3 firmy, ktoré zamestnancom na Slovensku poskytnú nevšedné benefity

  • Pre mnohých sú ponúkané benefity významným faktorom pri rozhodovaní sa, či príjmu pracovnú ponuku firmy
  • Majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní tzv. work-life balance
  • Niektoré firmy na Slovensku sa k odmeňovaniu zamestnancov postavili v skutku kreatívne
  • Inšpiruješ sa?
BeFunky-collage
pexels.com
  • Pre mnohých sú ponúkané benefity významným faktorom pri rozhodovaní sa, či príjmu pracovnú ponuku firmy
  • Majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní tzv. work-life balance
  • Niektoré firmy na Slovensku sa k odmeňovaniu zamestnancov postavili v skutku kreatívne
  • Inšpiruješ sa?

Keď ti firma poskytuje finančné aj nefinančné výhody, znamená to, že ťa nepovažuje iba za nástroj slúžiaci na vytváranie zisku. Chce tým podporiť fungovanie tímového ducha, chce ťa motivovať a vzbudiť pocit stotožnenia. Ak ti umožní robiť športové alebo kultúrne aktivity, ponúkne ovocie či kupóny, chce kompenzovať vysoké pracovné tempo a nasadenie, ktoré od teba očakáva. Ide o jednoduchý princíp reciprocity, ty firme niečo odovzdáš a ona ti dáva niečo späť. Tieto firmy sa rozhodli povýšiť odmeňovanie zamestnancov na celkom inú úroveň. Svojim zamestnancom ponúkajú benefity, aké by zrejme prijali mnohí z nás.

Neobmedzená dovolenka

Na Slovensku sa väčšina firiem ešte stále drží zaužívaného zákonného rámca počtu dovolenkových dní. Pomaly sa však v zahraničí ale aj u nás objavujú svetlé výnimky. V tých už nebudeš musieť rie­šiť, že ti chýba je­den deň voľna na Via­noce a ty by si si to mal prísť me­dzi sviat­kami od­se­dieť do kan­ce­lá­rie.

Ak chceš od­ísť na pre­dĺžený ví­kend, jed­no­du­cho ti stačí po­ba­liť si veci a od­ísť. Pol dňa voľna si mô­žeš vziať ke­dy­koľ­vek, keď po­tre­bu­ješ obe­hať do­kto­rov či do­hliad­nuť na sťa­ho­vá­kov.


Ak pat­ríš me­dzi váš­ni­vých ces­to­va­te­ľov, alebo si len po­tre­bu­ješ od všet­kého od­po­či­núť, ne­mu­síš zlo­žito kom­bi­no­vať nad­časy a ne­pla­tené voľno, aby si mo­hol vy­ra­ziť na me­sačnú cestu na­prieč No­vým Zé­lan­dom. Stačí sa len do­hod­núť s ko­le­gami.

Ako prvá firma, ktorá sa rozhodla pre tento prelomový krok, je brazílska firma Semco, ktorú nasledoval napríklad Netflix. Po ročnom testovaní sa najbližšie k našim končinám rozhodla zaviesť permanentne takýto benefit aj česká IT firma Artin z Brna, ktorá má pobočku aj v Bratislave, takže neobmedzenú dovolenku si už môže užívať aj niekoľko prvých Slovákov.

Kupóny na všetko

Spoločnosť U.S Steel Košice dlho uvažovala ako obohatiť škálu zamestnaneckých výhod, ktoré svojim zamestnancom ponúka. HR oddelenie sa mnohokrát stretlo s problémom, kedy sa nie vždy dokázali trafiť do gusta konkrétnym zamestnancom. Niekto si vypýtal masáž, iný nový smartfón a ďalší permanentku do fitness centra. Svojim zamestnancom preto na pravidelnej báze začali ponúkať darčekové Cadhoc poukážky.

Ide o typ benefitu, ktorým ako zamestnávateľ nič nepokazíš a ako zamestnanec ich nebudeš mať problém využiť. Ka­belka, let ba­ló­nom, elek­tro­nika, well­ness či dobrá kniha, je celkom jedno na čo ich využiješ. Platia vo viac ako 6 000 pre­dajniach po ce­lom Slo­ven­sku. Výhodou je aj navolenie akejkoľvek nominálnej hodnoty.

Apart­mán v Špa­niel­sku

Mill­len­nium je firma, ktorá ne­za­os­táva za zá­pad­nými fir­mami ani v po­nuke vý­hod pre svo­jich za­mest­nan­cov. Ok­rem zau­jí­ma­vých be­ne­fi­tov ako je Mul­ti­sport karta, ma­sáže v pries­to­roch of­ficu, fle­xi­bi­lita pra­cov­ného času, mož­nosť ho­me­of­fi­cov či pod­pora ro­diny a vzde­lá­va­nia, majú aj špe­ciálny bo­nus, aký sa často ne­vidí. Za­mest­nanci so za­nie­te­ním pre ces­to­va­nie majú mož­nosť vy­užiť fi­remný apart­mán v sl­neč­nej Má­lage v Špa­niel­sku.

Apart­mán môžu za­mest­nanci nav­ští­viť ke­dy­koľ­vek po­čas se­zóny spo­ločne s ro­di­nou alebo s ko­le­gami z práce. More sa na­chá­dza len 100 met­rov od neho, no dva ba­zény priamo v are­áli roz­hodne po­te­šia. Me­dzi naj­väč­šie vý­hody ta­ké­hoto ro­din­ného či fi­rem­ného vý­letu pat­ria nie­len re­lax pri mori či mož­nosť vy­skú­šať si prácu na diaľku z exo­tic­kej­šieho pro­stre­dia, ale pre­dov­šet­kým nu­lové ná­klady za uby­to­va­nie.

 

Článok vznikol v spolupráci s UP Slovensko.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech