25 taj­ných vlast­ností a tri­kov v novom iOS 10

Timotej Vančo / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Apple pre­zen­to­val nový iOS 10 ako ope­račný sys­tém, ktorý má pri­niesť naj­viac zmien za posledné roky. Vo veľ­kej časti mal Apple pravdu, poďme sa pozrieť, aké nové triky môžeš robiť so svo­jím iPho­nom.

Stačí, ak zodvih­neš tvoj iPhone a disp­lej sa ti rozs­vieti, aby ti uká­zal zmeš­kané hovory, upo­zor­ne­nia a čas.

just-raise-your-iphone-and-the-screen-will-light-up-to-show-you-the-time-and-any-missed-notifications

Táto vlast­nosť fun­guje iba pre iPhone 6S a iPhone 7.

Prí­stup do kamery je jed­no­duchší. Stačí posu­núť prs­tom na zamknu­tej obra­zovke sprava doľava a kamera sa otvorí.

your-camera-is-easier-than-ever-to-access-just-swipe-right-from-the-lockscreen-and-it-will-open

Konečne môžeš vyma­zať nepou­ží­vané a nech­cené apli­ká­cie od Applu.

you-can-finally-remove-apple-apps-you-dont-want-like-stocks-and-news

Nemô­žeš síce zma­zať úplne všetky apli­ká­cie, ale mnoho z nich áno. Ak by si chcel nas­päť zma­zanú apli­ká­ciu, stačí ju nájsť na AppS­tore a znova ju stiah­nuť.

Potre­bu­ješ viac miesta? Auto­ma­ticky môžeš nasta­viť zma­za­nie stia­hnu­tých pes­ni­čiek, ktoré si už dlh­šie nepo­čú­val. Stačí ísť do nasta­vení -> hudba -> opti­ma­li­zo­va­nie úlo­žiska.

need-more-space-you-can-automatically-remove-downloaded-music-that-you-havent-played-in-awhile-just-go-to-settings-music-optimize-storage

Stlač a drž prst na odo­sie­la­com tla­čidle v sprá­vach. Zís­kaš nové mož­nosti odo­sie­la­nia správ.

press-and-hold-the-send-button-in-messages-to-see-a-new-list-of-fun-text-customizations-you-can-also-tap-and-hold-on-a-message-to-send-a-quick-reaction-like-a-thumbs-up

Pred odo­sla­ním fotky ju môžeš ako­koľ­vek pokres­liť. Stačí klik­núť na mož­nosť Mar­kup a zobra­zia sa ti nové druhy úpravy.

you-can-draw-on-photos-and-videos-before-sending-them-tap-one-before-sending-and-then-tap-markup-to-start-doodling

Ak nie­komu napí­šeš do správ „Happy Birth­day“, uvidí ani­má­ciu z baló­nov.

if-you-send-someone-happy-birthday-in-the-messages-app-theyll-see-a-special-balloon-animation

So sprá­vami sú konečne pre­po­jené aj iné apli­ká­cie. Naprí­klad Squ­are Cash a Venmo ti umož­ňujú posie­lať peniaze pria­te­ľom.

apps-can-now-work-directly-in-messages-and-some-of-them-are-pretty-useful-square-cash-and-venmo-let-you-send-money-to-people-in-a-conversation

Konečne môžeš vedieť, kto tvoju správu čítal. V sprá­vach klikni na detaily a vyber mož­nosť „Send Read Rece­ipts“.

you-can-now-choose-who-sees-your-read-receipts-in-the-messages-app-tap-the-top-right-details-button-in-a-conversation-to-switch-receipts-on-or-off-for-who-youre-messaging

Apli­ká­cie ako Four­squ­are, ti pošlú upo­zor­ne­nie s viac infor­má­ciami obsa­hu­jú­cimi naprí­klad fotky alebo linky na súvi­siace stránky.

apps-like-foursquare-can-send-you-notifications-with-more-information-like-photos-and-links

Môžeš ovlá­dať silu osvet­le­nia. Stačí, ak zatla­číš a podržíš prst na mož­nosti lampy.

you-can-control-the-intensity-of-your-flashlight-on-the-iphone-6s-and-up-just-press-down-on-the-shortcut

V nasta­ve­niach pri­budla mož­nosť kon­troly WiFi spo­je­nia, pri jej nefun­go­vaní alebo nedos­ta­toč­nom zabez­pe­čení.

you-can-check-to-see-whats-wrong-with-your-wifi-connection-or-if-the-network-isnt-secure

Apple Music ti umož­ňuje čítať text piesne počas jej hra­nia.

apple-music-can-show-you-a-songs-lyrics-just-swipe-up-while-its-playing-or-tap-the-button-at-the-bottom-right

Tla­čidlo pre zamie­ša­nie pora­dia piesní bolo posu­nuté niž­šie na ovlá­da­ciu lištu. Stačí posu­núť prs­tom hore pri počú­vaní pes­ni­čiek.

the-shuffle-button-in-the-music-app-has-been-moved-swipe-up-on-the-screen-to-find-it

Poznámky môžeš zdie­ľať s inými ľuďmi, ktorí majú tiež iOS10.

you-can-collaborate-in-the-notes-app-with-other-people-running-ios-10

Apli­ká­cia pre e-maily ti pomôže zabrá­niť doru­čo­vať nech­cené emaily.

the-mail-app-can-quickly-unsubscribe-you-from-mailing-lists

Apli­ká­cia tele­fónu auto­ma­ticky dopi­suje tvoje hla­sové správy. Pres­nosť dopi­so­va­nia, ale nie je ešte taká doko­nalá, ako by sme čakali.

the-phone-app-automatically-transcribes-your-voicemails-but-the-accuracy-of-transcriptions-may-vary

Na iPhone 6S a 7 môžeš konečne upra­vo­vať aj Live Photo.

live-photos-taken-on-the-iphone-6s-and-up-can-be-edited-they-would-previously-be-turned-into-static-images-if-you-edited-them

Ak si milov­ní­kom foto­gra­fie, nový iOS 10 ti umož­ňuje robiť fotky v RAW for­máte.

if-youre-into-photography-you-can-shoot-full-resolution-raw-photos-by-default

V iOS 10 je viac ako 100 nových emoji smaj­lí­kov.

there-are-more-than-100-new-emojis-in-ios-10

V mapách môžeš pri­dá­vať obchádzky k trase.

you-can-add-detours-to-your-route-in-apple-maps-for-pit-stops

Nové mapy v iOS 10 si tak­tiež pamä­tajú, kde si zapar­ko­val auto.

apple-maps-can-remember-where-you-parked-your-car

Mapy ako Yelp a Open­Table je možné zosynch­ro­ni­zo­vať s Apple mapami. Samoz­rejme, to treba nasta­viť.

apps-like-yelp-and-opentable-can-integrate-with-apple-maps-but-you-have-to-enable-them-first-in-settings

Môžeš hľa­dať medzi fot­kami opi­som vecí, ktoré sú na obrázku. Naprí­klad „pláž“.

you-can-search-for-photos-based-on-whats-in-them-like-beach

Môžeš pou­ží­vať apli­ká­cie ako Uber a What­sApp so Siri.

you-can-use-apps-like-uber-and-whatsapp-with-siri

Nie­ktoré nové vlast­nosti v iOS 10 sú cel­kom zau­jí­mavé a už bolo potrebné ich tam dať. Ktorú z nich naj­viac využí­vaš ty?

Zdroj článku: businessinsider.com, Pre­zen­tačný obrá­zok: brunchnews.com

Pridať komentár (0)