Tie­to 3 kro­ky ti sta­čia na osvo­je­nie si aké­ho­koľ­vek nové­ho zvy­ku

Henrieta Balázsová / 6. apríla 2017 / Tools a produktivita

Hovo­rí sa, že naj­ťaž­šie je začať. Spra­viť aký­koľ­vek prvý krok je však záro­veň aj naj­dô­le­ži­tej­šie. Urči­te aj ty máš neja­ký svoj veľ­ký sen, kto­rý by si chcel usku­toč­niť. Keď však pri­chá­dza k jeho rea­li­zá­cii, začí­naš poci­ťo­vať skľú­če­nosť, pre­to­že nevieš, ako svoj cieľ dosiah­nuť. Ak dodr­žíš tie­to 3 kro­ky, tvo­je ces­ta bude ove­ľa jed­no­duch­šia.

1. Začni v malom

Najdôležitejšie je prevziať iniciatívu a začať. Zázraky sa nestanú z noci do rána (niekedy možno áno, ale určite sa na ne nespoliehaj), preto pouvažuj, čo by malo byť úplne prvým krokom, ktorý by ťa k tvojmu snu posunul o krôčik bližšie.

Každý veľký počin je sledom malých, za sebou idúcich maličkostí. Nesnaž sa preto začať vo veľkom a nerob vo svojom živote na začiatok príliš radikálne zmeny. Začni niečím, čo môžeš spraviť už dnes. Na tento svoj prvý krok následne „nabaľuj“ ďalšie a ďalšie rozhodnutia a činy.

Zdroj: pexels.com

2. Bez rutiny to nepôjde

Možno ťa to nepoteší, ale aj súčasťou tej najkreatívnejšej práce je istý druh rutiny. Tá je tiež nevyhnutná predovšetkým na začiatku tvojej veľkej cesty za svojimi snami a cieľmi.

Nebude to inak ani vtedy, keď si chceš osvojiť nejaký nový zvyk. Uveďme si príklad na čítaní. Povedzme, že by si si chcel z čítania vypestovať zvyk, ktorému sa budeš venovať každý deň. Aby si to dokázal, vyhraď mu vo svojom rozvrhu najprv menší priestor - napríklad 20 minút denne. To predsa zvládneš. Stanov si, že po dobu jedného mesiaca sa budeš svojmu novému zvyku venovať po dobu dvadsiatich minút denne. Ak to zvládneš, ďalší mesiac môžeš skúsiť 30, alebo 45 minút.

Cieľom tohto kroku je to, aby si sa nevzdal, keď sa ti jednoducho napríklad čítať alebo cvičiť nebude chcieť. Rutina si totiž vždy vyžaduje aj istú mieru sebazaprenia.

3. Buď pripravený na zlyhania

Takmer každý z nás má prirodzený strach pred neúspechom. Každý chce byť predsa na svojej ceste úspešný. To však nepôjde. Nech sa rozhodneš pre čokoľvek, zlyhanie sa raz určite dostaví.

V prvých dňoch to možno nepôjde podľa tvojich predstáv. Možno zistíš, že cvičenie ťa nebaví. Možno čokoľvek, čo napíšeš poputuje priamo do koša. Neber to však ako tvoje pochybenie, ber to ako cestu. Zdokonaľovanie sa je predsa nevyhnutnou súčasťou každého úspechu a každého osvojenia si nejakého nového zvyku.

Zdroj: everydaypowerblog.com

Pridať komentár (0)