22 dopo­siaľ naj­zau­jí­ma­vej­ších kon­cep­tov áut odha­le­ných v roku 2016

Dárius Polák / 23. októbra 2016 / Business

Tento rok sme mohli byť sved­kami mno­hých ino­va­tív­nych kon­cep­tov áut. Či už ide o auto, ktoré má vo vnútri iba gauč a tele­ví­ziu alebo elek­tro­mo­bil podobný bat­mo­bilu. Auto­mo­bilky nám posky­tujú náznak toho, ako bude vyze­rať budúc­nosť jaz­de­nia.

1. Volk­swa­gen ozná­mil kon­cept elek­tric­kého mik­ro­busu na CES (Con­su­mer Elect­ro­nic Show) v janu­ári. Nazý­vaný BUDD-e, elek­tro­mo­bil by mal zvlád­nuť na jedno nabi­tie 373 míľ (600 km).

1

Dvere sa otvá­rajú máv­nu­tím ruky a roz­hra­nie môžeš kon­tro­lo­vať jed­no­du­chými ges­tami. V ponuke bude i mož­nosť pre­po­jiť auto s domom, a tak ovlá­dať tep­lotu a svetlo v dome.

2

2. Fara­day Future odha­lil svoj kon­cept FFZE­RO1 tak­tiež na CES. 100 km/h má zvlád­nuť za menej ako 3 sekundy.

Štyri motory umiest­nené nad kaž­dým kole­som umož­ňujú autu maxi­málnu rých­losť 200 míľ/h (321 km/h).

3

Auto by malo byť dokonca schopné naučiť sa pre­fe­ren­cie vodiča a podľa nich sa auto­ma­ticky nasta­viť. Hoci sku­točná pro­duk­cia áut Fara­day Future má začať v roku 2020, FFZE­RO1 je iba na pred­ve­de­nie sa.

4

3. LeEco, čín­ska tech­no­lo­gická spo­loč­nosť odha­lila kon­cept kon­ku­renta Tesly tiež na CES. Je záro­veň par­tne­rom Fara­day Future.

5

Elek­tro­mo­bil LeSEE dosa­huje maxi­málnu rých­losť 130 míľ/h (209 km/h). Má obsa­ho­vať i auto­nómny mód.

6

4. Kon­cept Lin­coln Navi­ga­tor sa pred­vie­dol v marci na auto­sa­lóne v New Yorku.

7

Šesť miest vo vnútri bude mať 30 rôz­nych nasta­vení a šty­ria zadný pasa­žieri budú mať kon­zoly, ktoré umož­nia hra­nie hier alebo poze­ra­nie tele­ví­zie. Dokonca tu bude aj zabu­do­vaný šat­ník.

8

5. BMW Vision Next 100 bol odha­lený v marci na auto­sa­lóne v Ženeve. Pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie sa bude vedieť naučiť pre­fe­ren­cie vodiča a podľa toho sa nasta­viť.

9

Volant sa v auto­nóm­nom móde stiahne do prí­stro­vej dosky a disp­lej na čel­nom skle bude posky­to­vať infor­má­cie o tvo­jej ceste.

10

6. BMW pri­dal v júni ku svo­jej línii Mini Vision Next 100 určený na zdie­ľa­nie jázd. Auto by malo vedieť spoz­nať pasa­žiera, kto­rého odve­zie.

11

Volant sa v auto­nóm­nom móde pre­su­nie do stredu kon­zoly. Rov­nako bude mať na čel­nom sklo disp­lej posky­tu­júci infor­má­cii o ceste.

12

7. A posled­ným prí­dav­kom je futu­ris­tický Rolls Royce, ktorý má byť kom­pletne auto­nómny.

13

Vďaka tomu bude inte­riér navr­hnutý iba pre 2 osoby, gauč, obrov­skú OLED tele­ví­ziu a pries­tor pre bato­žinu.

14

8. Mcla­ren odha­lil svoj ohro­mu­júci kon­cept s náz­vom 675LT JVC­KEN­WOOD na CES. Každé auto bude mať bez­drô­tový networ­king sys­tém určený na komu­ni­ká­ciu s inými autami ohľa­dom dopravy a nehôd na ces­tách.

15

Auto bude mať volant, ktorý vyzerá ako joys­tick her­nej kon­zoly.

16

9. Talian­ska spo­loč­nosť Pinin­fa­rina odha­lila svoj nád­herný kon­cept auta H2 Speed pohá­ňané vodí­kom na Ženev­skom auto­sa­lóne. H2 Speed sa má natan­ko­vať iba za 3 minúty.

17

Auto má maxi­málnu rých­losť 186 míľ/h (299 km/h) a zvládne 0 – 100 km/h za 3,4 sekundy. H2 Speed by malo vedieť rege­ne­ro­vať ener­giu pri brz­dení.

18

10. Audi odha­lilo kon­cept pre­po­je­nej mobi­lity v apríli. K zadnému náraz­níku je zahr­nutý long­bo­ard.

19

Auto má schop­nosť kal­ku­lo­vať naj­rých­lej­šiu cestu do cieľa s pou­ži­tím real-time úda­jov a v prí­pade navr­hnúť long­bo­ard, ak to s ním bude rých­lej­šie.

20

11. Aston Mar­tin pred­vie­dol svoj pre­krásny kon­cept Vanqu­ish Zagato v máji.

21

Auto je vyro­bené v spo­lu­práci s talian­skou dizaj­no­vou spo­loč­nos­ťou Zagato. Obe spo­loč­nosti spo­lu­pra­cujú od roku 1960. O aute sa zatiaľ toho veľa nevie.

22

12. Jeep pred­vie­dol bláz­nivo vyze­ra­júci Wran­gler v marci na Eas­ter Jeep Safari.

23

Auto bude vyba­vené pre­te­kár­skymi sedad­lami od Dodge Viper.

24

13. Toy­ota odha­lila tento čudne vyze­ra­júci kon­cept elek­tro­mo­bilu uBox v apríli.

25

Inte­riér je úplne upra­vi­teľný a môže sa pre­trans­for­mo­vať, napr. na mobilnú kan­ce­lá­riu.

26

14. Fran­cúz­ska auto­mo­bilka Cit­roen pred­viedla svoj high-tech kon­cept Alpine Vision vo feb­ru­ári. Ide o 2-dve­rové, 2-miestne špor­tové auto.

33

0 – 100 km/h zvládne za 4,5 sekundy.

34

15. Chor­vát­ska auto­mo­bila Rimac pred­viedla ohro­mu­júci elek­tro­mo­bil Con­cep­t_One na Ženev­skom auto­sa­lóne.

29

Con­cep­t_One má maxi­málnu rých­losť 185 míľ/h (297 km/h) a z 0 – 100 to zvládne za 2,6 sekundy. Má rege­ne­ra­tívny brzdný sys­tém, ktorý umož­ňuje vytvá­rať ener­giu vždy, keď brzdí.

30

16. Ohro­mu­júci Vision Mer­ce­des-May­bach 6 bol odha­lený v auguste.

31

Elek­tro­mo­bil má maxi­málnu rých­losť 249 km/h a dokáže zvlád­nuť akce­le­rá­ciu z 0 – 100 km/h za menej ako 4 sekundy. Na plné nabi­tie má zvlád­nuť 321 km.

32

17. Cit­roën pred­vie­dol svoj hyb­rid, ktorý zvládne 60 km na jedno nabi­tie v októbri na Paríž­skom auto­sa­lóne.

33

Auto má bočne sklopné dvere a veľký disp­lej pre kon­trolu navi­gá­cie a médii.

34

18. Lexus pred­vie­dol svoj kon­cept tak­tiež na Paríž­skom auto­sa­lóne.

35

Auto má obrov­ské kolesá, no čo je ešte zau­jí­ma­vej­šie je tento holo­gram, ktorý má nahra­diť prí­stro­jovú dosku.

36

19. Mer­ce­des pred­vie­dol svoj elek­trický SUV kon­cept, ktorý zvládne 310 míľ (498 km). Auto sa má na cesty dostať v roku 2019.

37

Inte­riér bude mať masívny, 24 pal­cový disp­lej, ktorý uka­zuje rých­losť, vzdia­le­nosť, údaje o jaz­dení a navi­gačné infor­má­cie.

38

20. Volk­swa­gen odha­lil tento revo­lučný kon­cept elek­tro­mo­bilu ID, ktoré má zvlád­nuť na plné nabi­tie vzdia­le­nosť medzi 400 — 598 km. Pro­dukčná ver­zia sa začne vyrá­bať v roku 2020.

39

Auto­mo­bilka plá­nuje pri­dať auto­nómne fun­kcie vo ver­zii pre rok 2025. Auto je súčas­ťou plánu Volk­swa­genu pred­sta­viť viac ako 30 elek­tro­mo­bi­lov do roku 2025 a pre­dať 2 – 3 mili­óny za rok. Plán je odpo­ve­ďou na emisný škan­dál.

40

21. Cadil­lac pred­vie­dol svoj luxusný kon­cept auta Escala v auguste. Ide o 4-dve­rový sedan s veľ­kým pries­to­rom v kufri.

41

Zaob­lený OLED disp­lej roz­de­lený na 3 sepa­rátne obra­zovky zaberá celú prí­stro­jovú dosku. Disp­lej môže byť kon­tro­lo­vaný hla­so­vými povelmi alebo ges­tami. Disp­leje poslú­žia ako pro­to­typ pre budúce modely Cadil­lac.

42

22. A nako­niec, Renault pred­vie­dol svoj kon­cept Tre­zor. Zvládne akce­le­rá­ciu z 0 – 100 km/h za menej ako 4 sekundy.

43

Vrchná časť auta sa bude zdví­hať, takže do auta budeš musieť vliezť.

44

Čo si mys­líš o týchto kon­cep­toch, zau­jal ťa nie­ktorý z nich? Podla mňa nie­ktoré kon­cepty za to určite stoja a nie­ktoré sú zas tak tro­chu pre­hnané.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)