20 originálnych stavieb a len jeden jediný architekt. Frank Gehry je legenda

Richard Vitkovský / 2. februára 2019 / Architektúra

  • Ka­nad­ský ar­chi­tekt Frank Gehry sa stal vo svete ar­chi­tek­túry ob­rov­skou le­gen­dou
  • V mno­hých kra­ji­nách sveta sa na­chá­dzajú stavby, ktoré nesú jeho ty­pický ru­ko­pis
  • My sa po­zrieme na dvad­siatku naj­zná­mej­ších
  • Jedna zo sta­vieb sa do­konca na­chá­dza v sto­ve­ža­tej Prahe
zdroj: flickr/Oscar Photo
  • Ka­nad­ský ar­chi­tekt Frank Gehry sa stal vo svete ar­chi­tek­túry ob­rov­skou le­gen­dou
  • V mno­hých kra­ji­nách sveta sa na­chá­dzajú stavby, ktoré nesú jeho ty­pický ru­ko­pis
  • My sa po­zrieme na dvad­siatku naj­zná­mej­ších
  • Jedna zo sta­vieb sa do­konca na­chá­dza v sto­ve­ža­tej Prahe

Fred And Gin­ger/Praha

Je jed­nou z naj­kon­tro­verz­nej­ších sta­vieb sláv­neho ar­chi­tekta. Prečo? Pre­tože je kom­bi­ná­ciou dvoch roz­diel­nych ob­jek­tov, ktoré na prvý po­hľad vô­bec ne­pred­sta­vujú vzá­jomný sú­lad. Ta­nečné cen­trum sa však aj na­priek tomu stalo iko­nic­kým ob­jek­tom met­ro­poly na­šich su­se­dov.

Mu­seum Of Pop Cul­ture/Se­attle

Táto troj­fa­rebná bu­dova z kovu bola in­špi­ro­vaná roc­ko­vou hud­bou a jej ener­giou. Gehry sa pri ná­vrhu do­konca in­špi­ro­val čas­ťami gi­tary, ktoré skla­dal do rôz­nych tva­rov.

Ma­rqués De Ris­cal Ho­tel/El­ciego

Malé špa­niel­ske mesto El­ciego skrýva ho­tový po­klad. Je to lu­xusný ho­tel, ktorý hrá všet­kými far­bami a pô­sobí ako vlajky vla­júce vo vetre.

Stata Cen­ter/Cam­bridge

Mesto Cam­bridge v ame­ric­kom štáte Mas­sa­chu­setts ukrýva túto zau­jí­mavú stavbu. Jedná sa o Tech­no­lo­gický in­šti­tút. Dnes je táto bu­dova le­gen­dou.

Lou Ruvo Cen­ter/Las Ve­gas

Táto po­krú­tená bu­dova nie je žiadne zá­bavné cen­trum, jedná sa cen­trum za­me­rané na zdra­vie nášho mozgu. Stavbu si vy­žia­dal biz­nis­men Lou Ruvo, kto­rému zo­mrel otec na Alz­he­i­mera.

Walt Dis­ney Con­cert Hall/Los An­ge­les

Kon­certná hala bola do­kon­čená v roku 2003 a stála 274 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Sta­vala sa pri­tom 15 ro­kov. Ča­ka­nie sa však na­ozaj vy­pla­tilo, bu­dova po­núka vy­ni­ka­júcu akus­tiku a za­padá do ko­lo­ritu mesta an­je­lov úplne do­ko­nale.

Vitra De­sign Mu­seum/Weil Am Rhein

Jedná sa o vô­bec prvú Geh­ryho stavbu na území Európy. V mú­zeu sa vy­sta­vujú rôzne rie­še­nia in­te­ri­é­ro­vého di­zajnu a ná­by­tok.

Gug­gen­heim Bil­bao/Bil­bao

Táto bu­dova je mú­zeum mo­der­ného ume­nia. Mnoho exper­tov na­zvalo túto stavbu ako jedno z naj­dô­le­ži­tej­ších ar­chi­tek­to­nic­kých diel za po­sled­ných nie­koľko de­sia­tok ro­kov. Mú­zeum je hojne nav­šte­vo­vané tu­ris­tami.

Bio­mu­seo/Pa­nama City

Ide o mú­zeum eko­ló­gie a Geh­ryho prvý pro­jekt v La­tin­skej Ame­rike. Cie­ľom tejto stavby bolo pri­tia­hnu­tie tu­ris­tov a in­ves­tí­cií. Pes­tré farby sym­bo­li­zujú prí­rodu Pa­namy.

Dr. Chau Chak Wing Bu­il­ding/Syd­ney

Geh­ryho ume­nie pre­niklo aj do Aus­trá­lie. Ide o bu­dovu, ktorá patrí pod Tech­no­lo­gickú uni­ver­zitu. Učí sa tu ume­nie ob­chodu. Na stavbu bolo vy­uži­tých 320 000 ku­sov te­hál rôz­nych tva­rov.

Art Gal­lery Of On­ta­rio/To­ronto

Jed­nalo sa o prvé dielo Geh­ryho na území Ka­nady a do­konca v meste, kde sa na­ro­dil. Úp­rava pô­vod­nej bu­dovy bola do­kon­čená v roku 2008.

Fon­da­tion Louis Vu­it­ton/Pa­ríž

Je to mú­zeum a kul­túrne cen­trum, ktoré sa na­chá­dza v Pa­ríži. Stavbu tvorí pre­važne sklo a po­u­žilo sa na ňu 3 600 sk­le­ne­ných pa­ne­lov. Mú­zeum bolo ot­vo­rené v roku 2014.

Marta Her­ford/Her­ford

Bý­valá fab­rika na vý­robu tex­tilu sa pod ru­kou Geh­ryho pre­me­nila na mú­zeum mo­der­ného ume­nia. Náj­deš ju v ne­mec­kom meste Her­ford.

We­is­man Art Mu­seum/Min­ne­a­po­lis

Jedná sa o je­di­nečnú stavbu, ktorá stojí na území miest­nej uni­ver­zity. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že bola vy­bu­do­vaná ešte pred­tým, než sa v ob­lasti ar­chi­tek­túry roz­ší­rilo vy­uží­va­nie po­čí­ta­čov.

The Fish/Bar­ce­lona

Ne­jedná sa o bu­dovu v pra­vom slova zmysle. V sku­toč­nosti je to so­cha ryby, ktorú od­ha­lili v roku 1992 po­čas príp­rav na Olym­pij­ské hry v Bar­ce­lone.

The Iac Bu­il­ding/New York

Táto stavba je ochu­dob­nená o množ­stvo kovu, kto­rými sa vy­zna­čujú diela zná­meho ar­chi­tekta. Pre­va­žuje tu sklo. Bu­dova pri­po­mína ľa­do­vec plá­va­júci na hla­dine.

Bi­no­cu­lars Bu­il­ding/Los An­ge­les

Čo je na tejto bu­dove také zau­jí­mavé? No predsa to, že je obo­ha­tená o ob­rov­ský ďa­le­ko­hľad pre obra. Pô­vodne mala ná­zov Chiat/Day, av­šak ľu­dia ju za­čali pre­zý­vať ďa­le­ko­hľad.

Pe­ter B. Le­wis Bu­il­ding/Cle­ve­land

Bu­dova ne­sie meno po zná­mom fi­lan­tro­povi a šé­fovi po­is­ťovne Pet­rovi B. Le­wi­sovi. V bu­dove sú učebne pre Školu ma­naž­mentu We­at­her­head.

Ri­chard B. Fis­her Cen­ter/An­nan­dale-On-Hud­son

Jedná sa o naj­lep­šiu malú kon­certnú halu na území Ame­riky. Takto bola stavba pre­zen­to­vaná ve­rej­nosti. Na­chá­dza sa v štáte New York. Aj na­priek veľ­kosti sa tu na­chá­dzajú dve di­vadlá a via­cero štú­dií. Ot­vo­rili ju v roku 2003.

The Ci­né­mat­hèque Fra­nçaise/Pa­ríž

Je to mú­zeum, kde náj­deš je­den z naj­väč­ších ar­chí­vov fil­mo­vých do­ku­men­tov a vecí sú­vi­sia­cich s fil­mom na svete.

zdroj: bo­red­panda.com

Pridať komentár (0)