5 kníh, ktoré odporúča Bill Gates a ty by si ich mal stihnúť prečítať ešte tento rok

Richard Vítkovský / 5. decembra 2018 / Lifehacking

  • Bill Ga­tes pri­náša svoj kaž­do­ročný vý­ber tých naj­lep­ších kníh za rok 2018
  • Z množ­stva pre­čí­ta­ných vy­bral aj ten­to­krát päť, ktoré po­va­žuje za naj­lep­šie
zdroj: twitter
  • Bill Ga­tes pri­náša svoj kaž­do­ročný vý­ber tých naj­lep­ších kníh za rok 2018
  • Z množ­stva pre­čí­ta­ných vy­bral aj ten­to­krát päť, ktoré po­va­žuje za naj­lep­šie

Bill Ga­tes je váš­nivý či­ta­teľ a kaž­do­ročne zve­rej­ňuje presne päť kniž­ných diel, ktoré po­va­žuje za naj­lep­šie v da­nom roku. Tento rok nie je vý­nim­kou a opäť zo­sta­vil reb­rí­ček pia­tich naj­lep­ších ti­tu­lov za rok 2018.

Bad Blood (Zlá krv), John Car­re­y­rou

John Car­re­y­rou opi­suje prí­beh kon­tro­verz­nej spo­loč­nosti The­ra­nos, kto­rej cie­ľom bolo vy­vi­núť re­vo­lučné krvné testy. Za spo­loč­nos­ťou stála Eli­za­beth Hol­me­sová, ktorá sa stala zná­mou pod­ni­ka­teľ­kou a ce­leb­ri­tou. Do­konca ju na­zý­vali žen­skou ver­ziou Steva Jobsa. Roz­práv­kový biz­nis skon­čil po tom, čo sa zis­tilo, že krvné testy boli fa­lošné.

Army of None (Ar­máda ni­koho), Paul Scharre

V knižke sa au­tor snaží pri­niesť od­po­veď na otázku, či by mali po­čí­tače roz­ho­do­vať. V do­bách au­to­nóm­nych zbraní, ktoré môžu byť na­prog­ra­mo­vané tak, aby zlik­vi­do­vali ľud­ské ciele, môžu to­tiž na­pá­chať ob­rov­ské škody.

Edu­ca­ted (Vzde­laná), Tara Wes­to­ver

Jedná sa o mo­no­gra­fiu, v kto­rej au­torka spo­mína na svoje det­stvo v ro­dine Mor­mó­nov a na vplyv, ktorý mal na ňu jej vlastný otec. Aj na­priek tomu, že do školy vstú­pila až v se­dem­nás­tich ro­koch, učila sa veľmi dobre. Do­konca zís­kala šti­pen­dium, ktoré jej za­pla­tila na­dá­cia Billa Ga­tesa.

21 Les­sons for the 21st Cen­tury (21 lek­cií pre 21. sto­ro­čie), Yuval Noah Ha­rari

Knižka pri­náša rady do ži­vota, ktoré sa nám zídu viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Ži­vot je to­tiž čo­raz ťažší a pri­náša mnohé zmeny. S tý­mito ra­dami to však zvlád­neš ľa­vou za­dnou. V knižke sa do­zvieš o ta­kých ve­ciach, ako je te­ro­riz­mus, fa­lošné správy, prob­lém imig­rá­cie alebo o me­di­tá­cii. Jed­no­du­cho tu náj­deš do­sta­tok in­for­má­cií zo sú­čas­nosti.

The He­ads­pace gu­ide to me­di­ta­tion and mind­ful­ness (He­ads­pace – ná­vod na me­di­tá­ciu a vší­ma­vosť), Andy Pud­di­combe

Piata knižka pri­náša ná­hľad do vnútra člo­veka. Jej au­to­rom je Andy Pud­di­combektorý je spo­lu­t­vor­com me­di­tač­nej ap­li­ká­cie He­ads­pace. Ga­tes si spo­mína, že v za­čiat­koch Mic­ro­softu na me­di­tá­ciu ani len ne­po­mys­lel. V sú­čas­nosti sa jej však ve­nuje pra­vi­delne. Me­di­tá­cia mu po­máha udr­žať po­zor­nosť a za­me­ra­nie, ktoré nám v sú­čas­nosti chýba.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)