23 fotiek najk­raj­ších pobo­čiek Google po celom svete

Dárius Polák / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Google pozná každý ako spo­loč­nosť, kto­rej firemná kul­túra zamest­nan­cov bola vždy na vyso­kej priečke. K tomuto patrí extra­va­gantný dizajn aj zamest­na­necké výhody jed­not­li­vých pobo­čiek.

Zamest­nanci Google majú výhody, ktoré im môže závi­dieť veľa ľudí — jedlo, fit­ness cen­trum, masáže a večierky priamo v práci, a to úplne zdarma. Pries­tor v kto­rom goog­láci pra­cujú k tomuto nevy­hnutne patrí. Pozrime sa teda na najk­raj­šie pobočky Google, ktoré má tento tech gigant vo svete.

Zurich, Švaj­čiar­sko — mítin­gové miest­nosti v tvare vajca navr­hnuté archi­tek­to­nic­kou fir­mou Camen­zid Evo­lu­tion.

1

Ďal­šia mítin­gová miest­nosť pri­po­mí­na­júca tunel, hoci úče­lom určite nebolo vyvo­lať klaus­tro­fó­biu.

2

Zamest­nanci si môžu zahrať fut­bal a bas­ket­bal priamo na chodbe!

3

Dub­lin, Írsko — farebné kan­ce­lá­rie posky­tujú veľké množ­stvo miesta pre relax a prácu.

4

V celej pobočke vládne zeleň a štý­lovo navr­hnuté pries­tory pre malé zasad­nu­tia.

5

Pop­rí­pade môžu zamest­nanci rela­xo­vať a čítať v kniž­nici, ktorá pri­po­mína Rock­fort.

6

Was­hing­ton, USA — malé nahliad­nu­tie do jedálne.

7

Pobočka je záro­veň domo­vom pre horo­le­zeckú stenu pred­sta­vu­júcu alter­na­tívu za schody do kan­ce­lá­rie.

8

Paríž, Fran­cúz­sko — naleš­tený čer­vený Cit­roen 2CV zapar­ko­vaný priamo vo vnútri.

9

Chi­cago, USA — na vypus­te­nie pary tu slúži stolný fut­bal a arká­dové hry.

10

Tieto visiace kreslá vyze­rajú ozaj pohodlne a slú­žia ako pries­tor na mítingy.

11

Mos­kva, Rusko — zamest­nanci si môžu zahrať tenis a stolný fut­bal vo vnútri dre­vom oblo­že­nej miest­nosti.

12

Venice Beach — Cali­for­nia, USA — navr­hnuté archi­tek­tom Fran­kom Geh­rym, má vyba­ve­nie ako stôl na biliard vyro­bený na zákazku, či retro arká­dové hry.

13

Dokonca i vchod do Venice Beach je uni­kátny — zamest­nanci vchá­dzajú do budovy cez bino­ku­lárny ďale­ko­hľad.

14

Toronto, Kanada — zamest­nanci si môžu na stre­che zahrať tento minia­túrny golf (ak ich samoz­rejme neod­fúkne).

15

Alebo zájsť do hudob­nej miest­nosti a mixo­vať vlastnú hudbu.

16

Moun­tain View — Cali­for­nia, USA — na dvore are­álu majú zamest­nanci vlastné plá­žové ihrisko pre hra­nie volej­balu.

17

Pri vyčer­paní si môžu zdriem­nuť vo vnútri tzv. “nap pod”, ktorý kom­pletne izo­luje svetlo a zvuk.

18

Pobočka v Moun­tain View má dokonca aj vlastný bazén s hĺb­kou po pás.

19

New York City, USA — pobočka je taká veľká, že sa na pre­sú­va­nie využí­vajú kolo­bežky.

20

Onta­rio, Kanada — vlastná miest­nosť pre horo­le­zeckú stenu.

21

Moderná modrá kniž­nica je plná kníh a umož­ňuje pohodlné číta­nie pri krbe.

22

Za jed­nou z polič­kou na knihy je navyše tajomná kom­nata!

23

Bonus: slo­ven­ská pobočka v Bra­ti­slave.

2827262524

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businesinsider.com + redak­cia

Pridať komentár (0)