20 ohrom­ných čín­skych pro­jek­tov, ktoré pre­tvo­ria svet

Martina Ditrichová / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

V Číne sa chys­tajú veľké veci.

Čína potre­buje pris­pô­so­biť celú infra­štruk­túru. V prie­behu nasle­du­jú­cich 10 rokov, kra­jina plá­nuje pre­sťa­ho­vať 250 mili­ó­nov ľudí do novo­vy­bu­do­va­ných veľ­ko­miest v kra­jine. Tento počet je ekvi­va­lent celej indo­néz­skej popu­lá­cie. Aby Čína zvládla tak enormnú mig­rá­ciu oby­va­teľ­stva, musela inves­to­vať miliardy dolá­rov do infra­štruk­túr­nych pro­jek­tov. Nie­ktoré z nich sú už hotové, na iných sa stále pra­cuje.

Od diaľ­nic, ktoré sa budú vyní­mať nad kon­ti­nen­tom, cez naj­väč­šiu základňu veter­nej ener­gie na svete, až po úplne nové mestá na púšti, Čína uka­zuje svetu, ako sa robia sku­točne veľké pro­jekty.

43 miliárd dolá­rov: Čína je jed­nou z 32 kra­jín, ktoré sa pod­pí­sali pod kon­štruk­ciu Ázij­skej diaľ­nič­nej siete. Diaľ­nica pre­pojí kon­ti­nent a spojí ho s Euró­pou.

43-billion-china-is-one-out-of-32-countries-that-signed-an-agreement-for-the-construction-of-the-asian-highways-network-which-will-span-the-continent-and-reach-europe

$322 miliárd: Do roku 2030 plá­nuje Čína pre­sťa­ho­vať 42 mili­ó­nov ľudí z regi­ónu s 9 veľ­ko­mes­tami do jed­ného gigan­tic­kého mesta v Pearl River delte. Popu­lá­cia mesta sa odha­duje na 80 mili­ó­nov v čase dokon­če­nia.

cina

$33 miliárd: Bei­jing Shan­ghai vyso­ko­rých­lostná želez­nica bude nadl­h­šou na svete, ktorá bude skon­štru­ovaná v rámci jed­nej fázy.

35-billion-the-beijing-shanghai-high-speed-railway-is-the-worlds-longest-high-speed-rail-project-to-have-been-constructed-in-a-single-phase

$16 miliárd: Most Jia­oz­hou Bay je, so svo­jimi 26 míľami, sve­to­vým naj­dl­h­ším mos­tom posta­ve­ným nad morom.

16-billion-the-jiaozhou-bay-bridge-is-the-worlds-longest-cross-sea-bridge-stretching-nearly-26-miles-almost-the-length-of-a-marathon

$14 miliárd: Har­bin-Dalian, vyso­ko­rých­lostná želez­nica, je prvou vyso­ko­hor­skou želez­ni­cou, ktorá fun­guje v obrov­skej rých­losti v extrémne níz­kych tep­lo­tách.

2012120409253668

foto: defenceforumindia.com

$12 miliárd: Shan­ghai Yangs­han, hlbo­ko­vodný prí­stav, je pro­jekt, kto­rého kon­štruk­cia práve pre­bieha. Hotový by mal byť v roku 2024 a budú sa tu môcť ukot­viť naj­väč­šie lodné kon­taj­neri sveta.

lod

$12 miliárd: Pro­jekt Hai­nan Wen­chang ves­mírne cen­trum bolo dokon­čené v roku 2014. Svo­jim jedi­neč­ným umiest­ne­ním, umožní koz­mic­kej lodi ostať na orbite.

12-billion-the-hainan-wenchang-space-center-launch-project-was-completed-in-2014-its-uniquely-positioned-to-launch-a-spacecraft-that-will-stay-in-orbit

$10,6 miliardy: Hong Kong- Zhu­hai — Macau most bude od roku 2017 pre­pá­jať dva veľké regi­óny.

106-billion-the-hong-kong-zhuhai-macau-bridge-project-will-connect-the-two-huge-regions-when-its-completed-in-2017

$7,89 miliardy: Su-Tong Yangtze River Bridge je, so svo­jimi 3 600 sto­pami, 2. naj­väč­ším zave­se­ným mos­tom na svete medzi mes­tami Nan­tong a Changshu.

789-billion-the-su-tong-yangtze-river-bridge-is-the-worlds-second-longest-cable-stayed-bridge-covering-3600-feet-between-the-cities-of-nantong-and-changshu

$6,76 miliardy: Xilu­odu je 4. naj­väč­šou prieh­ra­dou na svete a v súčast­nosti 2.najväčším zdro­jom ener­gie pre celú Čínu.

676-billion-xiluodu-dam-is-the-fourth-tallest-dam-in-the-world-and-currently-the-second-largest-power-source-for-all-of-china

$6,5 miliardy: Čína je jed­nou z kra­jín, ktoré pod­pí­sali kon­trakt na rekon­štruk­ciu sta­ro­ve­kej “Hod­váb­nej cesty”, ktorá pre­pája Čínu a Indiu s Euró­pou.

65-billion-china-is-one-of-several-countries-that-have-signed-a-contract-to-reconstruct-the-ancient-silk-road-that-links-china-and-india-to-europe

$6,3 miliardy: Želez­ničná sta­nica v Juž­nom Bei­jingu je jed­nou z naj­väč­ších v celej Ázii.

63-billion-the-beijing-south-railway-station-is-the-citys-largest-station-and-one-of-the-largest-in-all-of-asia

$6,3 miliardy: Prieh­rada Xiang­jiaba bola dokon­čená v roku 2014. Jej gene­rá­tory pro­du­kujú spo­ločne 30,7 Twh ročne.

63-billion-the-xiangjiaba-dam-reached-completion-in-2014-its-generators-produce-a-combined-307-twh-of-energy-annually

$4,5 bili­óny: Nan­hui New City je plá­no­vané mesto, ktoré by malo byť dokon­čené v roku 2020 a uby­tuje tak­mer milión ľudí.

45-billion-nanhui-new-city-a-planned-city-to-be-completed-in-2020-will-house-almost-1-million-people

$3,6 miliardy: Kun­ming Changs­hui medzi­ná­rodné letisko, otvo­rené v 2012, je 2.najväčším v Číne. Hlavný ter­mi­nál meria tak­mer 560 000 met­rov štvor­co­vých.

%e6%98%86%e6%98%8e1

foto: absolutechinatours.com

$3,5 miliardy: Hlavné medzi­ná­rodné letisko v Bei­jingu je naj­väč­ším kon­štrukč­ným pro­jek­tom v Číne a 6. naj­väč­šou budo­vou na svete.

35-billion-the-beijing-capital-international-airport-is-the-largest-single-construction-project-in-china-and-the-sixth-largest-building-in-the-world

$2,4 miliardy: So 128 poscho­diami a výš­kou 2 078 stôp je Shan­ghai Tower naj­vyš­ším mra­ko­dra­pom v Číne a 2. naj­vyš­ším na svete.

24-billion-at-128-stories-and-2078-feet-tall-the-shanghai-tower-is-the-tallest-skyscraper-in-china-its-the-second-tallest-in-the-world

$2,2 miliárd: Qins­han jad­rová elek­trá­reň. Fáza 2 bola pri­daná k pôvod­nému závodu, dokon­če­nému v roku 2011. Má naj­viac jad­ro­vých reak­to­rov na svete.

22-billion-the-qinshan-nuclear-power-plant-phase-2-was-added-to-the-original-qinshan-plant-in-2011-it-has-the-most-nuclear-reactors-of-any-site-in-the-world

$2,12 miliárd: Želez­ničná sta­nica Wuhan je prí­sta­vom pre naj­rých­lej­šie vlaky sveta. Nie­ktoré vytiahnu na rých­losť tak­mer 300km/hod.

212-billion-the-wuhan-railway-station-serves-some-of-the-worlds-fastest-trains-which-sail-along-at-186-mph

$1,8 miliardy: Shan­ghai Yangtze riečny tunel a most je 5. naj­dl­h­ším visia­cim na svete s dĺž­kou tak­mer 16 míľ.

18-billion-the-shanghai-yangtze-river-tunnel-and-bridge-is-the-fifth-longest-cable-stayed-bridge-in-the-world-at-a-length-of-nearly-16-miles

Kto­vie kedy sa takého roz­siah­leho pro­jektu doč­káme u nás na Slo­ven­sku. :)

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com

Pridať komentár (0)