5 kre­a­tív­nych spô­so­bov, ako sa zdo­ko­na­liť v cudzom jazyku

Henrieta Balázsová / 16. november 2016 / Tools a produktivita

Zdo­ko­na­ľo­va­nie sa v cudzom jazyku ani zďa­leka nemusí byť obme­dzené len na nezá­živné štú­dium. Máme pre teba 5 kre­a­tív­nych spô­so­bov, s kto­rými ťa uče­nie bude baviť. 

Kon­ver­začné výmeny

Výhody: stačí ti len byť online

Nevý­hody: nájsť toho správ­neho par­tnera na komu­ni­ká­ciu môže byť časovo náročné

Ak sa naprí­klad chceš naučiť po špa­niel­sky, no už vieš po anglicky, jediné, čo musíš spra­viť je nájsť nie­koho, kto to má naopak. Vôbec pri­tom nevadí, ak bude na dru­hej strane zeme­gule. Nájsť člo­veka na kon­ver­začnú výmenu nie je nemožné, no budeš na to potre­bo­vať čas a určite aj veľkú dávku trpez­li­vosti. Nebu­deš sa totiž len učiť, ale sám sa stneš uči­te­ľom jazyka, ktorý ovlá­daš lep­šie.

Poze­ra­nie fil­mov a seriá­lov v cudzom jazyku

Výhody: uče­nie zába­vou

Nevý­hody: nie vždy musíš nájsť k danému filmu aj titulky

Spo­je­nie záľuby vo fil­moch s túž­bou zdo­ko­na­liť sa v cudzom jazyku je priam ide­ál­nou kom­bi­ná­ciou. Zabá­vaš sa, a pri­tom sa záro­veň učíš. Prob­lém však môže nastať, ak máš zálusk na menej roz­ší­rený jazyk – vtedy sa zhá­ňa­nie fil­mov s titul­kami, kto­rým by si roz­umel môže stať prob­lé­mom.

2016-06-23-1466705986-1144339-netflix31200x630c

Zdroj: huffingtonpost.com

Výmenný pobyt

Výhody: po celú dobu pobytu budeš s rodi­nou nútený hovo­riť cudzím jazy­kom

Nevý­hody: pomerne veľká finančná a časová nároč­nosť

Výmenný pobyt môže byť skve­lým spô­so­bom, ako sa v cudzom jazyku zdo­ko­na­liť. Pokiaľ sa totiž v zahra­ničí ocit­neš sám, budeš jed­no­du­cho pri­nú­tený jazy­kom danej kra­jiny komu­ni­ko­vať. V jazyku tak nado­bud­neš istotu a seba­ve­do­mie.

Nauč sa 1000 základ­ných slov

Výhody: pomerne jed­no­du­chý a veľmi efek­tívny spô­sob ovlá­da­nia aké­ho­koľ­vek jazyka

Nevý­hody: obme­dzená slovná zásoba, neis­tota v komu­ni­ká­cii

Via­cero výsku­mov potvr­dzuje, že ak sa naučíš 1000 naj­pou­ží­va­nej­ších slov aké­ho­koľ­vek jazyka, poro­zu­mieš 90% obsahu hovo­ro­vej reči. Je to pomerne jed­no­du­chý, no veľmi účinný trik, kto­rým môžeš začať s kto­rým­koľ­vek jazy­kom. Ak sa denne naučíš len 10 slov, zabe­rie ti to 5 – 10 minút. 1000 slov tak budeš ovlá­dať za 3 – 4 mesiace. Nestojí to za pokus? Tento spô­sob môžeš pod­po­riť napr. tým, že nie­ktoré veci vo svo­jej domác­nosti si ozna­číš štít­kami s ich náz­vom v danom cudzom jazyku. Dobre fun­guje aj ak si nale­píš lís­tky so slo­vami v cudzom jazyku na rôzne miesta – vče­raj­šie slová si tak môžeš opa­ko­vať napr. pri čis­tení zubov.

dsc_0173

Zdroj: travelengua.com

Kon­ver­zá­cie s native spe­a­ke­rom

Výhody: mož­nosť využiť aj online

Nevý­hody: finančná nároč­nosť

Pokiaľ potre­bu­ješ v kon­ver­zá­cii v cudzom jazyku nado­bud­núť istotu, niet lep­šej voľby, než lek­cie s native spe­ak­rom. Je pri­tom na tebe, či vyhľa­dáš neja­kého vo svo­jom okolí osobne alebo náj­deš neja­kého, čo svoje služby posky­tuje online. Výho­dou je men­šia časová nároč­nosť a lek­cie od člo­veka, ktorý jazyk ovláda naozaj 100%. Nevý­ho­dou môže byť vyš­šia finančná nároč­nosť.

Zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stylepinner.com

Pridať komentár (0)