20 skry­tých miest Ame­riky a Kanady

Martina Ditrichová / 10. októbra 2016 / Tools a produktivita

Zoznam pozos­táva z miest, ktoré si vychut­náš bez toho, aby si sa musel tla­čiť v rade s turis­tami z celého sveta.

1.Malé peru­án­ske mesto Huaca­china bolo posta­vené okolo tejto pre­krás­nej oázy v strede púšte.

1-the-small-peruvian-city-of-huacachina-was-built-around-this-beautiful-oasis-in-the-middle-of-the-desert

2.Copper Canyon je oveľa väčší a zelenší ako Grand Canyon v USA. Naj­viac si výhľad uži­ješ z vlaku, Fer­ro­car­ril Chi­hu­ahua al Pací­fico, ktorý ces­tuje 600km po západ­nom Mexiku.

2-copper

3.Absolvuj trek v daž­ďo­vom pra­lese v malom meste v Bolí­vii, Rur­re­na­ba­que.

4-trek-through-the-rainforest-in-the-small-bolivian-town-of-rurrenabaque

4. Kúpele so svä­tou vodou, mesto Baños v Ekvá­dore. Je známe vďaka lie­či­vým horú­cim pra­me­ňom.

6-commonly-referred-to-simply-as-baos-this-ecuadorian-city-translates-to-mean-holy-water-baths-it-is-known-for-its-healing-hot-springs

5. Lago de Yojoa. Unikni z mest­ského hluku k natu­rál­nemu jazeru v Hon­du­rase, obklo­pe­ného idy­lic­kou sce­né­riou. Nachá­dza sa blízko Las Vegas.

7-escape-the-noise-of-urban-living-with-a-visit-to-lago-de-yojoa-a-peaceful-natural-lake-in-honduras-surrounded-by-idyllic-scenery

6. St. John je prí­stavné mesto nachá­dza­júce sa na Kanad­skom východ­nom pobreží. Má atmo­sféru malého mes­tečka, napriek tomu, že je hlav­ným mes­tom pro­vin­cie. Ak prí­deš v zime, náj­deš tu farebné dom­čeky na kri­vo­ľa­kých ulič­kách, pokryté sne­hom.

33-st-johns

7. Sure­álne pies­kov­cové skal­naté útvary s náz­vom Wave v Ari­zone sa skrý­vajú za cel­kom nároč­nou túrou.

35

8. Ak hľa­dáš alter­na­tívu ku Grand Canyon, Black Magic Canyon v Idaho by mohol byť to pravé. Sta­ro­veké lávové for­má­cie vyze­rajú ako vystri­hnuté z filmu Tima Bur­tona.

39-if-youre-looking-for-an-alternative-to-the-grand-canyon-black-magic-canyon-in-idaho-is-stunning-its-ancient-lava-formations-were-carved-over-10000

9. Táto neuve­ri­teľná socha ruky je naji­ko­nic­kej­šou na púšti Ata­cama. Nestret­neš tam ani veľa turis­tov, nachá­dza sa totiž 7000 kilo­met­rov od hlav­nej cesty.

46-this-strange-hand-sculpture-is-one-of-the-atacama-desert-in-chiles-most-iconic-features-but-it-is-7000-kilometres-from-the-nearest-main-road

10. V San Fran­ciscu je obrov­ský prí­mor­ský zjav, známy ako Wave Organ. Pozos­táva z tru­biek, ktoré sú posta­vené tak, aby vydá­vali zvuk, keď na ne nara­zia vlny.

49-in-san-francisco-theres-a-giant-seaside-instrument-known-as-the-wave-organ-it-is-made-up-of-pipes-that-are-designed-to-emit-sound-when-hit-by-waves

11. Jedi­nečné viac­fa­rebné geolo­gické for­má­cie v Paint Mines v Colo­rade.

56-marvel-at-multicoloured-geological-formations-at-the-paint-mines-interpretative-park-in-colorado-us

12. Bos­ton je plný zau­jí­ma­vých miest, ktoré stojí za to vidieť. Geor­gov ostrov na bos­ton­skom pobreží bol pou­ží­vaný na obranu počas vojny.

62-the-us-city-of-boston-is-filled-with-cool-cultural-spots-georges-island-which-is-one-of-the-islands-in-the-boston-harbour-was-used-as-a-coastal-defence-in-the-american-civil-war

13. Pre­skú­maj fas­ci­nu­júce pozos­tatky 300 mili­ó­nov rokov sta­rých zvie­rat a rast­lín na Jog­gins Fos­sil Cliffs v Novom Škót­sku v Kanade.

66-explore-the-fascinating-remnants-of-300-million-year-old-animals-and-plants-at-joggins-fossil-cliffs-in-nova-scotia-canada

14. Blízko kolum­bij­ského mesta Ipia­les leží bazi­lika Las Lajas Sanc­tu­ary. Vyzerá ako z roz­právky, posta­vená je na moste, ktorý visí nad rok­li­nou.

74-near-the-colombian-city-of-ipiales-lies-the-las-lajas-sanctuary-basilica-church-straight-out-of-a-fairytale-it-is-built-on-a-bridge-that-dangles-over-a-gorge

15. Pre­no­cuj v dočas­nom ľado­vom hoteli posta­ve­nom každú zimu v Que­becu v Kanade. Nejde len o archi­tek­túru vyte­sanú z ľadu, ale aj o náby­tok, ktorý je tiež vyro­bený z ľadu.

75-stay-inside-the-temporary-ice-hotel-installed-every-winter-in-quebec-city-canada-its-not-just-the-architecture-thats-sculpted-out-of-ice-even-the-furniture-is-made-out-of-the-stuff

16. Takúto jasne modrú vodu náj­deš v jas­kyni v Národ­nom parku Bruce Penin­sula v Onta­riu v Kanade. Vyzerá ako z iného sveta.

78-this-bright-blue-grotto-at-bruce-peninsula-national-park-in-ontario-canada-is-so-mesmerising-it-doesnt-quite-look-real

17. Chod si zaliezť do Black Canyon v Gun­ni­son. Nesku­točne krásny národný park v Colo­rade, USA.

82-hike-to-the-black-canyon-of-the-gunnison-a-stunning-yet-lesser-visited-national-park-in-colorado-us

18. Národný monu­ment Devils Post­pile v Mam­moth Falls v Kali­for­nii je prí­rodne vytvo­rený úkaz, ktorý ti vezme dych. 

85-go-on-a-hike-in-californias-mammoth-falls-to-see-the-devils-postpile-national-monument-an-impressive-natural-basalt-formation-that-is-surrounded-by-a-mountainous-landscape

19. Vyber sa loďou do “Stra­te­ného mora”, obrov­ského pod­zem­ného jazera, ktoré sa nachá­dza v Swe­et­wa­ter v Ten­nes­see.

86-take-a-boat-tour-of-the-lost-sea-a-large-underground-lake-that-takes-up-more-than-four-acres-in-sweetwater-tennessee

20. Nájdi cestu z laby­rintu vo Van­cou­ver­skej Van­Du­sen bota­nic­kej záh­rade v Kanade.

95-find-your-way-out-of-the-maze-at-vancouvers-vandusen-botanical-garden-in-canada

zdroj: businessinsider.com foto: businessinsider.com

Pridať komentár (0)