25 kra­jín sveta s naj­vyš­šími daňami

Martina Ditrichová / 29. septembra 2016 / Business

Sve­tové eko­no­mické fórum tento týž­deň vydalo Glo­bal Com­pe­ti­ti­ve­ness Report. Ana­ly­zo­vali v ňom eko­no­mickú situ­áciu jed­not­li­vých štá­tov, vrá­tane stavu korup­cie a inflá­cie.

Jed­ným z indi­ká­to­rov, ktoré WEF sle­duje, je daňové zaťa­že­nie. Čím vyš­šia daň, tým men­šia kon­ku­ren­cie­schop­nosť kra­jiny. Na mera­nie pou­žíva cel­kovú daň, ktorú musia zapla­tiť štátu spo­loč­nosti, nie jed­not­liví obča­nia.

Pozreli sme sa aj na Slo­ven­sko a sme na tom o niečo lep­šie.

25. Špa­niel­sko: Tým, že sa im poda­rilo zre­du­ko­vať svoju cel­kovú sadzbu z 58% na 50%, už Špa­niel­sko nepatrí medzi prvých 5 štá­tov s naj­vyš­šou pod­ni­ka­teľ­skou daňou v Európe.
886_barcelona20150803

foto:untours.com

24. Japon­sko: 51.3%. Daňové zaťa­že­nie hralo rolu aj v indexe kon­ku­ren­cie­schop­nosti. Japon­sko sa umiest­nilo tento rok na 8.mieste, čím sa posu­nulo o tri priečky niž­šie v porov­naní s minu­lým rokom.

12-chureito-pagoda-and-mount-fuji-japan

foto:worldstrides.com

23. a 22. Výšku dane 51.7% majú Mexiko a Rakúsko rov­nakú. Zatiaľ, čo korup­cia a byrok­ra­cia sú naj­väč­šími pre­káž­kami v Mexiku, Rakúsko sa snaží napre­do­vať a záva­dza špe­ciálne daňové pra­vidlá. Aj zoso­bá­šené páry tu pla­tia dane odde­lene.

mexico-city-sightseeing-tour-in-mexico-city-136502

foto:lonelyplanet.com

austria-original-1760

foto:thousandwonders.net

21. Ukra­jina sa so svo­jimi 52.2% musí vyspo­ria­dať nie len s geopo­li­tic­kými prob­lé­mami, ale aj s vyso­kým daňo­vým zaťa­že­ním.

_87690025_ukraine_kiev_square

foto:bbc.co.uk

20. Sri Lanka: 55.2%. Aj napriek vyso­kým daniam, väč­šou pre­káž­kou v pod­ni­kaní je tu poli­tická nesta­bi­lita a slabý prí­stup k finan­ciám.

haputale-sri-lanka-604x270

foto:byyourbesttraveler.com

19. Costa Rica s 58% daňo­vým zaťa­že­ním je jed­nou z mála kra­jín Stred­nej Ame­riky, ktorá pre­sa­huje 50%. Je to vďaka vyso­kému daňo­vému akti­vizmu v posled­ných rokoch, čo viedlo poli­tic­kých akté­rov k ich zvý­še­niu.

costarica_landscape

zdroj:flyedelweiss.com

18. Bel­gicko: 58.4%. Patrí do prvej štvo­r­ice s naj­vyš­šou daňou v Euro­zóne a má naj­vyš­šiu daň z “Veľ­kej päťky”.

18-belgium-584-the-home-of-the-european-union-has-the-fourth-highest-rate-of-tax-in-the-eurozone-and-the-highest-outside-the-big-five-euro-countries

17. Tunisko má tento rok 59.9%, čo je ešte nízka hod­nota oproti minu­lému roku, kedy WEF zazna­me­nalo 62%.

17-tunisia-599-tunisias-rate-is-high-but-has-decreased-from-over-62-recorded-last-year-by-the-wef

16. India: 60.6%. Efek­tív­nosť indic­kého domá­ceho trhu je ovplyv­ňo­vaná fiš­kál­nymi regu­lá­ciami, ktoré umož­ňujú spol­ko­vým kra­ji­nám vybe­rať rôzne úrovne daní z pri­da­nej hod­noty.

why-living-in-india-and-being-an-indian-is-amazing-1

foto:flexcia.com

15. Fran­cúz­sko: 62.7%. Súčasná vláda pre­pra­co­vala daňový sys­tém a zní­žila firemné odvody. Fran­cúz­sko má však stále pre­hnane vysoké dane v porov­naní so svo­jimi európ­skymi susedmi.

france-11

foto:feelgrafix.com

14. a 13. Benin a Gam­bia: 63.3%. Sve­tová banka hovorí, že kor­po­rátna daň z príjmu v Benine je len 15.9%, keď však pri­po­čí­tame ostatné dane, ktoré musia pla­tiť, vyšplhá sa až na 63.3%.

benin-ty1ai-dxnews

foto:dxnews.com

Gam­bia bez väč­ších prí­rod­ných zdro­jov patrí k naj­chu­dob­nej­ším kra­ji­nám sveta. Dane z obratu pomá­hajú kra­jine viac ako dane z pro­fitu.

fun-earth-science-facts-for-kids-on-gambia-image-of-a-gambian-beach-e1394694480674

foto:easyscienceforkids.com

12. Chad: 63.5%. Podobne ako Gam­bia, Chad má naj­vyš­šie príjmy z poľ­no­hos­po­dár­stva a ľudia tam žijú v biede. Zda­ňuje 1.5% z obratu a 40% z príjmu. Záleží, čo je vyš­šie.

chd_20120928_wfp-rein_skullerud_d3s9769_crop

foto:wfp.org

11. Nica­ra­gua: 63.9%. Kra­jina trpí vyso­kou byrok­ra­ciou aj vyso­kými daňami.

11-nicaragua-639-the-country-suffers-from-high-levels-of-government-bureaucracy-as-well-as-high-tax-rates-according-to-the-wef

10. Talian­sko: 64.8%. Vysoké daňové zaťa­že­nie je prob­le­ma­tic­kým fak­to­rom pre pod­ni­ka­nie v kra­jine. Talian­sko bojuje s vyso­kou byrok­ra­ciou.

10-italy-648-italys-high-tax-rate-is-the-single-most-problematic-factor-for-doing-business-in-the-country-according-to-the-wef-beating-its-government-bureaucracy

9. Vene­zu­ela: Podľa WEF je vene­zu­el­ská eko­no­mika so svo­jou 65% cel­ko­vou daňou stros­ko­taná najmä kvôli vyso­kej inflá­cii, kri­mi­na­lite a korup­cii. Za vlády býva­lého pre­zi­denta Huga Cha­veza usi­lo­vala o vyšší daňový model. Dra­ma­ticky zvý­šili dane pre zahra­ničné spo­loč­nosti obcho­du­júce s ole­jom.

tunel-la-planicie-caracas-venezuela

foto:southamerica.cl

8. Čína: 67.8%. Čína pre­chá­dza zhor­še­ním fiš­kál­nej situ­ácie. Defi­cit v roz­počte od 2014 do 2015 sa viac ako zdvoj­ná­so­bil. Dosia­hol hla­dinu 2.7% HDP.

china-dragon

foto:kids.nationalgeographic.com

7. Bra­zí­lia: 69.2%. Bra­zí­lia rýchlo stráca kon­ku­ren­cie­schop­nosť. Vďaka nega­tív­nym trho­vým šokom a poli­tic­kej situ­ácii klesla o 6 prie­čok a je na 81.mieste vo svete.

the-giant-christ-t_2352863b

foto:coffeetastingclub.com

6. Kolum­bia: 69.7%. Zre­du­ko­vala daňovú záťaž z tak­mer o 5%, napriek tomu patrí k prvej desiatke sveta.

columbia-global-centers-latin-america-rio-de-janeiro_1555666

foto:beta.global.colombia.edu 

5. Mau­ri­ta­nia: 71.3%. Táto poľ­no­hos­po­dár­sky ladená kra­jina pri­jala zráž­kovú daň 15%, aby zasta­vila ľudí od pre­sú­va­nia pla­tieb na nere­zi­den­tov.

24_mauri

foto:mitchellkphotos.com

4. Alžír­sko: 72.7%. Alžír­sko s výš­kou dane vedie v celej Afrike.

4-algeria-727-algeria-has-the-highest-total-tax-rate-in-africa

3. Taji­kis­tan: 81.8%. Kra­jine Stred­nej Ázie sa daň od minu­lého roka ešte zvý­šila.

vrang-stupa-tajikistan

foto:caravanistan.com

2. Bolí­via: 83.7%. Bolí­via si náro­kuje na 60% z firem­ných zis­kov ešte pred­tým, ako sú zohľad­nené ostatné dane.

2-bolivia-837-bolivias-transaction-tax-skims-60-of-company-profits-even-before-other-taxes-are-taken-into-account

1. Argen­tína: 137.4%. Kra­jina berie tak­mer 90% z pod­ni­ko­vých zis­kov, ešte pred zda­ne­ním pla­tov a finanč­ných trans­ak­cií.

argentina-64898

foto:expedia.com

BONUS:

Slo­ven­sko: 51.2% — to je cel­ková daň, ktorú kor­po­rá­cie na Slo­ven­sku musia pla­tiť. Vzťa­hujú sa sem tieto položky — prís­pevky na sociálne zabez­pe­če­nie, daň z príj­mov, zber odpadu, daň z úro­kov, daň z nehnu­teľ­nosti, daň z moto­ro­vých vozi­diel.

adventoura-slovakia-private

foto:tripadvisor.co.uk

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com zdroj titul­nej fotografie:tripadvisor.co.uk/feelgrafix.com

Pridať komentár (0)