20 spôsobov ako môžeš zarábať aj vo voľnom čase a užívať si pri tom lepší život

Timotej Vančo / 8. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Getty Images
  • Ako za­rá­bať, keď si štu­dent alebo, ak ťa tvoja práca ča­sovo veľmi vy­ťa­žuje?
  • Kto by nech­cel mať pa­sívny prí­jem? Za­rá­bať, aj keď pra­cu­ješ, si v škole, ces­tu­ješ alebo len od­dy­chu­ješ doma?
  • Pri­ná­šame ti zo­znam nie­koľ­kých ná­pa­dov, ako za­rá­bať, či už pl­no­hod­notne popri práci alebo len „raz za čas“ vo voľ­nom čase.

Zbav sa sta­rých vecí.

Možno by si bol prek­va­pený, ak by si ve­del, za koľko sa pre­dá­vajú staré te­le­fóny, MP3 pre­hrá­vače alebo herné kon­zoly. Ur­čite taký iP­hone vieš pre­dať za dobrú cenu. Dnes už mô­žeš dať na on­line ba­zár snáď čo­koľ­vek. Po­zri sa, čo ti doma za­va­dzia alebo si už aj za­bu­dol, že to vlastne máš a pre­daj to.

Po­ži­čia­vaj svoje veci iným, ale za pe­niaze.

Máš doma na­prí­klad bi­cy­kel, na kto­rom si už dlho ne­jaz­dil? Alebo xbox, ktorý ti za­prá­šený za­va­dzá na po­ličke? Po­mo­cou stránky Rent­my­i­tems mô­žeš za­rá­bať na po­ži­čia­vaní vecí os­tat­ným.

Uč iných, vy­tvor kurz.

Ak si dobrý v nie­čom, prečo to ne­nau­čiť aj os­tat­ných? Na strán­kach, ako Udemy si mô­žeš vy­tvo­riť kurz v akej­koľ­vek ob­lasti a po­sú­vať svoje skú­se­nosti aj ta­kouto for­mou ďa­lej. Z týchto kur­zov by si mal zá­ro­bok za kaž­dého účast­níka/sle­do­vala.

Pre­najmi svoju izbu alebo byt.

Ur­čite si už po­čul o airbnb.com. Ak nie, rýchlo to na­prav. Po­mo­cou tejto spo­loč­nosti vieš na ich web­stránku na­ho­diť po­nuku o pre­nájme vlast­ného bytu pre celý svet. Ak ne­máš celý byt, ne­zú­faj. Stačí ak máš len jednu voľnú izbu. Ni­kdy ne­vieš, či ne­jaký tu­rista ne­za­víta práve do lo­ka­lity tvojho byd­liska a zrovna v ho­tely ne­bude chcieť bý­vať.

Pri­hlás sa do Swag­bucks.

Swag­bucks ti platí za to, čo by si prav­de­po­dobne aj tak ro­bil na in­ter­nete. Popri čase, ktorý prok­ras­ti­nu­ješ skro­lo­va­ním Fa­ce­bo­oku alebo po­ze­ra­ním vi­deí, si vieš aj za­rá­bať. Tvoje zís­kané ve­do­mosti vieš po­tom pre­trans­for­mo­vať na Ama­zon vouchre. Viac info náj­deš tu.

Staň sa vir­tu­ál­nym asis­ten­tom.

Ak máš po ve­če­roch zo­pár voľ­ných ho­dín a vieš cu­dzí ja­zyk, mô­žeš po­môcť za­nep­ráz­dne­ným pro­fe­si­oná­lom na strán­kach ako Elance, Upwork alebo Pe­op­le­Per­Hour. Na­koľko po­tre­bujú práve ľudí z iného ča­so­vého pásma, mal by si byť ich eso, na ktoré už dlho ča­kajú.

Po­skytni službu na Fi­verr.

Sám vieš, v čom si naj­lepší a za čo si vieš na­vyše pri­vy­ro­biť. Na fi­verri alebo jeho slo­ven­skej ver­zii jas­pra­vím.sk mô­žeš po­núk­nuť akú­koľ­vek službu a pri­dať ce­novú po­nuku. Ak nie­kto hľadá zrovna to čo po­nú­kaš, už za­čí­naš za­rá­bať.

Vy­tvor si účet v banke.

Áno aj ta­káto je mož­nosť. Mô­žeš za­rá­bať zo­pár eur ročne aj na úro­koch z vlo­že­ných pe­ňazí alebo pri pra­vi­del­nom po­u­ží­vaní tvo­jej kre­dit­nej karty.

Ob­cho­duj na burze.

Ku­puj a pre­dá­vaj ak­cie. Je to asi naj­rých­lejší spô­sob, ako si za­ro­biť popri iných ak­ti­vi­tách, ale tiež aj naj­ris­kan­tnejší.

Pod­ni­kaj.

Mnoho veľ­kých fi­riem vzni­kalo po ve­če­roch a po no­ciach a v ga­rá­žach. Na za­čiatku stačí iba dobrý ná­pad a to naj­hlav­nej­šie, chce­nie ma­kať. Ak sa ti chce, do­ká­žeš to a tvoja firma pre­razí a za­čne ti pro­du­ko­vať pa­sívny prí­jem.

Fre­e­lance.

Vieš prog­ra­mo­vať? Toto je vy­ni­ka­júci spô­sob zá­robku. V dneš­nom svete, ktorý je až pre­pl­nený soft­vé­rom si ur­čite náj­deš mož­nosť, ako zú­ro­čiť svoju zruč­nosť prog­ra­mo­va­nia. Na strán­kach ako fre­e­lance.com si vy­tvor účet a zá­kaz­níci ti be­hom krát­kych chvíľ za­čnú po­sie­lať pra­covné po­nuky.

Na­prog­ra­muj appku.

Tiež to sú­visí s prog­ra­mo­va­ním, je to ale tro­chu iné. Na­kóď jed­no­du­chú appku (btw. také sa dnes naj­viac sťa­hujú) a za­rá­baj aj vtedy, keď spíš. Nie­kto ju ur­čite stiahne.

Jazdi na aute.

Či už by si po práci vo­zil ľudí na ta­xíku alebo za­rá­bal si nov­ším spô­so­bom cez Uber, aj toto je mož­nosť, zís­ka­nia ďal­ších pe­ňazí. Za­re­gis­truj sa na Uber, vy­čisti si auto a mô­žeš ísť na to.

Re­cen­zuj (filmy, hudbu, knihy…).

Čo mys­líš, kto robí re­cen­zie na nové filmy v ki­nách, na knihy, ktoré práve vy­šli? Áno, sú to oby­čajní ľu­dia, ako ty. Na stránke Sli­ceT­he­Pie ti pla­tia za každú re­cen­ziu na pes­ničku alebo out­fit, ktorý ohod­no­tíš. Vy­bu­duj si dobrú re­pu­tá­ciu a za­rá­baj.

Píš.

zdroj: Wo­man wor­king in a cof­fee shop

Ak rád pí­šeš, vy­tvor si blog a za­čni pí­sať o zau­jí­ma­vých té­mach. Ak bu­deš dobrý, tak sa mô­žeš do­stať aj do ta­kého por­tálu, akým je Star­ti­tup.

Na­tá­čaj a stri­haj vi­deá.

Máš ta­lent na na­tá­ča­nie a stri­ha­nie vi­deí? Za­čni svoje vi­deá pri­dá­vať na You­tube a pri nie­koľ­kých od­be­ra­te­ľoch a vi­de­niach za­čneš za­rá­bať.

Pre­dá­vaj svoje fotky.

zdroj: U.S. Air Force Air­man 1st Class Jo­nat­han Sny­der, of 407th Air Expe­di­ti­onary Group Pub­lic Af­fairs, cap­tu­res pho­tog­raphs of flight line ope­ra­ti­ons on Ali Air Base, Iraq, Oct. 3, 2007. (U.S. Air Force photo by Mas­ter Sgt. Rob Wie­land) (Re­le­a­sed)

Ak rád ces­tu­ješ a máš as­poň prie­merný fo­ťák alebo ka­meru, vieš roz­hodne zho­to­viť zá­bery, za ktoré by ti re­klamné agen­túry za­pla­tili zo­pár eur. Možno ne­jaké zau­jí­mavé fotky náj­deš aj na svo­jom sta­rom hard­disku. Ná­sledne ich mô­žeš po­núk­nuť agen­túre, na­prí­klad Shut­ters­tock, ktorá tvoje fotky zve­rejní a ty už len ča­káš na pa­sívny prí­jem.

Štri­kuj.

zdroj: com­bi­na­tion knit­ting tu­to­rial

Táto ob­lasť sa bude tý­kať asi viac diev­čat. Rada štri­ku­ješ alebo ši­ješ? Aj toto je spô­sob, ako roz­be­hnúť svoj biz­nis. Za­čni v ma­lom, vy­tvor niečo ori­gi­nálne, rob to kva­litne, zdie­ľaj to na so­ciál­nych sie­ťach a zá­kaz­níci sa za­čnú hr­núť.

Buď kre­a­tívna v ku­chyni.

Baví ťa va­re­nie a chcela by si si tak za­ro­biť ďal­šie pe­niaze? Skús oslo­viť miestne pe­kárne a do­hod­núť sa s nimi na mož­nosti spo­lu­práce.

Tvor ume­nie.

Aj keď je dnes ume­nie cel­kom ne­do­ce­nené, môže sa na teba usmiať šťas­tie a svoj ume­lecký vý­tvor pre­dáš za vy­sokú sumu. Ne­pres­tá­vaj skú­šať a ma­ľo­vať a za pár ro­kov možno budú aj tvoje vý­tvory v ga­lé­rii.

Toto bolo 20 spô­so­bov, ako si za­ro­biť, aj keď si mys­líš že popri tvo­jich ak­ti­vi­tách sa to nedá stí­hať. Platí jed­no­du­chá pravda: „Kto chce hľadá cestu, nie vý­ho­vorky.“ Dr­žím ti palce, aby si si na­šiel spô­sob, ako viac za­ro­biť a možno si ta­kýmto spô­so­bom ča­som spl­niť sny.

Pridať komentár (0)