24-ročný mili­onár odha­lil 9 návy­kov, ktoré mu pomohli na ceste k bohat­stvu

Nikola Tokárová / 27. júla 2016 / Tools a produktivita

Kľú­čom nie­len k bohat­stvu je seba­dis­cip­lína. Žiad­nemu líd­rovi sa nepo­da­rilo dosiah­nuť úspech bez toho, aby sa vzdal krát­ko­do­bých pôžit­kov. Aby si doká­zal ovlá­dať svoju seba­dis­cip­línu, musíš si vytvo­riť rôzne návyky. Tieto návyky môžu zme­niť celý tvoj život.

Osvo­je­nie si týchto návy­kov ti môže dopo­môcť k tomu, aby si dosia­hol ciele.

1. Štu­duj

Každý deň by si sa mal naučiť niečo nové. Pokojne venuj uče­niu aj tri hodiny denne, či už ide o číta­nie slov­ní­kov a kníh, sle­do­va­nie videí, dis­ku­sií alebo roz­ho­vor s tvo­jim kou­čom.

Naj­dô­le­ži­tej­šie je však číta­nie. Odpo­vede tak­mer na všetko náj­deš v kni­hách a kto hľadá, ten nájde. Snaž sa zís­kať z číta­nia čo naj­viac infor­má­cií. Nene­chaj sa pri čítaní rušiť mai­lami, mobi­lom, ani ničím iným.

1

Foto: pixabay.com

2. Nastav si svoje ciele

Nasta­ve­nie cie­ľov by mala byť tvoja kaž­do­denná rutina. Mal by si si spí­sať svoje ciele na mesiac, rok a na jednu dekádu, pomôže ti to pre­mýš­ľať nad vecami vo veľ­kom a prob­lémy kaž­do­den­ného života ťa možno pre­stanú toľko roz­ru­šo­vať. Svoje ciele si roz­kús­kuj na kaž­do­denné úlohy tak, aby si ich zvlá­dal spl­niť, týmto postu­pom sa pre­pra­cu­ješ stále k väč­ším a väč­ším cie­ľom.

success-secrets-setting-goals-video-1083338-TwoByOne

Foto: askmen.com

3. Plá­nuj

Aj keď si nasta­víš ciele, ich spl­ne­nie bude omnoho jed­no­duch­šie, keď si ich roz­plá­nu­ješ. Ak máš cieľ na najb­liž­ších desať rokov, urči si, čo by si chcel dosiah­nuť každý rok, potom to roz­deľ na mesiace, týždne a dni.

Ako­náhle budeš mať desať­ročný cieľ roz­de­lený na malé úlohy, môžeš sle­do­vať svoj kaž­do­denný prog­res, ktorý ti bude pomá­hať v tom, aby si nestra­til moti­vá­ciu.

4. Networ­kuj

V dneš­nej dobe exis­tuje množ­stvo spô­so­bov, ako ostať pre­po­jení. Aby si však networ­ko­val úspešne,budeš sa musieť stať pro­du­cen­tom, nie kon­zu­men­tom, čo zane­mená, že by si mal vytvá­rať väzby aktívne a nie len pasívne čakať. Spá­jaj sa s ľuďmi, ktorí ti môžu v budúc­nosti pomôcť, píš maily, volaj, sta­raj sa o svoj pro­fil na sociál­nych sie­ťach.

5. Zapi­suj si

Každý potre­buje pries­tor na pre­mýš­ľa­nie a aby si pre­mýš­ľal efek­tívne, zapi­suj si svoje myš­lienky. Zápis­ník ti pomôže ref­lek­to­vať svoje dni a nasme­ruje ťa pri ďal­šom postu­po­vaní.

Pozna­me­ná­vaj si svoje úspe­chy, neús­pe­chy, ľudí, kto­rých si stre­tol, ciele, ktoré si spl­nil.

zap

Foto: pixabay.com

6. Cvič

Už v sta­rom Grécku vedeli, že kalo­ka­ga­tia je dôle­žitá. Ak sa však pozrieš na roz­ví­ja­nie teles­ného poten­ciálu z prak­tic­kého hľa­diska, zis­tíš, že je dôle­žité, že pri roz­ví­janí mysle treba roz­ví­jať aj telo. Nedo­voľ, aby ti star­nu­tie zabra­ňo­valo roz­ví­jať sa a ube­ralo ti na vitál­nosti. Naj­lep­ším spô­so­bom, ako sa udr­žať zdra­vým je posil­ňo­va­nie aj vtedy, keď to nie je nevy­hnutné.

run

Foto: isaaclanekoval.com 

7. Rela­xuj

Iba mocní ľudia vedia, ako oddy­cho­vať. Práve počas oddy­chu totiž zís­ka­vajú svoju silu. Pokiaľ sa nenau­číš, ako oddy­cho­vať, ris­ku­ješ vyho­re­nie. Keď si v strese, stra­tíš svoju kon­cen­trá­ciu a kon­trolu. Ak si mys­líš, že ušet­ríš čas tým, že budeš pra­co­vať bez pre­stávky, v sku­toč­nosti ho len viac pre­mr­háš. Nie­kto­rým ľuďom stačí na oddych od psy­chic­kej práce práve práca fyzická a naopak. Čo ti môže pomôcť oddých­nuť si ešte viac je náj­de­nie si hobby, kto­rým môže byť tiež niečo pro­duk­tívne, naprí­klad vare­nie, pre­chádzka po okolí, počú­va­nie hudby, kon­ver­zá­cia s najb­liž­šími.

Processed with VSCOcam with x4 preset

Foto: unsplash.com

8. Utvr­dzuj sa

Každý deň sa roz­prá­vame sami so sebou, prie­merný člo­vek kon­zul­tuje so svo­jimi myš­lien­kami až 12 000 krát denne. Roz­diel medzi úspeš­ným a neús­peš­ným člo­ve­kom môže spo­čí­vať aj v tom, čo si na myš­lienky odpo­vedá. To, že myseľ je mocný nástroj odha­lil aj Daniell Ally, ktorý sa pode­lil o to, čo si vo svo­jich myš­lien­kach opa­kuje,

9. Roz­ví­jaj svoj talent

Rôzni ľudia majú inak roz­vi­nuté talenty, pre všet­kých však platí, že by nemali mrhať tým, čo im bolo dané a pra­co­vať na svo­jom zlep­šení. Ak ho nebu­deš roz­ví­jať, môžeš ho stra­tiť. Aby si sa stal maj­strom, musíš cvi­čiť roky, ale pokiaľ sa budeš pre­cvi­čo­va­niu veno­vať poc­tivo, určite to pri­ne­sie svoje ovo­cie.

p5025

Foto: en.ifmo.ru

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: stokpic.com

Pridať komentár (0)