5 certifikátov svetovej úrovne, ktoré máš dnes k dispozícii za 11 eur

Linda Cebrová / 4. decembra 2018 / Lifehacking

  • V dneš­nej dobe má v pro­fes­nom ži­vote ča­sto­krát väč­šiu váhu cer­ti­fi­kát, než ako dip­lom z nie­kto­rých vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku
  • Ta­kéto cer­ti­fi­káty však ča­sto­krát stoja aj stovky eur, keďže ti zväčša ve­dia za­bez­pe­čiť prácu, v kto­rej sa ti in­ves­to­vaná suma veľmi rýchlo vráti
  • Na­šťas­tie sa zvia­noč­nieva a je to vi­dieť aj na po­nuke e-le­ar­nin­go­vej plat­forme s viac ako 24 mi­li­ónmi štu­den­tov
zdroj: unsplash.com
  • V dneš­nej dobe má v pro­fes­nom ži­vote ča­sto­krát väč­šiu váhu cer­ti­fi­kát, než ako dip­lom z nie­kto­rých vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku
  • Ta­kéto cer­ti­fi­káty však ča­sto­krát stoja aj stovky eur, keďže ti zväčša ve­dia za­bez­pe­čiť prácu, v kto­rej sa ti in­ves­to­vaná suma veľmi rýchlo vráti
  • Na­šťas­tie sa zvia­noč­nieva a je to vi­dieť aj na po­nuke e-le­ar­nin­go­vej plat­forme s viac ako 24 mi­li­ónmi štu­den­tov

Na Udemy po­čas li­mi­to­va­ného času náj­deš ti­síce kur­zov za zlo­mok ich pô­vod­nej ceny. Za cer­ti­fi­kát, ktorý uzná­vajú firmy po ce­lom svete tak te­raz na­miesto 200 eur, za­pla­tíš ne­ce­lých 11.

Zís­kaj naj­žia­da­nejší cer­ti­fi­kát v IT ob­lasti

Com­pu­ter Tech­no­logy In­dus­try As­so­cia­tion Camp Ne­twork je me­dzi­ná­rodne uzná­vaná cer­ti­fi­ká­cia, pre všet­kých, ktorí chcú vy­nik­núť vo svo­jej ka­ri­ére.

zdroj: Udemy

Comp­TIA Ne­twork ti po­môže zís­kať po­trebné zruč­nosti na kon­fi­gu­rá­ciu, in­šta­lá­ciu a rie­še­nie prob­lé­mov sú­vi­sia­cich s IT sie­ťami. Táto cer­ti­fi­ká­cia je jed­nou z naj­žia­da­nej­ších v rámci od­ve­tia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Zľava z 200 € na 11 €


 

Do­ko­nalá príp­rava na IELTS

IELTS (The In­ter­na­ti­onal En­glish Lan­gu­age Tes­ting Sys­tem) je vše­obecne uzná­vaná a naj­po­pu­lár­nej­šia me­dzi­ná­rodná skúška na ce­lom svete, ktorá hod­notí zna­losti an­glic­kého ja­zyka v šty­roch sek­ciách: po­čú­va­nie, čí­ta­nie, pí­sa­nie a kon­ver­zá­cia.

zdroj: udemy

Túto  skúšku upred­nost­ňujú mnohé uni­ver­zity a vzde­lá­va­cie in­šti­tú­cie vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, No­vom Zé­lande, Ka­nade a Juž­nej Af­rike. Vďaka to­muto kurzu zís­kaš všetky ve­do­mosti na zvlád­nu­tie skúšky a to na  vy­so­kej úrovni.

Zľava zo 150 € na 11€


 

AWS cer­ti­fi­kát, s kto­rým sa sta­neš žia­da­ným na trhu práce

Ama­zon ok­rem toho, že pre­vádz­kuje e-shop, má pod se­bou aj da­ta­cen­trá po ce­lom svete. Nie je pri­tom ani zďa­leka ma­lým hrá­čom – je väčší ako traja naj­väčší kon­ku­renti do­hro­mady. Nejde o žia­den hlúpy hos­ting, ale sku­točný cloud. Pre­na­jí­majú sa tu sta­vebné bloky, z kto­rých sa ná­sledne vy­tvára vlastná in­fra­štruk­túra.

zdroj: udemy

Ama­zon Web Ser­vi­ces ( AWS) Cer­ti­fi­ca­tion sa rýchlo stáva „must-to-have“ pre všet­kých pro­fe­si­oná­lov v IT, ktorí pra­cujú so sys­té­mom AWS. Tento kurz je na­vr­hnutý tak, aby ti po­mo­hol zlo­žiť skúšku AWS a pri­dru­ženú skúšku Cer­ti­fied So­lu­ti­ons Ar­chi­tect (CSA), do­konca aj keď si úplný za­čia­toč­ník.

Zľava z 180 € na 11 €


 

Škola vý­voja hier pre za­čia­toč­ní­kov

zdroj: udemy

Unity 3D je fan­tas­tická plat­forma pre kaž­dého, kto sa chce na­učiť vy­tvá­rať hry. Umožní ti vy­tvo­riť hry na­ozaj vy­so­kej kva­lity. Hry mô­žeš za­čať vy­tvá­rať pre Win­dows, Ma­cOS, iOS, An­droid a Web a to všetko len vďaka jed­nému zdroju. Za­po­jiť sa mô­žeš aj v prí­pade, že si úplný za­čia­toč­ník, všetky prin­cípy kó­do­va­nia hry sa na­učíš po­čas on­line kurzu.

Zľava z 195 € na 11 €


 

Zís­kaj cer­ti­fi­kát Mic­ro­soft špe­cia­listu pre Azure

Mic­ro­soft Azure je bez­pečné úlo­žisko pre dáta a ap­li­ká­cie, ktoré umož­ňuje vy­uží­vať HW a SW in­fra­štruk­túru bez sta­rostí o ich správu for­mou služby. Mic­ro­soft Azure je teda kom­pletná plat­forma pre clou­dové rie­še­nia. Po­máha rýchlo vy­tvá­rať, na­sa­dzo­vať a šká­lo­vať ap­li­ká­cie, a tak ich na­plno pris­pô­so­bo­vať tvo­jim ak­ti­vi­tám.

zdroj: udemy

Ak chceš do pod­robna ve­dieť, čo sa za touto plat­for­mou skrýva, máš je­di­nečnú mož­nosť. Po ab­sol­vo­vaní tohto kurzu do­sta­neš cer­ti­fi­ká­ciu Mic­ro­soft Spe­cia­list: Ar­chi­tec­ting Mic­ro­soft Azure So­lu­ti­ons.

Zľava zo 150 € na 11 €

 

Pridať komentár (0)