24-ročná Evelyn je jedinou Slovenkou pracujúcou pre britský denník The Guardian

Linda Cebrová / 5. februára 2019 / Rozhovory

  • Eve­lyn Ke­ry­ová vďaka tvr­dej práci na sebe do­stala vy­sní­vanú prácu v The Gu­ar­dian, kde je su­be­di­tor­kou
  • Na tomto od­de­lení je mo­men­tálne je­di­nou Euró­pan­kou
  • Ok­rem iného si robí do­kto­rát na Uni­ver­sity of Sus­sex, kde skúma You­Tube a jeho vplyv na deti a mlá­dež
zdroj: fb:Evelyn Keryova
  • Eve­lyn Ke­ry­ová vďaka tvr­dej práci na sebe do­stala vy­sní­vanú prácu v The Gu­ar­dian, kde je su­be­di­tor­kou
  • Na tomto od­de­lení je mo­men­tálne je­di­nou Euró­pan­kou
  • Ok­rem iného si robí do­kto­rát na Uni­ver­sity of Sus­sex, kde skúma You­Tube a jeho vplyv na deti a mlá­dež

Ši­kovná Slo­venka cho­dila na bi­lin­gválne gym­ná­zium v Ti­sovci. Jej ďal­šie kroky viedli na vy­sokú školu do Lon­dýna, kam od­išla už ako 17 ročná. Svojho ba­ka­lára ukon­čila na Midd­le­sex Uni­ver­sity, od­bor žur­na­lis­tika a mé­diá. V ma­gis­ter­skom štú­diu po­kra­čo­vala na City Uni­ver­sity v Lon­dýne so za­me­ra­ním na in­ves­ti­ga­tívnu žur­na­lis­tiku.

Mo­men­tálne si robí do­kto­rát na Uni­ver­sity of Sus­sex, kde skúma You­Tube a jeho vplyv na deti a mlá­dež. My sme Eve­lyn vy­spo­ve­dali a pre­zra­dila nám nie­len to, kto má šancu uspieť na pes­tíž­nych uni­ver­zi­tách v Lon­dýne, že pla­tené re­klamy na You­tube sú sil­nej­šie než au­ten­ti­cita, ale aj to, ako to fun­guje v re­dak­cii, ktorá ni­kdy ne­spí.

Ahoj Eve­lyn, prečo si sa roz­hodla práve pre štú­dium v Lon­dýne? V čom ťa toto štú­dium naj­viac po­su­nulo?

Lon­dýn ma od ma­lička fas­ci­no­val, no mala som mnohé ko­níčky a preto bolo roz­ho­do­va­nie o vy­so­kej škole veľmi ná­ročné. Na jed­nej strane som chcela zo­stať doma pri mo­jej ro­dine a na dru­hej strane som chcela mať kva­litné vzde­la­nie. Ok­rem Veľ­kej Bri­tá­nie som mala na zo­zname aj iné kra­jiny, ale roz­hodla som sa podľa kva­lity vy­so­kej školy, v čom ma moji ro­di­čia veľmi pod­po­ro­vali.

Midd­le­sex Uni­ver­sity má jedno z naj­lep­ších vy­ba­vení v rámci me­diál­nych od­bo­rov, pod­po­ruje kri­tické mys­le­nie a za­me­riava sa na mo­derné ko­mu­ni­ká­cie a so­ciálne siete, pri­čom pro­fe­sori pri­chá­dzajú z pro­fe­si­onál­nych pro­stredí, z BBC, The Gu­ar­dian, ITV či z Lon­don Live.

Asi to bol hlavný dô­vod prečo práve Midd­le­sex. Ne­skôr, keď už som si vy­be­rala ma­gis­ter­ský od­bor, som si ne­chala po­ra­diť od mo­jich pro­fe­so­rov, ktorí ve­deli naj­lep­šie po­sú­diť, na akú uni­ver­zitu sa daný štu­dent hodí. Mnoho mo­jich spo­lu­žia­kov za­čalo pra­co­vať hneď po skon­čení ba­ka­lár­skeho stupňa a na ďal­šie štú­dium išli len tí, ktorí sa buď chceli ve­no­vať inému od­boru alebo sa chceli špe­cia­li­zo­vať na niečo kon­krétne.

Ja som si vy­brala špe­cia­li­zá­ciu in­ves­ti­ga­tívna žur­na­lis­tika na City Uni­ver­sity, ktorá je jed­nou z naj­lep­ších žur­na­lis­tic­kých uni­ver­zít v Lon­dýne a v ce­lej Veľ­kej Bri­tá­nii. Aj vďaka tomu som mohla stá­žo­vať v The Ti­mes and Sun­day Ti­mes a pre­pra­co­vať sa k práci, ktorú ro­bím te­raz.

A v čom ma ta­kéto štú­dium po­su­nulo? Štú­dium žur­na­lis­tiky v Lon­dýne dá člo­veku iný po­hľad na spo­loč­nosť a na me­dia­li­zo­vané kauzy. Na­učilo ma to byť se­ba­ve­do­mej­šou a ne­bo­jác­nou, hlavne čo sa týka mo­jich ná­zo­rov. Tak­tiež ma moja uni­ver­zita na­učila kri­ticky mys­lieť a uva­žo­vať o ve­ciach, ktoré nie je na prvý po­hľad vi­dieť.

Na uni­ver­zite sa ve­nu­ješ vý­skumu o You­tube a jeho im­pakte na deti. Prečo si sa roz­hodla práve pre túto tému a ku akým zau­jí­ma­vým zis­te­niam si sa za­tiaľ do­pra­co­vala?

Mo­men­tálne štu­du­jem PhD na Uni­ver­sity of Sus­sex, kde skú­mam You­Tube a jeho vplyv na deti a mlá­dež. Pre toto štú­dium som sa roz­hodla hlavne kvôli tomu, že vzde­lá­va­nie po­va­žu­jem za jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí. PhD štú­dium je veľmi in­di­vi­du­álne, je to skôr pro­jekt, kto­rému sa ve­nu­jete tri roky a preto som si te­ma­tiku vy­be­rala po­merne dlho.

You­Tube je ak­tu­álna téma, ale čo sa týka aka­de­mic­kého sveta, je tak­mer ne­poz­naná. Vý­skum­níci majú pre­hľad o mno­hých so­ciál­nych sie­ťach, ale vždy sa nájdu ne­jaké diery, ktoré sa iní aka­de­mici sna­žia vy­pl­niť. You­Tube vi­deá som za­čala po­ze­rať od kedy som prišla do Lon­dýna a vždy ma fas­ci­no­valo, aký vplyv to na mňa má. Nie­kedy som strá­vila ho­diny po­ze­ra­ním be­auty vi­deí a hneď ako skon­čili, išla som si dané pro­dukty kú­piť. Lebo keď sa tým vlo­ger­kám po­zdá­vajú, tak sa ur­čite budú aj mne.

Ne­skôr som zis­tila, že pla­tené re­klamy sú sil­nej­šie než au­ten­ti­cita a preto som sa pý­tala sa­mej seba, aký vplyv to môže mať na mlad­šie pub­li­kum. Moja téma sa do­pod­robna ve­nuje tomu, či je mladý di­vák kri­tický, či do­káže roz­lí­šiť au­ten­ti­citu, či vie že vi­deá ob­sa­hujú pla­tené re­klamy a pro­dukty, ale aj to, ako je di­vák nie­kedy tvor­com ná­pa­dov a no­vých vi­deí a ako You­Tu­ber ne­môže exis­to­vať bez di­váka.

Ako vní­maš You­tube a jeho vplyv na mladú ge­ne­rá­ciu? Kazí dnešnú mlá­dež?

Ne­po­ve­dala by som že You­Tube kazí dnešnú mlá­dež. You­Tube má veľa as­pek­tov a v mno­hom ho vo svo­jom vý­skume pri­rov­ná­vam k tra­dič­nej te­le­ví­zii. Takže by sa dalo po­ve­dať, že tak ako You­Tube kazí mlá­dež, tak ich kazí aj te­le­ví­zia, čo je sa­moz­rejme hlú­posť. You­Tube má mnohé žánre a preto je ťažké dá­vať všetky vi­deá do jed­ného vreca. Na­chá­dza sa tam mnoho ná­uč­ných vi­deí, ktoré mla­dému di­vá­kovi môžu po­môcť v škole, pri kaž­do­den­ných čin­nos­tiach alebo mu po­máha roz­ví­jať kre­a­ti­vitu. Spo­mí­najú sa tam mnohé vážne te­ma­tiky ako na­prí­klad se­xu­alita. A aj ta­kéto vi­deá môžu mať po­zi­tívny vplyv na deti a ich mys­le­nie. Tak­tiež ob­sah mno­ho­krát po­máha v di­gi­tál­nych zna­los­tiach.

Zo Slo­ven­ských you­tu­be­rov mô­žem spo­me­núť Go­Go­ManTV a jeho hash­tag vi­deá, kde ro­zo­berá ak­tu­álne témy. Ta­kéto roz­mery sú ná­učné a di­vák má mož­nosť kri­ticky mys­lieť a za­pá­jať sa do dis­ku­sie. Sa­moz­rejme na­chá­dza sa tam aj ne­vhodný ob­sah pre deti a mlá­dež, špe­ci­fické re­klamy a ob­sah za­me­raný na deti ale aj prob­le­ma­tika men­tál­neho zdra­via. A k tomu všet­kému pris­pie­vajú aj ro­di­čia, ich pod­pora a sle­do­va­nie toho, čo deti ro­bia na in­ter­nete a aký ob­sah po­ze­rajú na You­Tube, no tak­tiež le­gis­la­tíva. Na­priek tomu čo som práve vy­me­no­vala, si ne­mys­lím, že You­Tube dnešnú mlá­dež kazí.

Ur­čite mu­síš mať per­fektnú an­glič­tinu. Čo ti naj­viac po­mohlo do­stať sa na úro­veň, na akej si dnes?

Tvrdá drina. Ur­čite mi po­mohla moja stredná škola kde som bola s an­glič­ti­nou v kaž­do­den­nom kon­takte. Po­tom ro­di­čia, hlavne moja ma­mina, ktorá ma tla­čila na vše­li­jaké do­u­čo­va­nia, no a naj­viac mi po­mo­hol ži­vot v Lon­dýne. Prvé týždne na uni­ver­zite boli ne­smierne ťažké a mu­sela som za­pra­co­vať na svo­jej an­glič­tine, aby som všet­kému roz­umela a aby som ne­mala prob­lém s odo­vzdá­va­ním eseji a prác. Keďže si tu uni­ver­zity za­kla­dajú na ese­jách, zna­me­nalo to, že som mu­sela čí­tať veľa aka­de­mic­kých kníh a vý­sku­mov a ako štu­dentka žur­na­lis­tiky som mu­sela ro­biť mnoho roz­ho­vo­rov, čiže sa ne­báť pre­ho­vo­riť pred ro­de­ným An­gli­ča­nom. A keď som za­ho­dila strach a roz­paky, vtedy to išlo naj­lep­šie.

Čo by si po­ra­dila všet­kým mla­dým ľu­ďom, ktorí roz­mýš­ľajú nad štú­diom na uni­ver­zite v Lon­dýne? Čo by mali ur­čite zvá­žiť pred ná­stu­pom na školu?

Mys­lím si, že treba zvá­žiť, čo od toho oča­ká­vate. Ak chcete ísť do Lon­dýna len preto, že to je zá­bava, tak si mys­lím že zá­bavu mô­žete mať aj na Slo­ven­sku, na ho­ci­ja­kej uni­ver­zite. Ak sa chcete vzde­lá­vať, veľa čí­tať, kri­ticky mys­lieť, zvlá­dať prácu jed­not­livo ale aj v tíme, tak je Lon­dýn pre vás. Mys­lím si, že je ťažké niečo ra­diť, je to na kaž­dom z nás, čo od ži­vota a štú­dia oča­ká­vame. Ak má nie­kto veľké am­bí­cie, mys­lím si že Lon­dýn je pre neho ako stvo­rený, ale tým ne­tvr­dím že slo­ven­ské škols­tvo nie je vhodné pre am­bi­ci­óz­nych ľudí. Je to len a len o pre­fe­ren­ciách.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Ar­chív Eve­lyn Ke­ry­ová

Koľko ťa pri­bližne  stojí štú­dium v Lon­dýne?

Štú­dium v Lon­dýne je in­di­vi­du­álne. Zá­leží od od­boru, od školy. Treba si po­zrieť stránky škôl, daný od­bor a zvá­žiť mož­nosti štu­dent­skej pô­žičky. Aj keď ni­kto mo­men­tálne ne­vie ako to bude po bre­xite, kde školné môže vy­stú­piť až na 20000 – 30000 li­bier ročne.

Si je­di­nou Slo­ven­kou pra­cu­jú­cou pre brit­ský den­ník The Gu­ar­dian, ako si sa k tejto po­zí­cii do­pra­co­vala? Čo bolo po­trebné spĺňať?

Do The Gu­ar­dian som sa do­stala pár me­sia­cov po skon­čení ma­gis­ter­ského štú­dia. Po­kiaľ viem, som je­di­nou Slo­ven­kou pra­cu­jú­cou pre tento den­ník. Pre moju po­zí­ciu bolo po­trebné mať ukon­čené štú­dium žur­na­lis­tiky na nie­kto­rej z pre­stíž­nych uni­ver­zít, vý­borná zna­losť an­glič­tiny, di­gi­tálne zna­losti a vše­obecný pre­hľad.

Pra­cu­jem tu už skoro dva roky a som ne­smierne šťastná, že mô­žem pra­co­vať pre tak vý­znamný den­ník, akým The Gu­ar­dian je. Moja práca je na­šťas­tie veľmi fle­xi­bilná, čo sa týka pra­cov­ných ho­dín a preto mô­žem bez prob­lé­mov skĺbiť svoj vý­skum s prá­cou. Ok­rem môjho dip­lomu a zna­losti an­glič­tiny mi ur­čite do­po­mohlo aj to, že som sa po­čas štú­dia ve­no­vala mno­hým mi­mo­škol­ským ak­ti­vi­tám, pra­co­vala som na ma­naž­mente so­ciál­nych sietí pre rôzne men­šie firmy, pre ktoré som ob­čas po­má­hala s vy­tvá­ra­ním web­strá­nok.

Na po­ho­vore som veľa roz­prá­vala o osob­nost­nom roz­voji, o mo­jich ces­tách po svete a ur­čite za­pô­so­bilo aj to, že som ve­dela pra­co­vať s prog­ra­mami a ap­li­ká­ciami, ktoré sa v The Gu­ar­dian po­u­ží­vajú na edi­to­va­nie člán­kov. Tu opäť mô­žem po­dot­knúť, že obe moje uni­ver­zity boli v tomto vý­ni­močné, pre­tože nás na­učili pra­co­vať s prog­ra­mami, ktoré sa po­u­ží­vajú vo veľ­kých me­diál­nych or­ga­ni­zá­ciách v UK.

Po úst­nom po­ho­vore na­sle­do­val test, či ovlá­dam dané prog­ramy a na druhý deň ma ča­kala po­zi­tívna od­po­veď, že som pri­jatá. Bol to su­per po­cit, keď som do­stala vlastný email a kartu od bu­dovy, mu­sím sa pri­znať že som sa cí­tila ako z filmu, pre­tože som ni­kdy ani len ne­dú­fala, že bu­dem nie­kedy pra­co­vať pre ta­kúto spo­loč­nosť.

Kde si pred­tým pra­co­vala?

Prácu v The Gu­ar­dian som zís­kala hneď po do­kon­čení ma­gis­ter­ského štú­dia, takže je to akoby moja prvá práca po štú­diu. Pred­tým som pra­co­vala na rôz­nych pro­jek­toch a v rôz­nych fir­mách, ale všetko som to ro­bila popri den­nom štú­diu. Za­čí­nala som ako re­dak­torka pre Bro­ad­cas­ting To­day, kde som mala mož­nosť ro­biť roz­ho­vory s pop­red­nými žur­na­lis­tami, najmä z BBC. Pop­ri­tom som mala rôzne mi­mo­škol­ské ak­ti­vity, bola som za­kla­da­teľ­kou a pre­zi­dent­kou žur­na­lis­tic­kej spo­loč­nosti na Midd­le­sex Uni­ver­sity, pub­li­ko­vala som články pre North Lon­don Li­te­rary Fes­ti­val, The Po­si­tive, Per­so­nal Chef in Lon­don, Fu­tu­re­Ri­sing, Od­viati.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Ar­chív Eve­lyn Ke­ry­ová

Mo­jím naj­väč­ším pro­jek­tom bol Euron, on­line ma­ga­zín pre Euró­pa­nov v Lon­dýne, kde som viedla tím 12 ľudí a vďaka tomu som mala mož­nosť spo­lu­pra­co­vať na­prí­klad aj s Veľ­vys­la­nec­tvom Slo­ven­skej Re­pub­liky v Lon­dýne, kde som pub­li­ko­vala články o ich kul­túr­nych po­du­ja­tiach a vďaka tomu som mala mož­nosť stret­núť sa aj s pá­nom pre­zi­den­tom Kis­kom. Popri štú­diu som pra­co­vala aj na uni­ver­zi­tách, ako štu­dent­ská am­ba­sá­dorka či asis­tentka pre PhD štu­den­tov.

Čo presne máš v The Gu­ar­dian na sta­rosti? Ako vy­ze­rali tvoje prvé dni v práci?

Moj úplne prvý deň v práci bol skvelý. Ko­le­go­via mi všetko po­u­ka­zo­vali, mala som mož­nosť vi­dieť všetky od­de­le­nia a po­tom ma za­sve­tili do práce. Keďže prvé dni spo­čí­vali v tré­ningu v da­ných prog­ra­moch a pra­cov­nom sys­téme, veľa práce som ne­spra­vila, ale všetci ma uis­ťo­vali, že prvé me­siace to takto bude stále a po­tom sa člo­vek roz­behne. Mali pravdu, keďže o pár me­sia­cov na to som za­ú­čala no­vých ko­le­gov v sys­téme ja.

V The Gu­ar­dian mám na sta­rosti dennú tlač v rámci na­šej di­gi­tál­nej ap­li­ká­cie Daily Edi­tion. Táto ap­li­ká­cia je do­stupná pre tab­lety ako sú­časť pred­plat­ného, pri­čom ja a náš tím edi­tu­jeme články a vy­tvá­rame in­te­rak­tívne ele­menty. Pop­ri­tom pra­vi­delne ko­mu­ni­ku­jeme s os­tat­nými od­de­le­niami, aby sme mali do­sta­točné in­for­má­cie o da­ných člán­koch. Na konci dňa kon­tro­lu­jeme všetky články, či sa v nich ne­na­chá­dzajú gra­ma­tické chyby a keďže tlač je pod­kla­dom pre našu di­gi­tálnu ap­li­ká­ciu, zais­ťu­jeme aj to, aby sa do tlače ne­dos­tali žiadne chyby. Každý deň je iný, zá­leží od toho čo sa deje vo svete. Ak máme špe­ciálne re­por­táže, trá­vime v práci ne­ko­nečne veľa ho­dín.

Vieš opí­sať ako to fun­guje v re­dak­cii ta­kého den­níka, akým je The Gu­ar­dian?

Je to veľká re­dak­cia, ktorá sa na­chá­dza na troch až šty­roch pod­la­žiach. Má svoj práv­nický tím, ľudí na re­klamu, di­zaj­né­rov, re­dak­to­rov, ľudí čo sa sta­rajú o ko­men­táre pod člán­kami, di­gi­tálny tím, we­bový tím, takže je nás tu vždy dosť, deň či noc. Cez deň je to tu dosť hek­tické, každý je za po­čí­ta­čom, behá nie­kde s te­le­fó­nom alebo no­te­bo­okom. Re­dak­tori cho­dia od jed­ného tímu k dru­hému, aby mali is­totu že ich člá­nok je v po­riadku a žia­den su­be­di­tor ne­mení ich pod­statu.

Fun­guje to tu ako ho­dinky, každá sek­cia má svoj daný čas, po­sledné články pre­chá­dzajú k su­be­di­to­rom ve­čer a všetko musí byť ho­tové o pol­noci, aby mohla pre­be­hnúť prvá tlač. Ne­máme uzav­reté kan­ce­lá­rie a keďže náš tím je hneď vedľa športu, tak­mer celý rok je to tu hlučné. Táto re­dak­cia ni­kdy ne­spí, ľu­dia sa tu me­nia na šichty, aby tu v noci vždy nie­kto bol a mo­hol pre­vziať články zo za­hra­ni­čia.

Čo ťa na fun­go­vaní tejto spo­loč­nosti naj­viac zau­jalo?

Ich re­pu­tá­cia. Ako si stále dr­žia pr­ven­stvo me­dzi brit­skými den­níkmi a ako bo­jujú proti fake news. A v rámci vnú­tor­nej po­li­tiky, to ako má všetko svoje miesto a svoj čas.

Koľko si vie ročne za­ro­biť su­be­di­tor?

Podľa toho koľko robí a v akej firme to robí. Môže to byť me­dzi 20,000 – 50,000 li­bier ročne. Ale to zá­leží od toho akú má presne po­zí­ciu, v akom meste túto prácu vy­ko­náva, koľko ho­dín robí a koľko dní v týždni.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Plá­nu­jem si do­kon­čiť PhD štú­dium a pra­co­vať na uni­ver­zite ako aka­de­mik. Aka­de­mici v UK sa ok­rem uče­nia ve­nujú aj pub­li­ko­vaní prác a ich vý­sku­mov, takže nie­kde v tomto od­bore by som sa chcela uchy­tiť aj ja. A sa­moz­rejme, pop­ri­tom bu­dem pí­sať ne­jaké od­borné články. Som veľmi kre­a­tívny člo­vek a ne­rada se­dím na jed­nom mieste, takže ur­čite bu­dem ro­biť viac vecí na­raz.

Chceš sa v bu­dúc­nosti vrá­tiť aj na Slo­ven­sko?  Aké je tvoja vy­sní­vaná kra­jina na ži­vot?

Lon­dýn ma stále na­pĺňa, veľa ces­tu­jem a mám rada hlavne Áziu. Ak sa mi po­darí práca v aka­de­mic­kom pro­stredí tu v Lon­dýne, možno sa po čase pre­su­niem na pár ro­kov do Hong Kongu, kde majú an­glické uni­ver­zity svoje po­bočky. Ná­vrat na Slo­ven­sko ne­zva­žu­jem, pre­tože ne­cí­tim, že by mi Slo­ven­sko mo­men­tálne malo čo po­núk­nuť. Ak však po­núkne, som ot­vo­rená aj ta­kejto mož­nosti.

Pridať komentár (0)