26 tipov na time-mana­ge­ment, kto­ré potre­bu­ješ v tom naj­pro­duk­tív­nej­šom veku

Nikola Brehová / 20. júla 2016 / Lifehacking

Väč­ši­na z nás dnes boju­je s prob­lé­mom, ako sti­hnúť všet­ky povin­nos­ti a záro­veň mať pop­ri tom aj neja­ký voľ­ný čas. Teda uro­biť viac za menej času.

Nemu­síš sa všet­ko učiť sys­té­mom pokus-omyl. Môžeš čer­pať zo skú­se­nos­tí iných. Naprí­klad Étien­ne Gar­bug­li, pro­duk­to­vý a mar­ke­tin­go­vý kon­zul­tant, vytvo­ril na Sli­deS­ha­re pre­zen­tá­ciu, kde zdie­ľa tipy na pro­duk­ti­vi­tu, kto­ré by sme chce­li vedieť už v dvad­siat­ke.

cover

Čas je tu vždy. Čas sú pri­ori­ty.

1

Vždy si tre­ba naplá­no­vať deň.

2

Pra­cuj čo naj­viac, keď si vo svo­jej „pra­cov­nej zóne“, rela­xuj mimo nej.

3

Váž si svoj čas.

4

Nerob mul­ti-tas­king, zabí­ja sústre­de­nie.

5

Nastav si pra­cov­nú ruti­nu a drž sa jej, tvoj orga­niz­mus sa adap­tu­je.

6

Naj­pro­duk­tív­nej­ší si, keď si limi­to­va­ný časom.

7

Prá­ca je naj­lep­ší spô­sob, ako zís­kať prá­cu. Začni s malý­mi úlo­ha­mi na roz­be­hnu­tie.

8

Pra­cuj pra­vi­del­ne. Per­fek­ci­oniz­mus obme­dzu­je.

9

Viac odpra­co­va­ných hodín nezna­me­ná pro­duk­ti­vi­tu. Využi tlak ako prí­le­ži­tosť.

10

Odde­ľuj nená­roč­né a stra­te­gic­ké úlo­hy.

11

Stret­nu­tia si plá­nuj na začia­tok dňa.

12

Vytvor sku­pi­no­vé stret­nu­tia a kon­ver­zá­cie.

13

Sústreď sa len na jed­no. Pre­pí­na­nie z pro­jek­tu na kli­en­ta a opač­ne je nepro­duk­tív­ne .

14

Prok­ras­ti­nuj medzi prá­cou.

15

K cie­ľu sa dosta­neš malý­mi zmys­lu­pl­ný­mi krok­mi.

16

Pri­ori­tu­zuj. Úlo­hy nema­jú rov­na­kú váhu.

17

Urči si jed­nu úlo­hu, kto­rú musíš počas dňa dokon­čiť.

18

Roz­de­ľuj si úlo­hy na hodi­ny.

19

Dele­guj.

20

Mys­li na dne­šok a zaj­traj­šok.

21

Maj ter­mín na všet­ko.

22

Nastav si koneč­ný ter­mín pre stre­su­jú­ce a nároč­né akti­vi­ty. Všet­ko má svoj koniec.

23

Vždy si rob poznám­ky.

24

Spíš si všet­ko, čo ťa môže rozp­ty­ľo­vať.

25

Rob si pre­stáv­ky. Občas.

26

zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: blog.aha.io, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)