23 kníh, ktoré Mark Zuc­ker­berg pre­čí­tal za rok 2015

Filip Mosnár / 11. marca 2016 / Tools a produktivita

Ak sa chceš pre­sved­čiť, že člo­vek sa učí stále, aj keď ujde zo školy, skon­tro­luj zoznam kníh ktoré Mark zvlá­dol minulý rok. Od huma­ni­tár­nych vied, ako deje­pis a soci­oló­gia, cez mana­žér­sku a eko­no­mickú prax sa dosta­neš až k fyzike a ché­mii. A keďže taký je jeho život, zara­dil do zoznamu aj nejaké to sci-fi.

Mark Zuc­ker­berg si na začiatku nového roku nedáva pred­sav­za­tia, určí si svoje ciele. Tento rok si okrem 12 kníh naplá­no­val zostro­jiť robota na pomoc v domá­co­nosti, niečo ako J.A.R.V.I.S., kto­rého poznáme z Iron­mana. Jeho cie­ľom na rok 2015 bolo, pre­čí­tať každé dva týždne jednu knihu, čo pre naro­de­nie svo­jej dcéry nedo­dr­žal úplne presne. Knihy vybe­ral aj z kate­gó­rií: odlišné kul­túry, viery, his­tó­ria a tech­no­ló­gie. 23 kníh, ktoré Mark pre­čí­tal v roku 2015, aj to, prečo by si ich mal pre­čí­tať ty, náj­deš v článku.

zuckerberg

foto:mashable.com

The Muqad­di­mah

Autor: Ibn Khal­dun

Kniha napí­saná v roku 1377, pre­kladná ako “Úvod”, nás zave­dia na cestu obja­vo­va­nia soci­oló­gie ako vedy, ktorá je ešte len v počiat­koch.

Ibn Khal­dun je pova­žo­vaný za otca moder­nej soci­oló­gie a his­to­ri­gra­fie, jeho kniha je sku­točne úvo­dom, nie len do soci­oló­gie, ale aj do mys­le­nia ľudí v štr­nás­tom sto­ročí, ktoré nie je až tak odlišné od toho nášho. Zuc­ker­berg uvie­dol, že napriek tomu, koľko sa toho za 700 rokov zme­nilo, je zau­jí­mavé vidieť názory na počia­točnú soci­oló­giu.

the-muqaddimah-by-ibn-khaldun

The New Jim Crow

Autor: Michelle Ale­xan­der

Michelle Ale­xan­der učí na Ohio State Uni­ver­sity a záro­veň je aj práv­nič­kou v oblasti občian­skych práv. Vo svo­jej knihe pojed­náva o “dro­go­vej vojne”, ovplyv­ňu­jú­cej kul­túru, v kto­rej nená­silní mladí afro­ame­ri­ča­nia kon­čia vo väzení. Po pre­pus­tení s nimi spo­loč­nosť jedná ako s “dru­ho­tried­nymi občanmi”.

Chvíľku som sa zau­jí­mal o reformu kri­mi­nál­neho práva, túto knihu mi vrelo odpo­rú­čalo nie­koľko ľudí, kto­rým v tomto dôve­ru­jem,” hovorí Zuc­ker­berg.

the-new-jim-crow-by-michelle-alexander

Why Nati­ons Fail

Autor: Daron Ace­moglu & James A. Robin­son

Kniha je plo­dom päť­násť­roč­ného výskumu eko­no­mika z MIT Darona Ace­moglu a Jamesa Robin­sona z Har­vardu, ktorý sa zaoberá spo­lo­čen­skými vedami. Autori pou­ka­zujú na roz­diel medzi “extrak­tív­nymi” vlá­dami, ktoré pou­ží­vajú svoje nástroje, aby umoc­nili nie­koľko vyvo­le­ných a “zahr­ňu­jú­cimi” vlá­dami, ktoré dovo­ľujú obča­nom slo­bodne inves­to­vať a spra­vo­vať svoje peniaze. Zuc­ker­ber­gov záu­jem o filan­tro­piu rás­tol spolu s jeho majet­kom, ako sám pove­dal, túto knihu si vybral aby doká­zal lep­šie pocho­piť prob­lém chu­doby.

why-nations-fail-by-daron-acemoglu-and-james-a-robinson

The Rati­onal Opti­mist

Autor: Matt Rid­ley

Prav­de­po­dobne naj­kon­tro­verz­nej­šiu knihu, ktorú Matt Rid­ley napí­sal, môžeme ozna­čiť ako pravý opak Why Nati­ons Fall.

Podľa Rid­le­yho je trhový kon­cept zdro­jom ľud­ského prog­resu a akce­le­rá­cia tohto prog­resu sa zvy­šuje spolu s voľ­nos­ťou trhu.

Evo­lú­cia ľud­stva vďaka tomu sama pre­díde hroz­bám, ako naprí­klad pre­ľud­ne­nie alebo glo­bálne otep­ľo­va­nie.

Som zve­davý, koho idea bude pre­sved­či­vej­šia, každá je úplne odlišná a príde mi dôle­žité vidieť oba tábory z ich pohľadu.” Mark Zuc­ker­berg, na otázku prečo si zvo­lil túto knihu.

the-rational-optimist-by-matt-ridley

Port­fo­lios of the Poor

Autor: Daryl Col­lins, Jonat­han Mor­duch, Stu­art Rut­her­ford, Orlanda Ruth­ven

Autor­ský tím strá­vil desať rokov výsku­mov v naj­chu­dob­nej­ších mies­tach na Zemi, ako Ban­gla­déš, India, Južná Afrika.

Hlav­ným prob­lé­mom, na ktorý prišli, bolo zis­te­nie že extrémna chu­doba neprek­vitá ani tak v oblas­tiach, kde ľudia žijú “z doláru na dolár”, ale tam kde nemajú prí­stup k inšti­tú­ciám, ktoré by mohli ich peniaze spra­vo­vať.

Je to až závratné, keď si uve­do­míte, že tak­mer polo­vica sveta, to sú tri miliardy ľudí, žijú z 2,5 dolára na deň. Pri­bližne jedna miliarda žije z jed­ného dolára na deň.” hovorí Zuc­ker­berg a dodáva: “Dúfam, že po pre­čí­taní tejto knihy budú via­cerí hľa­dať spô­soby, ako pomôcť týmto ľuďom.

portfolios-of-the-poor-by-daryl-collins-jonathan-morduch-stuart-rutherford-and-orlanda-ruthven

World Order

Autor: Henry Kis­sin­ger

Nosi­teľ Nobe­lo­vej ceny za mier, hlavný poradca bez­peč­nosti USA počas Nixo­no­vej vlády, minis­ter zahra­ni­čia USA, autor knihy World Order, to všetko sa skrýva od menom Henry Kis­sin­ger. Kniha je Kis­sin­ge­ro­vou ana­lý­zou, ako odlišné časti sveta chá­pali kon­cept vlád­nu­tia a poli­tic­kej moci naprieč sto­ro­čiami, ako aj pojed­na­ním o tom, ako ich moderná glo­bálna eko­no­mika pri­viedla k sebe, aj keď nie­kedy v násil­ných a napä­tých sme­roch.

Je to o zahra­nič­ných vzťa­hoch, a spô­so­boch, ako nad­via­zať mie­rové vzťahy, ktoré vytvo­ria lepší svet pre naše deti.” uvá­dza Zuc­ker­berg.

world-order-by-henry-kissinger

The Varie­ties of Reli­gi­ous Expe­rience

Autor: Wil­liam James

Wil­liam James je mno­hými pova­žo­vaný za najvp­lyv­nej­šieho ame­ric­kého filo­zofa. Jeho dielo je výbe­rom lek­cií o obja­vo­vaní nábo­žen­ského vedo­mia a mecha­niz­mov. Hovorí tiež aj o tom, ako ľudia využí­vajú vieru ako moti­vá­ciu v živote. Kniha ktorú by si mali pre­čí­tať ľudia všet­kých vie­ro­vyz­naní, rov­nako ako aj ľudia ktorí sa k žiad­nej viere neh­lá­sia.

Pri čítaní ‘Sapiens’ som nara­zil na kapi­tolu viery vo vývoje ľud­stva. Cítil som, že túto časť vývoja by som mal pre­skú­mať v hlb­šom zmysle.” rea­guje Mark.

the-varieties-of-religious-experience-by-william-james

Cre­a­ti­vity Inc

Autor: Ed Cat­mull

Prí­beh Pixaru, písaný jed­ným zo zakla­da­te­ľov, Edom Cat­mul­lom.

Kniha je súpi­som vedo­mostí Cat­mulla o manaž­mente, tvorbe záze­mia firmy, ale je aj výkri­kom proti obme­dzo­va­niu kre­a­ti­vity pra­cov­ní­kov ich fir­mou.

Túto knihu pova­žu­jem za svoju srd­covku, padne do ruky kaž­dému, aj keď práve neza­kla­dáte firmu. Dozviete sa prečo záleží aj na tvare kon­fe­renč­ného stolu v zasa­dačke, rov­nako ako aj to, že zamest­nanci Pixaru si môžu svoju kan­ce­lá­riu zaria­diť ako roz­práv­kový hrad, alebo det­skú izbu.

Milu­jem číta­nie kníh z pohľadu prvej osoby o tom, ako ľudia zakla­dajú skvelé firmy ako Pixar a živia pri tom kre­a­ti­vitu.” názor Marka Zuc­ker­berga

creativity-inc-by-ed-catmull

Sapiens

Autor: Yuval Noah Harari

Medzi­ná­rodný best­sel­ler, napí­saný Jeru­za­lem­ským his­to­ri­kom z Heb­rej­skej uni­ver­zity, sle­duje vývoj Homo Sapiens, od lov­cov-zbe­ra­čov až po samoz­va­ných “bohov” budúc­nosti. Spätný pohľad na ľud­stvo ako také.

Sapiens, napí­saný v roku 2014 rieši veľmi podobné otázky ako Muqad­di­mah napí­saný v 14 sto­ročí, čo mi príde ako nesmierne zau­jí­mavý fakt o ľud­stve.” uvie­dol Zuc­ker­berg

sapiens-by-yuval-noah-harari

The Struc­ture of Scien­ti­fic Revo­lu­ti­ons

Autor: Tho­mas S. Kuhn

Ak je na svete kniha, ktorú by mal každý fyzik pre­čí­tať, toto je ona. Od pub­li­ká­cie v roku 1962, sa táto kniha vďaka pohľadu na evo­lú­ciu vedy a efekt, ktorý to má na stav moder­ného sveta, stala jed­nou z naj­ci­to­va­ňej­ších aka­de­mic­kých kníh vôbec.

Zuc­ker­berg si myslí, že treba sle­do­vať, vedecké prie­lomy, ktoré môžu byť akce­le­rá­to­rom sociál­neho prog­resu, čo môže vytvo­riť základy pre dobro v spo­loč­nosti.

the-structure-of-scientific-revolutions-by-thomas-s-kuhn

Dea­ling with China

Autor: Henry M. Paul­son

Mark Zuc­ker­berg je už mnoho rokov fas­ci­no­vaný kul­tú­rou Číny. Jed­ným z jeho cie­ľov je aj naučiť sa man­da­rín­sku čín­štinu, preto nie je táto voľba až takým prek­va­pe­ním. Kniha sle­duje glo­bálny rast Číny a vplyv tohto rastu na svet.

Za posled­ných 35 rokov zazna­me­nala Čína jeden z naj­väč­ších eko­no­mic­kých a sociál­nych ras­tov v his­tó­rii ľud­stva. Stovky mili­ó­nov ľudí sa dostalo z chu­doby, v mno­hých merad­lách spra­vila Čína pre ľudí v chu­dobe viac, ako celý zvy­šok sveta dohro­mady” hovorí Zuc­ker­berg.

dealing-with-china-by-henry-m-paulson-jr

The Begin­ning of Infi­nity

Autor: David Deutsch

Oxford­ský fyzik nám posky­tuje obsiahly pohľad na prog­res ľudstva,začínajúc od vedec­kej revo­lú­cie. Dotýka sa kaž­dej témy, od ume­nia a vedy, až po poli­tiku a filo­zo­fiu.

Deutsch pova­žuje ľud­ský poten­ciál za neko­nečný, takže ak sa bojíš začať so svo­jim star­tu­pom, vôbec nevá­haj, pre­tože na to máš neko­nečný poten­ciál.

the-beginning-of-infinity-by-david-deutsch

The Bet­ter Angels of Our Nature

Autor: Ste­ven Pin­ker

Zuc­ker­berg uznáva, že táto 800 stra­nová, na údaje bohatá kniha Har­vard­ského psy­cho­lóga, môže pôso­biť odstra­šu­júco. Ale dodáva, že kniha je veľmi dobre napí­saná a ľahko sa číta. Pin­ke­rova štú­dia sa zame­riava na pokles nási­lia, čo sa však nemusí zdať ako reálne, vďaka dojmu, ktorý je v nás umoc­nený 24 hodi­no­vým cyk­lom správ zo sveta, no napriek tomu ti môže zme­niť pohľad na život. Nedá mi nespo­me­núť, že aj Bill Gates pova­žuje túto knihu za jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších v jeho živote.

the-better-angels-of-our-nature-by-steven-pinker

Genome

Autor: Matt Rid­ley

Rid­ley je jedi­ným auto­rom, ktorý sa do Mar­kovho výberu dostal dva­krát, čo samo o sebe vypo­vedá o kva­li­tách tohto autora.

Kniha vysvet­ľuje vývoj génov, rov­nako ako vývoj gene­tiky, takže opäť rie­šime vývoj a roz­voj ľud­stva, aj keď z úplne iného, vedec­kého hľa­diska.

Táto kniha roz­práva o his­tó­rii ľud­stva z pohľadu gene­tiky, čo pova­žu­jem za vhodné dopl­ne­nie k fak­tom z oblasti soci­oló­gie.” odô­vod­ňuje výber Zuc­ker­berg

genome-by-matt-ridley

The End of Power

Autor: Moisés Naím

Kniha napí­saná býva­lým výkon­ným pre­zi­den­tom Sve­to­vej banky, je pohľa­dom na nakla­da­nie s mocou od auto­ri­ta­tív­nych vlád, armád a veľ­kých kor­po­rá­cii voči jed­not­liv­com. Toto knižné dielo určite patrí k tým, ktoré menia pohľad na život.

Dávať ľuďom viac moci je jeden z tren­dov, kto­rým naj­viac dôve­ru­jem.” hovorí Mark.

the-end-of-power-by-moiss-nam

On Immu­nity 

Autor: Eula Biss

Zuc­ker­berg uvá­dza že výskum, ktorý uro­bila Biss ohľa­dom očko­va­nia je nevy­hnutné si pre­čí­tať, nakoľko naras­tajú sku­piny odpor­cov očko­va­nia, najmä v USA, ale aj v nie­kto­rých čas­tiach Európy, čo neod­po­vedá pokro­ko­vému štan­dardu, ktorý je v týchto roz­vi­nu­tých kra­ji­nách bež­ným javom.

Veda jed­no­značne hovorí o dôle­ži­tostí očko­vaní, o ich účin­nosti a o ich vplyve na zdra­vie cel­ko­vej spo­loč­nosti. Kniha uvá­dza dôvody, pre ktoré nie­ktorí spo­chyb­ňujú očko­va­nie, avšak logic­kými a roz­um­nými argu­men­tami a fak­tami vyvra­cia aké­koľ­vek pochyb­nosti.” vyjad­ruje svoje sta­no­visko Zuc­ker­berg.

on-immunity-by-eula-biss

The Idea Fac­tory

Autor: John Ger­tner

Prí­be­hom knihy je his­tó­ria Bell’s Fac­tory medzi rokmi 1920 a 1980, spolu s obja­vom tran­zis­tora, ktorý spô­so­bil tech­no­lo­gickú revo­lú­ciu a vytvo­ril aj ino­vá­cie pod­po­ru­júci manaž­ment, ria­diaci Sil­li­con Val­ley.

Tento výskum, ktorý spra­vili v Bell’s Fac­tory, vyhral naj­viac Nobe­lo­vých cien zo všet­kých labo­ra­tó­rií v his­tó­rii, keď dostali sedem oce­není za ché­miu a jednu za fyziku.

Zuc­ker­berg uvie­dol, že túto knihu si vybral, pre­tože ho fas­ci­nujú fak­tory spô­so­bu­júce revo­lú­ciu, akí sú to ľudia, aké sú potrebné pod­mienky, aké otázky sú potrebné na zrod revo­lú­cie.

the-idea-factory-by-jon-gertner

The Three Body Prob­lem

Autor: Cixin Liu

Tro­chu ľah­šie číta­nie, avšak jeho kva­litu potvr­dzuje aj oce­ne­nie Hugo Award for Best Novel, ktoré kniha v roku 2015 zís­kala.

Sci-fi prí­beh začína v období kul­túr­nej revo­lú­cie Mao Zedonga, spád kniha naberá, keď sa mimo­zem­ská rasa roz­hodne vtr­hnúť na Zem, po tom ako Čín­ska vláda uta­jene vysiela sig­nál do ves­míru.

Mark si pochva­ľuje túto voľbu ako oddych od ťaž­kých a nároč­ných tém, ktoré sa v jeho zozname naj­čas­tej­šie obja­vujú.

the-three-body-problem-by-cixin-liu

Gang Lea­der for a Day 

Autor: Sud­hir Ven­ka­tesh

Pro­fe­sor soci­oló­gie z Kolum­bíj­skej uni­ver­zity, Sud­hir Ven­ka­tesh pod­stú­pil radi­kálny sociálny expe­ri­ment. Pri­dal sa ku gangu z Chi­caga, v deväť­de­sia­tych rokoch minu­lého sto­ro­čia.

Čím viac vieme o dru­hých, čím máme šir­šiu per­spek­tívu, tým máme viac empa­tie a rešpektu k dru­hým.” vraví Mark a dodáva, že číta­nie tohto diela bolo veľmi inšpi­ru­júce z pohľadu pre­ko­na­nia a poro­zu­me­nia cez eko­no­mické a sociálne pre­kážky.

gang-leader-for-a-day-by-sudhir-venkatesh

The Pla­yer of Games

Autor: Ian M. Banks

Druhá kniha zo série ktorá nesie názov “Cul­ture”, nám objas­ňuje ako by naša spo­loč­nosť vyze­rala, keby bola vytvo­rená hyper-pokro­čilá tech­no­ló­gia, ktorá by slú­žila ľud­stvu pre jeho potreby. Táto kniha patrí aj medzi obľú­bené knihy Elona Muska, takže “app­ro­val stamp” snáď v tvo­jom zozname knižka dostala.

the-player-of-games-by-iain-m-banks

Orwell’s Revenge

Autor: Peter Huber

Peter Huber vydal toto neofi­ciálne pokra­čo­va­nie Orwel­lovho 1984 v roku 1994, v dobe keď inter­net a tele­ko­mu­ni­ká­cie otvá­rali nové spô­soby komu­ni­ká­cie. Je nám pred­sta­vený svet, v kto­rom sa ľudia sna­žia pou­žiť tech­no­ló­gie ktoré ich zotro­čili, na svoje oslo­bo­de­nie.

Pri pohľade na to, ako his­tó­ria nako­niec dopadla, Hube­rova fik­cia pou­ka­zuje na to, ako nástroje ako inter­net pomá­hajú meniť spo­loč­nosť k lep­šiemu.” uvá­dza Zuc­ker­berg.

orwells-revenge-by-peter-huber

Energy: A Begin­ners Guide

Autor: Vac­lav Smil

Jeden z obľú­be­ných auto­rov Billa Gatesa, pro­fe­sor Mani­tob­skej uni­ver­zity, V. Smil, začína knižku základ­ným objas­ne­ním to, čo to vlaste ener­gia je. Ďalej nastáva pre­chod ku kom­plex­nej­ším témam.

Objas­ňuje tu dôle­žité témy, ako fun­guje ener­gia, ako sa môže naša pro­duk­cia a využi­tie zme­niť, aj ako to ovplyv­ňuje klímu našej Zeme.” pove­dal o knihe Zuc­ker­berg.

energy-a-beginners-guide-by-vaclav-smil

Rati­onal Ritual 

Autor: Michael Suk-Young Che

Idea knihy síce môže pôso­biť zlo­žito, ale jej pod­stata je jed­no­du­chá. Ide o pohľad za psy­cho­ló­giu ľud­ských inte­rak­cií s ostat­nými v bež­ných zále­ži­tos­tiach a ako tieto ritu­ály využí­vajú na vytvo­re­nie vlast­ných osob­ností.

Kniha je kon­cep­tom ako ľudia chápu svet, nie len vďaka veciam ktoré osobne vieme, ale aj tým, ktoré vieme, že vedia ostatní ľudia a o vše­obecne zná­mych veciach, ktoré medzi sebou zdie­ľame.” znie Mar­kove zhr­nu­tie a názor na túto knižku.

rational-ritual-by-michael-suk-young-chwe

Mark Zuc­ker­berg doká­zal toto všetko pre­čí­tať za rok. Nie je to ľahký výkon, ale ak zvlád­neš aspoň dve knihy z Mar­kovho zoznamu, môžeš si spra­viť pre­lo­mový rok čo sa týka seba­roz­voja, naštar­to­vať seba aj svoj biz­nis, alebo nájsť úplne nový smer, kto­rým sa tvoj život bude ube­rať. 

Baking-Vintage-005

bussinesinsider.com, zdroj foto­gra­fií: bussinesinsider.com

Pridať komentár (0)