4 návyky zo slo­ven­ských škôl, ktoré ťa obe­rajú o kre­a­ti­vitu

Barbora Váradyová / 25. decembra 2016 / Zo Slovenska

Čím je člo­vek v škole úspeš­nejší, tým má roz­vi­nu­tej­šie návyky, ktoré ho robia menej kre­a­tív­nym. Aspoň to tvrdí texaský pro­fe­sor psy­cho­ló­gie a mar­ke­tingu Art Mark­man. Zhr­nul štyri návyky, ktoré by sme mali zme­niť ak chceme byť kre­a­tív­nejší — sú to záro­veň tie isté štyri návyky, ktoré slo­ven­ské školy všte­pujú deťom.

  1. Nájdi správnu odpo­veď a… hlavne si pohni!

Jad­rom moder­ného vzde­lá­va­nia je skúška. Spô­sob a kon­štruk­cia skúšky je navr­hnutá tak, aby vyuču­jú­cemu pre­uká­zala, že pre­zen­to­vaný mate­riál bol zvlád­nutý a zapa­mä­taný. A tak štu­dent iba opa­kuje odpo­vede na otázky, ktoré vyuču­júci pozná a uznáva. Okrem toho, že skúška je zdĺhavá, musí byť zvlád­nutá v krát­kej dobe. To zna­mená odmenu za naj­lep­šiu odpo­veď v čo najk­rat­šom čase.

Lenže takto kre­a­ti­vita nefun­guje. Kre­a­ti­vita hľadá odpo­vede na nezod­po­ve­dané otázky, na ktoré prav­de­po­dobne exis­tuje mnoho iných rie­šení. Zjed­no­du­šene, ak chceme prísť s nie­čím jedi­neč­ným, mali by sme rad­šej vytvá­rať a zva­žo­vať množ­stvo rôz­nych alter­na­tív, než bez rozmyslu zbú­chať (jedno prie­merné) rie­še­nie, hlavne aby niečo bolo…

foto: usnews.com

  1. Mini­ma­li­zuj počet chýb.

Úspech v škole je meraný znám­kami. Aby sme zís­kali dobré známky, nemô­žeme si dovo­liť pochy­biť, keďže chyby zna­me­najú stratu bodov. Nado­bud­neme tak pre­sved­če­nie o chy­bách ako o zlu, kto­rému sa za každú cenu treba vyhnúť. Táto stra­té­gia má zmy­sel ak má prob­lém iba jedno rie­še­nie.

Keď sa sna­žíme vymys­lieť niečo nové, obavy z pochy­be­nia nás stále dobie­hajú. To však musíme pre­ko­nať a naučiť sa pri­jať svoje chyby a pra­co­vať s nimi.

  1. Sústreď sa na skúšku.

Štu­denti majú veľa pred­me­tov a sú zanep­ráz­dnení. Preto sa zväčša zame­ria­vajú len na povinné pred­mety a nato, čo bude na skúške. Ak chceme ale vytvá­rať nové veci, musíme chcieť vedieť viac ako len odpo­vede na známe otázky. Aká­koľ­vek iná, neznáma, ale aj nudná, nebo­daj zby­točná infor­má­cia môže byť totiž pros­pešná pre inšpi­rá­ciu a pro­ces tvorby.

  1. Stály prog­res.

Naj­sve­do­mi­tejší štu­denti bývajú tí naj­lepší. Práce majú rýchlo hotové a odo­vzdané načas. Kre­a­ti­vita však nemá line­árny pro­ces ako výučba. Kre­a­ti­vita vyža­duje čas. Obdo­bie, v kto­rom hľa­dáte a štu­du­jete infor­má­cie k danej téme, ski­cu­jete návrhy a zva­žu­jete všetky možné rie­še­nia. Počas tejto doby môžete mať pocit, že nero­bíte žia­den pokrok, až kým konečne nepríde Nápad, takže rie­še­nie je konečne na dosah. Ak chcete úspešne tvo­riť, musíte byť ochotní tole­ro­vať aj obdo­bie, kedy máte pocit, že sa pohy­bu­jete v zača­ro­va­nom kruhu.

Škola - miesto kreativity

foto: bwbx.io

Sketcher.sk

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kunin.cz/zsjp.kutnahora.cz

Pridať komentár (0)