22 dopo­siaľ naj­zau­jí­ma­vej­ších kon­cep­tov áut odha­le­ných v roku 2016

Dárius Polák / 23. októbra 2016 / Business

Ten­to rok sme moh­li byť sved­ka­mi mno­hých ino­va­tív­nych kon­cep­tov áut. Či už ide o auto, kto­ré má vo vnút­ri iba gauč a tele­ví­ziu ale­bo elek­tro­mo­bil podob­ný bat­mo­bi­lu. Auto­mo­bil­ky nám posky­tu­jú náznak toho, ako bude vyze­rať budúc­nosť jaz­de­nia.

1. Volk­swa­gen ozná­mil kon­cept elek­tric­ké­ho mik­ro­bu­su na CES (Con­su­mer Elect­ro­nic Show) v janu­ári. Nazý­va­ný BUDD-e, elek­tro­mo­bil by mal zvlád­nuť na jed­no nabi­tie 373 míľ (600 km).

1

Dve­re sa otvá­ra­jú máv­nu­tím ruky a roz­hra­nie môžeš kon­tro­lo­vať jed­no­du­chý­mi ges­ta­mi. V ponu­ke bude i mož­nosť pre­po­jiť auto s domom, a tak ovlá­dať tep­lo­tu a svet­lo v dome.

2

2. Fara­day Futu­re odha­lil svoj kon­cept FFZE­RO1 tak­tiež na CES. 100 km/h má zvlád­nuť za menej ako 3 sekun­dy.

Šty­ri moto­ry umiest­ne­né nad kaž­dým kole­som umož­ňu­jú autu maxi­mál­nu rých­losť 200 míľ/h (321 km/h).

3

Auto by malo byť dokon­ca schop­né naučiť sa pre­fe­ren­cie vodi­ča a pod­ľa nich sa auto­ma­tic­ky nasta­viť. Hoci sku­toč­ná pro­duk­cia áut Fara­day Futu­re má začať v roku 2020, FFZE­RO1 je iba na pred­ve­de­nie sa.

4

3. LeE­co, čín­ska tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť odha­li­la kon­cept kon­ku­ren­ta Tes­ly tiež na CES. Je záro­veň par­tne­rom Fara­day Futu­re.

5

Elek­tro­mo­bil LeSEE dosa­hu­je maxi­mál­nu rých­losť 130 míľ/h (209 km/h). Má obsa­ho­vať i auto­nóm­ny mód.

6

4. Kon­cept Lin­coln Navi­ga­tor sa pred­vie­dol v mar­ci na auto­sa­ló­ne v New Yor­ku.

7

Šesť miest vo vnút­ri bude mať 30 rôz­nych nasta­ve­ní a šty­ria zadný pasa­žie­ri budú mať kon­zo­ly, kto­ré umož­nia hra­nie hier ale­bo poze­ra­nie tele­ví­zie. Dokon­ca tu bude aj zabu­do­va­ný šat­ník.

8

5. BMW Visi­on Next 100 bol odha­le­ný v mar­ci na auto­sa­ló­ne v Žene­ve. Pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie sa bude vedieť naučiť pre­fe­ren­cie vodi­ča a pod­ľa toho sa nasta­viť.

9

Volant sa v auto­nóm­nom móde stiah­ne do prí­stro­vej dosky a disp­lej na čel­nom skle bude posky­to­vať infor­má­cie o tvo­jej ces­te.

10

6. BMW pri­dal v júni ku svo­jej línii Mini Visi­on Next 100 urče­ný na zdie­ľa­nie jázd. Auto by malo vedieť spoz­nať pasa­žie­ra, kto­ré­ho odve­zie.

11

Volant sa v auto­nóm­nom móde pre­su­nie do stre­du kon­zo­ly. Rov­na­ko bude mať na čel­nom sklo disp­lej posky­tu­jú­ci infor­má­cii o ces­te.

12

7. A posled­ným prí­dav­kom je futu­ris­tic­ký Rolls Roy­ce, kto­rý má byť kom­plet­ne auto­nóm­ny.

13

Vďa­ka tomu bude inte­ri­ér navr­hnu­tý iba pre 2 oso­by, gauč, obrov­skú OLED tele­ví­ziu a pries­tor pre bato­ži­nu.

14

8. Mcla­ren odha­lil svoj ohro­mu­jú­ci kon­cept s náz­vom 675LT JVC­KEN­WO­OD na CES. Kaž­dé auto bude mať bez­drô­to­vý networ­king sys­tém urče­ný na komu­ni­ká­ciu s iný­mi auta­mi ohľa­dom dopra­vy a nehôd na ces­tách.

15

Auto bude mať volant, kto­rý vyze­rá ako joys­tick her­nej kon­zo­ly.

16

9. Talian­ska spo­loč­nosť Pinin­fa­ri­na odha­li­la svoj nád­her­ný kon­cept auta H2 Spe­ed pohá­ňa­né vodí­kom na Ženev­skom auto­sa­ló­ne. H2 Spe­ed sa má natan­ko­vať iba za 3 minú­ty.

17

Auto má maxi­mál­nu rých­losť 186 míľ/h (299 km/h) a zvlád­ne 0 – 100 km/h za 3,4 sekun­dy. H2 Spe­ed by malo vedieť rege­ne­ro­vať ener­giu pri brz­de­ní.

18

10. Audi odha­li­lo kon­cept pre­po­je­nej mobi­li­ty v aprí­li. K zadné­mu náraz­ní­ku je zahr­nu­tý long­bo­ard.

19

Auto má schop­nosť kal­ku­lo­vať naj­rých­lej­šiu ces­tu do cie­ľa s pou­ži­tím real-time úda­jov a v prí­pa­de navr­hnúť long­bo­ard, ak to s ním bude rých­lej­šie.

20

11. Aston Mar­tin pred­vie­dol svoj pre­krás­ny kon­cept Vanqu­ish Zaga­to v máji.

21

Auto je vyro­be­né v spo­lu­prá­ci s talian­skou dizaj­no­vou spo­loč­nos­ťou Zaga­to. Obe spo­loč­nos­ti spo­lu­pra­cu­jú od roku 1960. O aute sa zatiaľ toho veľa nevie.

22

12. Jeep pred­vie­dol bláz­ni­vo vyze­ra­jú­ci Wran­gler v mar­ci na Eas­ter Jeep Safa­ri.

23

Auto bude vyba­ve­né pre­te­kár­sky­mi sedad­la­mi od Dodge Viper.

24

13. Toy­o­ta odha­li­la ten­to čud­ne vyze­ra­jú­ci kon­cept elek­tro­mo­bi­lu uBox v aprí­li.

25

Inte­ri­ér je úpl­ne upra­vi­teľ­ný a môže sa pre­trans­for­mo­vať, napr. na mobil­nú kan­ce­lá­riu.

26

14. Fran­cúz­ska auto­mo­bil­ka Cit­ro­en pred­vied­la svoj high-tech kon­cept Alpi­ne Visi­on vo feb­ru­ári. Ide o 2-dve­ro­vé, 2-miest­ne špor­to­vé auto.

33

0 – 100 km/h zvlád­ne za 4,5 sekun­dy.

34

15. Chor­vát­ska auto­mo­bi­la Rimac pred­vied­la ohro­mu­jú­ci elek­tro­mo­bil Con­cep­t_O­ne na Ženev­skom auto­sa­ló­ne.

29

Con­cep­t_O­ne má maxi­mál­nu rých­losť 185 míľ/h (297 km/h) a z 0 – 100 to zvlád­ne za 2,6 sekun­dy. Má rege­ne­ra­tív­ny brzd­ný sys­tém, kto­rý umož­ňu­je vytvá­rať ener­giu vždy, keď brz­dí.

30

16. Ohro­mu­jú­ci Visi­on Mer­ce­des-May­bach 6 bol odha­le­ný v augus­te.

31

Elek­tro­mo­bil má maxi­mál­nu rých­losť 249 km/h a doká­že zvlád­nuť akce­le­rá­ciu z 0 – 100 km/h za menej ako 4 sekun­dy. Na plné nabi­tie má zvlád­nuť 321 km.

32

17. Cit­ro­ën pred­vie­dol svoj hyb­rid, kto­rý zvlád­ne 60 km na jed­no nabi­tie v októb­ri na Paríž­skom auto­sa­ló­ne.

33

Auto má boč­ne sklop­né dve­re a veľ­ký disp­lej pre kon­tro­lu navi­gá­cie a médii.

34

18. Lexus pred­vie­dol svoj kon­cept tak­tiež na Paríž­skom auto­sa­ló­ne.

35

Auto má obrov­ské kole­sá, no čo je ešte zau­jí­ma­vej­šie je ten­to holo­gram, kto­rý má nahra­diť prí­stro­jo­vú dosku.

36

19. Mer­ce­des pred­vie­dol svoj elek­tric­ký SUV kon­cept, kto­rý zvlád­ne 310 míľ (498 km). Auto sa má na ces­ty dostať v roku 2019.

37

Inte­ri­ér bude mať masív­ny, 24 pal­co­vý disp­lej, kto­rý uka­zu­je rých­losť, vzdia­le­nosť, úda­je o jaz­de­ní a navi­gač­né infor­má­cie.

38

20. Volk­swa­gen odha­lil ten­to revo­luč­ný kon­cept elek­tro­mo­bi­lu ID, kto­ré má zvlád­nuť na plné nabi­tie vzdia­le­nosť medzi 400 — 598 km. Pro­dukč­ná ver­zia sa začne vyrá­bať v roku 2020.

39

Auto­mo­bil­ka plá­nu­je pri­dať auto­nóm­ne fun­kcie vo ver­zii pre rok 2025. Auto je súčas­ťou plá­nu Volk­swa­ge­nu pred­sta­viť viac ako 30 elek­tro­mo­bi­lov do roku 2025 a pre­dať 2 – 3 mili­ó­ny za rok. Plán je odpo­ve­ďou na emis­ný škan­dál.

40

21. Cadil­lac pred­vie­dol svoj luxus­ný kon­cept auta Esca­la v augus­te. Ide o 4-dve­ro­vý sedan s veľ­kým pries­to­rom v kuf­ri.

41

Zaob­le­ný OLED disp­lej roz­de­le­ný na 3 sepa­rát­ne obra­zov­ky zabe­rá celú prí­stro­jo­vú dosku. Disp­lej môže byť kon­tro­lo­va­ný hla­so­vý­mi povel­mi ale­bo ges­ta­mi. Disp­le­je poslú­žia ako pro­to­typ pre budú­ce mode­ly Cadil­lac.

42

22. A nako­niec, Renault pred­vie­dol svoj kon­cept Tre­zor. Zvlád­ne akce­le­rá­ciu z 0 – 100 km/h za menej ako 4 sekun­dy.

43

Vrch­ná časť auta sa bude zdví­hať, tak­že do auta budeš musieť vliezť.

44

Čo si mys­líš o tých­to kon­cep­toch, zau­jal ťa nie­kto­rý z nich? Pod­la mňa nie­kto­ré kon­cep­ty za to urči­te sto­ja a nie­kto­ré sú zas tak tro­chu pre­hna­né.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)