21 naj­lep­ších uči­te­ľov všet­kých čias

Timotej Vančo / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Aj ty si určite zažil neja­kých tých vtip­ných uči­te­ľov, ktorí ti pri­niesli počas hodín či pred­ná­šok kopu srandy.

Tu je zoznam top 21 naj­lep­ších uči­te­ľov, ktorí vedia, ako správne komu­ni­ko­vať so štu­dentmi:

Štu­dentka uni­ver­zity si do školy musela so sebou zobrať, okrem učeb­níc a pomô­cok, aj jej malinké bábätko, keďže ako štu­dent nemala mnoho peňazí a nemohla si dovo­liť opat­ro­va­teľku na každý deň. Keď jej bábo začalo pla­kať, pro­fe­sor podi­šiel bliž­šie a dvi­hol jej syna do rúk a pokra­čo­val naďa­lej v pred­náške. Všetko to zvlá­dal bez toho, aby musel pre­ru­šiť vysvet­ľo­va­nie.

ucitelia1

Toto je naj­lepší spô­sob, ako naučiť deti geomet­riu. Vytvo­riť uhol pomo­cou svojho tela.

ucitelia2

Je to naozaj veľ­kou poc­tou, mať pred­nášku práve od samot­ného Men­de­le­jeva.

ucitelia3

Niečo ako oby­čajná hodina deje­pisu…

ucitelia4

Toto bol jediný nápoj, ktorý daný pro­fe­sor pil… (pre­klad — “slzy štu­den­tov”)

ucitelia5

Sku­točný uči­teľ vždy nájde nástroje na to, aby doká­zal vytvo­riť presný tro­j­u­hol­ník.

ucitelia6

Aj takýmto spô­so­bom sa dá vyučo­vať fyzika!

ucitelia7

Aby si žiaci lep­šie zapa­mä­tali, kde je na mape Sparta, uči­teľ na miesto šípky pri­ro­bil samot­ného kráľa — Leoni­dasa.

ucitelia8

Tento uči­teľ nakreslí každý deň iný obraz na tabuľu, aby zau­jal štu­den­tov a samoz­rejme ich aj tro­chu donú­til cho­diť viac do školy a obdi­vo­vať jeho ume­lecké výtvory.

ucitelia9

Naj­nov­šia aktu­ali­zá­cia zmien v škol­ských osno­vách astro­nó­mie.

ucitelia10

Uči­teľ mate­ma­tiky naozaj vie, ako osla­vo­vať deň “Pi”.

ucitelia11

Takže, nako­niec sa uká­zalo, že je reálne vytvo­riť text Lady Gaga aj z peri­odic­kej tabuľky prv­kov.

ucitelia12

Uči­teľ ho nezo­bu­dil a ani ho nevy­ho­dil z triedy, ale rozo­smial všet­kých jeho spo­lu­žia­kov.

ucitelia13

Správna pomsta za pou­ží­va­nie tele­fónu počas hodiny. Uči­teľ ho zobral žia­kovi a keď ho dostal späť, mal už krásne nové poza­die.

ucitelia14

Takto učila celú triedu po tom, ako našla mačiatko túla­júce sa popri škole.

ucitelia15

Žiaci mali písať písomku o 8:00 ráno. Ich uči­teľ bol asi lenivý pri­vs­tať si a pre­zliecť sa.

ucitelia16

Povinné ochranné pomôcky pri fyzi­kál­nych expe­ri­men­toch…

ucitelia17

Toto sa uč veľmi pozorne, mladý Pada­wane…”

ucitelia18

V tomto bode sa dostala učebňa ché­mie do veľ­kého ohro­ze­nia. Nie­komu sa to asi vymklo z rúk.

ucitelia19

Toto je ten druh humoru, ktorý ti pomôže dostať sa cez skúšky na mate­ma­tike. (Kiež by to bola pravda…)

ucitelia20

Náš uči­teľ nám sľú­bil, že ak napí­šeme písomku na samé jed­notky, ďal­šiu hodinu príde oble­čený ako Sco­oby-Doo a bude robiť pro­ti­al­ko­ho­lickú kam­paň. Nám sa poda­rilo napí­sať písomku na výbornú a on dodr­žal svoje slovo.”

ucitelia21

Dúfam, že si aj ty v živote nara­zil na nejaký podobný prí­pad uči­teľa, ktorý ti spra­vil deň strá­vený v škole kraj­ším a záro­veň aj dob­rým zážit­kom.:-)

zdroj článku: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)