24-roč­ný mili­onár odha­lil 9 návy­kov, kto­ré mu pomoh­li na ces­te k bohat­stvu

Nikola Tokárová / 27. júla 2016 / Lifehacking

Kľú­čom nie­len k bohat­stvu je seba­dis­cip­lí­na. Žiad­ne­mu líd­ro­vi sa nepo­da­ri­lo dosiah­nuť úspech bez toho, aby sa vzdal krát­ko­do­bých pôžit­kov. Aby si doká­zal ovlá­dať svo­ju seba­dis­cip­lí­nu, musíš si vytvo­riť rôz­ne návy­ky. Tie­to návy­ky môžu zme­niť celý tvoj život.

Osvo­je­nie si tých­to návy­kov ti môže dopo­môcť k tomu, aby si dosia­hol cie­le.

1. Štu­duj

Kaž­dý deň by si sa mal naučiť nie­čo nové. Pokoj­ne venuj uče­niu aj tri hodi­ny den­ne, či už ide o číta­nie slov­ní­kov a kníh, sle­do­va­nie videí, dis­ku­sií ale­bo roz­ho­vor s tvo­jim kou­čom.

Naj­dô­le­ži­tej­šie je však číta­nie. Odpo­ve­de tak­mer na všet­ko náj­deš v kni­hách a kto hľa­dá, ten náj­de. Snaž sa zís­kať z číta­nia čo naj­viac infor­má­cií. Nene­chaj sa pri číta­ní rušiť mai­la­mi, mobi­lom, ani ničím iným.

1

Foto: pixabay.com

2. Nastav si svo­je cie­le

Nasta­ve­nie cie­ľov by mala byť tvo­ja kaž­do­den­ná ruti­na. Mal by si si spí­sať svo­je cie­le na mesiac, rok a na jed­nu deká­du, pomô­že ti to pre­mýš­ľať nad veca­mi vo veľ­kom a prob­lé­my kaž­do­den­né­ho živo­ta ťa mož­no pre­sta­nú toľ­ko roz­ru­šo­vať. Svo­je cie­le si roz­kús­kuj na kaž­do­den­né úlo­hy tak, aby si ich zvlá­dal spl­niť, tým­to postu­pom sa pre­pra­cu­ješ stá­le k väč­ším a väč­ším cie­ľom.

success-secrets-setting-goals-video-1083338-TwoByOne

Foto: askmen.com

3. Plá­nuj

Aj keď si nasta­víš cie­le, ich spl­ne­nie bude omno­ho jed­no­duch­šie, keď si ich roz­plá­nu­ješ. Ak máš cieľ na najb­liž­ších desať rokov, urči si, čo by si chcel dosiah­nuť kaž­dý rok, potom to roz­deľ na mesia­ce, týžd­ne a dni.

Ako­náh­le budeš mať desať­roč­ný cieľ roz­de­le­ný na malé úlo­hy, môžeš sle­do­vať svoj kaž­do­den­ný prog­res, kto­rý ti bude pomá­hať v tom, aby si nestra­til moti­vá­ciu.

4. Networ­kuj

V dneš­nej dobe exis­tu­je množ­stvo spô­so­bov, ako ostať pre­po­je­ní. Aby si však networ­ko­val úspešne,budeš sa musieť stať pro­du­cen­tom, nie kon­zu­men­tom, čo zane­me­ná, že by si mal vytvá­rať väz­by aktív­ne a nie len pasív­ne čakať. Spá­jaj sa s ľuď­mi, kto­rí ti môžu v budúc­nos­ti pomôcť, píš mai­ly, volaj, sta­raj sa o svoj pro­fil na sociál­nych sie­ťach.

5. Zapi­suj si

Kaž­dý potre­bu­je pries­tor na pre­mýš­ľa­nie a aby si pre­mýš­ľal efek­tív­ne, zapi­suj si svo­je myš­lien­ky. Zápis­ník ti pomô­že ref­lek­to­vať svo­je dni a nasme­ru­je ťa pri ďal­šom postu­po­va­ní.

Pozna­me­ná­vaj si svo­je úspe­chy, neús­pe­chy, ľudí, kto­rých si stre­tol, cie­le, kto­ré si spl­nil.

zap

Foto: pixabay.com

6. Cvič

Už v sta­rom Gréc­ku vede­li, že kalo­ka­ga­tia je dôle­ži­tá. Ak sa však pozrieš na roz­ví­ja­nie teles­né­ho poten­ciá­lu z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka, zis­tíš, že je dôle­ži­té, že pri roz­ví­ja­ní mys­le tre­ba roz­ví­jať aj telo. Nedo­voľ, aby ti star­nu­tie zabra­ňo­va­lo roz­ví­jať sa a ube­ra­lo ti na vitál­nos­ti. Naj­lep­ším spô­so­bom, ako sa udr­žať zdra­vým je posil­ňo­va­nie aj vte­dy, keď to nie je nevy­hnut­né.

run

Foto: isaaclanekoval.com 

7. Rela­xuj

Iba moc­ní ľudia vedia, ako oddy­cho­vať. Prá­ve počas oddy­chu totiž zís­ka­va­jú svo­ju silu. Pokiaľ sa nenau­číš, ako oddy­cho­vať, ris­ku­ješ vyho­re­nie. Keď si v stre­se, stra­tíš svo­ju kon­cen­trá­ciu a kon­tro­lu. Ak si mys­líš, že ušet­ríš čas tým, že budeš pra­co­vať bez pre­stáv­ky, v sku­toč­nos­ti ho len viac pre­mr­háš. Nie­kto­rým ľuďom sta­čí na oddych od psy­chic­kej prá­ce prá­ve prá­ca fyzic­ká a naopak. Čo ti môže pomôcť oddých­nuť si ešte viac je náj­de­nie si hob­by, kto­rým môže byť tiež nie­čo pro­duk­tív­ne, naprí­klad vare­nie, pre­chádz­ka po oko­lí, počú­va­nie hud­by, kon­ver­zá­cia s najb­liž­ší­mi.

Processed with VSCOcam with x4 preset

Foto: unsplash.com

8. Utvr­dzuj sa

Kaž­dý deň sa roz­prá­va­me sami so sebou, prie­mer­ný člo­vek kon­zul­tu­je so svo­ji­mi myš­lien­ka­mi až 12 000 krát den­ne. Roz­diel medzi úspeš­ným a neús­peš­ným člo­ve­kom môže spo­čí­vať aj v tom, čo si na myš­lien­ky odpo­ve­dá. To, že myseľ je moc­ný nástroj odha­lil aj Daniell Ally, kto­rý sa pode­lil o to, čo si vo svo­jich myš­lien­kach opa­ku­je,

9. Roz­ví­jaj svoj talent

Rôz­ni ľudia majú inak roz­vi­nu­té talen­ty, pre všet­kých však pla­tí, že by nema­li mrhať tým, čo im bolo dané a pra­co­vať na svo­jom zlep­še­ní. Ak ho nebu­deš roz­ví­jať, môžeš ho stra­tiť. Aby si sa stal maj­strom, musíš cvi­čiť roky, ale pokiaľ sa budeš pre­cvi­čo­va­niu veno­vať poc­ti­vo, urči­te to pri­ne­sie svo­je ovo­cie.

p5025

Foto: en.ifmo.ru

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: stokpic.com

Pridať komentár (0)