32 uži­toč­ných nástro­jov, ktoré nakopnú tvoju pro­duk­ti­vitu

Nikola Tokárová / 2. júla 2016 / Tools a produktivita

Pro­duk­ti­vita je alfou a ome­gou úspe­chu. Ak nech­ceš čas trá­vený pri práci len pre­már­niť alebo naopak s prá­cou ani neza­čať a len prok­ras­ti­no­vať, mal by si začať merať svoju pro­duk­ti­vitu a využí­vať rôzne nástroje, ktoré ti môžu pomôcť roz­hý­bať sa. Exis­tuje nespo­četné množ­stvo nástro­jov, ktoré boli vymys­lené, aby ľuďom pomá­hali. Tu je výber 32 roz­de­le­ných do sku­pín: nástroje pre časový manaž­ment, kalen­dár, zmeny návy­kov a appky na sle­do­va­nie plne­nia cie­ľov.

Pra­covné návyky a sle­do­va­nie plne­nia cie­ľov

Day­deed: Ti pomôže vybu­do­vať pra­covné návyky, ktoré ti ostanú. Na základe UX dizajnu ťa Day­deed odme­ňuje alebo trestá za tvoju dennú výkon­nosť.

1

Foto: Day­deed

Momen­tumMomen­tum pra­cuje s jed­no­du­chým vzor­com, snaží sa ti dopo­môcť k tomu, aby si si zvy­kol robiť nie­ktoré úkony pra­vi­delne a nepre­ru­šo­val svoje kaž­do­denné pra­covné návyky.

2

Foto: Momen­tum

Pro­duc­ti­vity: Hro­madne sle­duje tvoje ciele a návyky. Fun­guje na meraní dosia­hnu­tých cie­ľov, čiže koľko naozaj spl­níš z toho, čo si pove­dal, že uro­bíš.

3

Foto: Pro­duc­ti­vity

Proud: Apli­ká­cia, ktorá ti pomáha plniť svoje ciele pomo­cou roz­kús­ko­va­nia na men­šie úlohy a kroky. Využíva popu­lárnu Pomo­doro tech­niku. Pomo­doro spo­číva v tom, že pra­cu­ješ 25 minút bez pre­stávky (bez kon­tro­lo­va­nia mai­lov, Face­bo­oku, tele­fo­no­va­nia) a potom máš 5 minút pauzu. Po kaž­dej štvr­tej 25 minú­tovke si môžeš dopriať 15 minút pauzy.
Pomo­doro odpo­rú­čam z vlast­ných skú­se­ností, vďaka tejto tech­nike sa mi poda­rilo napí­sať baka­lárku aj dip­lo­movku bez váž­nej­ších časo­vých stre­sov.

4

Foto: Proud

Mood­no­tesZachy­táva súvis­losti medzi tvo­jou nála­dou a pro­duk­ti­vi­tou, čiže pokiaľ máš pocit, že tvoje výkyvy nálad obme­dzujú tvoj prog­res, skús chvíľu pra­co­vať s touto apli­ká­ciou.

5

Foto: Mood­no­tes

Habit ListSle­duje via­cero spúš­ťa­čov zmeny tvo­jich návy­kov a vyhod­no­cuje, čo naj­viac ovplyv­ňuje tvoju pro­duk­ti­vitu.

6

Foto: Habit­List

Pro­duc­tive: Je určený len pre iOS. Pomáha ti s orga­ni­zá­ciou kaž­do­den­ných vecí a buduje tvoje pra­covné návyky, to všetko pomo­cou UX dizajnu.

7

Foto: Pro­duc­tive

To-do zoznamy a nástroje pre pro­jek­tový manaž­ment

Todo­istAk hľa­dáš kla­sický nástroj na vytvá­ra­nie to-do lis­tov s jed­no­du­chým pek­ným dizaj­nom a s mož­nos­ťou zdie­ľa­nia, Todo­ist bude apli­ká­cia pre teba.

8

Foto: Todo­ist

Asana: Dá sa využiť na via­cero úče­lov: sle­do­va­nie kon­ver­zá­cií, úloh, ter­mí­nov, pro­duk­ti­vity. Sle­duje všetko od zlep­šo­va­nia pre­daja až po chyby na stránke. Asana tak zjed­no­du­šuje kola­bo­ra­tívnu prácu.

9

Foto: Asana

Pomo­todo: Šikovná pre­šmyčka názvu, ktorá tiež využíva pomo­doro tech­niku. Tento nástroj ti pomôže zbie­rať nápady, roz­de­ľo­vať prácu, dokon­čo­vať úlohy a pre­ze­rať si his­tó­riu jed­not­li­vých tas­kov.

10

Foto: Pomo­todo

Focus­ListNástroj na naplá­no­va­nie dňa, ktorý ti pomôže ostať sústre­dený a meria tvoju pro­duk­ti­vitu.

11

Foto: Focus­List

TrelloFun­guje na prin­cípe to-do lis­tov, ktoré môžeš zdie­ľať a roz­de­ľo­vať do rôz­nych kariet, pri­dá­vať k nim pod­ka­te­gó­rie a ozna­čo­vať hotové úlohy.

12

Foto: Trello

Whi­te­bo­ard: Stará sa o tvoje denné úlohy, či už pri spo­lu­práci s kole­gami alebo kli­entmi a tak­tiež mana­žuje tvoje osobné to-do listy.

13

Foto: Whi­te­bo­ard

TacoZobrazí všetky tvoje úlohy na jed­nej obra­zovke a umož­ňuej ti vlo­žiť tvoje to-do zoznamy z iných apli­ká­cií ako je naprí­klad Ever­note, Asana, Todo­ist, Trello a iné.

14

Foto: Taco

Nástroje na zber infor­má­cií

Paper 3.0: Ak si stará škola a rád si robíš zoznamy na papier, post it papie­riky, chceš do nich dopi­so­vať ďal­šie infor­má­cie, škr­tať, zvý­raz­ňo­vať, tak Paper 3.0 je apli­ká­cia pre teba. Všetky vyme­no­vané veci a omnoho viac zvlád­neš aj v tejto apli­ká­cii.

15

Foto: Paper3.0

Plan: Zosynch­ro­ni­zuje tvoje úlohy, poznámky a stret­nu­tia. Vďaka tomu máš presnú ana­lýzu toho, ako trá­viš svoj čas a môžeš neus­tále zlep­šo­vať svoj časový manaž­ment a pro­duk­ti­vitu.

16

Foto: Plan

Ever­notePoskytne ti pries­tor, kam si môžeš ulo­žiť všetky svoje poznámky, pre­zen­tá­cie a obľú­bené články.

17

Foto: Ever­note

Nástroje na sle­do­va­nie času 

Res­cu­e­Time: Ana­ly­zuje tvoje denné návyky a pro­duk­ti­vitu.

18

Foto: Res­cu­e­Time

Timely: V Timely môžeš plá­no­vať svoje úlohy a sle­do­vať denný roz­vrh tak jed­no­du­cho, ako to len ide. Je uži­točný pre fre­e­lan­ce­rov a pri dizajne platí, že v jed­no­du­chosti je krása.

19

Foto: Timely

Ins­tant 3.0: Ak hľa­dáš niečo, čo môžeš pou­žiť ako Google Ana­ly­tics v apli­ká­cii na svoj život, tak nemu­síš hľa­dať ďalej. Tento nástroj sle­duje koľko času strá­viš ces­to­va­ním, spa­ním, cvi­če­ním a pri iných akti­vi­tách.

20

Foto: Instant3.0

Focus­terPomôže ti vyme­dziť si čas na úlohy tým, že ich zosynch­ro­ni­zuje s údajmi o tom, koľko voľ­ného času máš.

21

Foto: Focus­ter

Trackr: Veľká pomôcka pre tých, ktorí neve­dia pre­stať scrol­lo­vať. Trackr sle­duje, koľko presne času trá­viš na rôz­nych webo­vých strán­kach.

23

Foto: Trackr

Nástroje na šet­re­nie času

Sun­rise MeetNaj­rých­lejší spô­sob na plá­no­va­nie stret­nutí.

24

Foto: Sun­ri­se­Meet

ZapierZapier je pomôc­kou pre tých, ktorí svoj život aktu­álne plá­nujú cez iné nástroje. Spája až 500 rôz­nych iných apli­ká­cií tak, aby ti šet­ril čas. Naprí­klad berie údaje z Google doku­men­tov a vytvára z nich Trello karty, z Google kalen­dára posiela eventy auto­ma­ticky do Slacku alebo zdieľa tvoje Mail­Chimp kam­pane na Lin­ke­din pro­file.

25

Foto: Zapier

Workf­lowAuto­ma­ti­zuje tvoje kaž­do­denné čin­nosti na iPade a iPhone.

26

Foto: WorkF­low

Che­atS­heetĎalší nástroj pre iOS, ktorý ti umožní zobra­ziť klá­ve­sové skratky pre Mac v akej­koľ­vek apli­ká­cií, akú máš práve otvo­renú.

27

Foto: Che­atS­heet

Papie­rové nástroje 

Self Jour­nal: Zápis­ník na 13 týž­dňov, ktorý ti dá pries­tor na plá­no­va­nie kaž­dej hodiny. Do plá­nov si môžeš zapí­sať aj veci, za ktoré si vďačný a čo si sa naučil. Fun­guje teda nie len ako plá­no­vač ale aj ako zápis­ník.

Na Slo­ven­sku som niečo podobné zohnala zo Sashe.sk.

WP_20160310_001

Pro­duc­ti­vity Plan­nerNa každý deň máš určené miesto na 3 až 5 naj­dô­le­ži­tej­ších úloh v poradí podľa ich dôle­ži­tosti. Po kaž­dom týždni je jedna strana určená na týž­denný report, kde si môžeš spí­sať úspeš­nosť pred­chá­dza­jú­ceho týždňa a zhod­no­tiť ho.

29

Foto: Pro­duc­ti­vi­tyP­lan­ner

PowerS­he­etsZápis­ník, ktorý ti pomôže spí­sať si a spl­niť ciele v prie­behu roka.

30

Foto: PowerS­he­ets

Inšpi­rá­cia na pro­duk­ti­vitu

My Mor­ning Rou­tineOdhalí ti, ako trá­via rána úspešní ľudia ako spi­so­va­te­lia, biz­nis­meni, ces­to­va­te­lia a iní.

31

Foto: MyMor­nin­gRou­tine

Blin­kistAk nemáš čas na číta­nie kníh, ale zau­jí­majú ťa naj­dô­le­ži­tej­šie idey z nich, Blin­kist obsa­huje viac ako 1000 kníh skrá­te­ných do ver­zií na 15 minú­tové číta­nie.

32

Foto: Blin­kist

Momen­tum: Roz­ší­re­nie do Chromu, ktoré ti zobrazí tvoj to-do list za kaž­dým, keď otvo­ríš novú kartu. Takto vyzerá dnes moje:

momentum

foto: redak­cia

Zdroj: medium.com, titulná foto: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)