Tie­to 3 kro­ky ti sta­čia na osvo­je­nie si aké­ho­koľ­vek nové­ho zvy­ku

Henrieta Balázsová / 6. apríla 2017 / Lifehacking

Hovo­rí sa, že naj­ťaž­šie je začať. Spra­viť aký­koľ­vek prvý krok je však záro­veň aj naj­dô­le­ži­tej­šie. Urči­te aj ty máš neja­ký svoj veľ­ký sen, kto­rý by si chcel usku­toč­niť. Keď však pri­chá­dza k jeho rea­li­zá­cii, začí­naš poci­ťo­vať skľú­če­nosť, pre­to­že nevieš, ako svoj cieľ dosiah­nuť. Ak dodr­žíš tie­to 3 kro­ky, tvo­je ces­ta bude ove­ľa jed­no­duch­šia.

1. Začni v malom

Naj­dô­le­ži­tej­šie je pre­vziať ini­cia­tí­vu a začať. Zázra­ky sa nesta­nú z noci do rána (nie­ke­dy mož­no áno, ale urči­te sa na ne nespo­lie­haj), pre­to pou­va­žuj, čo by malo byť úpl­ne prvým kro­kom, kto­rý by ťa k tvoj­mu snu posu­nul o krô­čik bliž­šie.

Kaž­dý veľ­ký počin je sle­dom malých, za sebou idú­cich malič­kos­tí. Nesnaž sa pre­to začať vo veľ­kom a nerob vo svo­jom živo­te na začia­tok prí­liš radi­kál­ne zme­ny. Začni nie­čím, čo môžeš spra­viť už dnes. Na ten­to svoj prvý krok násled­ne „naba­ľuj“ ďal­šie a ďal­šie roz­hod­nu­tia a činy.

Zdroj: pexels.com

2. Bez ruti­ny to nepôj­de

Mož­no ťa to nepo­te­ší, ale aj súčas­ťou tej najk­re­a­tív­nej­šej prá­ce je istý druh ruti­ny. Tá je tiež nevy­hnut­ná pre­dov­šet­kým na začiat­ku tvo­jej veľ­kej ces­ty za svo­ji­mi sna­mi a cieľ­mi.

Nebu­de to inak ani vte­dy, keď si chceš osvo­jiť neja­ký nový zvyk. Uveď­me si prí­klad na číta­ní. Pove­dz­me, že by si si chcel z číta­nia vypes­to­vať zvyk, kto­ré­mu sa budeš veno­vať kaž­dý deň. Aby si to doká­zal, vyhraď mu vo svo­jom roz­vr­hu najprv men­ší pries­tor — naprí­klad 20 minút den­ne. To pred­sa zvlád­neš. Sta­nov si, že po dobu jed­né­ho mesia­ca sa budeš svoj­mu nové­mu zvy­ku veno­vať po dobu dvad­sia­tich minút den­ne. Ak to zvlád­neš, ďal­ší mesiac môžeš skú­siť 30, ale­bo 45 minút.

Cie­ľom toh­to kro­ku je to, aby si sa nevzdal, keď sa ti jed­no­du­cho naprí­klad čítať ale­bo cvi­čiť nebu­de chcieť. Ruti­na si totiž vždy vyža­du­je aj istú mie­ru seba­zap­re­nia.

3. Buď pri­pra­ve­ný na zly­ha­nia

Tak­mer kaž­dý z nás má pri­ro­dze­ný strach pred neús­pe­chom. Kaž­dý chce byť pred­sa na svo­jej ces­te úspeš­ný. To však nepôj­de. Nech sa roz­hod­neš pre čokoľ­vek, zly­ha­nie sa raz urči­te dosta­ví.

V prvých dňoch to mož­no nepôj­de pod­ľa tvo­jich pred­stáv. Mož­no zis­tíš, že cvi­če­nie ťa neba­ví. Mož­no čokoľ­vek, čo napí­šeš popu­tu­je pria­mo do koša. Neber to však ako tvo­je pochy­be­nie, ber to ako ces­tu. Zdo­ko­na­ľo­va­nie sa je pred­sa nevy­hnut­nou súčas­ťou kaž­dé­ho úspe­chu a kaž­dé­ho osvo­je­nia si neja­ké­ho nové­ho zvy­ku.

Zdroj: everydaypowerblog.com

Pridať komentár (0)