20 ohrom­ných čín­skych pro­jek­tov, kto­ré pre­tvo­ria svet

Martina Ditrichová / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

V Číne sa chys­ta­jú veľ­ké veci.

Čína potre­bu­je pris­pô­so­biť celú infra­štruk­tú­ru. V prie­be­hu nasle­du­jú­cich 10 rokov, kra­ji­na plá­nu­je pre­sťa­ho­vať 250 mili­ó­nov ľudí do novo­vy­bu­do­va­ných veľ­ko­miest v kra­ji­ne. Ten­to počet je ekvi­va­lent celej indo­néz­skej popu­lá­cie. Aby Čína zvlád­la tak enorm­nú mig­rá­ciu oby­va­teľ­stva, muse­la inves­to­vať miliar­dy dolá­rov do infra­štruk­túr­nych pro­jek­tov. Nie­kto­ré z nich sú už hoto­vé, na iných sa stá­le pra­cu­je.

Od diaľ­nic, kto­ré sa budú vyní­mať nad kon­ti­nen­tom, cez naj­väč­šiu základ­ňu veter­nej ener­gie na sve­te, až po úpl­ne nové mes­tá na púš­ti, Čína uka­zu­je sve­tu, ako sa robia sku­toč­ne veľ­ké pro­jek­ty.

43 miliárd dolá­rov: Čína je jed­nou z 32 kra­jín, kto­ré sa pod­pí­sa­li pod kon­štruk­ciu Ázij­skej diaľ­nič­nej sie­te. Diaľ­ni­ca pre­po­jí kon­ti­nent a spo­jí ho s Euró­pou.

43-billion-china-is-one-out-of-32-countries-that-signed-an-agreement-for-the-construction-of-the-asian-highways-network-which-will-span-the-continent-and-reach-europe

$322 miliárd: Do roku 2030 plá­nu­je Čína pre­sťa­ho­vať 42 mili­ó­nov ľudí z regi­ó­nu s 9 veľ­ko­mes­ta­mi do jed­né­ho gigan­tic­ké­ho mes­ta v Pearl River del­te. Popu­lá­cia mes­ta sa odha­du­je na 80 mili­ó­nov v čase dokon­če­nia.

cina

$33 miliárd: Bei­jing Shan­ghai vyso­ko­rých­lost­ná želez­ni­ca bude nadl­h­šou na sve­te, kto­rá bude skon­štru­ova­ná v rám­ci jed­nej fázy.

35-billion-the-beijing-shanghai-high-speed-railway-is-the-worlds-longest-high-speed-rail-project-to-have-been-constructed-in-a-single-phase

$16 miliárd: Most Jia­oz­hou Bay je, so svo­ji­mi 26 míľa­mi, sve­to­vým naj­dl­h­ším mos­tom posta­ve­ným nad morom.

16-billion-the-jiaozhou-bay-bridge-is-the-worlds-longest-cross-sea-bridge-stretching-nearly-26-miles-almost-the-length-of-a-marathon

$14 miliárd: Har­bin-Dalian, vyso­ko­rých­lost­ná želez­ni­ca, je prvou vyso­ko­hor­skou želez­ni­cou, kto­rá fun­gu­je v obrov­skej rých­los­ti v extrém­ne níz­kych tep­lo­tách.

2012120409253668

foto: defenceforumindia.com

$12 miliárd: Shan­ghai Yangs­han, hlbo­ko­vod­ný prí­stav, je pro­jekt, kto­ré­ho kon­štruk­cia prá­ve pre­bie­ha. Hoto­vý by mal byť v roku 2024 a budú sa tu môcť ukot­viť naj­väč­šie lod­né kon­taj­ne­ri sve­ta.

lod

$12 miliárd: Pro­jekt Hai­nan Wen­chang ves­mír­ne cen­trum bolo dokon­če­né v roku 2014. Svo­jim jedi­neč­ným umiest­ne­ním, umož­ní koz­mic­kej lodi ostať na orbi­te.

12-billion-the-hainan-wenchang-space-center-launch-project-was-completed-in-2014-its-uniquely-positioned-to-launch-a-spacecraft-that-will-stay-in-orbit

$10,6 miliar­dy: Hong Kong- Zhu­hai — Macau most bude od roku 2017 pre­pá­jať dva veľ­ké regi­ó­ny.

106-billion-the-hong-kong-zhuhai-macau-bridge-project-will-connect-the-two-huge-regions-when-its-completed-in-2017

$7,89 miliar­dy: Su-Tong Yangt­ze River Brid­ge je, so svo­ji­mi 3 600 sto­pa­mi, 2. naj­väč­ším zave­se­ným mos­tom na sve­te medzi mes­ta­mi Nan­tong a Changs­hu.

789-billion-the-su-tong-yangtze-river-bridge-is-the-worlds-second-longest-cable-stayed-bridge-covering-3600-feet-between-the-cities-of-nantong-and-changshu

$6,76 miliar­dy: Xilu­odu je 4. naj­väč­šou prieh­ra­dou na sve­te a v súčast­nos­ti 2.najväčším zdro­jom ener­gie pre celú Čínu.

676-billion-xiluodu-dam-is-the-fourth-tallest-dam-in-the-world-and-currently-the-second-largest-power-source-for-all-of-china

$6,5 miliar­dy: Čína je jed­nou z kra­jín, kto­ré pod­pí­sa­li kon­trakt na rekon­štruk­ciu sta­ro­ve­kej “Hod­váb­nej ces­ty”, kto­rá pre­pá­ja Čínu a Indiu s Euró­pou.

65-billion-china-is-one-of-several-countries-that-have-signed-a-contract-to-reconstruct-the-ancient-silk-road-that-links-china-and-india-to-europe

$6,3 miliar­dy: Želez­nič­ná sta­ni­ca v Juž­nom Bei­jin­gu je jed­nou z naj­väč­ších v celej Ázii.

63-billion-the-beijing-south-railway-station-is-the-citys-largest-station-and-one-of-the-largest-in-all-of-asia

$6,3 miliar­dy: Prieh­ra­da Xiang­jia­ba bola dokon­če­ná v roku 2014. Jej gene­rá­to­ry pro­du­ku­jú spo­loč­ne 30,7 Twh roč­ne.

63-billion-the-xiangjiaba-dam-reached-completion-in-2014-its-generators-produce-a-combined-307-twh-of-energy-annually

$4,5 bili­ó­ny: Nan­hui New City je plá­no­va­né mes­to, kto­ré by malo byť dokon­če­né v roku 2020 a uby­tu­je tak­mer mili­ón ľudí.

45-billion-nanhui-new-city-a-planned-city-to-be-completed-in-2020-will-house-almost-1-million-people

$3,6 miliar­dy: Kun­ming Changs­hui medzi­ná­rod­né letis­ko, otvo­re­né v 2012, je 2.najväčším v Číne. Hlav­ný ter­mi­nál meria tak­mer 560 000 met­rov štvor­co­vých.

%e6%98%86%e6%98%8e1

foto: absolutechinatours.com

$3,5 miliar­dy: Hlav­né medzi­ná­rod­né letis­ko v Bei­jin­gu je naj­väč­ším kon­štrukč­ným pro­jek­tom v Číne a 6. naj­väč­šou budo­vou na sve­te.

35-billion-the-beijing-capital-international-airport-is-the-largest-single-construction-project-in-china-and-the-sixth-largest-building-in-the-world

$2,4 miliar­dy: So 128 poscho­dia­mi a výš­kou 2 078 stôp je Shan­ghai Tower naj­vyš­ším mra­ko­dra­pom v Číne a 2. naj­vyš­ším na sve­te.

24-billion-at-128-stories-and-2078-feet-tall-the-shanghai-tower-is-the-tallest-skyscraper-in-china-its-the-second-tallest-in-the-world

$2,2 miliárd: Qins­han jad­ro­vá elek­trá­reň. Fáza 2 bola pri­da­ná k pôvod­né­mu závo­du, dokon­če­né­mu v roku 2011. Má naj­viac jad­ro­vých reak­to­rov na sve­te.

22-billion-the-qinshan-nuclear-power-plant-phase-2-was-added-to-the-original-qinshan-plant-in-2011-it-has-the-most-nuclear-reactors-of-any-site-in-the-world

$2,12 miliárd: Želez­nič­ná sta­ni­ca Wuhan je prí­sta­vom pre naj­rých­lej­šie vla­ky sve­ta. Nie­kto­ré vytiah­nu na rých­losť tak­mer 300km/hod.

212-billion-the-wuhan-railway-station-serves-some-of-the-worlds-fastest-trains-which-sail-along-at-186-mph

$1,8 miliar­dy: Shan­ghai Yangt­ze rieč­ny tunel a most je 5. naj­dl­h­ším visia­cim na sve­te s dĺž­kou tak­mer 16 míľ.

18-billion-the-shanghai-yangtze-river-tunnel-and-bridge-is-the-fifth-longest-cable-stayed-bridge-in-the-world-at-a-length-of-nearly-16-miles

Kto­vie kedy sa také­ho roz­siah­le­ho pro­jek­tu doč­ká­me u nás na Slo­ven­sku. :)

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com

Pridať komentár (0)