5 kníh, ktoré by nemali chýbať v tvojej knižnici. Siahneš po nich možno aj viackrát

Jakub Jablonický / 8. decembra 2018 / Lifehacking

Nie­ktoré knihy sú s kaž­dým pre­čí­ta­ním lep­šie a lep­šie.

zdroj: unsplash

Nie­ktoré knihy sú s kaž­dým pre­čí­ta­ním lep­šie a lep­šie.

Pe­ter Druc­ker – Ma­na­žo­va­nie seba sa­mého

Naj­lep­šia self-help kniha, aká bola kedy na­pí­saná. Pô­vodne to bol člá­nok, ktorý v roku 1999 vy­šiel v Har­vard Bu­si­ness Re­view a v roku 2008 bol vy­daný v kniž­nej forme.

Se­ba­poz­na­nie je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších kva­lít a Ma­na­žo­va­nie seba sa­mého po­núka je­den z naj­lep­ších spô­so­bov, ako ho do­siah­nuť.

Ru­tina bež­ného ži­vota často ve­die ku ten­den­cii žiť ži­vot so za­pnu­tým au­to­pi­lo­tom. Po tom, ako strá­viš roky v jed­nej práci, si za­čneš mys­lieť, že o nej vieš všetko. Pre­sta­neš rásť. Práve preto od­po­rú­čam túto knihu. Náj­deš v nej to­tiž všetko, čo po­tre­bu­ješ na udr­ža­nie se­ba­kri­tic­kého prí­stupu.

Lebo ako mô­žeš byť kri­tický ku os­tat­ným, ak ne­pri­stu­pu­ješ kri­ticky sám ku sebe? Ma­na­žo­va­nie seba sa­mého je pre mňa ne­us­tá­lou pri­po­mien­kou toho, že osoba, ktorá po­tre­buje byť ma­na­žo­vaná naj­viac, som ja.

Epik­te­tus – Ma­nuál na ži­vot

Ďal­šia krátka kniha. A rov­nako dobrá. Ma­nuál na ži­vot je presne tým, čo jeho ná­zov sľu­buje.

Ne­sú­hla­sím so všet­kým, čo Epik­te­tus v tejto knihe tvrdí, no na to, že bola na­pí­saná pred 2000 rokmi, je stále ex­trémne re­le­vantná.

Táto kniha, za­lo­žená na Epik­te­to­vej fi­lo­zo­fii sto­icizmu, po­sky­tuje šir­šiu per­spek­tívu na ľud­stvo. Ľu­dia mali vždy prob­lémy so se­ba­ve­do­mím, ro­di­nou, prá­cou, os­tat­nými ľuďmi atď. Is­tým spô­so­bom sa v tomto ohľade od čias Epik­teta nič ne­zme­nilo. A to je cel­kom upo­ko­ju­júce.

Char­les Bu­ko­wski – Na po­šte

Často ho­vo­rím o tom, ako svoj ži­vot ne­be­riem prí­liš vážne. A Bu­ko­wski má na mňa v tomto smere veľmi vý­znamný vplyv.

In­te­lek­tu­áli (ktorí sa berú prí­liš vážne) ho ne­ná­vi­dia. Vraj ne­ve­del pí­sať. Mne je to jedno.

Jeho knihy sú jed­nými z naj­vtip­nej­ších a naj­zá­bav­nej­ších, aké boli kedy na­pí­sané. A Na po­šte je z nich moja na­job­ľú­be­nej­šia. Vždy keď ju čí­tam, vy­bu­chu­jem smie­chom.

Na po­šte je ro­mán o 12 ro­koch, ktoré Bu­ko­wski pre­már­nil ako po­štár po­čas 50-tych a 60-tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia. Po­čas ur­či­tého ob­do­bia si mo­hol denne do­vo­liť iba dve sladké ty­činky za 5 cen­tov.

Jeho prvý ro­mán bol vy­daný až v roku 1971, keď mal 51 ro­kov. Trvalo mu teda VEĽMI dlho, kým do­sia­hol úspech.

Su­san Jef­fers – Maj strach a na­priek tomu ko­naj

Strach nás ob­me­dzuje každý deň. Kniha Su­san Jef­fer­so­vej ti dá prak­tické tipy, ako ho kon­tro­lo­vať.

Vra­vím kon­tro­lo­vať, lebo strach je niečo, čoho sa ni­kdy úplne nez­ba­víš. A práve preto po tejto knihe sia­ham každý rok.

Strach je taká zá­kladná emó­cia, že je veľmi ľahké sa v ňom uto­piť. No ak sa ti ne­po­darí tomu vy­hnúť, skon­čil si. Ná­zov knihy ho­vorí za všetko. Maj strach, no ne­ne­chaj ho za­brá­niť tomu, aby si ko­nal.

Wil­liam Strunk a E.B. White – Zá­klady šty­lis­tiky

Už si nie­kedy do­stal email, správu alebo re­port a ne­do­ká­zal si sa do­pra­co­vať k tomu, čo chce po­ve­dať? Alebo si pre­čí­tal celú stránku ne­ja­kej spo­loč­nosti ale ne­tu­šíš, čo vlastne ro­bia? A čo články, ktoré ne­dá­vajú žia­den zmy­sel?

A te­raz sa na to po­zri z opač­nej strany. Je veľmi prav­de­po­dobné, že si už na­pí­sal niečo, čo ne­bolo úplne zro­zu­mi­teľné. Všet­kým sa nám to z času na čas po­darí.

Každá práca dnes za­hŕňa as­poň ne­jakú formu pí­som­nej ko­mu­ni­ká­cie. A preto sú Zá­klady šty­lis­tiky dô­le­žité pre všet­kých – nie len pre žur­na­lis­tov a spi­so­va­te­ľov. Na­učia ťa to­tiž mys­lieť a pí­sať čisto a zro­zu­mi­teľne, čo je v dneš­nom svete ur­čite veľmi cenné.

Zdroj: da­rius­fo­roux.com

Pridať komentár (0)