4 spô­so­by, kto­rý­mi zís­kaš svo­ju moti­vá­ciu späť

Henrieta Balázsová / 12. októbra 2016 / Lifehacking

Nad­c­hnúť sa pre nie­čo síce nemu­sí byť ľah­ké, no ostať moti­vo­va­ným môže byť ešte ťaž­šie. Tie­to 4 tipy ti môžu pomôcť veci opäť vidieť v tom lep­šom svet­le.

Väč­šie cie­le si roz­lož na men­šie kro­ky

Celá táto vyni­ka­jú­ca metó­da je skve­le spra­co­va­ná v kni­he Mik­ro­pred­sav­za­tia od Caro­li­ne L. Arnol­do­vej. Metó­da vychá­dza z toho, že ak sa roz­hod­ne­me dosiah­nuť prí­liš veľ­ký cieľ, môže to trvať pri­dl­ho a moti­vá­cia sa postup­ne strá­ca. Máme za sebou už veľ­ký kus ces­ty, no bez vidi­teľ­né­ho výsled­ku. Neho­vo­riac o tom, že cie­ľo­vá rovin­ka je ešte veľ­mi ďale­ko. Odpo­rú­ča sa pre­to „rozo­brať“ si väč­ší cieľ na jed­not­li­vé kro­ky a spl­ne­nie kaž­dé­ho pova­žo­vať za víťazs­tvo a úspech. Ak sa o tom­to postu­pe chceš dozve­dieť viac, urči­te ti odpo­rú­čam pre­čí­tať si spo­mí­na­nú kniž­ku, v kto­rej náj­deš, ako teóriu, tak aj prak­tic­ké cvi­če­nia, kto­ré naozaj fun­gu­jú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt diar favim

Zdroj: favim.com

Spo­meň si, pre­čo si začal

Mám pre teba jeden skve­lý tip. V momen­te, keď ťa oča­rí neja­ká myš­lien­ka a ty sa roz­hod­neš pre jej rea­li­zá­ciu, je tvo­ja moti­vá­cia naj­sil­nej­šia. Pre­to si vez­mi papier a pero a napíš si list. Áno, sám sebe. Bude obsa­ho­vať zoznam všet­kých dôvo­dov, pre kto­ré sa do novej veci púš­ťaš. Pod to si napíš poci­ty, kto­ré prá­ve cítiš – radosť, vzru­še­nie, nad­še­nie… Ten­to list vlož do obál­ky a otvor ju, keď pocí­tiš krí­zu. Ak máš tech­no­ló­gie rad­šej, než ceruz­ku a papier, môžeš využiť ten­to odkaz. Napí­šeš si list a zvo­líš si, kedy ti má byť doru­če­ný na mail – napr. o týž­deň, či o dva.

Woman writing on paper, close-up

Zdroj: quoteaddicts.com

Obklop sa pozi­tív­nou ener­gi­ou

Kon­tak­ty s nega­tív­ny­mi ľuď­mi obmedz v čo naj­väč­šej mož­nej mie­re a obklop sa tými, kto­rí ťa doká­žu pod­po­riť a moti­vo­vať. Nene­chaj sa odra­diť stra­chom a zastra­šo­va­ním, ako sa nie­čo nedá. Snaž sa vidieť spô­so­by, aký­mi sa to dá a plne si dôve­ruj. Pomôcť ti urči­te môže aj moti­vač­ná lite­ra­tú­ra skve­lých auto­rov, ako napr. Jack Can­field, Rhon­da Byr­ne, či Robin Shar­ma (výber tých naj by bol/bude na samos­tat­ný člá­nok :-) ). A keď­že žije­me v dobe, kedy na You­tu­be náj­deš tak­mer všet­ko, nechaj sa dobiť pozi­tív­nou ener­gi­ou aj tými­to vide­a­mi.

Dopraj si oddych

Bez ohľa­du nato, ako si pro­duk­tív­ny, aký dob­rý je tvoj time mana­ge­ment a koľ­ko vecí si si už vo svo­jom zozna­me odfaj­kol, tvo­je telo a myseľ si vyžia­da­jú oddych. Dôle­ži­té je vedieť, že je to v poriad­ku. Čím viac budeš rege­ne­rá­ciu tela a mys­le odkla­dať, tým budeš slab­ší a tvo­ja moti­vá­cia sa začne vytrá­cať. Čím viac z nej ubud­ne, tým ťaž­šie bude zno­vu ju nájsť. Pre­to si daj povo­le­nie na reset a na oddych, nič tým nestra­tíš, prá­ve naopak.

Zdroj: itsmyfavoriteday.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim/wordpress.com

Pridať komentár (0)