25 ročný mili­onár si zarába jaz­de­ním na superš­por­toch

Rudolf Nečas / 21. januára 2016 / Business

Zdá sa to byť práca snov a on pri­tom stále býva u svo­jich rodi­čov.

Adnan Ebra­him zo Sur­rey v Anglicku zalo­žil Car Throttle zo svo­jej izby ešte ako štu­dent v roku 2009. Teraz má jeho firma 20 mili­ó­nov zobra­zení strá­nok mesačne a ovláda naj­väčší You­Tube kanál o autách vo Veľ­kej Bri­tá­nii s viac než 800 000 odo­be­ra­teľmi.

Ebra­him môže byť 25 ročný cha­lan, ktorý žije v dome svo­jich rodi­čov na pred­mestí, ale po troch kolách finan­co­va­nia od veľ­kých inves­tor­ských mien vrá­tane Eileen Bur­bidge z Pas­sion Capi­tal, je väč­ši­no­vým akci­oná­rom v tom o čom hovorí, že je výnos­ným biz­ni­som s cenou „slušne v jed­no­ci­fer­ných mili­ó­noch“, ktorá „v budú­com roku mieri na osem cifier.“

Pra­cuje 16 hodi­nové smeny, ale stále si ešte nájde čas na párty s šam­pi­ó­nom For­muly 1 Lewi­som Hamil­to­nom a skej­te­rom Tonym Hawkom. Brit­ský pre­miér David Came­ron ho dokonca pozval na 10 Downing Street, kde si poke­cali so zakla­da­te­ľom a CEO Ali­baby, Jac­kom Ma.

Ebra­hi­mov model sociál­nej žur­na­lis­tiky, pri kto­rej 99% obsahu pochá­dza od uží­va­te­ľov a len 1% od vnú­tor­ného redakč­ného tímu možno pro­ro­kuje budúc­nosť mno­hých ďal­ších mediál­nych spo­loč­ností v digi­tál­nom veku. Svoje pod­ni­ka­nie sa chystá ešte roz­ší­riť tým, že vytvorí viac komu­nít, zame­ra­ných na rôzne záuj­mové oblasti, ktoré spá­jajú ľudí dohro­mady.

CarThrottle-600x335

Má veľa čo pove­dať o budúc­nosti médií a jeho vyso­ko­rých­lost­nom život­nom štýle, takže Busi­ness Insi­der sa roz­ho­dol uro­biť roz­ho­vor s Ebra­hi­mom v supe­raute, počas toho ako sa mladý CEO sna­žil pre­drať cez Lon­dýn a ťažko skrý­val frus­trá­ciu z upcha­tých ulíc.

V deň, keď sme sa stretli mal Ebra­him kľúče od jasne žltého Audi R8 V10 Plus. Vzhľa­dom k obrov­skému vplyvu Car Throttle na mla­dých nad­šen­cov áut, dostáva Ebra­him pra­vi­delne všetky možné zau­jí­mavé vozidlá na tes­to­va­ciu jazdu. Otázky, ktoré som sa ho pýtal za jazdy nie­kedy pre­ru­šil rev motora.”, píše repor­tér z Busi­ness Insi­deru.

Posad­nu­tosť autami pochá­dza z hlbo­kej túžby tvrdo zrých­ľo­vať kedy­koľ­vek je to možné,“ hovorí Ebra­him neskôr, po jed­nom pomerne dlhom úseku na otvo­re­nej ceste.

Keď sme sa chys­tali nastú­piť do Audi, zasta­vil nás oko­lo­idúci s pros­bou či si môže auto odfo­tiť. „Samoz­rejme,“ pove­dal Ebra­him, „chceš aby som tro­chu povy­tá­čal motor ?“ Potom uká­zal mla­dému mužovi vnútro, kde dvaja zdie­ľali oka­mih fas­ci­ná­cie inte­ri­é­rom Audi, demon­štru­júc v reál­nom živote presne to, čo robí online komu­nitu Car Throttle tak popu­lár­nou.

2

Roz­beh­neme sa a Ebra­him je vidi­teľne nad­šený: „Vždy som bol veľký pet­rol­head,“ hovorí. “Keď som bol dieťa, môj brat­ra­nec sa nejako dostal k všet­kým týmto úžas­ným supe­rau­tám — mal nie­koľko veľmi boha­tých pria­te­ľov – a vodil ich k môjmu domu. To naozaj zapá­lilo moju vášeň. Pove­dal som si: .. Jed­ného dňa budem mať jedno z nich. ”

Keď som bol tíne­džer, videl som seba ako muža peňazí. Vlastne som dosť veľa stra­til na pod­ni­kaní s elek­tro­ni­kou pro­stred­níc­tvom Ali­baby. Poslali mi MP3 pre­hrá­vače, ale všetko to boli nepo­darky a preto som ich nemo­hol nikdy pre­dať,“ pove­dal . „V tom čase som si dal sľub, ktorý by si dal len neskú­sený chla­pec: Nikdy nebu­dem míňať peniaze, aby som zaro­bil peniaze a to je dôvod, prečo som sa pre­miest­nil do sveta webo­vých strá­nok.“

Naroz­diel od stránky Car Throttle, ktorá vytvára súvislý prúd 5 mili­ó­nov uni­kát­nych uží­va­te­ľov mesačne, je pre­vádzka v Lon­dýne dosť spo­ra­dická. Sedíme v záp­chach, čaka­júc na malé voľné miesta na ceste, kde môže Ebra­him stú­piť na plyn aby sme cítili pre­ťa­že­nie. Medzi výbuchmi rých­losti mi Adnan hovorí, že Car Throttle vytvo­ril, zatiaľ čo štu­do­val eko­nó­miu na Uni­ver­sity Col­lege v Lon­dýne, po zis­tení že úspešný blog v škole je výnosný. Rov­nako ako mnoho štu­den­tov UCL bol Ebra­him v poku­šení zís­kať dobre pla­tenú prácu v inves­tič­nej banke, ale odo­lal a za rok pre­me­nil Car Throttle na živo­ta­schopný pod­nik.

dsc_4696-5480e5e20abde

Drzý redakčný štýl Car Throttle Bras­chi dostal Ebra­hima ešte za štu­dent­ských čias do prob­lé­mov: „Na uni­ver­zite som bol nomi­no­vaný na cenu, ale deň pred­tým, ako som si ju mal vyz­dvi­hnúť, zavo­lal deka­novi uni­ver­zity nejaký PR chlap z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu a pove­dal, „Mys­lím si, že to, čo Car Throttle robí, je opo­vr­hnu­tia­hodné.“ Nepá­čilo sa mu, aký druh jazyka alebo tón sme pou­ží­vali.“ Ebra­him nech­cel meno­vať PR člo­veka, ale pove­dal: „Pre mňa to nie je nikto, takže je asi naj­lep­šie aby som ho neme­no­val. Ale UCL pod­ľahla jeho komen­táru a odo­brali mi cenu. Pove­dali, že nechcú byť spá­janí s Car Throttle. ”

Ale aj v tomto štá­diu uznal, že s novým pod­ni­ka­ním, musíš roz­biť kon­ven­cie a byť tro­chu radi­kálny, aby si videl čo fun­guje. “Nebojte sa skú­šať. Musíš pre­chá­dzať nové typy obsahu, nové typy plat­form, nové metódy dis­tri­bú­cie — jed­no­du­cho nikdy nepres­taň. Všetci ľudia na Car Throttle neus­tále tes­tujú nové metódy, a dúfajme, že vďaka tomu udr­žíme vpredu,“ pove­dal. Nedávno spus­til apli­ká­ciu Car Throttle, ktorú vidí ako kľúč k vyhnu­tiu sa spo­lie­ha­nia sa na plat­formy, ako je Face­book a Twit­ter, pokiaľ ide o dis­tri­bú­ciu.

B8bJOQKIQAE-0hM

Keď online prí­tom­nosť Car Throttle začala naras­tať, začal Ebra­him dostá­vať na jeho domácu adresu drahé auto­mo­bily na recen­zo­va­nie. Pove­dal: “suse­dia si naozaj mys­leli, že som dro­gový dea­ler. Jedna z nich pri­šiel ku mne a spý­tal sa, „Nej­dete v obchode s nar­ko­ti­kami?““ CEO vysvet­lil, že stále žije na rov­na­kej adrese so svo­jimi rodičmi vo Vir­gi­nia Water, Sur­rey, takže môže sústre­diť všetku svoju ener­giu a zdroje na sta­rost­li­vosť o biz­nis.

Práve teraz Ebra­him vlastní BMW M3, o kto­rom ma uis­til, že je naozaj dob­rým výkon­ným vozid­lom, ale zjavne s ním nie je úplne spo­kojný. „Mojím cie­ľom bolo vlast­niť superš­port ako 25 ročný a teraz som tomto veku. Toto by som nemal hovo­riť, pre­tože to má byť prek­va­pe­nie, ale je prav­de­po­dobné, že môj nový auto­mo­bil bude Audi R8.“

_80472972_adnan-ebrahim-mclaren

V kan­ce­lá­rií Car Throttle v Lon­dýne je asi 20 pra­cov­ní­kov. Teraz expan­duje do New Yorku. „Zobu­dím sa o ôsmej ráno a do kan­ce­lá­rie sa dosta­nem okolo desia­tej, ale potom pra­co­vať až do cca dru­hej ráno,“ pove­dal. “Jed­no­du­cho nemô­žem spať. – Stále roz­mýš­ľam. Som prí­liš hlboko zapo­jený vo všet­kých oblas­tiach pod­ni­ka­nia. A cez víkendy som pri­pra­vený.“

V týchto dňoch zís­kava Ebra­him dosta­tok uzna­nia za jeho úspech. Dokonca bol pozvaný na 10 Downing Street brit­ským pre­mi­é­rom Davi­dom Came­ro­nom. Bol tam aj CEO Ali­baby, Jack Ma a Ebra­him mu pove­dal o nefunkč­ných MP3 pre­hrá­va­čoch, ktoré kúpil z Ali­baby ako dospie­va­júci. Ma sa nad tým prí­be­hom pous­mial, ale vrá­te­nie peňazí mu nepo­nú­kol.

To nebolo jediné Ebra­hi­move jediné stret­nu­tie s celeb­ri­tou. Tím Car Throttle v tomto roku súťa­žil na zná­mej rally Gum­ball 3000 — na celeb­ri­tami napcha­tej, 3000 míľ dlhej rally, ktorá tento rok viedla trans­at­lan­tickú cestu zo Štok­holmu do Las Vegas — a flá­mo­val s brit­ským jazd­com F1 Lewis Hamil­ton…

… legen­dou ska­te­bo­ar­dingu Tonym Hawkom.

ADNAN EBRAHIM FROM VIRGINNIA WATER, SURREY HAS STARTED CARTHROTTLE.COM AN ONLINE REVIEW SITE THAT POSTS REVIEWS OF CARS AND FILM THEIR OWN VIDEOS, SOME WITH CELEBRITIES GIVING THEIR OPINION OF THE VEICHLE.©RUSSELL SACH 0771 882 6138

Ako sme sa blí­žili ku kru­ho­vému objazdu na Old Street, mi Ebra­him pove­dal o drif­to­va­com kurze Fer­rari, na ktorý bol pozvaný počas dovo­lenky v Japon­sku. Našťas­tie neskú­šal svoje nové zruč­nosti na ruš­nej kri­žo­vatke.

Hlavy sa otá­čajú zatiaľ čo sa pla­zíme pre­pl­ne­nými ces­tami vo východ­nom Lon­dýne. „Nikdy som od nikoho nedos­tal zlú reak­ciu za šofé­ro­va­nie týchto áut,“ pove­dal. „To môže byť prek­va­pivé, vzhľa­dom k tomu, že veľa mojich pria­te­ľov, ktorí jaz­dia v supe­rau­tách hovorí, že na nich pľuli, alebo čo, ale ja mám ten­den­ciu byť pria­teľ­ský, usmie­vať sa, mávať a všetci sú pozi­tívni.“

Tesne pred­tým, než sme sa zastali pri lon­dýn­skych kan­ce­lá­riách Busi­ness Insi­der v Sho­re­ditch, mi Ebra­him pove­dal o svo­jich plá­noch. Car Throttle má pub­li­kum, ktoré z 92% tvo­ria muži. Teraz sa sna­žia zau­jať aj žen­ské pub­li­kum, takže zatiaľ skú­šobne spus­til druhú komu­nitu: Miss­fit. Ebra­him pove­dal, že väč­šina dis­ku­sií o móde a kráse sa deje na You­Tube, o kto­rom si nemys­lel, že je vhodné na roz­ho­vory, pre­tože dis­ku­sia sa deje iba v komen­tá­roch pod videom. „Mys­líme si, že je to obrov­ská prí­le­ži­tosť pre vybu­do­va­nie novej komu­nity,“ dodal.

_80458517_80458516

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)