20-ročná Kylie Jenner získala v priebehu troch rokov majetok v hodnote 900 milónov dolárov. Chce prekonať Zuckerbergov rekord

Richard Vitkovský / 12. júla 2018 / Biznis

  • 20-ročná Ky­lie Jen­ner vy­bu­do­vala koz­me­tickú značku v hod­note sto­viek mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Jej pr­vým pro­duk­tom bola sada pro­duk­tov na pery v cene 29 do­lá­rov
  • Ky­lie má na­šliap­nuté pre­ko­nať pr­ven­stvo Marka Zuc­ker­berga ako najm­lad­šieho mi­liar­dára
zdroj: gettyimages
  • 20-ročná Ky­lie Jen­ner vy­bu­do­vala koz­me­tickú značku v hod­note sto­viek mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Jej pr­vým pro­duk­tom bola sada pro­duk­tov na pery v cene 29 do­lá­rov
  • Ky­lie má na­šliap­nuté pre­ko­nať pr­ven­stvo Marka Zuc­ker­berga ako najm­lad­šieho mi­liar­dára

Je streda a známy ma­ga­zín For­bes od­ha­lil čerstvú ti­tulku chys­ta­ného čísla. Na jej obale sa vy­níma ob­rov­ský ná­pis: Ame­rické mi­liar­dárky. Ti­tulná stránka patrí mla­duč­kej Ky­lie Jen­ner, ktorá je v Ame­rike po­merne zná­mou osob­nos­ťou. Bo­daj by aj nie, keď patrí do klanu Kar­das­hia­niek. Je ich ne­vlast­nou ses­trou. Spo­je­nie so zná­mymi ce­leb­ri­tami jej ot­vo­rilo dvere do sveta mo­de­lingu a te­le­ví­zie. Svoju ka­ri­éru však na roz­diel od sláv­nej­ších čle­nov ro­diny ne­po­sta­vila len na škan­dá­loch.

Ky­lie Jen­ner sa stala naj­bo­hat­šou člen­kou zná­mej ro­diny. Hod­nota jej ma­jetku do­siahla hra­nicu 900 mi­li­ó­nov do­lá­rov, a to len vďaka jej ši­kov­nosti a pod­ni­ka­teľ­skému du­chu. Čo­skoro by mohla pre­sko­čiť hra­nicu jed­nej mi­liardy do­lá­rov. Ak by sa jej to po­da­rilo, pre­ko­nala by Marka Zuc­ker­berga, ktorý drží ko­runu najm­lad­šieho mi­liar­dára sveta. Mark si to­tiž na mi­liardu do­lá­rov sia­hol,  keď do­sia­hol vek 23 ro­kov.

Ris­ko­vať sa na­ozaj oplatí

Cesta k pr­vej mi­liarde sa za­čala v roku 2015, keď sa Ky­lie pus­tila do pre­daja koz­me­tiky pod vlast­nou znač­kou. Od roku 2015 podľa ma­ga­zínu For­bes za­ro­bila na pre­daji koz­me­tiky re­kord­ných 630 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Jej koz­me­tická spo­loč­nosť má však cel­kovú hod­notu 800 mi­li­ó­nov do­lá­rov a Jen­ni­fer je sto­per­cent­nou vlast­níč­kou svo­jej spo­loč­nosti.

Ak k tejto sume pri­rá­taš zisky z te­le­víz­nych pro­jek­tov, spo­lu­prác so spo­loč­nos­ťami ako Puma či Pac­Sun a 60 mi­li­ó­nov do­lá­rov z di­vi­dend, ktoré zís­kala z jej vlast­nej spo­loč­nosti, tak sa do­sta­neš na hod­notu 900 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ky­lie za­mest­náva 7 stá­lych za­mest­nan­cov a 5 za­mest­nan­cov na po­lo­vičný úvä­zok. Vý­robu a pre­daj rieši ex­terne out­sour­cin­gom.

Ky­lie sní­vala o vlast­nej koz­me­tic­kej spo­loč­nosti už dlhú dobu. Dva roky pred ofi­ciál­nym spus­te­ním pre­daja si do­konca re­gis­tro­vala ochrannú známku Ky­lie Lip Kit. Jej matka bola z jej roz­hod­nu­tia prek­va­pená, ale na­ko­niec sú­hla­sila s tým, že Ky­lie si pod­ni­ka­nie roz­behne za vlastné pe­niaze. Ak jej to ne­vyjde, bude mať plnú ga­ráž ne­pot­reb­ných koz­me­tic­kých vý­rob­kov. Ky­lie za­ris­ko­vala a na­ozaj sa to opla­tilo. Po spus­tení webu uro­bila „ref­resh“ stránky a zis­tila, že sa celá ko­lek­cia vy­pre­dala v prie­behu se­kúnd.

Od nad­še­nia sa do­konca za­budla do­sta­viť aj na uví­ta­ciu párty. Ná­sledne pre­me­no­vala svoju stránku na Ky­lie Cos­me­tics. Láska ku koz­me­tike ju do­stala tam, kde je dnes. Dlho to­tiž roz­mýš­ľala o nie­čom, čo by do­ká­zala ro­biť sama a zá­ro­veň by ju to ba­vilo. Už zaj­tra vy­púšťa do sveta svoju novú letnú ko­lek­ciu.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)