26 tipov na time-mana­ge­ment, ktoré potre­bu­ješ v tom naj­pro­duk­tív­nej­šom veku

Nikola Brehová / 20. júla 2016 / Tools a produktivita

Väč­šina z nás dnes bojuje s prob­lé­mom, ako sti­hnúť všetky povin­nosti a záro­veň mať popri tom aj nejaký voľný čas. Teda uro­biť viac za menej času.

Nemu­síš sa všetko učiť sys­té­mom pokus-omyl. Môžeš čer­pať zo skú­se­ností iných. Naprí­klad Étienne Gar­bugli, pro­duk­tový a mar­ke­tin­gový kon­zul­tant, vytvo­ril na Sli­deS­hare pre­zen­tá­ciu, kde zdieľa tipy na pro­duk­ti­vitu, ktoré by sme chceli vedieť už v dvad­siatke.

cover

Čas je tu vždy. Čas sú pri­ority.

1

Vždy si treba naplá­no­vať deň.

2

Pra­cuj čo naj­viac, keď si vo svo­jej „pra­cov­nej zóne“, rela­xuj mimo nej.

3

Váž si svoj čas.

4

Nerob multi-tas­king, zabíja sústre­de­nie.

5

Nastav si pra­covnú rutinu a drž sa jej, tvoj orga­niz­mus sa adap­tuje.

6

Naj­pro­duk­tív­nejší si, keď si limi­to­vaný časom.

7

Práca je naj­lepší spô­sob, ako zís­kať prácu. Začni s malými úlo­hami na roz­be­hnu­tie.

8

Pra­cuj pra­vi­delne. Per­fek­ci­oniz­mus obme­dzuje.

9

Viac odpra­co­va­ných hodín nezna­mená pro­duk­ti­vitu. Využi tlak ako prí­le­ži­tosť.

10

Odde­ľuj nená­ročné a stra­te­gické úlohy.

11

Stret­nu­tia si plá­nuj na začia­tok dňa.

12

Vytvor sku­pi­nové stret­nu­tia a kon­ver­zá­cie.

13

Sústreď sa len na jedno. Pre­pí­na­nie z pro­jektu na kli­enta a opačne je nepro­duk­tívne .

14

Prok­ras­ti­nuj medzi prá­cou.

15

K cieľu sa dosta­neš malými zmys­lu­pl­nými krokmi.

16

Pri­ori­tu­zuj. Úlohy nemajú rov­nakú váhu.

17

Urči si jednu úlohu, ktorú musíš počas dňa dokon­čiť.

18

Roz­de­ľuj si úlohy na hodiny.

19

Dele­guj.

20

Mysli na dne­šok a zaj­traj­šok.

21

Maj ter­mín na všetko.

22

Nastav si konečný ter­mín pre stre­su­júce a náročné akti­vity. Všetko má svoj koniec.

23

Vždy si rob poznámky.

24

Spíš si všetko, čo ťa môže rozp­ty­ľo­vať.

25

Rob si pre­stávky. Občas.

26

zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: blog.aha.io, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)