21 neuve­ri­teľ­ných fak­tov o Tesla Giga­fac­tory

Dárius Polák / 16. november 2016 / Business

Elon Musk má pre Teslu veľ­ko­lepé ambí­cie.

Kon­com roku 2017 má spo­loč­nosť v pláne začia­tok pro­duk­cie Modelu 3. A do roku 2020 plá­nuje zvý­šiť pro­duk­ciu na 1 milión áut ročne, čo je cel­kom ambi­ci­ózny cieľ, keďže spo­loč­nosť tento rok vyrobí len okolo 80 000 — 90 000 vozi­diel.

Aby tento cieľ bol možný, Tesla musí najprv dokon­čiť svoju Giga­fac­tory, obrov­skú tová­reň na baté­rie, ktorá sa nachá­dza na Elect­ric Ave­nue v Sparks, Nevade. Hoci dokon­če­nie továrne bude nejakú tú chvíľu ešte trvať, Tesla a Musk odha­lili nie­koľko veľmi zau­jí­ma­vých detai­lov. Tu sú.

Tová­reň sa nachá­dza na pozemku s roz­lo­hou 12 140 m2, vďaka čomu je 3x taký veľký ako Cen­tral Park. Pôvodná veľ­kosť bola 4 046 m2, ktorú spo­loč­nosť v júni 2015 roz­ší­rila. Roz­ší­re­nie umožní spo­loč­nosti podľa Muska zväč­šiť veľ­kosť továrne 50 až 100-násobne.

1

Giga­fac­tory je sama o sebe veľ­kou a roz­ši­ruje sa. Pre porov­na­nie, na poze­mok by sa zmes­tilo 100 Boein­gov 747.

2

V sku­toč­nosti je taká veľká, že je to naj­väč­šia budova na svete v zmysle zákla­dov stavby. Momen­tálne je dokon­čená na 14 %.

3

Musk a zamest­nanci Tesly dali továrni pre­zývku “alien dre­ad­nought,” čím odka­zujú na ves­mírnu bojovú loď.

4

Je sta­vaná tak, aby odo­lala zeme­tra­se­niam.

5

Jej výstavba výrazne zlacní cenu Tesla mode­lov. Potom, čo bude tová­reň v 100 % pre­vádzke do roku 2020 má redu­ko­vať cenu baté­rii o 30 %.

6

Želez­ničné vozne budú do továrne tran­s­por­to­vať surový mate­riál, ktorý bude pre­me­nený na baté­rie. Baté­rie budú pozos­tá­vať z veľ­kej časti i z recyk­lo­va­ného mate­riálu.

7

Vše­tok pou­žitý mate­riál sa bude recyk­lo­vať.

8

Tesla chce pou­ží­vať na pohá­ňa­nie továrne obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Tová­reň bude sebes­tačná a všetku potrebnú ener­giu si vytvorí sama pro­stred­níc­tvom solár­nej, geoter­mál­nej a veter­nej ener­gie.

9

Okolo továrne sa dá bežne vidieť divá zver, ako tieto kone. Je to v súlade s eko­lo­gic­kou poli­ti­kou Tesly.

10

Tová­reň bude mať nádrž s vyše 5,6 mili­ónmi litra vody. To je zhruba o 20x viac vody, aký má olym­pij­ský bazén.

11

Bude to naj­väč­šia tová­reň na výrobu lítium-ióno­vých baté­rii na svete. Tesla je už v súčas­nosti naj­väč­ším spot­re­bi­te­ľom lítium-iónu na svete, kedy pre­ko­nala Apple alebo Sam­sung. Čoskoro sa však stane aj naj­väč­ším pro­du­cen­tom.

12

Výstavba továrni vyjde inves­to­rov na 5 miliárd dolá­rov. Samotná Tesla inves­tuje okolo 2 miliárd dolá­rov. Pana­so­nic, ktorý vyrába a dodáva lítium-iónové články Tesle inves­to­val okolo 1,6 miliárd dolá­rov.

13

Výroba člán­kov bude extrémne rýchla.

14

V továrni bude pra­co­vať viac ako 6 500 zamest­nan­cov. V súčas­nosti v nej už pra­cuje okolo 350 zamest­nan­cov. Tesla momen­tálne hľadá ľudí na pozí­cie, ako sú inži­nieri alebo mana­žéri ľud­ských zdro­jov.

15

Roboti budú na nie­ktoré úlohy pou­ží­vaní tak­tiež. Pôjde hlavne o mobilné roboty, tzv. “auto­ma­ted guided vehic­les,” (AGV), ktoré sa pou­ží­vajú na pre­sun vecí z bodu A do bodu B. Roboti sa navi­gujú po pod­lahe na základe mag­ne­tic­kej pásky, sú vyba­vení i sen­zormi a lase­ro­vým sys­té­mom. Okrem AGV využije Giga­fac­tory robo­tické ruky, ktoré budú asis­to­vať ľuďom pri výrobe člán­kov baté­rii.

16

Kon­fe­renčné miest­nosti sú pome­no­vané po prv­koch peri­odic­kej tabuľky, ktoré súvi­sia s výro­bou baté­rii. Roz­dané prvky sú lítium, kobalt, nikel, hli­ník a kre­mík.

17

Tesla plá­nuje vybu­do­vať ďal­šie Giga­fac­tory a prav­de­po­dobne to bude nie­kde v Európe. Držíme palce na to, aby si vybrali Slo­ven­sko.

18

Ak by bolo na svete 100 takýchto tovární, doká­zali by vytvá­rať ener­giu pre celý svet. Toľko ich však Tesla v pláne vyro­biť nemá.

19

Tesla plá­nuje výrobu člán­kov v roku 2017. Nie­ktoré súčasti baté­rie sú v továrni vyrá­bané už teraz. Do roku 2018 spo­loč­nosť plá­nuje vyro­biť lítium-iónové baté­rie v cel­ko­vej hod­note 50 GWh (giga­watt­ho­dín) a do roku 2020 dokonca 150 GWh. Pre porov­na­nie, v roku 2013 všetky továrne na svete vypro­du­ko­vali dokopy 30 GWh.

20

Tová­reň bude v tvare dia­mantu a bude este­ticky uspo­ko­ju­júca. Musk nechce len, aby tová­reň fun­go­vala dobre, ale aby aj vyze­rala dobre. Tvar dia­mantu je navyše aj pre oko­litý tvar zeme vyho­vu­júci. Tová­reň bude takisto sme­ro­vať na sever, vďaka čomu môže Tesla presne zma­po­vať, kam jed­not­livý mate­riál pôjde. Ako pove­dal sám Musk:

Mys­lím si, že je to tro­chu roman­tické, mať tová­reň v tvare dia­mantu a zarov­nanú na sever, väč­ším dôvo­dom je však prak­tický účel.

0

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)