33 fotiek o Face­bo­oku — od inter­nát­nej izby po sve­tovú nad­vládu

Dárius Polák / 26. septembra 2016 / Business

Face­book je kla­sický prí­klad úspe­chu v Sili­con Val­ley — od 0 na vrchol sveta. Z Marka Zuc­ker­berga uro­bil legendu. V súčas­nosti má Face­book 1,71 miliárd pou­ží­va­te­ľov mesačne, vďaka kto­rým má táto spo­loč­nosť hod­notu 364 miliárd dolá­rov.

Tu je prí­beh neuve­ri­teľ­ného roz­voja Face­bo­oku, od feb­ru­ára 2004 po súčas­nosť. Spo­iler: zahŕňa veľké množ­stvo piva.

Face­book začal na Har­vard­skom inter­náte Kirk­land House.

1

V roku 2003 dru­hák na Har­varde — Mark Zuc­ker­berg, vytvo­ril prog­ram s náz­vom “Face mash.” Išlo o apli­ká­ciu podobnú Tin­deru (osoba sa ti páči/nepáči), ktorá využí­vala fotky Zuc­ker­ber­go­vých spo­lu­žia­kov, ktoré zís­kal od štu­dij­ného odde­le­nia pomo­cou hack­nu­tia. V prvých hodi­nách zís­kala apli­ká­cia od 450 ľudí 22 000 zobra­zení. O pár dní neskôr Har­vard pri­ká­zal jej zru­še­nie.

2

Zuc­ker­berg čelil dis­cip­li­nár­nej komi­sii, ktorá mu však nako­niec umož­nila ostať na škole. Neod­ra­dilo ho to a 4. feb­ru­ára 2004 spus­til “The­Fa­ce­book.”

3

Šesť dní po spus­tení traja Har­vard­ský seni­ori — dvo­j­ičky Came­ron a Tyler Wink­le­voss spolu s Divya Naren­drom tvr­dili, že sa s Zuc­ker­ber­gom dohodli na vytvo­rení stránky s náz­vom HarvardConnection.com. Podľa nich ich Zuc­ker­berg pod­vie­dol a využil ich nápad na vytvo­re­nie Face­bo­oku. Zaža­lo­vali ho a pro­ces sa skon­čil v roku 2008, kedy vo vyrov­naní zís­kali 1,2 mili­óna akcií. Pri IPO Face­bo­oku mali hod­notu 300 mili­ó­nov dolá­rov.

4

Za necelý mesiac bola polo­vica štu­den­tov čle­nom The­fa­ce­book. V marci 2004 sa roz­ší­ril do Yale, Colum­bii a na Stan­for­dovu uni­ver­zitu. Zuc­ker­berg pri­vie­dol do tímu Dus­tina Mos­ko­vitza a pone­chal Edu­arda Save­rina, Andrewa McCol­luma a Chrisa Hug­hesa ako spo­lu­za­kla­da­te­ľov, ktorí mu pomá­hali vytvo­riť z jeho stránky pod­ni­ka­nie.

5

Prvá ad-sales pre­zen­tá­cia vznikla nie­koľko mesia­cov po spus­tení. Pou­ká­zala na neuve­ri­teľný rast a aj obme­dzu­júcu fun­kci­ona­litu.

6

V tomto čase sa Face­book stále ria­dil z pro­stre­dia har­vard­skej izby, bolo však na čase zváž­nieť. Zuc­ker­berg nasle­do­val krok Billa Gatesa a odišiel z Har­vardu.

7

V polo­vici roku 2004 Zuc­ker­berg najal, ako prvého pre­zi­denta spo­loč­nosti, Seana Par­kera, spo­lu­za­kla­da­teľa Naps­ter.

8

Zhruba v tom čase sa v júni 2004 Face­book pre­sťa­ho­val do malej kan­ce­lá­rii v cen­tre Palo Alto v Cali­for­nii. Vtedy bola spo­loč­nosť známa viac ako party hub, než seri­ózny star­tup.

9

Neuve­ri­teľné, že sídlo Face­bo­oku kedysi fun­go­valo v tomto pro­stredí.

10

Zuc­ker­berg bol často iba v šort­kách, bosý a s pivom v ruke.

11

Ako bolo spo­me­nuté vyš­šie, zábava tu bola na den­nom poriadku.

12

Kan­ce­lá­ria bola známa i pre svoje graf­fiti na ste­nách.

13

V prvý mesiac pre­sťa­ho­va­nia sa do týchto pries­to­rov dostal Face­book svoju prvú inves­tí­ciu vo výške 500 000 dolá­rov od Petera Thiela, býva­lého ria­di­teľa Pay­Palu.

14

Vďaka tomuto mohol začať roz­kvet Face­bo­oku naplno. V máji 2005 zís­kali 13,7 mili­ó­nov dolá­rov. V roku 2006 sa vytvo­ril iko­nický News Feed, ktorý dával ľuďom stream v reál­nom čase o tom, čo robia ich pria­te­lia.

15

Na konci roka 2007 sa Zuc­ker­berg stre­tol so She­ryl Sand­berg, ktorá v tej dobe pra­co­vala na vyso­kej pozí­cii v Google. V tom čase uva­žo­vala o nástupe do Was­hing­ton Post. Po ich stret­nutí sa však Zuc­ker­berg roz­ho­dol, že potre­bujú CEO a pre­sved­čil ju pri­dať sa k Face­bo­oku na začiatku roka 2008.

16

Bola to skvelá voľba. Face­book už tak rás­tol rýchlo a roz­mach smart­fó­nov pri­vie­dol ďal­ších pou­ží­va­te­ľov. V roku 2009 sa Face­book pre­su­nul do väč­šej kan­ce­lá­rie v rámci Palo Alto do Stan­for­dovho výskum­ného parku. O rok neskôr dosia­hol métu bilión videní za mesiac.

17

V tejto kan­ce­lá­rii sa však neoh­rial na dlho. V roku 2011 sa sociálna sieť pre­su­nula do býva­lého kor­po­rát­neho are­álu Sun Mic­ro­sys­tems, ktoré odkú­pilo Oracle.

18

Face­book dokonca pome­no­val hlavnú ulicu náz­vom “Hac­ker Way,” čím odka­zo­vali na filo­zo­fiu Zuc­ker­berga “Move Fast and Break Things.”

19

V tomto čase sa Face­book začal pova­žo­vať za pros­trie­dok poli­tic­kej moci. Po prvý­krát sa to pre­ja­vilo pri povs­taní v Egypte vo feb­ru­ári 2011, ktorá bola z veľ­kej časti orga­ni­zo­vaná pro­stred­níc­tvom sociál­nej siete.

20

Na dru­hej strane sa Zuc­ker­berg takisto zapá­jal do poli­tiky a mal mož­nosť pozho­vá­rať sa so sve­to­vými líd­rami o roz­ši­ro­vaní inter­netu po celej Zemi.

21

Face­book bol takisto veľ­kým pod­po­ro­va­te­ľom man­žels­tiev rov­na­kého pohla­via.

22

Sociálna sieť sa stala neza­sta­vi­teľ­nou a 18. mája 2012 zažila IPO v hod­note 5 miliard dolá­rov.

23

Na začiatku roku 2012 dostali zamest­nanci Face­bo­oku legen­dárnu prí­ručku s náz­vom “Little Red Book,” ktorá obsa­ho­vala slo­gany za cie­ľom pro­pa­gandy a uis­te­nia sa, že všetci zamest­nanci boli stále na rov­na­kej vlno­vej dĺžke.

24

Deň po IPO Zuc­ker­berg neja­kým spô­so­bom našiel čas ože­niť sa s dlho­roč­nou pria­teľ­kou Pri­scilla Chan, s kto­rou sa zozná­mil počas štú­dia na Har­varde.

25

Face­book si vždy dával pozor a sna­žil sa pohl­tiť spo­loč­nosti, ktoré by ho mohli ohro­ziť. Takto zlh­tol kopu star­tu­pov ako Ins­ta­gram, ktorý kúpil v roku 2012 za 1 miliardu dolá­rov. V súčas­nosti má 400 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

26

Ďal­ším bol Ocu­lus s vir­tu­ál­nou rea­li­tou, ktorý pre­šiel pod Face­book v marci 2014 za 2 miliardy dolá­rov.

27

Alebo What­sApp, za ktorý Zuc­ker­berg a spol. zapla­tili vo feb­ru­ári 2014 neuve­ri­teľ­ných 19 miliárd dolá­rov. Jeho zakla­da­teľ Jan Koum je čle­nom pred­sta­ven­stva Face­bo­oku. What­sApp pou­žíva mesačne viac ako 1 miliarda ľudí.

28

V čase, keď Face­book oslá­vil 10 rokov (3. feb­ru­ára 2014) ho mesačne nav­šte­vo­valo viac ako 1,23 miliardy ľudí, z toho 1 miliarda z mobil­ných zaria­dení. Svet sa zme­nil, no Face­book neus­tále rás­tol.

29

Pre pod­poru expan­zie Face­book roz­ší­ril svoje kan­ce­lá­rie. Už len tento rok otvo­ril nový areál, kto­rého dizajn navrhol legen­dárny archi­tekt Frank Gehry. Pra­cuje v ňom viac ako 2 800 zamest­nan­cov.

30

Čokoľ­vek bude nasle­do­vať, spo­loč­nosť ostáva verná Zuc­ker­ber­go­vej misii pre­po­jiť celý svet. V liste inves­to­rom pri IPO napí­sal: “Jed­no­du­cho pove­dané: nevyt­vá­rame služby na zará­ba­nie peňazí; zará­bame peniaze na vytvá­ra­nie lep­ších slu­žieb.”

31

V decem­bri 2015 Zuc­ker­berg ohlá­sil vznik ini­cia­tívy Chan Zuc­ker­berg, nezis­kovky, ktorá získa 99% jeho majetku a pre­in­ves­tuje ho v snahe zme­niť svet k lep­šiemu.

32

No i napriek roz­lo­že­niu svojho majetku na cha­ri­ta­tívne účely má Zuc­ker­berg úplnú kon­trolu nad spo­loč­nos­ťou a to vďaka schéme o akciách, ktorá mu umož­ňuje kon­trolu bez ohľadu na to, čo sa stane. Face­book mu skrátka nikto nezo­be­rie.

33

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)