21 ino­va­tív­nych vlast­nos­tí novej pia­tej BMW série

Timotej Vančo / 17. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý vie, že BMW si dáva zále­žať na všet­kých tech­nic­kých vlast­nos­tiach a špe­ci­fi­ká­ciách, kto­ré môžu ich autá zlep­šiť. Nové BMW rady 5, kto­ré bude pred­sta­ve­né v roku 2017, pri­chá­dza so semi-auto­nóm­nym ovlá­da­ním, inte­li­gent­ným sys­té­mom disp­le­jov a digi­tál­nym asis­ten­tom – Ale­xou od Ama­zo­nu.

BMW uro­bi­lo zopár zmien v dizaj­ne opro­ti pred­chá­dza­jú­cim mode­lom. Ten­to nový model bude o pár cen­ti­met­rov dlh­ší pre zväč­še­nie pries­to­ru pre spo­lu­jazd­cov ale­bo pries­to­ru v kuf­ri.

bmw-made-a-few-design-changes-to-the-overall-appearance-of-the-car-its-12-inches-longer-to-increase-legroom-in-the-back-and-the-headlights-now-flow-into-the-kidney-grille

Foto: businessinsider.com

BMW rady 5 umož­ňu­je zväč­šiť objem kuf­ru o 0,52 met­ra kubic­ké­ho. Auto si môžeš kúpiť v 13 roz­diel­nych far­bách.

the-new-bmw-5-series-also-offers-increase-trunk-capacity-at-187-cubic-feet-the-car-comes-in-13-different-colors

Foto: businessinsider.com

Kaž­dé sedad­lo v novom mode­ly 5 trie­dy má 8 rôz­nych masáž­nych prog­ra­mov a kaž­dé sedad­lo tak­tiež 3 rôz­ne úrov­ne inten­zi­ty masá­že.

all-of-the-seats-in-the-new-5-series-have-eight-different-massage-programs-each-with-three-different-intensity-modes

Foto: businessinsider.com

Ak nie je stred­né sedad­lo pou­ží­va­né, môže sa pou­žiť ako držiak nápo­jov ale­bo ako podo­pier­ka na ruku.

when-the-middle-seat-is-not-in-use-it-can-be-used-to-hold-drinks-or-as-an-armrest

Foto: businessinsider.com

Auto pri­chá­dza s 3 mož­nos­ťa­mi jaz­dy. Com­fort, Sport a ECO. Sport je vhod­né pre rých­le a agre­sív­nej­šie jaz­de­nie a ECO naopak, ak hľa­dáš mož­nosť, ako ušet­riť.

the-car-comes-with-the-standard-comfort-sport-and-eco-driving-modes-the-sport-mode-offers-a-more-dynamic-driving-experience-while-eco-is-best-when-youre-looking-for-efficiency

Foto: businessinsider.com

BMW pri­da­lo nový mód jaz­dy. Nazý­va sa Adap­ti­ve a jeho fun­kci­ou je adap­to­vať sa na ces­tu a pris­pô­so­biť štýl ovlá­da­nia auto na zákla­de ces­ty, po kto­rej auto pôj­de.

but-bmw

Foto: businessinsider.com

Auto pri­chá­dza s pred­nou kame­rou, rada­ro­vý­mi sen­zor­mi a ultra­zvu­ko­vý­mi sen­zor­mi, kto­ré posky­tu­jú auto­nóm­nu jaz­du.

the-car-comes-with-a-forward-facing-camera-radar-sensors-and-ultrasound-sensors-to-provide-semi-autonomous-features

Foto: businessinsider.com

Auto má dyna­mic­kú kon­tro­lu ovlá­da­nia, kto­rá sa dá využí­vať v rých­los­tiach od 20 do 140 km/h. Tak­tiež to fun­gu­je aj vo veľ­kej pre­máv­ke.

it-has-dynamic-cruise-control-for-any-speed-between-19-mph-and-130-mph-it-also-works-in-traffic-heavy-situations

Foto: businessinsider.com

BMW rady 5 pri­chá­dza s aktív­nym upo­zor­ne­ním brz­de­nia pri rých­los­tiach od 40 po 140 km/h.

the-bmw-5-series-also-comes-with-active-lane-departure-warning-for-speeds-between-40-mph-and-130-mph-it-works-with-active-lane-keeping-assist-to-ensure-the-car-doesnt-drift

Foto: businessinsider.com

Auto upo­zor­ní vodi­ča pri kaž­dom vybo­če­ní z pru­hu.

side-collision

Foto: businessinsider.com

BMW pri­chá­dza s novin­kou v podo­be fun­kcie Eva­si­on Aid, kto­rej fun­kci­ou je zme­niť jazd­ný pruh auta a zasta­viť, ak auto pred daným vozid­lom prud­ko zasta­ví. Táto fun­kcia fun­gu­je až do rých­los­tí 110 km/h.

bmw-i

Foto: businessinsider.com

Kľúč pre odo­my­ka­nie auta pri­chá­dza s far­be­ným doty­ko­vým disp­le­jom, cez kto­rý môžeš zapar­ko­vať auto aj do úzkych pries­to­rov a vôbec v ňom nese­dieť.

bmw-has-kept-its-key-fob-with-a-full-color-touchscreen-it-can-be-used-to-remotely-park-the-car-in-tight-spaces-while-the-driver-stands-outside-of-it

Foto: businessinsider.com

Auto obsa­hu­je na pred­nom skle v úrov­ni očí disp­lej, kto­rý infor­mu­je o rých­los­ti auto a iných dôle­ži­tých infor­má­ciách.

the-car-also-comes-with-an-improved-heads-up-display-that-will-give-basic-information-about-the-drive-like-the-speed-but-will-also-alert-you-of-potential-hazards-straight-on-the-windshield

Foto: businessinsider.com

Auto posky­tu­je 10.25-palcový doty­ko­vý disp­lej s navi­gá­ci­ou.

the-car-comes-with-a-1025-inch-touchscreen-display-that-can-be-used-for-navigation-or-entertainment

Foto: businessinsider.com

Disp­lej sa dá ovlá­dať novým spô­so­bom. Netre­ba len doty­ky, ale disp­lej sní­ma aj tvo­je pohy­by pred ním.

giphy

Foto: businessinsider.com

A tak­tiež aj hla­so­vé ovlá­da­nie.

giphy

Foto: businessinsider.com

Na volan­te je bež­ná fun­kcia ovlá­da­nia hla­si­tos­ti ale­bo pri­jí­ma­nia hovo­rov.

the-steering-wheel-also-comes-with-basic-functions-like-the-ability-to-take-a-call-or-change-the-music-volume-theres-also-steering-wheel-heating-for-cold-drives

Foto: businessinsider.com

Pri pre­mium ver­zii auta, dosta­neš aj 2 tele­ví­zie.

there-are-also-six-different-ambient-light-color-options-and-a-surround-sound-speaker-system-if-you-opt-for-the-premium-version-passengers-in-the-back-can-watch-tv-on-two-separate-displays

Foto: businessinsider.com

Tak­tiež môžeš mať aj mini­ma­lis­tic­kú bez­drô­to­vú nabí­jač­ku.

giphy

Foto: businessinsider.com

Ak máš doma digi­tál­nu asis­tent­ku v podob­ne Ale­xy, môžeš z obý­vač­ky naštar­to­vať auto jed­no­du­chý­mi hla­so­vý­mi povel­mi.

you-can-even-hook-bmw-connected-up-to-amazons-alexa-to-lock-the-car-remotely-or-check-its-fuel-level-from-your-home

Foto: businessinsider.com

BMW prí­de s 2 rôz­ny­mi model­mi. 530i prí­de s moto­rom s výko­nom 248 kon­ských síl a 540i s výko­nom moto­ra 335 kon­ských síl. Maxi­mál­na rých­losť 530i je 210 km/h a zrých­liť z 0 na 100 doká­že do 6 sekúnd. Autá budú pred­sta­ve­né vo feb­ru­ári 2017.

bmw-5-series

Foto: businessinsider.com

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)