33 fotiek o Face­bo­oku — od inter­nát­nej izby po sve­to­vú nad­vlá­du

Dárius Polák / 26. septembra 2016 / Business

Face­bo­ok je kla­sic­ký prí­klad úspe­chu v Sili­con Val­ley — od 0 na vrchol sve­ta. Z Mar­ka Zuc­ker­ber­ga uro­bil legen­du. V súčas­nos­ti má Face­bo­ok 1,71 miliárd pou­ží­va­te­ľov mesač­ne, vďa­ka kto­rým má táto spo­loč­nosť hod­no­tu 364 miliárd dolá­rov.

Tu je prí­beh neuve­ri­teľ­né­ho roz­vo­ja Face­bo­oku, od feb­ru­ára 2004 po súčas­nosť. Spo­iler: zahŕňa veľ­ké množ­stvo piva.

Face­bo­ok začal na Har­vard­skom inter­ná­te Kirk­land Hou­se.

1

V roku 2003 dru­hák na Har­var­de — Mark Zuc­ker­berg, vytvo­ril prog­ram s náz­vom “Face mash.” Išlo o apli­ká­ciu podob­nú Tin­de­ru (oso­ba sa ti páči/nepáči), kto­rá využí­va­la fot­ky Zuc­ker­ber­go­vých spo­lu­žia­kov, kto­ré zís­kal od štu­dij­né­ho odde­le­nia pomo­cou hack­nu­tia. V prvých hodi­nách zís­ka­la apli­ká­cia od 450 ľudí 22 000 zobra­ze­ní. O pár dní neskôr Har­vard pri­ká­zal jej zru­še­nie.

2

Zuc­ker­berg čelil dis­cip­li­nár­nej komi­sii, kto­rá mu však nako­niec umož­ni­la ostať na ško­le. Neod­ra­di­lo ho to a 4. feb­ru­ára 2004 spus­til “The­Fa­ce­bo­ok.”

3

Šesť dní po spus­te­ní tra­ja Har­vard­ský seni­ori — dvo­j­ič­ky Came­ron a Tyler Wink­le­voss spo­lu s Divya Naren­drom tvr­di­li, že sa s Zuc­ker­ber­gom dohod­li na vytvo­re­ní strán­ky s náz­vom HarvardConnection.com. Pod­ľa nich ich Zuc­ker­berg pod­vie­dol a využil ich nápad na vytvo­re­nie Face­bo­oku. Zaža­lo­va­li ho a pro­ces sa skon­čil v roku 2008, kedy vo vyrov­na­ní zís­ka­li 1,2 mili­ó­na akcií. Pri IPO Face­bo­oku mali hod­no­tu 300 mili­ó­nov dolá­rov.

4

Za nece­lý mesiac bola polo­vi­ca štu­den­tov čle­nom The­fa­ce­bo­ok. V mar­ci 2004 sa roz­ší­ril do Yale, Colum­bii a na Stan­for­do­vu uni­ver­zi­tu. Zuc­ker­berg pri­vie­dol do tímu Dus­ti­na Mos­ko­vit­za a pone­chal Edu­ar­da Save­ri­na, Andre­wa McCol­lu­ma a Chri­sa Hug­he­sa ako spo­lu­za­kla­da­te­ľov, kto­rí mu pomá­ha­li vytvo­riť z jeho strán­ky pod­ni­ka­nie.

5

Prvá ad-sales pre­zen­tá­cia vznik­la nie­koľ­ko mesia­cov po spus­te­ní. Pou­ká­za­la na neuve­ri­teľ­ný rast a aj obme­dzu­jú­cu fun­kci­ona­li­tu.

6

V tom­to čase sa Face­bo­ok stá­le ria­dil z pro­stre­dia har­vard­skej izby, bolo však na čase zváž­nieť. Zuc­ker­berg nasle­do­val krok Bil­la Gate­sa a odišiel z Har­var­du.

7

V polo­vi­ci roku 2004 Zuc­ker­berg najal, ako prvé­ho pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti, Sea­na Par­ke­ra, spo­lu­za­kla­da­te­ľa Naps­ter.

8

Zhru­ba v tom čase sa v júni 2004 Face­bo­ok pre­sťa­ho­val do malej kan­ce­lá­rii v cen­tre Palo Alto v Cali­for­nii. Vte­dy bola spo­loč­nosť zná­ma viac ako par­ty hub, než seri­óz­ny star­tup.

9

Neuve­ri­teľ­né, že síd­lo Face­bo­oku kedy­si fun­go­va­lo v tom­to pro­stre­dí.

10

Zuc­ker­berg bol čas­to iba v šort­kách, bosý a s pivom v ruke.

11

Ako bolo spo­me­nu­té vyš­šie, zába­va tu bola na den­nom poriad­ku.

12

Kan­ce­lá­ria bola zná­ma i pre svo­je graf­fi­ti na ste­nách.

13

V prvý mesiac pre­sťa­ho­va­nia sa do tých­to pries­to­rov dostal Face­bo­ok svo­ju prvú inves­tí­ciu vo výš­ke 500 000 dolá­rov od Pete­ra Thie­la, býva­lé­ho ria­di­te­ľa Pay­Pa­lu.

14

Vďa­ka tomu­to mohol začať roz­kvet Face­bo­oku napl­no. V máji 2005 zís­ka­li 13,7 mili­ó­nov dolá­rov. V roku 2006 sa vytvo­ril iko­nic­ký News Feed, kto­rý dával ľuďom stre­am v reál­nom čase o tom, čo robia ich pria­te­lia.

15

Na kon­ci roka 2007 sa Zuc­ker­berg stre­tol so She­ryl Sand­berg, kto­rá v tej dobe pra­co­va­la na vyso­kej pozí­cii v Goog­le. V tom čase uva­žo­va­la o nástu­pe do Was­hing­ton Post. Po ich stret­nu­tí sa však Zuc­ker­berg roz­ho­dol, že potre­bu­jú CEO a pre­sved­čil ju pri­dať sa k Face­bo­oku na začiat­ku roka 2008.

16

Bola to skve­lá voľ­ba. Face­bo­ok už tak rás­tol rých­lo a roz­mach smart­fó­nov pri­vie­dol ďal­ších pou­ží­va­te­ľov. V roku 2009 sa Face­bo­ok pre­su­nul do väč­šej kan­ce­lá­rie v rám­ci Palo Alto do Stan­for­dov­ho výskum­né­ho par­ku. O rok neskôr dosia­hol métu bili­ón vide­ní za mesiac.

17

V tej­to kan­ce­lá­rii sa však neoh­rial na dlho. V roku 2011 sa sociál­na sieť pre­su­nu­la do býva­lé­ho kor­po­rát­ne­ho are­álu Sun Mic­ro­sys­tems, kto­ré odkú­pi­lo Orac­le.

18

Face­bo­ok dokon­ca pome­no­val hlav­nú uli­cu náz­vom “Hac­ker Way,” čím odka­zo­va­li na filo­zo­fiu Zuc­ker­ber­ga “Move Fast and Bre­ak Things.”

19

V tom­to čase sa Face­bo­ok začal pova­žo­vať za pros­trie­dok poli­tic­kej moci. Po prvý­krát sa to pre­ja­vi­lo pri povs­ta­ní v Egyp­te vo feb­ru­ári 2011, kto­rá bola z veľ­kej čas­ti orga­ni­zo­va­ná pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­te.

20

Na dru­hej stra­ne sa Zuc­ker­berg takis­to zapá­jal do poli­ti­ky a mal mož­nosť pozho­vá­rať sa so sve­to­vý­mi líd­ra­mi o roz­ši­ro­va­ní inter­ne­tu po celej Zemi.

21

Face­bo­ok bol takis­to veľ­kým pod­po­ro­va­te­ľom man­žels­tiev rov­na­ké­ho pohla­via.

22

Sociál­na sieť sa sta­la neza­sta­vi­teľ­nou a 18. mája 2012 zaži­la IPO v hod­no­te 5 miliard dolá­rov.

23

Na začiat­ku roku 2012 dosta­li zamest­nan­ci Face­bo­oku legen­dár­nu prí­ruč­ku s náz­vom “Litt­le Red Book,” kto­rá obsa­ho­va­la slo­ga­ny za cie­ľom pro­pa­gan­dy a uis­te­nia sa, že všet­ci zamest­nan­ci boli stá­le na rov­na­kej vlno­vej dĺž­ke.

24

Deň po IPO Zuc­ker­berg neja­kým spô­so­bom našiel čas ože­niť sa s dlho­roč­nou pria­teľ­kou Pri­scil­la Chan, s kto­rou sa zozná­mil počas štú­dia na Har­var­de.

25

Face­bo­ok si vždy dával pozor a sna­žil sa pohl­tiť spo­loč­nos­ti, kto­ré by ho moh­li ohro­ziť. Tak­to zlh­tol kopu star­tu­pov ako Ins­ta­gram, kto­rý kúpil v roku 2012 za 1 miliar­du dolá­rov. V súčas­nos­ti má 400 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

26

Ďal­ším bol Ocu­lus s vir­tu­ál­nou rea­li­tou, kto­rý pre­šiel pod Face­bo­ok v mar­ci 2014 za 2 miliar­dy dolá­rov.

27

Ale­bo What­sApp, za kto­rý Zuc­ker­berg a spol. zapla­ti­li vo feb­ru­ári 2014 neuve­ri­teľ­ných 19 miliárd dolá­rov. Jeho zakla­da­teľ Jan Koum je čle­nom pred­sta­ven­stva Face­bo­oku. What­sApp pou­ží­va mesač­ne viac ako 1 miliar­da ľudí.

28

V čase, keď Face­bo­ok oslá­vil 10 rokov (3. feb­ru­ára 2014) ho mesač­ne nav­šte­vo­va­lo viac ako 1,23 miliar­dy ľudí, z toho 1 miliar­da z mobil­ných zaria­de­ní. Svet sa zme­nil, no Face­bo­ok neus­tá­le rás­tol.

29

Pre pod­po­ru expan­zie Face­bo­ok roz­ší­ril svo­je kan­ce­lá­rie. Už len ten­to rok otvo­ril nový are­ál, kto­ré­ho dizajn navrhol legen­dár­ny archi­tekt Frank Geh­ry. Pra­cu­je v ňom viac ako 2 800 zamest­nan­cov.

30

Čokoľ­vek bude nasle­do­vať, spo­loč­nosť ostá­va ver­ná Zuc­ker­ber­go­vej misii pre­po­jiť celý svet. V lis­te inves­to­rom pri IPO napí­sal: “Jed­no­du­cho pove­da­né: nevyt­vá­ra­me služ­by na zará­ba­nie peňa­zí; zará­ba­me penia­ze na vytvá­ra­nie lep­ších slu­žieb.”

31

V decem­bri 2015 Zuc­ker­berg ohlá­sil vznik ini­cia­tí­vy Chan Zuc­ker­berg, nezis­kov­ky, kto­rá zís­ka 99% jeho majet­ku a pre­in­ves­tu­je ho v sna­he zme­niť svet k lep­šie­mu.

32

No i napriek roz­lo­že­niu svoj­ho majet­ku na cha­ri­ta­tív­ne úče­ly má Zuc­ker­berg úpl­nú kon­tro­lu nad spo­loč­nos­ťou a to vďa­ka sché­me o akciách, kto­rá mu umož­ňu­je kon­tro­lu bez ohľa­du na to, čo sa sta­ne. Face­bo­ok mu skrát­ka nikto nezo­be­rie.

33

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)