4 návy­ky zo slo­ven­ských škôl, kto­ré ťa obe­ra­jú o kre­a­ti­vi­tu

Barbora Váradyová / 25. decembra 2016 / Zo Slovenska

Čím je člo­vek v ško­le úspeš­nej­ší, tým má roz­vi­nu­tej­šie návy­ky, kto­ré ho robia menej kre­a­tív­nym. Aspoň to tvr­dí texas­ký pro­fe­sor psy­cho­ló­gie a mar­ke­tin­gu Art Mark­man. Zhr­nul šty­ri návy­ky, kto­ré by sme mali zme­niť ak chce­me byť kre­a­tív­nej­ší — sú to záro­veň tie isté šty­ri návy­ky, kto­ré slo­ven­ské ško­ly všte­pu­jú deťom.

  1. Náj­di správ­nu odpo­veď a… hlav­ne si pohni!

Jad­rom moder­né­ho vzde­lá­va­nia je skúš­ka. Spô­sob a kon­štruk­cia skúš­ky je navr­hnu­tá tak, aby vyuču­jú­ce­mu pre­uká­za­la, že pre­zen­to­va­ný mate­riál bol zvlád­nu­tý a zapa­mä­ta­ný. A tak štu­dent iba opa­ku­je odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré vyuču­jú­ci pozná a uzná­va. Okrem toho, že skúš­ka je zdĺha­vá, musí byť zvlád­nu­tá v krát­kej dobe. To zna­me­ná odme­nu za naj­lep­šiu odpo­veď v čo najk­rat­šom čase.

Len­že tak­to kre­a­ti­vi­ta nefun­gu­je. Kre­a­ti­vi­ta hľa­dá odpo­ve­de na nezod­po­ve­da­né otáz­ky, na kto­ré prav­de­po­dob­ne exis­tu­je mno­ho iných rie­še­ní. Zjed­no­du­še­ne, ak chce­me prí­sť s nie­čím jedi­neč­ným, mali by sme rad­šej vytvá­rať a zva­žo­vať množ­stvo rôz­nych alter­na­tív, než bez rozmys­lu zbú­chať (jed­no prie­mer­né) rie­še­nie, hlav­ne aby nie­čo bolo…

foto: usnews.com

  1. Mini­ma­li­zuj počet chýb.

Úspech v ško­le je mera­ný znám­ka­mi. Aby sme zís­ka­li dob­ré znám­ky, nemô­že­me si dovo­liť pochy­biť, keď­že chy­by zna­me­na­jú stra­tu bodov. Nado­bud­ne­me tak pre­sved­če­nie o chy­bách ako o zlu, kto­ré­mu sa za kaž­dú cenu tre­ba vyhnúť. Táto stra­té­gia má zmy­sel ak má prob­lém iba jed­no rie­še­nie.

Keď sa sna­ží­me vymys­lieť nie­čo nové, oba­vy z pochy­be­nia nás stá­le dobie­ha­jú. To však musí­me pre­ko­nať a naučiť sa pri­jať svo­je chy­by a pra­co­vať s nimi.

  1. Sústreď sa na skúš­ku.

Štu­den­ti majú veľa pred­me­tov a sú zanep­ráz­dne­ní. Pre­to sa zväč­ša zame­ria­va­jú len na povin­né pred­me­ty a nato, čo bude na skúš­ke. Ak chce­me ale vytvá­rať nové veci, musí­me chcieť vedieť viac ako len odpo­ve­de na zná­me otáz­ky. Aká­koľ­vek iná, nezná­ma, ale aj nud­ná, nebo­daj zby­toč­ná infor­má­cia môže byť totiž pros­peš­ná pre inšpi­rá­ciu a pro­ces tvor­by.

  1. Stá­ly prog­res.

Naj­sve­do­mi­tej­ší štu­den­ti býva­jú tí naj­lep­ší. Prá­ce majú rých­lo hoto­vé a odo­vzda­né načas. Kre­a­ti­vi­ta však nemá line­ár­ny pro­ces ako výuč­ba. Kre­a­ti­vi­ta vyža­du­je čas. Obdo­bie, v kto­rom hľa­dá­te a štu­du­je­te infor­má­cie k danej téme, ski­cu­je­te návrhy a zva­žu­je­te všet­ky mož­né rie­še­nia. Počas tej­to doby môže­te mať pocit, že nero­bí­te žia­den pokrok, až kým koneč­ne neprí­de Nápad, tak­že rie­še­nie je koneč­ne na dosah. Ak chce­te úspeš­ne tvo­riť, musí­te byť ochot­ní tole­ro­vať aj obdo­bie, kedy máte pocit, že sa pohy­bu­je­te v zača­ro­va­nom kru­hu.

Škola - miesto kreativity

foto: bwbx.io

Sketcher.sk

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kunin.cz/zsjp.kutnahora.cz

Pridať komentár (0)