5 hodín v práci? Toto je spo­loč­nosť, v kto­rej to je rea­li­tou

Martina Horváthová / 13. augusta 2016 / Tools a produktivita

Pra­co­vať 5 hodín a potom si zvy­šok dňa uží­vať voľno? Len si to pred­stav, čomu všet­kému by si sa mohol veno­vať po práci. Asi si pod touto spo­loč­nos­ťou pred­sa­vu­ješ kor­po­tát so 100+ zamest­nan­cami. Ale nie je to tak. Táto spo­loč­nosť má len 11 šťast­ných zamest­nan­cov. Napriek krát­kemu pra­cov­nému času a níz­kému počtu zamest­nan­cov patrí táto spo­loč­nosť medzi naj­rých­lej­šie ras­túce v Kali­for­nii.

Pra­co­vať 5 hodín a zvy­šok dňa si uží­vať voľno? Len si pred­stav, čomu všet­kému by si sa mohol veno­vať po práci. Asi si pod touto spo­loč­nos­ťou pred­sta­vu­ješ kor­po­tát so 100+ zamest­nan­cami. Ale nie je to tak. Táto spo­loč­nosť má len 11 šťast­ných zamest­nan­cov. Napriek krát­kemu pra­cov­nému času a níz­kemu počtu zamest­nan­cov patrí táto spo­loč­nosť medzi naj­rých­lej­šie ras­túce v Kali­for­nii.

3010354-poster-1920-1-one-entrepreneurs-brush-with-price-fixing-and-ideas-on-how-to-stop-it

zdroj: fastcompany.com

Hovo­ríme o Tower Paddle Boards, ktorú v roku 2010 zalo­žil Step­han Aars­tol. Dá sa pove­dať, že do jed­ného roka paddle boardy spô­so­bili ošiaľ v oblasti vod­ných špor­tov. Dnes ich môžeš vidieť tak­mer všade.

IMG_5629-1024x682

zdroj: blog.towerpaddleboards.com

Aars­tol sa dom­nieva, že skrá­te­nou pra­cov­nou dobou moti­vuje svo­jich zamest­nan­cov pra­co­vať efek­tív­nej­šie. Uká­zalo sa, že sa dom­nieva správne. Firma ras­tie, expan­duje do sveta a zisky stú­pajú.

Inšpi­rá­cia skrá­tiť pra­covnú dobu prišla z jeho vlast­nej skú­se­nosti. Za posled­ných 15 rokov, čo sa Aars­tol veno­val rôz­nym star­tu­pom zis­til, že pra­co­vať 8 hodín je zasta­ralé a neefek­tívne. Cítil, že 8 hodín v práci je strata času. Tým, že núti svo­jich ľudí pra­co­vať menej hodín, sa stá­vajú kre­a­tív­nej­šími a efek­tív­nej­šími. Ich pra­covná doba začína o ôsmej ráno a končí o jed­nej poobede. Zamest­nanci ho za to majú veľmi radi, pre­tože im umož­ňuje trá­viť voľný čas inými akti­vi­tami a to posil­ňuje morálku a roz­víja kre­a­ti­vitu.

13557848_1086601968082080_2753190034668467313_n

zdroj: facebook.com/towerpaddleboards

Verí, že idea 5 — hodi­no­vého pra­cov­ného času nad­chne aj iné spo­loč­nosti po celom svete. Potvr­dzuje, že sa tým zvýši pro­duk­ti­vita, pomôže to nájsť tých správ­nych ľudí do tímu a vytvorí sa zdravší životný štýl v celej firem­nej komu­nite. Aby inšpi­ro­val aj iných zamest­ná­va­te­ľov a pod­ni­ka­te­ľov, napí­sal knihu The 5 Hour Wor­kday, ktorá je dostupná na Ama­zone.

stephan-aarstol-feat

zdroj: rogerdooley.com

Okrem krát­keho pra­cov­ného času Tower Paddle Boards ponúka kaž­dému čle­novi tímu 5% zo zisku spo­loč­nosti každý štvrť­rok. Uspo­ra­dú­vajú párty a výlety pre rodiny a kama­rá­tov, mítingy mimo zasa­dačky, vonku pri dob­rom jedle. Vytvo­rili vlastnú apli­ká­ciu, do kto­rej sú povinní každé ráno napí­sať 3 veci, za ktoré sú vďační. Je vedecky doká­zané, že to zvy­šuje pocit šťas­tia. Raz alebo dva­krát do roka sa vyberú na spo­ločnú dovo­lenku, nie­kam do exo­tiky a jeden­krát do týždňa majú spo­ločnú akti­vitu, naprí­klad hrajú volej­bal alebo sa spolu idú sur­fo­vať.

Tak čo? Už vieš kde je tvoj dream job?

Tower-Board-Meeting-web_67887

zdroj: inc.com

Zdroj: businessinsider.com, towerpaddleboards.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com 

Pridať komentár (0)