40 naj­lep­ších skra­tiek pre Excel, vďaka kto­rým budeš pri svo­jej práci efek­tív­nejší

interez.sk / 20. augusta 2016 / Tools a produktivita

Každý z nás už pra­co­val v Exceli. Tento skvelý tabuľ­kový prog­ram ponúka plnú paletu fun­kcii, o kto­rých často ani nevieme. V dneš­nom článku sa zame­riame na rôzne klá­ve­sové skratky pre tento prog­ram, ktoré, ak pra­cu­jete v Exceli, vám ušet­ria čas a nie­kedy aj nervy pri vytvá­raní tabu­liek.

F2 : edi­tá­cia vybra­nej bunky

F4 : zopa­kuje na bunke posledne vyko­ná­vanú úpravu inej bunky

F9 : zre­po­čí­ta­nie všet­kých otvo­re­ných pra­cov­ných zoši­tov

F11 : nový graf

ALT : sprí­stupní hornú lištu, ktorá sa dá potom ovlá­dať pomo­cou pís­men

ALT + = : vytvorí do ďal­šej bunky výsle­dok sčí­ta­nia vyzna­če­ných buniek

ALT + Enter : ďalší ria­dok v rámci jed­nej bunky

PG UP : prejde na ďal­šiu stranu

PG DOWN : prejde na pred­chá­dza­júcu stranu

CTRL + N : otvorí ďalší zošit

CTRL + T : vytvo­re­nie tabuľky

CTRL + K : vlo­žiť hyper­tex­tový odkaz

CTRL + Shift + & : vytvo­re­nie von­kaj­šieho ohra­ni­če­nia vybra­tých buniek

CTRL + B : tučné pís­mená

CTRL + I : kur­zíva

CTRL + U : pod­čiark­nu­tie

CTRL + Shift + ~ : pou­ži­tie for­mátu Vše­obecné číslo

CTRL + Shift + $ : pou­ži­tie for­mátu Mena s dvomi desa­tin­nými mies­tami (záporné čísla v zát­vor­kách).

CTRL + Shift + % : pou­ži­tie for­mátu Per­centá bez desa­tin­ných miest

CTRL + Shift + ^ : pou­ži­tie vedec­kého for­mátu čísla s dvomi desa­tin­nými mies­tami

CTRL + Shift + # : pou­ži­tie for­mátu Dátum s dňom, mesia­com a rokom.

CTRL + Shift + @ : pou­ži­tie for­mátu Čas s hodi­nami a minú­tami a ozna­če­ním AM alebo PM

CTRL + Shift +! : pou­ži­tie for­mátu Číslo s dvomi desa­tin­nými mies­tami, odde­ľo­va­čom tisí­cov a zna­mien­kom mínus (-) pre záporné hod­noty

CTRL +F1 : skryje/zobrazí panel s nástrojmi

CTRL + F12 : otvo­riť súbor

CTRL + Medzer­ník : vybra­tie celého stĺpca

CTRL + ; : vlo­že­nie aktu­ál­neho dátumu

CTRL + : : vlo­že­nie aktu­ál­neho času

Ctrl + ‘ : kopí­ro­va­nie vzorca z bunky nad aktív­nou bun­kou do aktív­nej bunky alebo do riadka vzor­cov

CTRL + A : vybrať všetko

CTRL + D : sko­pí­ruje bunku nachá­dza­júcu sa nad vybra­nou bun­kou

CTRL + F : hľa­dať

CTRL + H : hľa­da­nie a nahra­de­nie

CTRL + šípka vpravo : pohyb doprava na koniec zázna­mov

CTRL + šípka vľavo : pohyb doľava na začia­tok zázna­mov

CTRL + šípka hore : pohyb hore na začia­tok zázna­mov

CTRL + šípka dole : pohyb dole na koniec zázna­mov

Shift + medzer­ník : vybra­tie celého riadku

Shift + F2 : pridá/upraví komen­tár k bunke

Shift + F3 : hľa­dať fun­kciu

Veríme, že nie­ktoré z týchto klá­ve­so­vých skra­tiek ste nepoz­nali a pomôžu vám byť viac efek­tívni pri práci v Exceli. Máte nejaký tip na nejakú inú uži­točnú klá­ve­sovú skratku? Napíšte nám do dis­ku­sie.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domo.com

Pridať komentár (0)