400-roč­nú sto­do­lu, kto­rá bola v dez­olát­nom sta­ve, chce­li zbú­rať, až kým sa do jej pre­ráb­ky nepus­ti­li deve­lo­pe­ri. Dnes má hod­no­tu 1,2 mili­ó­na libier

interez.sk / 14. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: struttandparker.com

Tie­to neuve­ri­teľ­né obráz­ky pred a po doka­zu­jú, ako sa aj schát­ra­ná sto­do­la, sta­rá viac ako 400 rokov, dá zme­niť na luxus­ný domov. Stav­ba zo 17. sto­ro­čia na opus­te­nej far­me bola v devas­tu­jú­com sta­ve. Deve­lo­per Mark Par­men­ter sa ju roz­ho­dol pre­ro­biť na kolo­sál­ny objekt.

st1
struttandparker.com

Sto­do­la bola zhr­dza­ve­ná a v kata­stro­fál­nom sta­ve.

st2
struttandparker.com

Počas dvoch rokov ju však pre­me­ni­li na luxus­ný domov v hod­no­te nie­koľ­kých mili­ó­nov.

st3
struttandparker.com

Pod hrdza­vým exte­ri­é­rom boli trá­my v zacho­va­lom sta­ve.

st4
struttandparker.com

Deve­lo­per Mark o stav­be pove­dal: „Ako môže­te vidieť, stav­ba bola zvon­ka naozaj v zlom sta­ve. Trá­my sa avšak zacho­va­li a roz­hod­li sme sa ich pone­chať. Teh­lo­vé múry sme vyme­ni­li za preg­lej­ky a stav­ba dosta­la i vlni­tú stre­chu a želez­nú dlaž­bu. Sme pre­sved­če­ní, že trá­my pochá­dza­jú ešte z kon­ca 16. sto­ro­čia, kedy bolo zvy­kom, že zo zbú­ra­ných domov sa mate­riál zno­vu pou­žil.“

st5
struttandparker.com

V tej­to bra­dži fun­gu­jem už 15 rokov, ale toto bol môj prvý pro­jekt toh­to dru­hu. Som veľ­mi hrdý na výsle­dok.“

st6
struttandparker.com

Luxus­ný dom obsa­hu­je šty­ri spál­ne, dve otvo­re­né miest­nos­ti, tri kúpeľ­ne a dvo­j­itú garáž.

st8
struttandparker.com

Samot­ný dom sa nachá­dza na vidie­ku nece­lú hodi­nu od Lon­dý­na.

st7
struttandparker.com

Reštau­rá­cia sto­do­ly v Gre­y­wel­li trva­la dva roky a zahŕňa­la kom­plet­nú výme­nu von­kaj­šej čas­ti.

Rea­lit­ný mak­lér Chris Nick­lin, kto­rý túto nehnu­teľ­nosť pre­dá­va, o stav­be pove­dal: „To, keď sa pozrie­te na fot­ky pred­tým, dodá­va domu istú jedi­neč­nosť a je úžas­né sa poze­rať na to, ako vyze­rá sta­rá sto­do­la teraz. Atrak­tív­nosť samot­nej budo­ve dodá­va aj fakt, že sa deve­lo­per roz­ho­dol pone­chať cha­rak­te­ris­tic­ké črty budo­vy a nesna­žil sa ju zme­niť, ale skôr jej pris­pô­so­biť.“

st9
struttandparker.com

Objekt je záro­veň umiest­ne­ný v oko­lí, kto­ré sa stá­ro­čia neme­ni­lo a dodá­va budo­ve istú auten­tic­kosť.“

zdroj: ineterz.sk

Pridať komentár (0)