25 kra­jín sve­ta s naj­vyš­ší­mi daňa­mi

Martina Ditrichová / 29. septembra 2016 / Business

Sve­to­vé eko­no­mic­ké fórum ten­to týž­deň vyda­lo Glo­bal Com­pe­ti­ti­ve­ness Report. Ana­ly­zo­va­li v ňom eko­no­mic­kú situ­áciu jed­not­li­vých štá­tov, vrá­ta­ne sta­vu korup­cie a inflá­cie.

Jed­ným z indi­ká­to­rov, kto­ré WEF sle­du­je, je daňo­vé zaťa­že­nie. Čím vyš­šia daň, tým men­šia kon­ku­ren­cie­schop­nosť kra­ji­ny. Na mera­nie pou­ží­va cel­ko­vú daň, kto­rú musia zapla­tiť štá­tu spo­loč­nos­ti, nie jed­not­li­ví obča­nia.

Pozre­li sme sa aj na Slo­ven­sko a sme na tom o nie­čo lep­šie.

25. Špa­niel­sko: Tým, že sa im poda­ri­lo zre­du­ko­vať svo­ju cel­ko­vú sadz­bu z 58% na 50%, už Špa­niel­sko nepat­rí medzi prvých 5 štá­tov s naj­vyš­šou pod­ni­ka­teľ­skou daňou v Euró­pe.
886_barcelona20150803

foto:untours.com

24. Japon­sko: 51.3%. Daňo­vé zaťa­že­nie hra­lo rolu aj v inde­xe kon­ku­ren­cie­schop­nos­ti. Japon­sko sa umiest­ni­lo ten­to rok na 8.mieste, čím sa posu­nu­lo o tri prieč­ky niž­šie v porov­na­ní s minu­lým rokom.

12-chureito-pagoda-and-mount-fuji-japan

foto:worldstrides.com

23. a 22. Výš­ku dane 51.7% majú Mexi­ko a Rakús­ko rov­na­kú. Zatiaľ, čo korup­cia a byrok­ra­cia sú naj­väč­ší­mi pre­káž­ka­mi v Mexi­ku, Rakús­ko sa sna­ží napre­do­vať a záva­dza špe­ciál­ne daňo­vé pra­vid­lá. Aj zoso­bá­še­né páry tu pla­tia dane odde­le­ne.

mexico-city-sightseeing-tour-in-mexico-city-136502

foto:lonelyplanet.com

austria-original-1760

foto:thousandwonders.net

21. Ukra­ji­na sa so svo­ji­mi 52.2% musí vyspo­ria­dať nie len s geopo­li­tic­ký­mi prob­lé­ma­mi, ale aj s vyso­kým daňo­vým zaťa­že­ním.

_87690025_ukraine_kiev_square

foto:bbc.co.uk

20. Sri Lan­ka: 55.2%. Aj napriek vyso­kým daniam, väč­šou pre­káž­kou v pod­ni­ka­ní je tu poli­tic­ká nesta­bi­li­ta a sla­bý prí­stup k finan­ciám.

haputale-sri-lanka-604x270

foto:byyourbesttraveler.com

19. Cos­ta Rica s 58% daňo­vým zaťa­že­ním je jed­nou z mála kra­jín Stred­nej Ame­ri­ky, kto­rá pre­sa­hu­je 50%. Je to vďa­ka vyso­ké­mu daňo­vé­mu akti­viz­mu v posled­ných rokoch, čo vied­lo poli­tic­kých akté­rov k ich zvý­še­niu.

costarica_landscape

zdroj:flyedelweiss.com

18. Bel­gic­ko: 58.4%. Pat­rí do prvej štvo­r­i­ce s naj­vyš­šou daňou v Euro­zó­ne a má naj­vyš­šiu daň z “Veľ­kej päť­ky”.

18-belgium-584-the-home-of-the-european-union-has-the-fourth-highest-rate-of-tax-in-the-eurozone-and-the-highest-outside-the-big-five-euro-countries

17. Tunis­ko má ten­to rok 59.9%, čo je ešte níz­ka hod­no­ta opro­ti minu­lé­mu roku, kedy WEF zazna­me­na­lo 62%.

17-tunisia-599-tunisias-rate-is-high-but-has-decreased-from-over-62-recorded-last-year-by-the-wef

16. India: 60.6%. Efek­tív­nosť indic­ké­ho domá­ce­ho trhu je ovplyv­ňo­va­ná fiš­kál­ny­mi regu­lá­cia­mi, kto­ré umož­ňu­jú spol­ko­vým kra­ji­nám vybe­rať rôz­ne úrov­ne daní z pri­da­nej hod­no­ty.

why-living-in-india-and-being-an-indian-is-amazing-1

foto:flexcia.com

15. Fran­cúz­sko: 62.7%. Súčas­ná vlá­da pre­pra­co­va­la daňo­vý sys­tém a zní­ži­la firem­né odvo­dy. Fran­cúz­sko má však stá­le pre­hna­ne vyso­ké dane v porov­na­ní so svo­ji­mi európ­sky­mi sused­mi.

france-11

foto:feelgrafix.com

14. a 13. Benin a Gam­bia: 63.3%. Sve­to­vá ban­ka hovo­rí, že kor­po­rát­na daň z príj­mu v Beni­ne je len 15.9%, keď však pri­po­čí­ta­me ostat­né dane, kto­ré musia pla­tiť, vyšpl­há sa až na 63.3%.

benin-ty1ai-dxnews

foto:dxnews.com

Gam­bia bez väč­ších prí­rod­ných zdro­jov pat­rí k naj­chu­dob­nej­ším kra­ji­nám sve­ta. Dane z obra­tu pomá­ha­jú kra­ji­ne viac ako dane z pro­fi­tu.

fun-earth-science-facts-for-kids-on-gambia-image-of-a-gambian-beach-e1394694480674

foto:easyscienceforkids.com

12. Chad: 63.5%. Podob­ne ako Gam­bia, Chad má naj­vyš­šie príj­my z poľ­no­hos­po­dár­stva a ľudia tam žijú v bie­de. Zda­ňu­je 1.5% z obra­tu a 40% z príj­mu. Zále­ží, čo je vyš­šie.

chd_20120928_wfp-rein_skullerud_d3s9769_crop

foto:wfp.org

11. Nica­ra­gua: 63.9%. Kra­ji­na trpí vyso­kou byrok­ra­ci­ou aj vyso­ký­mi daňa­mi.

11-nicaragua-639-the-country-suffers-from-high-levels-of-government-bureaucracy-as-well-as-high-tax-rates-according-to-the-wef

10. Talian­sko: 64.8%. Vyso­ké daňo­vé zaťa­že­nie je prob­le­ma­tic­kým fak­to­rom pre pod­ni­ka­nie v kra­ji­ne. Talian­sko boju­je s vyso­kou byrok­ra­ci­ou.

10-italy-648-italys-high-tax-rate-is-the-single-most-problematic-factor-for-doing-business-in-the-country-according-to-the-wef-beating-its-government-bureaucracy

9. Vene­zu­e­la: Pod­ľa WEF je vene­zu­el­ská eko­no­mi­ka so svo­jou 65% cel­ko­vou daňou stros­ko­ta­ná naj­mä kvô­li vyso­kej inflá­cii, kri­mi­na­li­te a korup­cii. Za vlá­dy býva­lé­ho pre­zi­den­ta Huga Cha­ve­za usi­lo­va­la o vyš­ší daňo­vý model. Dra­ma­tic­ky zvý­ši­li dane pre zahra­nič­né spo­loč­nos­ti obcho­du­jú­ce s ole­jom.

tunel-la-planicie-caracas-venezuela

foto:southamerica.cl

8. Čína: 67.8%. Čína pre­chá­dza zhor­še­ním fiš­kál­nej situ­ácie. Defi­cit v roz­poč­te od 2014 do 2015 sa viac ako zdvoj­ná­so­bil. Dosia­hol hla­di­nu 2.7% HDP.

china-dragon

foto:kids.nationalgeographic.com

7. Bra­zí­lia: 69.2%. Bra­zí­lia rých­lo strá­ca kon­ku­ren­cie­schop­nosť. Vďa­ka nega­tív­nym trho­vým šokom a poli­tic­kej situ­ácii kles­la o 6 prie­čok a je na 81.mieste vo sve­te.

the-giant-christ-t_2352863b

foto:coffeetastingclub.com

6. Kolum­bia: 69.7%. Zre­du­ko­va­la daňo­vú záťaž z tak­mer o 5%, napriek tomu pat­rí k prvej desiat­ke sve­ta.

columbia-global-centers-latin-america-rio-de-janeiro_1555666

foto:beta.global.colombia.edu 

5. Mau­ri­ta­nia: 71.3%. Táto poľ­no­hos­po­dár­sky lade­ná kra­ji­na pri­ja­la zráž­ko­vú daň 15%, aby zasta­vi­la ľudí od pre­sú­va­nia pla­tieb na nere­zi­den­tov.

24_mauri

foto:mitchellkphotos.com

4. Alžír­sko: 72.7%. Alžír­sko s výš­kou dane vedie v celej Afri­ke.

4-algeria-727-algeria-has-the-highest-total-tax-rate-in-africa

3. Taji­kis­tan: 81.8%. Kra­ji­ne Stred­nej Ázie sa daň od minu­lé­ho roka ešte zvý­ši­la.

vrang-stupa-tajikistan

foto:caravanistan.com

2. Bolí­via: 83.7%. Bolí­via si náro­ku­je na 60% z firem­ných zis­kov ešte pred­tým, ako sú zohľad­ne­né ostat­né dane.

2-bolivia-837-bolivias-transaction-tax-skims-60-of-company-profits-even-before-other-taxes-are-taken-into-account

1. Argen­tí­na: 137.4%. Kra­ji­na berie tak­mer 90% z pod­ni­ko­vých zis­kov, ešte pred zda­ne­ním pla­tov a finanč­ných trans­ak­cií.

argentina-64898

foto:expedia.com

BONUS:

Slo­ven­sko: 51.2% — to je cel­ko­vá daň, kto­rú kor­po­rá­cie na Slo­ven­sku musia pla­tiť. Vzťa­hu­jú sa sem tie­to polož­ky — prís­pev­ky na sociál­ne zabez­pe­če­nie, daň z príj­mov, zber odpa­du, daň z úro­kov, daň z nehnu­teľ­nos­ti, daň z moto­ro­vých vozi­diel.

adventoura-slovakia-private

foto:tripadvisor.co.uk

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com zdroj titul­nej fotografie:tripadvisor.co.uk/feelgrafix.com

Pridať komentár (0)