26 miest s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta pod­ľa Deuts­che Bank

Miroslav Lukáč / 13. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Shutterstock.com/Shutterstock.com

V roku 2017 Deuts­che Bank po prvý­krát vypra­co­va­la hod­no­te­nie kva­li­ty živo­ta v 47 mes­tách na celom sve­te. Pora­die je zalo­že­né na 8 inde­xoch zosta­ve­ných infor­mač­nou data­bá­zou Num­beo. Tie­to inde­xy sú: kúp­na sila, bez­peč­nosť, zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť, nákla­dy na býva­nie, cena nehnu­teľ­nos­tí pod­ľa výno­sov, doprav­ná situ­ácia, zne­čis­te­nie a pod­ne­bie.

26.Oslo, Nór­sko — Hlav­né mes­to Nor­ska sa na ten­to zoznam dosta­lo hlav­ne vďa­ka vyso­ké­mu skó­re v kate­gó­rií zne­čis­te­nia, kde sa umiest­ni­lo na 10. mies­te a pokiaľ ide o kúp­nu silu, tak obsa­di­lo 15. mies­to.

zdroj foto: Shutterstock.com

25.Johannesburg, Juž­ná Afri­ka — Vyso­ký pomer cien nehnu­teľ­nos­tí k príj­mom dopo­moh­lo k tomu, aby sa Johan­nes­burg umiest­nil na rela­tív­ne vyso­kej prieč­ke zozna­mu Deuts­he Bank.

zdroj foto: Shutterstock.com

24.Brusel, Bel­gic­ko — Hlav­né mes­to Bel­gic­ka a síd­lo Európ­skej únie skon­či­lo na pia­tom mies­te v zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti a cel­ko­vo na sied­mom mies­te pome­ru príj­mov a ceny nehnu­teľ­nos­tí.

zdroj foto: BrusselsPictures.com

23.Varšava, Poľ­sko — Nachá­dza sa v TOP 10 v dvoch kate­gó­riách, a to na ôsmej prieč­ke v bez­peč­nos­ti a šies­te mies­to pokiaľ ide o život­né nákla­dy.

zdroj foto: istockphoto.com

22.Chicago, USA — Tre­tie mies­to s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta v USA po New Yor­ku a Los Ange­les. Obzvlášť pozi­tív­ne vyso­ký je pomer ceny nehnu­teľ­nos­tí k príj­mom, v kto­rom skon­či­lo na dru­hom mies­te.

zdroj foto: Gettyimages.com

21.Dublin, Írsko — Nevy­ni­kol v žiad­nej zo sle­do­va­ných kate­gó­rií, ale dosia­hol dob­ré výsled­ky vo všet­kých uka­zo­va­te­ľoch, pri­čom jeho naj­lep­šie umies­te­nie bolo v prí­pa­de pome­ru ceny nehnu­teľ­nos­tí k príj­mom, kde sa umiest­nil na desia­tom mies­te.

zdroj foto: Shutterstock.com

20.Štokholm, Švéd­sko — Sever­ské mes­tá sú zná­me vyso­kou kva­li­tou živo­ta a Štok­holm nie je žiad­nu výnim­kou. Mes­to a oko­lie mies­ta je výni­moč­né čis­té a eko­lo­gic­ké, a vďa­ka tomu skon­či­lo na pia­tom mies­te pokiaľ ide o index zne­čis­te­nia.

zdroj foto: flickr.com

19.Praha, Čes­ká repub­li­ka -Ďal­šie európ­ske hlav­né mes­to, kto­ré sa vyzna­ču­je tým, že na túto prieč­ku ju dosta­lo devia­te mies­to v inde­xe život­ných nákla­dov a jede­nás­te mies­to v bez­peč­nost­nom inde­xe.

zdroj foto: Shutterstock.com

18.San Fran­cis­co, USA — Život v tom­to mes­te je extrém­ne finanč­ne nároč­ný, ale výsled­kom toho je aj vyso­ká kva­li­ta živo­ta. Umiest­ni­lo sa na prvom mies­te v kli­ma­tic­kom inde­xe.

zdroj foto: flickr.com

17.Kapské mes­to, Juž­ná Afri­ka — Mes­to, kto­ré má naj­vyš­šiu život­nú úro­veň v rám­ci Juž­nej Afri­ky, a to vďa­ka pia­te­mu mies­tu v oblas­ti pod­ne­bia a pome­ru ceny nehnu­teľ­nos­tí k príj­mom.

zdroj foto: Shutterstock.com

16.Madrid, Špa­niel­sko — Umiest­ne­nie na tej­to prieč­ke si Mad­rid vyslú­žil pre­dov­šet­kým vďa­ka skve­lé­mu umiest­ne­niu v zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti (štvr­té mies­to) a dob­ré­mu pod­ne­biu.

zdroj foto: Shutterstock.com

15.Lisabon, Por­tu­gal­sko — Oby­va­te­ľom posky­tu­je pre­pra­co­va­ný spô­sob dopra­vy, v kto­rom sa umiest­ni­lo na devia­tom mies­te. Pod­ne­bie je ďal­ším veľ­kým bonu­som, a pre­to sa umiest­ni­lo v rám­ci toh­to inde­xu na tre­ťom mies­te.

zdroj foto: Shutterstock.com

14.Toronto, Kana­da — Aj napriek tomu, že to nie je hlav­né mes­te Kana­dy, je to naj­ľah­šie rozo­zna­teľ­né mes­to zo všet­kých v kra­ji­ne. Naj­lep­šie výsled­ky dosiah­lo v inde­xe kúp­nej sily, kde sa umiest­ni­lo na ôsmej pozí­cii.

zdroj foto: privatefly.com

13.Auckland, Nový Zéland — Napriek tomu, že počet oby­va­te­ľov nedo­sa­hu­je ani 5 mil., má Nový Zéland dve mes­tá v TOP 15 toh­to reb­ríč­ka. Auck­land sa tak vyso­ko umiest­nil vďa­ka šty­rom inde­xom v roz­me­dzí jede­nás­te­ho a sedem­nás­te­ho mies­ta.

zdroj foto: flickr.com

12./11. Ber­lín, Nemec­ko — Hlav­né mes­to sa nedos­ta­lo do TOP 10, a to aj napriek vyso­ko kva­lit­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti, kúp­nej sile a doprav­ných inde­xov.

zdroj foto: rooziato.com

12./11. Hel­sin­ki, Fín­sko — V šty­roch zo sle­do­va­ných inde­xov dosiah­li Hel­sin­ki umiest­ne­nie na jede­nás­tom ale­bo lep­šom mies­te.

zdroj foto: Shutterstock.com

10.Sydney, Aus­trá­lia — Celo­roč­né slneč­né poča­sie robí so Syd­ney jed­no z najat­rak­tív­nej­ších miest na sve­te, hoci v rám­ci Aus­trá­lie nie je to najat­rak­tív­nej­šie. V šty­roch inde­xoch sa mes­to umiest­ni­lo na jede­nás­tej až pät­nás­tej prieč­ke.

zdroj foto: twitter.com

9.Amsterdam, Holand­sko — Mes­to popu­lár­ne vďa­ka vyso­ké­mu počtu cyk­lis­tov v uli­ciach. Neprek­va­pí­ťa, že sa sta­lo štvr­tým naj­lep­ším mes­tom v inde­xe rie­še­nia doprav­nej situ­ácie.

zdroj foto: pixabay.com

8.Boston, USA — Mes­to v rám­ci USA s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta za rok 2017, pri­čom obča­nia sa tešia v mes­te Mas­sa­chu­setts dru­hej naj­lep­šej kúp­nej sile na sve­te.

zdroj foto: wikicommons.com

7.Ottawa, Kana­da — Hlav­né mes­to má štvr­tú naj­vyš­šiu kúp­nu silu na sve­te a pomer cien nehnu­teľ­nos­tí k príj­mom a tak­tiež aj index zne­čis­te­nia.

zdroj foto: flickr.com

6.Kodaň, Dán­sko — Vo via­ce­rých reb­ríč­koch sa Kodaň umiest­ni­la naozaj vyso­ko a ani ten­to­krát to nie je inak. Je to pia­te naj­bez­peč­nej­šie mes­to a ôsme naj­me­nej zne­čis­te­né mes­to.

zdroj foto: Shutterstock.com

5.Zürich, Švaj­čiar­sko — Na vrch­ných prieč­kach sa mes­to umiest­ni­lo pri inde­xe kúp­nej sily a na dru­hom mies­te skon­či­lo v inde­xe bez­peč­nos­ti a zne­čis­te­nia.

zdroj foto: Denar.mk

4.Melbourne, Aus­trá­lia — dru­hé naj­väč­šie mes­to v Aus­trá­lii má pod­ľa Deuts­che Bank jed­nu z naj­lep­ších kva­lít živo­ta. Má tre­tiu naj­vyš­šiu kúp­nu silu a v TOP 10 sa umiest­ni­lo aj v rám­ci zdra­vot­níc­tva, pome­ru ceny nehnu­teľ­nos­ti k príj­mom a pod­ne­bie.

zdroj foto: gettyimages.com

3.Viedeň, Rakús­ko — Naj­vyš­šie hod­no­te­né mes­to kra­ji­ny, je záro­veň hlav­ným mes­tom kra­ji­ny a má naj­lep­šiu zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť spo­me­dzi všet­kých miest na zozna­me. Záro­veň je šies­tym naj­bez­peč­nej­ším mes­tom.

zdroj foto: Shutterstock.com

2.Edinburgh. Veľ­ká Bri­tá­nia — Hlav­né mes­to Škót­ska je naj­lep­ším mes­tom v inde­xe času strá­ve­nom v doprav­ných záp­chach, dru­hým naj­lep­ším v oblas­ti zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti a tre­tím naj­lep­ším pokiaľ ide o zne­čis­te­nie.

zdroj foto: Shutterstock.com

1.Wellington, Nový Zéland — ofi­ciál­ne mes­to s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta na sve­te pod­ľa Deuts­che Ban­ka. Je to hlav­né mes­to Nové­ho Zélan­du a skon­či­lo na prvom mies­te v inde­xe zne­čis­te­nia a v TOP 10 skon­či­lo v šty­roch ďal­ších kate­gó­riách.

zdroj foto: Shutterstock.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)