dzajú na opač­nom konci. Re­álne ne­exis­tuje žiadna spo­loč­nosť s hod­no­tou me­dzi 200 a 450 mi­liar­dami do­lá­rov.

Pr­vých se­dem spo­loč­ností na zo­zname tvorí 81 % z cel­ko­vej hod­noty zo­znamu a hod­nota všet­kých sa na­chá­dza vyš­šie ako 450 mi­liárd do­lá­rov. Sem pat­ria gi­ganti ako Apple, Alp­ha­bet, Ama­zon a Mic­ro­soft, ale aj dve veľké čín­ske spo­loč­nosti Ten­cent a Ali­baba.

14 fi­riem z dol­ného konca zo­znamu do­kopy naz­bie­ralo iba 19 % hod­noty, čo po­u­ka­zuje na to, aké ťažké je pre tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť do­stať sa do hor­nej časti trhu.

Zdroj: Bu­si­ness In­si­der

Pridať komentár (0)