25 naj­bo­hat­ších, naj­zdrav­ších, naj­šťast­nej­ších a naj­vys­pe­lej­ších kra­jín sveta

Simona Hanzelová / 7. november 2016 / Zaujímavosti

Pozri sa, v kto­rých kra­ji­nách sa ľuďom žije naj­lep­šie. U nás sa ešte musíme posna­žiť, pre­tože Slo­ven­sko sa do tohto reb­ríčka zatiaľ nepre­bo­jo­valo.

Lega­tum Ins­ti­tute, výskumný ústav v Lon­dýne, zve­rej­nil svoj výročný Index Pros­pe­rity — obrov­ský pries­kum naj­viac pros­pe­ru­jú­cich kra­jín sveta. Dôle­ži­tým fak­to­rom, z kto­rého pri vytvo­rení reb­ríčka vychá­dzali, však nebolo iba bohat­stvo kra­jiny, ale aj počet ľudí pra­cu­jú­cich na plný úvä­zok, hrubý domáci pro­dukt v pre­počte na jed­ného oby­va­teľa, či počet zabez­pe­če­ných inter­ne­to­vých ser­ve­rov.

Kva­lita života v jed­not­li­vých kra­ji­nách sa hod­no­tila na základe týchto uka­zo­va­te­ľov: eko­no­mická kva­lita, pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, vláda, škols­tvo, zdra­vot­níc­tvo, bez­peč­nosť, osobná slo­boda, sociálny kapi­tál a životné pro­stre­die.

Pries­kum si zobral na mušku 149 kra­jín sveta, ktoré mali naj­do­stup­nej­šie údaje. Hoci v posled­ných 7 rokoch bolo naj­viac pros­pe­ru­jú­cou kra­ji­nou Nór­sko, tento rok sa karty tro­cha zamie­šali. Pre­čí­taj si, ako to teda dopadlo:

25. Por­tu­gal­sko: Por­tu­gal­sko naj­viac skó­ro­valo najmä v kate­gó­rií osobná slo­boda, kde obsa­dilo desiatu priečku.

portugal

24. Malta: Tento malý ostrovný národ v Stre­do­európ­skom mori si naj­lep­šie počí­nal pokiaľ išlo o sociálny kapi­tál. Skon­čili na ôsmom mieste.

malta

23. Hong Kong: Hoci OSN neuz­nala Hong Kong ako nezá­vislú kra­jinu, napriek tomu ho do pries­kumu zara­dili. Bodo­val najmä v kate­gó­rií pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die.

hong

22. Japon­sko: Kra­jina vychá­dza­jú­ceho slnka možno bojuje s eko­no­mic­kou stag­ná­ciou, no aj tak patrí medzi naj­viac pros­pe­ru­júce kra­jiny sveta. Japonci si naj­lep­šie viedli v kate­gó­riách bez­peč­nosť a zdra­vot­níc­tvo.

japan

21. Špa­niel­sko: Poli­tické prob­lémy síce v posled­ných rokoch vrhli na Špa­niel­sko zlé svetlo, ale vďaka dob­rému umiest­ne­niu v kate­gó­rií životné pro­stre­die a bez­peč­nosť si vybo­jo­valo svoje miesto v tejto priečke.

spain

20. Slo­vin­sko: Aj Slo­vinci sa dostali medzi najp­ros­pe­ru­jú­cej­šie národy sveta. V kate­gó­rií životné pro­stre­die sa dokonca stali abso­lút­nou jed­not­kou.

slovinsko

19. Sin­ga­pur: Toto dôle­žité finančné cen­trum sa stalo jed­not­kou, pokiaľ ide o bez­peč­nosť. Dobre si viedlo aj v kate­gó­rií zdra­vot­níc­tvo, kde sa umiest­nilo na dru­hej priečke.

singapur

18. Fran­cúz­sko: Do tohto reb­ríčka sa dostali aj Fran­cúzi, kto­rým sa naj­lep­šie darilo v kate­gó­rií životné pro­stre­die, kde skon­čili štvrtí.

france

17. Spo­jené štáty ame­rické: Ame­ri­ča­nia si v tomto reb­ríčku oproti minu­lému roku, kedy skon­čili na jede­nás­tom mieste, tro­chu pohor­šili. Žeby za to mohli blí­žiace sa pre­zi­dent­ské voľby? Kaž­do­pádne, USA je abso­lút­nou jed­not­kou, najmä ak ide o pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die.

usa

16. Bel­gicko: Hoci sa Bel­gicko v posled­nej dobe stalo známe ako domov mno­hých tero­ris­tic­kých útoč­ní­kov, do tohto reb­ríčka sa dostalo. V kate­gó­rií osobná slo­boda a škols­tvo sa dokonca dostali do top desiatky.

belgium

15. Rakúsko: Do reb­ríčka sa dostali aj naši západní suse­dia, vyni­kali najmä v bez­peč­nosti, kde obsa­dili deviate miesto.

austria

14. Island: Aj keď má tento ostrovný štát len okolo 300 000 oby­va­te­ľov, pokiaľ ide o životný štan­dard, Islan­ďa­nia si vedú pomerne dobre, a to hlavne o otázke bez­peč­nosti, osob­nej slo­body a sociál­neho kapi­tálu.

island

13. Írsko: Zelený ostrov naj­lep­šie skó­ro­val v osob­nej slo­bode, kde skon­čil piaty, a tak­tiež v škols­tve, kde sa umiest­nil na sied­mom mieste.

irsko

12. Luxem­bur­sko: Podľa pries­kumu sa naj­men­šia kra­jina Bene­luxu naj­lep­šie umiest­nila v oblasti osob­nej slo­body a zdra­vot­níc­tva.

lux

11. Nemecko: Nemci si výborne viedli vo všet­kých kate­gó­riách, no naj­lep­šie hod­no­te­nie zís­kalo za eko­no­mickú kva­litu.

11-germany-the-eurozones-economic-powerhouse-finished-in-the-top-10-for-all-but-three-of-the-prosperity-indexs-categories-its-best-ranking-was-for-economic-quality-where-it-came-in-5th

10. Veľká Bri­tá­nia: Briti si oproti minu­lému roku značne polep­šili a z pät­nás­tej priečky sko­čili až na desiatu, najmä vďaka dob­rému hod­no­te­niu v kate­gó­rií pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die.

10-united-kingdom-despite-brexit-britain-has-jumped-in-this-years-prosperity-index-climbing-from-15th-britains-best-was-for-business-environment-where-it-was-5th

9. Dán­sko: Škan­di­ná­via je vyso­kou kva­li­tou života už známa. Dán­sko sa síce z tohto regi­ónu umiest­nilo na naj­hor­šej priečke, no môže sa pochvá­liť tým, že patrí medzi päť naj­bez­peč­nej­ších kra­jín sveta.

9-denmark-scandinavia-has-famously-high-standards-of-living-and-coming-in-in-9th-place-denmark-is-actually-the-least-prosperous-nation-in-the-region-its-top-score-was-5th-for-safety-and-security

8. Švéd­sko: Švédi sa umiest­nili na tre­ťom mieste v eko­no­mic­kej kva­lite, no v cel­ko­vom hod­no­tení sa v porov­naní s rokom 2015 pre­padli až o tri priečky.

8-sweden-just-above-its-neighbour-denmark-sweden-ranked-3rd-in-the-economic-quality-sub-index-and-5th-for-governance-but-still-fell-to-8th-overall-from-5th-in-2015

7. Holand­sko: Holan­ďa­nia dosiahli svoj naj­lepší výsle­dok najmä vo vzde­lá­vaní v eko­no­mic­kej kva­lite.

7-netherlands-punching-well-above-its-weight-the-netherlands-ranks-2nd-in-both-education-and-economic-quality-and-in-the-top-5-of-two-other-sub-indexes

6. Aus­trá­lia: Ani pro­ti­nožci, známi svo­jím uvoľ­ne­ným život­ným štý­lom a slneč­ným poča­sím, sa nemajú za čo han­biť. Niet divu, že v kate­gó­rií sociálny kapi­tál skon­čili druhí.

6-australia-famous-for-its-laid-back-lifestyle-and-good-weather-it-is-no-wonder-australia-came-second-overall-in-the-social-capital-sub-index-helping-it-climb-one-place-overall-from-7th-in-2015

5. Kanada: O Kanade už všetci vieme, že patrí medzi kra­jiny s naj­vyš­šou život­nou úrov­ňou. Darilo sa im hlavne kate­gó­rií osobná slo­boda, kde skon­čili zo všet­kých kra­jín druhí.

5-canada-americas-neighbour-to-the-north-is-substantially-more-prosperous-according-to-the-legatum-institute-finishing-3rd-for-social-capital-and-business-environment-and-2nd-for-personal-freedom

4. Švaj­čiar­sko: Švaj­čiari sa tak, ako aj po minulé roky, dostali medzi prvé priečky. Štvrté miesto si zaslú­žili najmä vďaka špič­ko­vej úrovni škols­tva a zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti.

4-switzerland-switzerland-frequently-features-at-the-top-of-lists-like-the-prosperity-index-thanks-to-fantastic-education-1st-overall-and-great-healthcare-it-was-3rd-in-the-health-sub-index

3. Fín­sko: Podľa tohto pries­kumu majú Fíni bez­kon­ku­renčne naj­lep­šiu vládu na svete, a aj preto si v tomto reb­ríčku zaslú­žili tre­tie miesto.

finland

2. Nór­sko: Síce prišli Nóri po sied­mych rokoch o svoje prven­stvo, ale ani druhé miesto nie je zlé. Podľa pries­kumu majú tre­tiu naj­lep­šiu vládu sveta.

norwaz

1. Nový Zéland: Tento ostrovný štát nie je iba jed­nou z turis­ticky najat­rak­tív­nej­ších des­ti­ná­cií, ale aj najp­ros­pe­ru­jú­cej­šou kra­ji­nou sveta. Prven­stvo si Nový Zéland zaslú­žil opráv­nene — naj­viac bodo­val v kate­gó­riách sociálny kapi­tál, eko­no­mická kva­lita, pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a vláda.

new-zealand

zdroj článku a foto­gra­fií: uk.businessinsider.com

Pridať komentár (0)