33 kníh, ktoré by mal každý pro­fe­si­onál pre­čí­tať pred 30t­kou

Ľudovít Nastišin / 14. decembra 2015 / Tools a produktivita

Vo svo­jich 20tich rokoch si vytvá­rate základ pre svoju kari­éru a finan­cie. To zna­mená, že je toho sku­točne veľa, čo sa na tejto ceste musíte naučiť.

Aby sme vám pomohli orien­to­vať sa v tomto svete a pus­tiť sa tou správ­nou ces­tou, dali sme dokopy zoznam sku­točne obľú­be­ných biz­ni­so­vých kníh. Náj­dete tam kari­ér­nych porad­cov, biz­ni­sové memo­áre, aka­de­mické výskumy o tom ako čo naj­viac vyťa­žiť z vášho času a kon­tak­tov.

So Good They Can’t Ignore You’ od Cala Newporta

Nie­ktoré z naj­bež­nej­ších rád, ktoré všade počú­vate je, aby ste začali nasle­do­vať svoju vášeň a peniaze prídu samé. V tejto knihe vás pred tým autor varuje, lebo je to len polo­vica pravdy. Je dobre tie sny aj spá­ro­vať s nie­čím reál­nym a hod­not­ným pre trh.

so-good-they-cant-ignore-you-by-cal-newport

The Black Swan’ od Nassima Taleba

V tejto knihe inves­tor a filo­zof Taleb rozo­berá spô­sob, akým ľudia mylne veria pred­po­ve­diam, ktoré ich živo­tom spre­vá­dzajú. Tak isto píše o tom, ako tie najš­truk­tu­ro­va­nej­šie sys­témy sú naj­ná­chyl­nej­šie na kolaps — ako finančná kríza v 2007.

the-black-swan-by-nassim-taleb

Lean In’ od She­ryl Sand­berg

V knihe kom­bi­nuje zis­te­nia výskumu a osobné skú­se­nosti aby pou­ká­zala na to, ako si ženy nie­kedy samé pod­ko­pá­vajú svoj pro­fe­si­onálny postup.

lean-in-by-sheryl-sandberg

The Alliance’ od Reida Hoff­mana, Bena Cas­no­cha a Chrisa Yeha

V tejto knihe autori píšu o tom, že je minu­los­ťou aby sme veno­vali celú svoju kari­éru len jed­nej firme. Tak isto však pozna­me­ná­vajú, že pra­covné pro­stre­die sa tomu ešte nepris­pô­so­bilo.

the-alliance-by-reid-hoffman-ben-casnocha-and-chris-yeh

Give and Take’ od Adama Granta

V tejto knihe sa autor venuje vyvrá­te­niu pred­po­kladu, že na úspech musíme byť mani­pu­lá­tori a bodať ľudí do chrbta.

give-and-take-by-adam-grant

Zero to One’ od Petera Thiela

Thiel odťa­huje oponu do svojho sveta. Je to zábavný a zro­zu­mi­teľný sprie­vodca sve­tom game-chan­ging biz­ni­sov.

zero-to-one-by-peter-thiel

#Girl­Boss’ od Sop­hie Amo­ruso

Prí­behy zo Sop­hi­i­nej mla­dosti, vrá­tane krad­nu­tia sme­tiar­skeho auta a toho, ako si vydláž­dila cestu k úspe­chu.

girlboss-by-sophia-amoruso

How to Win Friends & Influ­ence People’ od Dalea Car­ne­gieho

Obľú­bená kniha War­rena Buf­fetta sa zame­riava na psy­cho­ló­giu v pozadí kaž­do­den­ných inte­rak­cií a ana­ly­zuje ľud­ské sprá­va­nie.

how-to-win-friends-and-influence-people-by-dale-carnegie

Drive’ od Dana Pinka

V knihe sa píše o tom, ako je typické moti­vo­va­nie na základe odmeny neefek­tívne a musíte namiesto toho dávať dôraz na auto­nó­miu, skill a zmy­sel.

drive-by-dan-pink

Strengths­Fin­der 2.0’ od Toma Ratha

Filo­zo­fia za touto kni­hou hovorí, že by sme mali trá­viť menej času zame­ria­va­ním sa na naše chyby a sla­bosti a viac na to, čo robíme dobre.

strengthsfinder-20-by-tom-rath

Friend and Foe’ od Adama Galin­skyho a Mau­ri­cea Sch­we­it­zera

Úspech na pra­co­visku je v koneč­nom dôsledku o poro­zu­mení psy­cho­ló­gie v pozadí ľud­ských inte­rak­cií.

friend-and-foe-by-adam-galinsky-and-maurice-schweitzer

The Power of Habit’ od Char­lesa Duhigga

Uži­točná a zábavná kniha pre pro­fe­si­oná­lov, ktorí sa chcú pus­tiť na dráhu zdra­via a šťas­tia.

the-power-of-habit-by-charles-duhigg

Get­ting Things Done’ od Davida Allena

Táto kniha je must-read pre kaž­dého, kto je rela­tívne nová­či­kom vo svo­jej vlast­nej kari­ére, pre­tože vás učí mana­žo­vať svoj čas a prácu.

getting-things-done-by-david-allen

Linch­pin’ od Setha Godina

Kniha o tom, ako sa stať nena­hra­di­teľ­ným pre svoju firmu.

linchpin-by-seth-godin

Unfi­nis­hed Busi­ness’ od Anne-Marie Slaugh­ter

Keď ide o vyvá­že­nie práce a rodiny, neexis­tujú ľahké odpo­vede — a čím skôr si to uve­do­míte, tým menej stresu budete zaží­vať v neskor­šej fáze života.

unfinished-business-by-anne-marie-slaughter

Never Eat Alone’ od Kei­tah Fer­raz­ziho

V knihe náj­dete jed­no­du­ché stra­té­gie, ktoré pou­ží­val autor ako mladý pro­fe­si­onál, aby sa dostal k ľuďom, kto­rých obdi­vo­val.

never-eat-alone-by-keith-ferrazzi

Power’ od Jeff­re­yho Pfef­fera

Štu­do­va­nie moci a nie­kto­rých sve­tovo vplyv­ných ľudí, rozo­be­ra­nie ich tak­tiky a kona­nia.

power-by-jeffrey-pfeffer

The 4-Hour Work­week’  od Tima Fer­rissa

Túto knihu snáď ani netreba pred­sta­vo­vať.

the-4-hour-workweek-by-tim-ferriss

Mind­set’ od Carol Dwec­ko­vej

V knihe sa opi­suje výskum, ktorý hádže svetlo na roz­diel medzi “fixo­va­ným” mind­se­tom (kedy si mys­líte, že všetky schop­nosti a talent sú vopred dané) a mind­se­tom “rastu” (veríte, že schop­nosti a talent viete budo­vať a zlep­šo­vať).

mindset-by-carol-dweck

Quiet’ od Susan Cai­no­vej

Kniha o intro­ver­toch v spo­loč­nosti a ich vní­maní.

quiet-by-susan-cain

Pre­d­ic­tably Irra­ti­onal’ od Dana Arie­lyho

Autor pre­zen­tuje vedecké výskumy, ktoré pomá­hajú s vysvet­le­ním rôz­nych vecí, napr. prečo prok­ras­ti­nu­jeme a ako pri­ra­ďu­jeme hod­notu pro­duktu.

predictably-irrational-by-dan-ariely

The Power Bro­ker’ od Roberta Caroa

Ak chcete pocí­tiť machia­ve­lis­tický prin­cíp v akcii, pre­čí­tajte túto knihu.

the-power-broker-by-robert-caro

7 Habits of Highly Effec­tive People’ od Step­hena R. Cove­yho

Každá kapi­tola sa venuje jed­nému z kri­tic­kých zvy­kov ako napr. hľa­da­nie syner­gie a pro­ak­ti­vita.

7-habits-of-highly-effective-people-by-stephen-r-covey

The Hard Thing About Hard Things’ od Bena Horo­witza

Pre tých, kto­rých už nebaví ten dra­ma­tický opti­miz­mus v pod­ni­ka­teľ­ských bio­gra­fiách, táto kniha je niečo pre nich.

the-hard-thing-about-hard-things-by-ben-horowitz

How Will You Mea­sure Your Life?’ od Cla­y­tona Chris­ten­sena

Kniha sa venuje tomu, ako nie­ktorí neuve­ri­teľne pri­vi­le­go­vaní ľudia zni­čia svoje životy a iný ich zve­ľa­dia.

how-will-you-measure-your-life-by-clayton-christensen

Cre­a­ti­vity, Inc.’ od Eda Cat­mulla

Ako si budu­jete svoju kari­éru, môžete zis­tiť, že vám vaša práca zabila kre­a­ti­vitu, ktorú ste si pred­tým sku­točne cenili.

creativity-inc-by-ed-catmull

The Intel­li­gent Inves­tor’ od Ben­ja­mina Gra­hama

Aj keď to, čo mu sa venu­jete je na hony vzdia­lené finanč­níc­tvu, autor vám poradí ako zís­kať čo naj­viac z vašich peňazí v dlho­do­bom spek­tre.

the-intelligent-investor-by-benjamin-graham

Cros­sing the Unknown Sea’ od Davida Why­tea

Autor v knihe zachy­táva prácu ako kon­ver­zá­ciu jedinca so sve­tom. Veľmi svoj­ská a zau­jí­mavá kniha.

crossing-the-unknown-sea-by-david-whyte

Steve Jobs’ od Wal­tera Isa­ac­sona

Vyni­ka­júca bio­gra­fia o Ste­ve­ovi Job­sovi, ktorá podáva pravdu tak, ako je.

steve-jobs-by-walter-isaacson

Act Like a Lea­der, Think Like a Lea­der’ od Her­mi­nia Ibarra

Skoré štá­diá vašej kari­éry sú jedi­neč­nou prí­le­ži­tos­ťou, kedy si vytvo­ríte osobnú defi­ní­ciu vod­cov­stva.

act-like-a-leader-think-like-a-leader-by-herminia-ibarra

Cho­ose Your­self’ od Jamesa Altu­chera

V knihe sa opi­suje prin­cíp, kedy jediná správna cesta ako dosiah­nuť úspech vo veľ­kom je, že si vybe­riete seba.

choose-yourself-by-james-altucher

The Tip­ping Point’ od Mal­colma Gla­dwella

Kniha o šírení správ a infor­má­cií medzi ľuďmi a o tom, kedy sa stanú epi­dé­miou.

the-tipping-point-by-malcolm-gladwell

Flow’ od Miha­lyho Csiks­zent­mi­ha­lyia

Autor píše o šťastí ako o pro­dukte života, ktorý sa žije na plno.

flow-by-mihaly-csikszentmihalyi
Zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)