24 zna­kov, že si dobrý mana­žér – aj keď sa ti to nezdá

Timotej Vančo / 26. júl 2016 / Business

Si nie­koho šéf alebo mana­žér? Potom dobre poznáš ten vysoký tlak, keď máš rýchlo konať alebo ria­diť celú firmu a ľudí v nej.

Hľa­dáš tú správnu rov­no­váhu medzi pri­ro­dze­ným rešpek­tom mana­žéra a otvo­re­nos­ťou, ktorú by pri­jali tvoji zamest­nanci? Ako rea­gujú tvoji zamest­nanci na tvoj štýl ria­de­nia a vede­nia?

Byť dob­rým mana­žé­rom je roz­ho­du­júce pre budúc­nosť tvo­jej firmy alebo star­tupu – podľa posled­ného pries­kumu por­tálu Busi­ness Insi­der, až tre­tina zamest­nan­cov opúšťa svoje zamest­na­nie kvôli zlému mana­žé­rovi.

Takže ako môžem ja, ako mana­žér firmy zis­tiť, či to robím správne? Nemô­žem predsa cho­diť po kanc­loch a pýtať sa zamest­nan­cov a kole­gov, či to robím dobre – to by vyze­ralo veľmi trápne a slabo.

Tu je zoznam nie­koľ­kých vecí, ktoré ťa ako dob­rého mana­žéra cha­rak­te­ri­zujú:

jpg (1)

Nemáš obľú­ben­cov

Hrať hru na obľú­ben­cov je dobrá cesta k poto­pe­niu vzťa­hov v kolek­tíve firme. Ak si tvoji zamest­nanci uve­do­mia, že ťa nemajú ako zau­jať ich pra­cov­ným nasa­de­ním a výsled­kami, lebo sa poze­ráš len na svoju sku­pinku „vyvo­le­ných“, nebude sa im to roz­hodne páčiť.

Sprá­vaš sa ku svo­jim zamest­nan­com ako k ľud­ským bytos­tiam

Nane­šťas­tie, ešte stále exis­tujú mana­žéri, ktorí si mys­lia, že urážky a zne­uží­va­nie sú dobré moti­vačné tech­niky. Nie je tomu tak! Ak si svo­jich zamest­nan­cov vážiš a oni to vedia, si o krok ďalej pred inými mana­žérmi.

Chceš skú­šať nové veci

Dobrý šéf sa vie adap­to­vať a pris­pô­so­biť situ­ácii. Vyjsť zo zau­ží­va­ných koľají a pou­ží­vať nové tech­no­ló­gie je pre neho nor­málne. Naj­lepší mana­žéri dávajú svo­jim zamest­nan­com pries­tor na seba­re­a­li­zá­ciu a skú­ša­nie nových vecí.

Kaž­dému dávaš pocí­tiť zod­po­ved­nosť…

Udr­ža­nie zod­po­ved­nosti je veľké plus v morálke firmy. Povzbu­dzuje moti­vá­ciu a integ­ritu zamest­nan­cov vo firme.

…aj sebe

Dobrý mana­žér nene­cháva všetko na ostat­ných, ale tiež vezme zod­po­ved­nosť a maká. Často krát viac, ako ostatní.

jpg

Pýtaš sa zdvo­rilo

Neistý mana­žéri okri­kujú a šte­kajú na ostat­ných, aby vyjad­rili svoju silu a domi­nan­ciu. Ak k otázke pri­dáš zdvo­ri­lostnú for­mulku, môže sa to stať tvo­jim pek­ným cha­rak­te­ri­zu­jú­cim zvy­kom.

Pod­po­ru­ješ svo­jich zamest­nan­cov

Mana­žéri si vedia vybu­do­vať výborný vzťah so zamest­nan­cami, ak im dávajú potrebné uzna­nie a pod­poru. Samoz­rejme nemu­síš kaž­dého držať za ruku, ale hodiť zamest­nan­cov do “roz­bú­re­ných vôd” a pri­ze­rať sa, nie je tiež správne.

Odstra­ňu­ješ pre­kážky

Zlý mana­žéri hádžu polená pod nohy ostat­ným, len aby oni vynikli. Tí dobrí, naopak, odstra­ňujú všetko zlo­žité a sna­žia sa to robiť pre kole­gov čo naj­ľah­ším.

Si dobrý tré­ner

Tré­neri nese­dia na lavičke a neh­rajú sa s prs­tami. Ale ani nebe­žia na ihrisko a neh­rajú za hrá­čov. Dobrý mana­žér je ako dobrý tré­ner. S rešpek­tom a úctou sa snaží viesť svo­jich zve­ren­cov.

jpg (3)

Zvlá­daš prek­va­pe­nia

Zlý mana­žér môže zmiasť svo­jich zamest­nan­cov nepres­nými fak­tami a neprav­di­vými infor­má­ciami. Dobrý mana­žér je úprimný aj v ťaž­kých časoch.

Dávaš spätnú väzbu

Dobrí zamest­nanci oča­ká­vajú kon­štruk­tívnu kri­tiku a chcú sa posú­vať ďalej. Dobrý mana­žér je len vďačný za takýchto zamest­nan­cov.

Udr­žia­vaš pro­stre­die firmy otvo­rené a trans­pa­rentné

Trans­pa­ren­tnosť robí ľudí šťast­nej­šími.

Žia­daš o názor dru­hých

Zamest­nanci sa chcú cítiť vypo­čutí. Pocho­pi­teľne, na konci dňa si zod­po­vedný za posledné a finálne roz­hod­nu­tia, ale ak zamest­na­nec vie, že si jeho návrh zohľad­nil alebo si svoj názor zme­nil na základe jeho pri­po­mie­nok, určite ho to poteší.

Vysvet­ľu­ješ prečo a ako to mys­líš

Dobrý mana­žér neoča­káva, že mu zamest­nanci čítajú myš­lienky. Naopak, načrtne priamu a jasnú víziu a ponúkne rady a nástroje pre jej dosa­ho­va­nie.

jpg (2)

Sta­ráš sa o rie­še­nia

Keď ide do tuhého, slabí mana­žéri hľa­dajú nie­koho, na koho by to všetko zva­lili. Dobrý mana­žér hľadá rie­še­nia prob­lému a odbre­me­ňuje zamest­nan­cov.

Sta­ráš sa o zvy­šo­va­nie nároč­nosti pre tvo­jich zamest­nan­cov

Znu­dení pra­cov­níci sú nešťastní pra­cov­níci. Dobrí mana­žér sa stará o to, aby mali stále rôzne ciele pred sebou.

Neor­ga­ni­zu­ješ prí­liš a ani sa len tak nepri­ze­ráš

Sna­žíš sa držať rov­no­váhu medzi prí­liš veľ­kou orga­ni­zá­ciou a prí­liš veľ­kou slo­bo­dou, kedy by zamest­nanci neve­deli, čo majú robiť.

Stre­tá­vaš sa so zamest­nan­cami

Aj keď sem tam natra­fíš počas pre­stávky na kolegu, poroz­prá­vate sa a sna­žíš sa držať pria­teľ­skú atmo­sféru.

boss

Máš zmy­sel pre humor

Netreba brať všetko prí­liš vážne, no úro­veň humoru treba držať na hra­nici únos­nosti a vhod­nosti.

Sta­ráš sa o ciele a sny svo­jich zamest­nan­cov

Naj­lepší mana­žéri inves­tujú do cie­ľov a ďal­šieho vzde­lá­va­nia svo­jich zamest­nan­cov. To zna­mená, že im pomá­haš dosa­ho­vať ich sny a ciele.

Nie si dobrý iba preto, aby si vyze­ral pekne

Nie si dobrý preto, že nemáš rád kon­flikt, to k tomu pri­ro­dze­nie nie­kedy patrí. Mal by si sa sna­žiť držať balans medzi rešpek­tom voči svo­jim zamest­nan­com a roz­ka­zo­va­ním.

Načú­vaš ostat­ným

Toto je dôvod, prečo sú intro­verti veľa krát dobrí mana­žéri. Ak dobre načú­vaš svo­jim zamest­nan­com a sna­žíš sa zohľad­niť ich názory, určite ich to bude viac moti­vo­vať.

jpg (4)

Zau­jí­maš sa o životy zamest­nan­cov

Dobrý mana­žér sa nezau­jíma iba o prácu a neko­mu­ni­kuje so zamest­nan­cami iba v práci ale aj po nej, cez voľno alebo víkendy. Nefor­málne stret­nu­tia vedia výborne sce­liť kolek­tív.

Pris­pô­so­bu­ješ svoj prí­stup

Roz­dielni zamest­nanci potre­bujú roz­dielny prí­stup. Nie­komu vyho­vuje to, keď si milý, a robí veci hneď ako sa majú a inému to zase treba viac krát hovo­riť alebo byť prí­snejší. Dobrý mana­žér je v tomto fle­xi­bilný.

Zdroj článku: businessinsider.comZdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)