5 kníh, na ktoré roz­hodne neza­bud­neš

Martina Ditrichová / 10. decembra 2016 / Tools a produktivita

Knihy majú veľkú moc. Majú schop­nosť vtiah­nuť nás do deja, ovlád­nuť naše myš­lienky, uká­zať nám nové per­spek­tívy. Môžu nás pre­niesť do minu­losti a pou­čiť nás o his­tó­rii, alebo nám umož­nia vcí­tiť sa do života cudzieho člo­veka s úplne odliš­ným vní­ma­ním sveta, pre­žiť romá­nik, dob­ro­druž­stvo alebo nás dokonca vedia pre­niesť do úplne vymys­le­ného sveta, ktorý vzni­kol v auto­ro­vej hlave, kde môže fun­go­vať mágia a fyzi­kálne zákony sú jed­no­du­cho vypnuté.

V kni­hách neexis­tujú žiadne hra­nice a majú moc nám doslova zme­niť život. Aj keď nie všetky… s nie­kto­rými priam boju­jeme a väč­ši­nou boj vzdáme ešte pred kon­com, s nie­kto­rými strá­vime prí­jemný čas, ale po pár mesia­coch im už nevieme prísť na meno, no a na nie­ktoré neza­bud­neme po celý život.

Po pre­čí­taní jed­nej z tejto sku­piny kníh už nikdy nemu­síme byť tými istými ľuďmi. A tu je pár takých, u kto­rých sa väč­šina ľudí zhodne, že pat­ria do sku­piny „život-menia­cich“ kníh.

Cor­mac McCarthy – Cesta

the-road-book

foto: lasvegascritics.com

Cesta je hlboko dojí­mavý prí­beh, zobra­zu­júci bez­ná­dejnú budúc­nosť, v kto­rej nezos­talo nič, len popol. Otec so synom putujú spus­to­še­nou Ame­ri­kou, pokry­tou šedou pri­krýv­kou. Je tak chladno, že z mrazu pras­kajú kamene. Pada­júci sneh je šedý, obloha tmavá. Ich cie­ľom je dosiah­nuť pobre­žie, aj napriek tomu, že neve­dia, či ich tam vôbec niečo čaká.

Nemajú nič, len piš­tole na obranu a seba navzá­jom. Je to úžasne inšpi­ra­tívny prí­beh. Dostane ťa tá zúfalá húžev­na­tosť dvoch ľudí, ktorí sa nevzdá­vajú aj napriek tomu, že stoja sami tvá­rou v tvár totál­nej devas­tá­cii. Umožní ti uve­do­miť si vlastnú smr­teľ­nosť a viac si vážiť to, čo máš.

Je to pútavé, mra­zivé a koniec kon­cov, pre­krásne,“ komen­tuje knihu San Fran­cisco Chro­nicle.

Albert Camus — Cudzi­nec

DgL1bGY

foto: literaryfictions.com

Albert Camus je fran­cúz­sky mys­li­teľ, spi­so­va­teľ a žur­na­lista. Najmä táto kniha ho zaška­tuľ­ko­vala ako exis­ten­ci­ona­listu, čo však on sám neskôr pop­rel. Odmie­tal aké­koľ­vek nálepky. Môj obľú­bený citát od Camusa je: „Jediný spô­sob, ako sa vyrov­nať s neslo­bod­ným sve­tom, je stať sa tak slo­bod­ným, že už len tvoja samotná exis­ten­cia je pre­ja­vom rebé­lie.“ V urči­tých (naprí­klad byrok­ra­tic­kých) situ­áciách vie len pri­po­me­nu­tie si tejto myš­lienky, uvoľ­niť napä­tie.

Novela Cudzi­nec vyšla v roku 1942 a je prav­dou, že cel­kovo Camus a aj toto dielo, nie je pre kaž­dého. Prí­beh je roz­de­lený na dve časti. Je písaný v prvej osobe, kde roz­prá­va­čom je osa­melý muž Meur­sault, ktorý sa cíti byť cudzin­com v ľud­skej spo­loč­nosti. Hľadá zmy­sel upro­stred sveta plného kon­ven­cii a pra­vi­diel, v kto­rých zmy­sel nevidí. Ale celé je mu to vlastne jedno.

Aj napriek zatr­pk­nu­nosti sa do inte­li­gent­ného a zádum­či­vého Meurs­lalta dá ľahko vžiť. Všetko sa ale zmení vo chvíli, keď chlad­no­krve zabije boha­tého zná­meho, ktorý je na vozíčku a ukradne mu jeho maje­tok, aby mohol ces­to­vať do neznáma a pokra­čo­vať v „hľa­daní“. To však naštrbí jeho ľahos­taj­nosť a dostane výčitky sve­do­mia. Táto kniha ťa donúti roz­mýš­ľať nad vecami, ktoré ťa bežne ani len nena­padnú. A môže to byť v istom zmysle osvie­žu­júce číta­nie. Camu­sovi treba nechať jeho ori­gi­na­litu.

Step­hen Hawking – Stručná his­tó­ria času

a-brief-history-of-time

foto: literaryfictions.com

Vedecká štú­dia Step­hena Hawkinga, geniál­neho fyzika, popu­la­ri­zá­tora vedy a člo­veka, kto­rého životný prí­beh je sám o sebe inšpi­rá­ciou. Ak ho nepoz­náš bliž­šie, jed­no­značne odpo­rú­čam film Teória všet­kého, ktorý zachy­táva jeho život od mla­dého štu­denta kvan­to­vej fyziky, kto­rému lekári dávali 2 roky života, až po vedca, kto­rého môžeme pokojne hodiť do jed­ného vreca s Eins­te­i­nom, či Newto­nom.

V knihe Stručná his­tó­ria času Hawking čita­te­ľom prí­jem­nou for­mou vysvet­ľuje ako vzni­kol ves­mír, prečo sa čas pohy­buje iba dopredu, otvára otázku neko­neč­nosti ves­míru a iných dimen­zií, čier­nych a čer­vích dier, hmoty a anti­hmoty. To všetko dopl­nené o úžasné ilus­trá­cie. Táto kniha ti zaru­čene roz­šíri obzory a tvoje bežné prob­lémy budú len bana­li­tou, nad kto­rou sa pous­me­ješ.

Jon Kra­kauer – Útek do divo­činy

c4e3ab257812d0dd3ffa4af20a6539ac

foto: quotesgram.com

Táto kniha zme­nila život aj mne. Jon Kra­kauer je spi­so­va­teľ, novi­nár a dob­ro­druh, ktorý sa dostal do pove­do­mia účas­ťou na neslávne sláv­nom výstupe na Mount Eve­rest v roku 1996. Zau­jal ho prí­beh Chris­top­hera McCand­lessa alias Ale­xan­dra Super­trampa, ako sa sám nazval, roz­ho­dol sa vydať sa po jeho sto­pách a napí­sať o ňom prí­beh. Strá­vil roky puto­va­ním po jeho ceste do divo­činy a spo­ve­da­ním ľudí, kto­rých na svo­jej výprave stre­tol.

Chris­top­her opo­vr­ho­val kon­zum­ným spô­so­bom života spo­loč­nosti aj svo­jej boha­tej rodiny, a tak jed­ného dňa spá­lil všetky peniaze, zba­vil sa dokla­dov a vydal sa na Aliašku, kde bude mať pokoj. Písal si den­ník a vie­dol dlhé filo­zo­fické roz­ho­vory s ľuďmi, kto­rých stre­tol, takže Kra­kauer mal veľa mate­riálu, aby napí­sal tento sve­tový best­sel­ler, ktorý bol aj neskôr úspešne sfil­mo­vaný.

Myš­lien­kou knihy je to, že šťas­tie je sku­točné vtedy, keď je zdie­ľané. Škoda, že na to Ale­xan­der Super­tramp musel prísť až na odľah­lej Aljaške, odkiaľ sa mu už nepo­da­rilo odísť. Útek do divo­činy je zimom­riav­ková kniha, ktorá ti otvorí oči.

Chris­top­her McDou­gall — Stvo­rení pre beh

tumblr_nhcbkkrhag1qmlppyo1_1280

foto: boomstickcomics.com

Kniha Stvo­rení pre beh ti zmení pohľad nie­len na beha­nie, ale aj na život a správnu živo­tosprávu. Inves­ti­ga­tívny novi­nár McDou­gall bol nad­še­ným bež­com, až kým sa mu jed­ného dňa neopot­re­bo­vali kolená a lekár mu neza­ká­zal behať. Namiesto toho, aby sa svojho koníčka vzdal, začal McDou­gall pát­rať.

Dopo­čul sa o kmeni Tara­hu­mar­mov, ktorí pokojne zabehnú ultra­ma­ra­tón prak­ticky bosí. Keby si neulo­vili potravu behom, boli by už dávno vyhy­nu­tým kme­ňom. Vydal sa za nimi do Juž­nej Ame­riky a na svo­jej ceste spoz­nal veľa zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí mu uká­zali ako začať opäť behať zdravo. Jeho dielo ťa tak nakopne, že už v prie­behu číta­nia, vybeh­neš do najb­liž­šieho lesa. A neho­vo­rím o behu v znač­ko­vých tenis­kách so zapnu­tou app­kou Run­tas­tic, ale o behu len tak pre radosť a naj­lep­šie na boso.

Keďže toto je len zlo­mok kníh, ktoré by sa nám do článku hodili, čoskoro sa môžeš tešiť na ďal­šie tituly. Zatiaľ, hor sa do číta­nia!

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: taylorreadsbooks.wordpress.com

Pridať komentár (0)