40 naj­lep­ších skra­tiek pre Excel, vďa­ka kto­rým budeš pri svo­jej prá­ci efek­tív­nej­ší

interez.sk / 20. augusta 2016 / Lifehacking

Kaž­dý z nás už pra­co­val v Exce­li. Ten­to skve­lý tabuľ­ko­vý prog­ram ponú­ka plnú pale­tu fun­kcii, o kto­rých čas­to ani nevie­me. V dneš­nom člán­ku sa zame­ria­me na rôz­ne klá­ve­so­vé skrat­ky pre ten­to prog­ram, kto­ré, ak pra­cu­je­te v Exce­li, vám ušet­ria čas a nie­ke­dy aj ner­vy pri vytvá­ra­ní tabu­liek.

F2 : edi­tá­cia vybra­nej bun­ky

F4 : zopa­ku­je na bun­ke posled­ne vyko­ná­va­nú úpra­vu inej bun­ky

F9 : zre­po­čí­ta­nie všet­kých otvo­re­ných pra­cov­ných zoši­tov

F11 : nový graf

ALT : sprí­stup­ní hor­nú liš­tu, kto­rá sa dá potom ovlá­dať pomo­cou pís­men

ALT + = : vytvo­rí do ďal­šej bun­ky výsle­dok sčí­ta­nia vyzna­če­ných buniek

ALT + Enter : ďal­ší ria­dok v rám­ci jed­nej bun­ky

PG UP : prej­de na ďal­šiu stra­nu

PG DOWN : prej­de na pred­chá­dza­jú­cu stra­nu

CTRL + N : otvo­rí ďal­ší zošit

CTRL + T : vytvo­re­nie tabuľ­ky

CTRL + K : vlo­žiť hyper­tex­to­vý odkaz

CTRL + Shift + & : vytvo­re­nie von­kaj­šie­ho ohra­ni­če­nia vybra­tých buniek

CTRL + B : tuč­né pís­me­ná

CTRL + I : kur­zí­va

CTRL + U : pod­čiark­nu­tie

CTRL + Shift + ~ : pou­ži­tie for­má­tu Vše­obec­né čís­lo

CTRL + Shift + $ : pou­ži­tie for­má­tu Mena s dvo­mi desa­tin­ný­mi mies­ta­mi (zápor­né čís­la v zát­vor­kách).

CTRL + Shift + % : pou­ži­tie for­má­tu Per­cen­tá bez desa­tin­ných miest

CTRL + Shift + ^ : pou­ži­tie vedec­ké­ho for­má­tu čís­la s dvo­mi desa­tin­ný­mi mies­ta­mi

CTRL + Shift + # : pou­ži­tie for­má­tu Dátum s dňom, mesia­com a rokom.

CTRL + Shift + @ : pou­ži­tie for­má­tu Čas s hodi­na­mi a minú­ta­mi a ozna­če­ním AM ale­bo PM

CTRL + Shift +! : pou­ži­tie for­má­tu Čís­lo s dvo­mi desa­tin­ný­mi mies­ta­mi, odde­ľo­va­čom tisí­cov a zna­mien­kom mínus (-) pre zápor­né hod­no­ty

CTRL +F1 : skryje/zobrazí panel s nástroj­mi

CTRL + F12 : otvo­riť súbor

CTRL + Medzer­ník : vybra­tie celé­ho stĺp­ca

CTRL + ; : vlo­že­nie aktu­ál­ne­ho dátu­mu

CTRL + : : vlo­že­nie aktu­ál­ne­ho času

Ctrl + ‘ : kopí­ro­va­nie vzor­ca z bun­ky nad aktív­nou bun­kou do aktív­nej bun­ky ale­bo do riad­ka vzor­cov

CTRL + A : vybrať všet­ko

CTRL + D : sko­pí­ru­je bun­ku nachá­dza­jú­cu sa nad vybra­nou bun­kou

CTRL + F : hľa­dať

CTRL + H : hľa­da­nie a nahra­de­nie

CTRL + šíp­ka vpra­vo : pohyb dopra­va na koniec zázna­mov

CTRL + šíp­ka vľa­vo : pohyb doľa­va na začia­tok zázna­mov

CTRL + šíp­ka hore : pohyb hore na začia­tok zázna­mov

CTRL + šíp­ka dole : pohyb dole na koniec zázna­mov

Shift + medzer­ník : vybra­tie celé­ho riad­ku

Shift + F2 : pridá/upraví komen­tár k bun­ke

Shift + F3 : hľa­dať fun­kciu

Verí­me, že nie­kto­ré z tých­to klá­ve­so­vých skra­tiek ste nepoz­na­li a pomô­žu vám byť viac efek­tív­ni pri prá­ci v Exce­li. Máte neja­ký tip na neja­kú inú uži­toč­nú klá­ve­so­vú skrat­ku? Napíš­te nám do dis­ku­sie.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domo.com

Pridať komentár (0)