Talianska firma predstavila tlačiareň, ktorá dokáže vytlačiť obydlia rôznych tvarov

Richard Vítkovský / 12. marca 2019 / Eko

  • Bu­deme v bu­dúc­nosti po­tre­bo­vať stav­bá­rov? Podľa sú­čas­ného vý­voja v tejto ob­lasti možno ani nie
  • Ta­lian­sky vý­robca 3D tla­čiarní spo­loč­nosť WASP to­tiž pred­sta­vila akúsi tla­čia­reň bu­dov
  • Za­ria­de­nie do­káže vy­tla­čiť rôzne tvary obydlí z bio­lo­gic­kého ma­te­riálu
zdroj: unsplash
  • Bu­deme v bu­dúc­nosti po­tre­bo­vať stav­bá­rov? Podľa sú­čas­ného vý­voja v tejto ob­lasti možno ani nie
  • Ta­lian­sky vý­robca 3D tla­čiarní spo­loč­nosť WASP to­tiž pred­sta­vila akúsi tla­čia­reň bu­dov
  • Za­ria­de­nie do­káže vy­tla­čiť rôzne tvary obydlí z bio­lo­gic­kého ma­te­riálu

Bu­dúc­nosť vý­stavby bude prav­de­po­dobne za­lo­žená na ob­rov­ských 3D tla­čiar­ňach. Ako by to mohlo vy­ze­rať, môžme vi­dieť už dnes. Ta­lian­ska spo­loč­nosť WASP, ktorá patrí me­dzi líd­rov v ob­lasti vý­roby dnes po­merne po­pu­lár­nych 3D tla­čiarní, sa to­tiž roz­hodla vy­ro­biť ob­rov­skú tla­čia­reň, ktorá si hravo po­radí s tla­če­ním ce­lých bu­dov.

Crane WASP ako ob­rov­skú tla­čia­reň na­zvali, bola vo vý­voji celé dva roky. Tla­čia­reň je mo­du­lárna, a tak sa dá jej vý­sledná po­doba me­niť. Je možné tla­čiť obyd­lia rôz­nych veľ­kostí a tva­rov. Ok­rem toho je tu tiež mož­nosť spo­jiť via­cero tla­čiarní do­hro­mady a vy­tvo­riť tak tla­čové pole, ktoré môže na­raz tla­čiť ob­rov­ský ob­jekt alebo via­cero ob­jek­tov na­raz. Túto in­for­má­ciu zve­rej­nil web de­zeen.com

;

O steny domu sa treba pra­vi­delne sta­rať

Ako tla­čový ma­te­riál sa môže po­u­žiť tra­dičný ce­ment alebo bio ce­ment. Prí­rodný ma­te­riál sa po­u­žil aj pri tlači vô­bec pr­vej bu­dovy, aby spo­loč­nosť WASP uká­zala, že to, čo píše na pa­pieri fun­guje aj v re­a­lite. Na svete je tak obyd­lie Gaia s roz­lo­hou 30 met­rov štvor­co­vých. Dá sa ho­vo­riť o bio­lo­gic­kom dome v pra­vom slova zmysle.

Ako tla­čový ma­te­riál domu bola to­tiž po­u­žitá oby­čajná hlina zmie­šaná s vo­dou, z kto­rej sa vy­tvo­rila nosná časť v tvare valca. Vnú­torné duté časti nos­nej kon­štruk­cie boli vy­pl­nené poľ­no­hos­po­dár­skym od­pa­dom, ktorý po­zos­tá­val z po­se­ka­nej slamy a ry­žo­vých šu­piek. Táto kom­bi­ná­cia je vy­ni­ka­júca na udr­žia­va­nie tepla vo vnútri domu. Von­kaj­šie duté časti boli po­ne­chané bez vý­plne z dô­vodu vet­ra­nia. Na nosnú časť sa ná­sledne umiest­nila dre­vená stre­cha, ktorá je ešte zvnútra po­do­pie­raná dre­ve­nými nos­níkmi.

Re­vo­lučný bio­lo­gicky od­bú­ra­teľný dom uzrel svetlo sveta v ok­tóbri mi­nu­lého roka. Náj­deš ho v re­gi­óne Emi­lia-Ro­magna na se­vere Ta­lian­ska. „Gaia je vý­sled­kom opti­ma­li­zá­cie po­u­ží­va­nia poľ­no­hos­po­dár­skych zdro­jov, ktoré boli za po­moci tech­no­ló­gie pre­me­nené na kom­plexné obyd­lie s mi­ni­mál­nym do­pa­dom na ži­votné pro­stre­die,“ po­ve­dal pred­sta­vi­teľ spo­loč­nosti.

Ceny ta­kýchto do­mov môžu byť po­riadne nízke. Vý­roba sa­mot­ného sta­veb­ného ma­te­riálu, kto­rým je oby­čajné blato stojí me­nej ako ti­síc li­bier. Ko­merčne pre­dá­vané domy by mohli byť ne­sku­točne lacné, av­šak dom treba udr­žia­vať, inak sa po čase môže roz­pad­núť. Spo­loč­nosť WASP už dnes verí, že poľ­no­hos­po­dár­sky od­pad sa môže stať jed­ným z dô­le­ži­tých zdro­jov pre sta­vebný prie­my­sel bu­dúc­nosti.

zdroj: de­zeen.com

Pridať komentár (0)