25 roč­ný mili­onár si zará­ba jaz­de­ním na superš­por­toch

Rudolf Nečas / 21. januára 2016 / Business

Zdá sa to byť prá­ca snov a on pri­tom stá­le býva u svo­jich rodi­čov.

Adnan Ebra­him zo Sur­rey v Anglic­ku zalo­žil Car Thrott­le zo svo­jej izby ešte ako štu­dent v roku 2009. Teraz má jeho fir­ma 20 mili­ó­nov zobra­ze­ní strá­nok mesač­ne a ovlá­da naj­väč­ší You­Tu­be kanál o autách vo Veľ­kej Bri­tá­nii s viac než 800 000 odo­be­ra­teľ­mi.

Ebra­him môže byť 25 roč­ný cha­lan, kto­rý žije v dome svo­jich rodi­čov na pred­mes­tí, ale po troch kolách finan­co­va­nia od veľ­kých inves­tor­ských mien vrá­ta­ne Eile­en Bur­bid­ge z Pas­si­on Capi­tal, je väč­ši­no­vým akci­oná­rom v tom o čom hovo­rí, že je výnos­ným biz­ni­som s cenou „sluš­ne v jed­no­ci­fer­ných mili­ó­noch“, kto­rá „v budú­com roku mie­ri na osem cifier.“

Pra­cu­je 16 hodi­no­vé sme­ny, ale stá­le si ešte náj­de čas na pár­ty s šam­pi­ó­nom For­mu­ly 1 Lewi­som Hamil­to­nom a skej­te­rom Tonym Hawkom. Brit­ský pre­mi­ér David Came­ron ho dokon­ca pozval na 10 Downing Stre­et, kde si poke­ca­li so zakla­da­te­ľom a CEO Ali­ba­by, Jac­kom Ma.

Ebra­hi­mov model sociál­nej žur­na­lis­ti­ky, pri kto­rej 99% obsa­hu pochá­dza od uží­va­te­ľov a len 1% od vnú­tor­né­ho redakč­né­ho tímu mož­no pro­ro­ku­je budúc­nosť mno­hých ďal­ších mediál­nych spo­loč­nos­tí v digi­tál­nom veku. Svo­je pod­ni­ka­nie sa chys­tá ešte roz­ší­riť tým, že vytvo­rí viac komu­nít, zame­ra­ných na rôz­ne záuj­mo­vé oblas­ti, kto­ré spá­ja­jú ľudí dohro­ma­dy.

CarThrottle-600x335

Má veľa čo pove­dať o budúc­nos­ti médií a jeho vyso­ko­rých­lost­nom život­nom štý­le, tak­že Busi­ness Insi­der sa roz­ho­dol uro­biť roz­ho­vor s Ebra­hi­mom v supe­rau­te, počas toho ako sa mla­dý CEO sna­žil pre­drať cez Lon­dýn a ťaž­ko skrý­val frus­trá­ciu z upcha­tých ulíc.

V deň, keď sme sa stret­li mal Ebra­him kľú­če od jas­ne žlté­ho Audi R8 V10 Plus. Vzhľa­dom k obrov­ské­mu vply­vu Car Thrott­le na mla­dých nad­šen­cov áut, dostá­va Ebra­him pra­vi­del­ne všet­ky mož­né zau­jí­ma­vé vozid­lá na tes­to­va­ciu jaz­du. Otáz­ky, kto­ré som sa ho pýtal za jaz­dy nie­ke­dy pre­ru­šil rev moto­ra.”, píše repor­tér z Busi­ness Insi­de­ru.

Posad­nu­tosť auta­mi pochá­dza z hlbo­kej túž­by tvrdo zrých­ľo­vať kedy­koľ­vek je to mož­né,“ hovo­rí Ebra­him neskôr, po jed­nom pomer­ne dlhom úse­ku na otvo­re­nej ces­te.

Keď sme sa chys­ta­li nastú­piť do Audi, zasta­vil nás oko­lo­idú­ci s pros­bou či si môže auto odfo­tiť. „Samoz­rej­me,“ pove­dal Ebra­him, „chceš aby som tro­chu povy­tá­čal motor ?“ Potom uká­zal mla­dé­mu mužo­vi vnút­ro, kde dva­ja zdie­ľa­li oka­mih fas­ci­ná­cie inte­ri­é­rom Audi, demon­štru­júc v reál­nom živo­te pres­ne to, čo robí onli­ne komu­ni­tu Car Thrott­le tak popu­lár­nou.

2

Roz­beh­ne­me sa a Ebra­him je vidi­teľ­ne nad­še­ný: „Vždy som bol veľ­ký pet­rol­he­ad,“ hovo­rí. “Keď som bol die­ťa, môj brat­ra­nec sa neja­ko dostal k všet­kým tým­to úžas­ným supe­rau­tám — mal nie­koľ­ko veľ­mi boha­tých pria­te­ľov – a vodil ich k môj­mu domu. To naozaj zapá­li­lo moju vášeň. Pove­dal som si: .. Jed­né­ho dňa budem mať jed­no z nich. ”

Keď som bol tíne­džer, videl som seba ako muža peňa­zí. Vlast­ne som dosť veľa stra­til na pod­ni­ka­ní s elek­tro­ni­kou pro­stred­níc­tvom Ali­ba­by. Posla­li mi MP3 pre­hrá­va­če, ale všet­ko to boli nepo­dar­ky a pre­to som ich nemo­hol nikdy pre­dať,“ pove­dal . „V tom čase som si dal sľub, kto­rý by si dal len neskú­se­ný chla­pec: Nikdy nebu­dem míňať penia­ze, aby som zaro­bil penia­ze a to je dôvod, pre­čo som sa pre­miest­nil do sve­ta webo­vých strá­nok.“

Naroz­diel od strán­ky Car Thrott­le, kto­rá vytvá­ra súvis­lý prúd 5 mili­ó­nov uni­kát­nych uží­va­te­ľov mesač­ne, je pre­vádz­ka v Lon­dý­ne dosť spo­ra­dic­ká. Sedí­me v záp­chach, čaka­júc na malé voľ­né mies­ta na ces­te, kde môže Ebra­him stú­piť na plyn aby sme cíti­li pre­ťa­že­nie. Medzi výbuch­mi rých­los­ti mi Adnan hovo­rí, že Car Thrott­le vytvo­ril, zatiaľ čo štu­do­val eko­nó­miu na Uni­ver­si­ty Col­le­ge v Lon­dý­ne, po zis­te­ní že úspeš­ný blog v ško­le je výnos­ný. Rov­na­ko ako mno­ho štu­den­tov UCL bol Ebra­him v poku­še­ní zís­kať dob­re pla­te­nú prá­cu v inves­tič­nej ban­ke, ale odo­lal a za rok pre­me­nil Car Thrott­le na živo­ta­schop­ný pod­nik.

dsc_4696-5480e5e20abde

Drzý redakč­ný štýl Car Thrott­le Bras­chi dostal Ebra­hi­ma ešte za štu­dent­ských čias do prob­lé­mov: „Na uni­ver­zi­te som bol nomi­no­va­ný na cenu, ale deň pred­tým, ako som si ju mal vyz­dvi­hnúť, zavo­lal deka­no­vi uni­ver­zi­ty neja­ký PR chlap z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu a pove­dal, „Mys­lím si, že to, čo Car Thrott­le robí, je opo­vr­hnu­tia­hod­né.“ Nepá­či­lo sa mu, aký druh jazy­ka ale­bo tón sme pou­ží­va­li.“ Ebra­him nech­cel meno­vať PR člo­ve­ka, ale pove­dal: „Pre mňa to nie je nikto, tak­že je asi naj­lep­šie aby som ho neme­no­val. Ale UCL pod­ľah­la jeho komen­tá­ru a odo­bra­li mi cenu. Pove­da­li, že nech­cú byť spá­ja­ní s Car Thrott­le. ”

Ale aj v tom­to štá­diu uznal, že s novým pod­ni­ka­ním, musíš roz­biť kon­ven­cie a byť tro­chu radi­kál­ny, aby si videl čo fun­gu­je. “Neboj­te sa skú­šať. Musíš pre­chá­dzať nové typy obsa­hu, nové typy plat­form, nové metó­dy dis­tri­bú­cie — jed­no­du­cho nikdy nepres­taň. Všet­ci ľudia na Car Thrott­le neus­tá­le tes­tu­jú nové metó­dy, a dúfaj­me, že vďa­ka tomu udr­ží­me vpre­du,“ pove­dal. Nedáv­no spus­til apli­ká­ciu Car Thrott­le, kto­rú vidí ako kľúč k vyhnu­tiu sa spo­lie­ha­nia sa na plat­for­my, ako je Face­bo­ok a Twit­ter, pokiaľ ide o dis­tri­bú­ciu.

B8bJOQKIQAE-0hM

Keď onli­ne prí­tom­nosť Car Thrott­le zača­la naras­tať, začal Ebra­him dostá­vať na jeho domá­cu adre­su dra­hé auto­mo­bi­ly na recen­zo­va­nie. Pove­dal: “suse­dia si naozaj mys­le­li, že som dro­go­vý dea­ler. Jed­na z nich pri­šiel ku mne a spý­tal sa, „Nej­de­te v obcho­de s nar­ko­ti­ka­mi?““ CEO vysvet­lil, že stá­le žije na rov­na­kej adre­se so svo­ji­mi rodič­mi vo Vir­gi­nia Water, Sur­rey, tak­že môže sústre­diť všet­ku svo­ju ener­giu a zdro­je na sta­rost­li­vosť o biz­nis.

Prá­ve teraz Ebra­him vlast­ní BMW M3, o kto­rom ma uis­til, že je naozaj dob­rým výkon­ným vozid­lom, ale zjav­ne s ním nie je úpl­ne spo­koj­ný. „Mojím cie­ľom bolo vlast­niť superš­port ako 25 roč­ný a teraz som tom­to veku. Toto by som nemal hovo­riť, pre­to­že to má byť prek­va­pe­nie, ale je prav­de­po­dob­né, že môj nový auto­mo­bil bude Audi R8.“

_80472972_adnan-ebrahim-mclaren

V kan­ce­lá­rií Car Thrott­le v Lon­dý­ne je asi 20 pra­cov­ní­kov. Teraz expan­du­je do New Yor­ku. „Zobu­dím sa o ôsmej ráno a do kan­ce­lá­rie sa dosta­nem oko­lo desia­tej, ale potom pra­co­vať až do cca dru­hej ráno,“ pove­dal. “Jed­no­du­cho nemô­žem spať. – Stá­le roz­mýš­ľam. Som prí­liš hlbo­ko zapo­je­ný vo všet­kých oblas­tiach pod­ni­ka­nia. A cez víken­dy som pri­pra­ve­ný.“

V tých­to dňoch zís­ka­va Ebra­him dosta­tok uzna­nia za jeho úspech. Dokon­ca bol pozva­ný na 10 Downing Stre­et brit­ským pre­mi­é­rom Davi­dom Came­ro­nom. Bol tam aj CEO Ali­ba­by, Jack Ma a Ebra­him mu pove­dal o nefunkč­ných MP3 pre­hrá­va­čoch, kto­ré kúpil z Ali­ba­by ako dospie­va­jú­ci. Ma sa nad tým prí­be­hom pous­mial, ale vrá­te­nie peňa­zí mu nepo­nú­kol.

To nebo­lo jedi­né Ebra­hi­mo­ve jedi­né stret­nu­tie s celeb­ri­tou. Tím Car Thrott­le v tom­to roku súťa­žil na zná­mej ral­ly Gum­ball 3000 — na celeb­ri­ta­mi napcha­tej, 3000 míľ dlhej ral­ly, kto­rá ten­to rok vied­la trans­at­lan­tic­kú ces­tu zo Štok­hol­mu do Las Vegas — a flá­mo­val s brit­ským jazd­com F1 Lewis Hamil­ton…

… legen­dou ska­te­bo­ar­din­gu Tonym Hawkom.

ADNAN EBRAHIM FROM VIRGINNIA WATER, SURREY HAS STARTED CARTHROTTLE.COM AN ONLINE REVIEW SITE THAT POSTS REVIEWS OF CARS AND FILM THEIR OWN VIDEOS, SOME WITH CELEBRITIES GIVING THEIR OPINION OF THE VEICHLE.©RUSSELL SACH 0771 882 6138

Ako sme sa blí­ži­li ku kru­ho­vé­mu objaz­du na Old Stre­et, mi Ebra­him pove­dal o drif­to­va­com kur­ze Fer­ra­ri, na kto­rý bol pozva­ný počas dovo­len­ky v Japon­sku. Našťas­tie neskú­šal svo­je nové zruč­nos­ti na ruš­nej kri­žo­vat­ke.

Hla­vy sa otá­ča­jú zatiaľ čo sa pla­zí­me pre­pl­ne­ný­mi ces­ta­mi vo východ­nom Lon­dý­ne. „Nikdy som od niko­ho nedos­tal zlú reak­ciu za šofé­ro­va­nie tých­to áut,“ pove­dal. „To môže byť prek­va­pi­vé, vzhľa­dom k tomu, že veľa mojich pria­te­ľov, kto­rí jaz­dia v supe­rau­tách hovo­rí, že na nich pľu­li, ale­bo čo, ale ja mám ten­den­ciu byť pria­teľ­ský, usmie­vať sa, mávať a všet­ci sú pozi­tív­ni.“

Tes­ne pred­tým, než sme sa zasta­li pri lon­dýn­skych kan­ce­lá­riách Busi­ness Insi­der v Sho­re­ditch, mi Ebra­him pove­dal o svo­jich plá­noch. Car Thrott­le má pub­li­kum, kto­ré z 92% tvo­ria muži. Teraz sa sna­žia zau­jať aj žen­ské pub­li­kum, tak­že zatiaľ skú­šob­ne spus­til dru­hú komu­ni­tu: Miss­fit. Ebra­him pove­dal, že väč­ši­na dis­ku­sií o móde a krá­se sa deje na You­Tu­be, o kto­rom si nemys­lel, že je vhod­né na roz­ho­vo­ry, pre­to­že dis­ku­sia sa deje iba v komen­tá­roch pod videom. „Mys­lí­me si, že je to obrov­ská prí­le­ži­tosť pre vybu­do­va­nie novej komu­ni­ty,“ dodal.

_80458517_80458516

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)