20 skry­tých miest Ame­ri­ky a Kana­dy

Martina Ditrichová / 10. októbra 2016 / Lifehacking

Zoznam pozos­tá­va z miest, kto­ré si vychut­náš bez toho, aby si sa musel tla­čiť v rade s turis­ta­mi z celé­ho sve­ta.

1.Malé peru­án­ske mes­to Huaca­chi­na bolo posta­ve­né oko­lo tej­to pre­krás­nej oázy v stre­de púš­te.

1-the-small-peruvian-city-of-huacachina-was-built-around-this-beautiful-oasis-in-the-middle-of-the-desert

2.Copper Cany­on je ove­ľa väč­ší a zelen­ší ako Grand Cany­on v USA. Naj­viac si výhľad uži­ješ z vla­ku, Fer­ro­car­ril Chi­hu­ahua al Pací­fi­co, kto­rý ces­tu­je 600km po západ­nom Mexi­ku.

2-copper

3.Absolvuj trek v daž­ďo­vom pra­le­se v malom mes­te v Bolí­vii, Rur­re­na­ba­que.

4-trek-through-the-rainforest-in-the-small-bolivian-town-of-rurrenabaque

4. Kúpe­le so svä­tou vodou, mes­to Baños v Ekvá­do­re. Je zná­me vďa­ka lie­či­vým horú­cim pra­me­ňom.

6-commonly-referred-to-simply-as-baos-this-ecuadorian-city-translates-to-mean-holy-water-baths-it-is-known-for-its-healing-hot-springs

5. Lago de Yojoa. Unik­ni z mest­ské­ho hlu­ku k natu­rál­ne­mu jaze­ru v Hon­du­ra­se, obklo­pe­né­ho idy­lic­kou sce­né­ri­ou. Nachá­dza sa blíz­ko Las Vegas.

7-escape-the-noise-of-urban-living-with-a-visit-to-lago-de-yojoa-a-peaceful-natural-lake-in-honduras-surrounded-by-idyllic-scenery

6. St. John je prí­stav­né mes­to nachá­dza­jú­ce sa na Kanad­skom východ­nom pobre­ží. Má atmo­sfé­ru malé­ho mes­teč­ka, napriek tomu, že je hlav­ným mes­tom pro­vin­cie. Ak prí­deš v zime, náj­deš tu fareb­né dom­če­ky na kri­vo­ľa­kých ulič­kách, pokry­té sne­hom.

33-st-johns

7. Sure­ál­ne pies­kov­co­vé skal­na­té útva­ry s náz­vom Wave v Ari­zo­ne sa skrý­va­jú za cel­kom nároč­nou túrou.

35

8. Ak hľa­dáš alter­na­tí­vu ku Grand Cany­on, Black Magic Cany­on v Ida­ho by mohol byť to pra­vé. Sta­ro­ve­ké lávo­vé for­má­cie vyze­ra­jú ako vystri­hnu­té z fil­mu Tima Bur­to­na.

39-if-youre-looking-for-an-alternative-to-the-grand-canyon-black-magic-canyon-in-idaho-is-stunning-its-ancient-lava-formations-were-carved-over-10000

9. Táto neuve­ri­teľ­ná socha ruky je naji­ko­nic­kej­šou na púš­ti Ata­ca­ma. Nestret­neš tam ani veľa turis­tov, nachá­dza sa totiž 7000 kilo­met­rov od hlav­nej ces­ty.

46-this-strange-hand-sculpture-is-one-of-the-atacama-desert-in-chiles-most-iconic-features-but-it-is-7000-kilometres-from-the-nearest-main-road

10. V San Fran­cis­cu je obrov­ský prí­mor­ský zjav, zná­my ako Wave Organ. Pozos­tá­va z tru­biek, kto­ré sú posta­ve­né tak, aby vydá­va­li zvuk, keď na ne nara­zia vlny.

49-in-san-francisco-theres-a-giant-seaside-instrument-known-as-the-wave-organ-it-is-made-up-of-pipes-that-are-designed-to-emit-sound-when-hit-by-waves

11. Jedi­neč­né viac­fa­reb­né geolo­gic­ké for­má­cie v Paint Mines v Colo­ra­de.

56-marvel-at-multicoloured-geological-formations-at-the-paint-mines-interpretative-park-in-colorado-us

12. Bos­ton je plný zau­jí­ma­vých miest, kto­ré sto­jí za to vidieť. Geor­gov ostrov na bos­ton­skom pobre­ží bol pou­ží­va­ný na obra­nu počas voj­ny.

62-the-us-city-of-boston-is-filled-with-cool-cultural-spots-georges-island-which-is-one-of-the-islands-in-the-boston-harbour-was-used-as-a-coastal-defence-in-the-american-civil-war

13. Pre­skú­maj fas­ci­nu­jú­ce pozos­tat­ky 300 mili­ó­nov rokov sta­rých zvie­rat a rast­lín na Jog­gins Fos­sil Cliffs v Novom Škót­sku v Kana­de.

66-explore-the-fascinating-remnants-of-300-million-year-old-animals-and-plants-at-joggins-fossil-cliffs-in-nova-scotia-canada

14. Blíz­ko kolum­bij­ské­ho mes­ta Ipia­les leží bazi­li­ka Las Lajas Sanc­tu­ary. Vyze­rá ako z roz­práv­ky, posta­ve­ná je na mos­te, kto­rý visí nad rok­li­nou.

74-near-the-colombian-city-of-ipiales-lies-the-las-lajas-sanctuary-basilica-church-straight-out-of-a-fairytale-it-is-built-on-a-bridge-that-dangles-over-a-gorge

15. Pre­no­cuj v dočas­nom ľado­vom hote­li posta­ve­nom kaž­dú zimu v Que­be­cu v Kana­de. Nej­de len o archi­tek­tú­ru vyte­sa­nú z ľadu, ale aj o náby­tok, kto­rý je tiež vyro­be­ný z ľadu.

75-stay-inside-the-temporary-ice-hotel-installed-every-winter-in-quebec-city-canada-its-not-just-the-architecture-thats-sculpted-out-of-ice-even-the-furniture-is-made-out-of-the-stuff

16. Takú­to jas­ne mod­rú vodu náj­deš v jas­ky­ni v Národ­nom par­ku Bru­ce Penin­su­la v Onta­riu v Kana­de. Vyze­rá ako z iné­ho sve­ta.

78-this-bright-blue-grotto-at-bruce-peninsula-national-park-in-ontario-canada-is-so-mesmerising-it-doesnt-quite-look-real

17. Chod si zaliezť do Black Cany­on v Gun­ni­son. Nesku­toč­ne krás­ny národ­ný park v Colo­ra­de, USA.

82-hike-to-the-black-canyon-of-the-gunnison-a-stunning-yet-lesser-visited-national-park-in-colorado-us

18. Národ­ný monu­ment Devils Post­pi­le v Mam­moth Falls v Kali­for­nii je prí­rod­ne vytvo­re­ný úkaz, kto­rý ti vez­me dych. 

85-go-on-a-hike-in-californias-mammoth-falls-to-see-the-devils-postpile-national-monument-an-impressive-natural-basalt-formation-that-is-surrounded-by-a-mountainous-landscape

19. Vyber sa loďou do “Stra­te­né­ho mora”, obrov­ské­ho pod­zem­né­ho jaze­ra, kto­ré sa nachá­dza v Swe­et­wa­ter v Ten­nes­see.

86-take-a-boat-tour-of-the-lost-sea-a-large-underground-lake-that-takes-up-more-than-four-acres-in-sweetwater-tennessee

20. Náj­di ces­tu z laby­rin­tu vo Van­cou­ver­skej Van­Du­sen bota­nic­kej záh­ra­de v Kana­de.

95-find-your-way-out-of-the-maze-at-vancouvers-vandusen-botanical-garden-in-canada

zdroj: businessinsider.com foto: businessinsider.com

Pridať komentár (0)