4 frá­zy, kto­rý­mi navž­dy nahraď odpo­veď: „Ja neviem“

Henrieta Balázsová / 18. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Pop­re­mýš­ľaj nad tým, kedy napo­sle­dy sa ťa nie­kto spý­tal na nie­čo, na čo si neve­del odpo­ve­dať. Keď sa to sta­lo, prav­de­po­dob­ne si pove­dal: „Ja neviem“. Samoz­rej­me, nikto nevie všet­ko, no exis­tu­jú 4 frá­zy, kto­rý­mi nabu­dú­ce môžeš túto odpo­veď nahra­diť. Budeš tak pôso­biť dôve­ry­hod­nej­šie, prí­stup­nej­šie a ochot­nej­šie.

#1: „Zis­tím to.“

Táto odpo­veď nie­len­že pôso­bí sebais­to, ale rov­na­ko aj tvoj­mu spo­lu­dis­ku­tu­jú­ce­mu dodá isto­tu, že sa na teba môže spo­ľa­núť. Pokr­če­nie rame­na­mi a stro­hé: „Ja neviem“ totiž môže pôso­biť tak, že nie si ochot­ný podať pomoc­nú ruku ani vte­dy, keď by si to uro­biť mohol. S jed­no­du­chým, no účin­ným: „Zis­tím to“ budeš pôso­biť ako féro­vý, hod­not­ný a tímo­vý hráč.

#2: „Tiež by ma to zau­jí­ma­lo…“

Nie­ke­dy nasta­nú chví­le, kedy naozaj nebu­deš mať žiad­nu odpo­veď. Rov­na­ko však nebu­deš mať ani pred­sta­vu, ako túto odpo­veď zís­kať. V tých­to prí­pa­doch bude naj­lep­šie, ak svoj­ho kon­ver­zač­né­ho par­tne­ra ubez­pe­číš v tom, že daná prob­le­ma­ti­ka ťa síce tiež zau­jí­ma, no ešte si nena­šiel vyho­vu­jú­cu odpo­veď a povieš: „Tiež by ma to zau­jí­ma­lo…“ V oso­be, s kto­rou prá­ve hovo­ríš, to vyvo­lá dojem, že sa oba­ja zau­jí­ma­te o rov­na­ké témy a sna­ží­te s hľa­dať odpo­ve­de na rov­na­ké otáz­ky.

Zdroj: unsplash.com

#3: „Mys­lím si, že…“

Kva­li­fi­ko­va­ný odhad je nie­ke­dy lep­šou odpo­ve­ďou, ako: „Ja neviem“. Ak k danej prob­le­ma­ti­ke máš neja­ké infor­má­cie a pod­kla­dy, mal by si byť schop­ný vyslo­viť aspoň neja­kú dom­nien­ku. Tvoj­ho kon­ver­zač­né­ho par­tne­ra pote­ší aj tá viac, ako stro­há odpo­veď „Ja neviem“. Samoz­rej­me, neza­bud­ni zdô­raz­niť, že ide len o hypo­té­zu.

#4: „Rád by som ti pomo­hol, ale opý­taj sa rad­šej nie­ko­ho iné­ho.“

Čo však robiť v prí­pa­de, ak na danú oblasť naozaj nie si odbor­ník a netu­šíš, aká by moh­la byť odpo­veď na polo­že­nú otáz­ku? Naj­lep­ším rie­še­ním je samoz­rej­me pri­znať si to. Povedz svoj­mu kon­ver­zač­né­mu par­tne­ro­vi, že by si mu síce rád pomo­hol, ale žiaľ to nedo­ká­žeš. V takej­to situ­ácii je však naji­de­ál­nej­šie záro­veň dodať odpo­ru­če­nie na oso­bu, kto­rá sa v danej prob­le­ma­ti­ke orien­tu­je a tvoj­mu spo­lu­dis­ku­tu­jú­ce­mu by na polo­že­nú otáz­ku doká­za­la odpo­ve­dať.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)