25 kníh od miliar­dá­rov, v kto­rých s tebou zdie­ľajú svoje skú­se­nosti

Simona Hanzelová / 30. novembra 2016 / Tools a produktivita

Kto ti lep­šie poradí ako tí, ktorí dosiahli vrchol pro­fe­si­onál­neho a finanč­ného úspe­chu? Vybrali sme pre teba 25 kníh, ktoré napí­sali najuz­ná­va­nejší miliar­dári.

The Vir­gin Way — Richard Bran­son

Hoci Bran­son pri­znáva, že nikdy nečí­tal knihy o vedení spo­loč­ností, jeho tak­mer 50-ročná pod­ni­ka­teľ­ská kari­éra ho v tomto smere naučila viac než dosť. Úspešný zakla­da­teľ Vir­gin Group vo svo­jej knihe ponúka lek­cie manaž­mentu a pod­ni­ka­nia, a úprimne opi­suje tak svoje životné úspe­chy, ako aj neús­pe­chy,

the-virgin-way-by-richard-branson

zdroj: businessinsider.com

Onward — Howard Schultz

Po tom, ako sa v roku 2000 Howard Schultz vzdal pozí­cie výkon­ného ria­di­teľa spo­loč­nosti Star­bucks, sa do tejto znova fun­kcie vrá­til v roku 2008, keď sa spo­loč­nosť zmie­tala vo finanč­nej kríze. Schultz v tejto knihe opi­suje, ako pri­nie­sol glo­bálny kávový reťa­zec nas­päť k životu a čita­te­ľovi pre­zrá­dza, ako robil ťažké roz­hod­nu­tia — naprí­klad dočasné uzav­re­tie 7 000 ame­ric­kých pre­vá­dzok — aby pomo­hol spo­loč­nosti v raste bez toho, aby popie­rala svoje základné hod­noty. Je to úprimná kniha, ktorá určite inšpi­ruje nie­len všet­kých pod­ni­ka­te­ľov.

onward-by-howard-schultz

zdroj: businessinsider.com

How to Win at the Sport of Busi­ness — Mark Cuban

Inves­tor Dal­las Mave­ricks vo svo­jej knihe pred­sta­vil to naj­lep­šie zo svojho osob­ného blogu o pod­ni­kaní. Otvo­rene píše o tom, ako sa z 20-roč­ného cha­lana, ktorý pre­spá­val na gauči svo­jich kama­rá­tov, dostal ku vlast­nej spo­loč­nosti a stal sa mul­ti­mi­liar­dá­rom. V koneč­nom dôsledku je kniha silný osobný prí­beh o odhod­la­nosti a vytrva­losti.

how-to-win-at-the-sport-of-business-by-mark-cuban

zdroj: businessinsider.com

The Essays of War­ren Buf­fett — by War­ren Buf­fett

Pred­seda pred­sta­ven­stva a gene­rálny ria­di­teľ Berks­hire Hat­ha­way, War­ren Buf­fett, je pova­žo­vaný za jed­ného z naj­väč­ších inves­to­rov v his­tó­rií. Táto kniha je v pod­state zbierka lis­tov, ktoré Buf­fett poslal akci­oná­rom Berks­hire Hat­ha­way, v kto­rých zachy­til svoju inves­tičnú a obchodnú filo­zo­fiu. Hoci sú témy zlo­žité, miliar­dár ich podáva naozaj zro­zu­mi­teľné, a často ich vysvet­ľuje pomo­cou anek­dot.

the-essays-of-warren-buffett-by-warren-buffett

zdroj: businessinsider.com

Busi­ness @ the Speed of Thought — Bill Gates

Bill Gates, zakla­da­teľ spo­loč­nosti Mic­ro­soft, ktorý je pova­žo­vaný za naj­bo­hat­šieho člo­veka na svete, vo svo­jej knihe vysvet­ľuje, že pod­ni­ka­nie a tech­no­ló­gie sú neod­de­li­teľne spo­jené. Aj keď bola kniha prvý­krát pub­li­ko­vaná v roku 1999, mnoho z Gate­so­vých postre­hov zostáva aktu­ál­nych aj dnes.

business-the-speed-of-thought-by-bill-gates-1

zdroj: businessinsider.com

Blo­om­berg by Blo­om­berg — Michael Blo­om­berg

Blo­omerg túto knihu pub­li­ko­val v roku 1997, čiže päť rokov pred tým, ako sa stal sta­ros­tom New Yorku. Vo svo­jej auto­bi­o­gra­fií opi­suje, ako vytvo­ril mediálne impé­rium a čita­te­ľovi odha­ľuje naj­dô­le­ži­tej­šie momenty svo­jej kari­éry. Kniha je pre­pl­nená hod­not­nými poznat­kami, pri kto­rých čer­pal z vlast­ných skú­se­ností.

bloomberg-by-bloomberg-by-michael-bloomberg

zdroj: businessinsider.com

Zero to One — Peter Thiel

Kniha začína Thie­lo­vou radou o tom, že riva­lita je len pre pora­ze­ných a pod­ni­ka­te­lia by sa mali namiesto toho zame­rať na vytvá­ra­nie mono­po­lov. Peter Thiel, ktorý je zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Pay­Pal, vo svo­jej knihe zdô­raz­ňuje, že je dôle­žité vytvo­riť niečo nové a ovlád­nuť trh, namiesto kopí­ro­va­nia nie­čoho čo už exis­tuje. Bez ohľadu na to, či čita­teľ s jeho filo­zo­fiou súhlasí, kniha obsa­huje veľa nápa­dov, ktoré stoja za dis­ku­siu.

zero-to-one-by-peter-thiel

zdroj: businessinsider.com

Call Me Ted — Ted Tur­ner

Aj keď stál Tur­ner na čele nie­koľ­kých pod­ni­kov, oveľa viac je známy ako zakla­da­teľ spra­vo­daj­skej tele­ví­zie CNN. Vo svo­jej auto­bi­o­gra­fií načr­táva svoju netra­dičnú cestu k úspe­chu, keďže bol vylú­čený z uni­ver­zity, neskôr pra­co­val pre bill­bo­ar­dovú spo­loč­nosť svojho otca a napo­kon sa mu poda­rilo pre­me­niť malú spra­vo­daj­skú tele­víznu sta­nicu na mediálne impé­rium. Kniha obsa­huje aj jeho osobnú výpo­veď o Tur­ne­ro­vom vzťahu s jeho otcom a hereč­kou Jane Fonda.

call-me-ted-by-ted-turner

zdroj: businessinsider.com

Think Like a Cham­pion — Donald Trump

Novo­zvo­lený pre­zi­dent a rea­litný mag­nát Donald Trump v tejto knihe opi­suje svoje osobné aj pro­fe­si­onálne úspe­chy. V knihe čita­te­ľovi ponúka vlastné skú­se­nosti a inšpi­ra­tívne rady o všet­kom, čo sa naučil zo svo­jich chýb, ako aj to, ako bojo­vať s vlast­ným stra­chom.

think-like-a-champion-by-donald-trump

zdroj: businessinsider.com

The First Bil­lion Is the Har­dest — T. Boone Pic­kens

Táto kniha roz­práva prí­beh o tom, ako sa pred­se­dovi BP Capi­tal Mana­ge­ment poda­rilo pre­ko­nať osobné aj pro­fe­si­onálne výzvy, aby dosia­hol obrov­ský úspech. Každá kapi­tola začína cen­nou život­nou múd­ros­ťou o živote a pod­ni­kaní.

the-first-billion-is-the-hardest-by-t-boone-pickens

zdroj: businessinsider.com

Soros on Soros — George Soros

Zakla­da­teľ a pre­zi­dent Soros Fund Mana­ge­ment, George Soros, vo svo­jej knihe rozo­berá nie­len svoje úspe­chy, ale aj zly­ha­nia. Ide o zau­jí­mavé číta­nie, či už sa chcete dozve­dieť viac o Soro­sovi, alebo o glo­bál­nych finan­ciách a poli­tike.

soros-on-soros-by-george-soros

zdroj: businessinsider.com

Direct from Dell — Michael Dell

Michael Dell zo školy odišiel už ako 19-ročný, aby zalo­žil PC Limi­ted, terajší Dell Cor­pu­ter Corp. V roku 2007 mu bol maga­zí­nom For­tune spo­me­dzi 500 spo­loč­ností ude­lený titul najm­ladší CEO. Vo svo­jej knihe tento úspešný pod­ni­ka­teľ vysvet­ľuje, ako sa mu poda­rilo roz­be­hnúť biz­nis, a tak­tiež posky­tuje mnohé cenné skú­se­nosti týka­júce sa vede­nia spo­loč­nosti.

direct-from-dell-by-michael-dell

zdroj: businessinsider.com

Built from Scratch — Ber­nie Mar­cus and Art­hur Blank

Mar­cus a Blank vo svo­jej knihe roz­prá­vajú o tom, ako zme­nili svoj osud a svoje sny pre­me­nili na rea­litu. Po tom, ako boli v roku 1978 obaja vyho­dení z reťazca Handy Dan, sa roz­hodli zalo­žiť vlastnú spo­loč­nost The Home Depot. V knihe opi­sujú začiatky a rast svo­jej spo­loč­nosti, a posky­tujú mnohé cenné rady.

built-from-scratch-by-bernie-marcus-and-arthur-blank

zdroj: businessinsider.com

What I Know for Sure — Oprah Win­frey

Kniha je v pod­state zbier­kou stĺp­če­kov z The Oprah Maga­zine, pri­čom v kaž­dom z nich možno nájsť inú životnú lek­ciu na témy ako radosť, vďač­nosť či sila. Hoci sa Oprah Win­frey naro­dila v chu­dobe, stala sa z nej mediálna mag­nátka, herečka a hos­ti­teľka azda sve­tovo najús­peš­nej­šej talks­how.

what-i-know-for-sure-by-oprah-winfrey

zdroj: businessinsider.com

Ralph Lau­ren — Ralph Lau­ren

Módny návrhár Ralph Lau­ren, vlast­ným menom Ralph Lips­chitz, vyras­tal v Bronxe ako syn židov­ských pri­sťa­ho­val­cov. Myš­lienka pre Polo Ralph Lau­ren sa zro­dila, keď sa ako mladý muž zúčast­nil pólo­vého tur­naja a bol uchvá­tený štý­lom vyš­šej spo­lo­čen­skej vrstvy. Vo svo­jej auto­bi­o­gra­fií zdieľa svoju his­tó­riu, inšpi­rá­ciu a krásne foto­gra­fie.

ralph-lauren-by-ralph-lauren

zdroj: businessinsider.com

Ste­e­ring Clear — Peter G. Peter­son

V tejto knihe Peter­son pred­kladá svoj názor, že treba pri­jať okam­žité opat­re­nia na zní­že­nie dlho­do­bého dlhu. To všetko dotvára kopec tabu­liek a gra­fov, ktoré danú prob­le­ma­tiku ilus­trujú. Peter­son má za sebou dlhú kari­éru, či už ako ame­rický minis­ter obchodu alebo CEO spo­loč­nosti Leh­man Brot­hers a spo­lu­za­kla­da­teľ Blacks­tone Group.

steering-clear-by-peter-g-peterson

zdroj: businessinsider.com

Sim­ply Rich — Richard DeVos

Richard DeVos, mul­ti­mi­liar­dár a zakla­da­teľ spo­loč­nosti Amway, s čita­teľmi vo svo­jej knihe zdieľa infor­má­cie zo svojho pro­fe­sij­ného aj osob­ného života, a zdô­raz­ňuje kres­ťan­skú výchovu a hod­noty, ktoré mu podľa vlast­ných slov vydláž­dili cestu k úspe­chu.

simply-rich-by-richard-devos

zdroj: businessinsider.com

How Did You Do It, Tru­ett? — S. Tru­ett Cathy

Cathy, ktorý vyna­šiel kurací send­vič a zalo­žil fast-foodový reťa­zec Chick-fil-A, v knihe opi­suje svoju cestu k úspe­chu už od čias, keď pra­co­val ako radový zamest­na­nec v istej gas­tro pre­vádzke. Síce má kniha len 95 strán, obsa­huje množ­stvo cen­ných inšpi­rá­cií týka­jú­cich sa pod­ni­ka­nia a vede­nia spo­loč­nosti, najmä pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov.

how-did-you-do-it-truett-by-s-truett-cathy

zdroj: businessinsider.com

Char­les Schwab’s New Guide to Finan­cial Inde­pen­dence — Char­les Sch­wab

Podľa zakla­da­teľa Char­les Sch­wab Corp., Char­lesa Sch­waba, môže byť inves­to­rom každý. Všetko, čo na to treba, je naučiť sa základy inves­to­va­nia a apli­ko­vať ich v inves­tič­nej stra­té­gií. Sch­wab v tejto knihe čita­teľa naučí, ako si nasta­viť inves­tičné ciele či naplá­no­vať odchod do dôchodku. Tvrdí, že pokiaľ ide o inves­to­va­nie, nič­ne­ro­be­nie je naj­hor­šia vec, ktorú môžeš uro­biť. Táto kniha je veľmi uži­točná pre začí­na­jú­cich inves­to­rov.

charles-schwabs-new-guide-to-financial-independence-by-charles-schwab

zdroj: businessinsider.com

Fooling Some of the People All of the Time — David Ein­horn

Ein­horn, zakla­da­teľ Gre­en­light Capi­tal, v kniha ponúka náhľad do drámy, ktorá sa často odo­hráva na Wall Street.

fooling-some-of-the-people-all-of-the-time-by-david-einhorn

zdroj: businessinsider.com

Mar­gin of Safety — Seth Klar­man

Klar­man, CEO a pre­zi­dent Bau­post Group, čita­te­ľom vo svo­jej knihe vysvet­ľuje pra­vidlá a logiku inves­to­va­nia a obha­juje hod­no­tové inves­to­va­nie a metódu vyvi­nutú Ben­ja­mi­nom Gra­ha­mom, ktorá zahŕňa inves­tí­cie do obcho­do­va­nia s cen­nými papiermi za cenu niž­šiu, ako je ich sku­točná hod­nota.

margin-of-safety-by-seth-klarman

zdroj: businessinsider.com

Made in Ame­rica — Sam Wal­ton

Čita­te­lia majú mož­nosť pro­stred­níc­tvom tejto knihy nazrieť do Wal­to­no­vej osob­nosti a pro­fe­sij­ného života. Kniha je inšpi­rá­ciou pre všet­kých, ktorí chcú začať pod­ni­kať.

made-in-america-by-sam-walton

zdroj: businessinsider.com

Shoe Dog — Phil Knight

Knight, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Nike, v tejto knihe roz­práva fas­ci­nu­júci prí­beh o tom, ako sa v 24 rokoch roz­ho­dol pre cestu pod­ni­ka­teľa, a vybu­do­val naj­väč­šiu atle­tickú spo­loč­nosť.

shoe-dog-by-phil-knight

zdroj: businessinsider.com

Behind the Cloud — Marc Beni­off

Zakla­da­teľ, pred­seda pred­sta­ven­stva a CEO clou­do­vej soft­vé­ro­vej spo­loč­nosti Sales­force v tejto knihe pod­robne opi­suje svoje pod­ni­ka­teľ­ské začiatky.

behind-the-cloud-by-marc-benioff

zdroj: businessinsider.com

How Google Works — Eric Sch­midt and Jonat­han Rosen­berg

Eric Sch­midt, bývalý CEO spo­loč­nosti Google a Jonat­han Rosen­berg, bývalý senior vicep­re­zi­dent pre pro­dukty, túto knihu pub­li­ko­vali na základe vlast­ných skú­se­ností pri budo­vaní spo­loč­nosti.

how-google-works-by-eric-schmidt-and-jonathan-rosenberg

zdroj: businessinsider.com

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)