4 spô­soby, kto­rými zís­kaš svoju moti­vá­ciu späť

Henrieta Balázsová / 12. októbra 2016 / Tools a produktivita

Nad­c­hnúť sa pre niečo síce nemusí byť ľahké, no ostať moti­vo­va­ným môže byť ešte ťaž­šie. Tieto 4 tipy ti môžu pomôcť veci opäť vidieť v tom lep­šom svetle.

Väč­šie ciele si roz­lož na men­šie kroky

Celá táto vyni­ka­júca metóda je skvele spra­co­vaná v knihe Mik­ro­pred­sav­za­tia od Caro­line L. Arnol­do­vej. Metóda vychá­dza z toho, že ak sa roz­hod­neme dosiah­nuť prí­liš veľký cieľ, môže to trvať pri­dlho a moti­vá­cia sa postupne stráca. Máme za sebou už veľký kus cesty, no bez vidi­teľ­ného výsledku. Neho­vo­riac o tom, že cie­ľová rovinka je ešte veľmi ďaleko. Odpo­rúča sa preto „rozo­brať“ si väčší cieľ na jed­not­livé kroky a spl­ne­nie kaž­dého pova­žo­vať za víťazs­tvo a úspech. Ak sa o tomto postupe chceš dozve­dieť viac, určite ti odpo­rú­čam pre­čí­tať si spo­mí­nanú knižku, v kto­rej náj­deš, ako teóriu, tak aj prak­tické cvi­če­nia, ktoré naozaj fun­gujú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt diar favim

Zdroj: favim.com

Spo­meň si, prečo si začal

Mám pre teba jeden skvelý tip. V momente, keď ťa očarí nejaká myš­lienka a ty sa roz­hod­neš pre jej rea­li­zá­ciu, je tvoja moti­vá­cia naj­sil­nej­šia. Preto si vezmi papier a pero a napíš si list. Áno, sám sebe. Bude obsa­ho­vať zoznam všet­kých dôvo­dov, pre ktoré sa do novej veci púš­ťaš. Pod to si napíš pocity, ktoré práve cítiš – radosť, vzru­še­nie, nad­še­nie… Tento list vlož do obálky a otvor ju, keď pocí­tiš krízu. Ak máš tech­no­ló­gie rad­šej, než ceruzku a papier, môžeš využiť tento odkaz. Napí­šeš si list a zvo­líš si, kedy ti má byť doru­čený na mail – napr. o týž­deň, či o dva.

Woman writing on paper, close-up

Zdroj: quoteaddicts.com

Obklop sa pozi­tív­nou ener­giou

Kon­takty s nega­tív­nymi ľuďmi obmedz v čo naj­väč­šej mož­nej miere a obklop sa tými, ktorí ťa dokážu pod­po­riť a moti­vo­vať. Nene­chaj sa odra­diť stra­chom a zastra­šo­va­ním, ako sa niečo nedá. Snaž sa vidieť spô­soby, akými sa to dá a plne si dôve­ruj. Pomôcť ti určite môže aj moti­vačná lite­ra­túra skve­lých auto­rov, ako napr. Jack Can­field, Rhonda Byrne, či Robin Sharma (výber tých naj by bol/bude na samos­tatný člá­nok :-) ). A keďže žijeme v dobe, kedy na You­tube náj­deš tak­mer všetko, nechaj sa dobiť pozi­tív­nou ener­giou aj týmito vide­ami.

Dopraj si oddych

Bez ohľadu nato, ako si pro­duk­tívny, aký dobrý je tvoj time mana­ge­ment a koľko vecí si si už vo svo­jom zozname odfaj­kol, tvoje telo a myseľ si vyžia­dajú oddych. Dôle­žité je vedieť, že je to v poriadku. Čím viac budeš rege­ne­rá­ciu tela a mysle odkla­dať, tým budeš slabší a tvoja moti­vá­cia sa začne vytrá­cať. Čím viac z nej ubudne, tým ťaž­šie bude znovu ju nájsť. Preto si daj povo­le­nie na reset a na oddych, nič tým nestra­tíš, práve naopak.

Zdroj: itsmyfavoriteday.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim/wordpress.com

Pridať komentár (0)